Procedūra : 2018/2184(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0122/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0122/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.16

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0257

ZIŅOJUMS     
PDF 204kWORD 60k
28.2.2019
PE 626.785v02-00 A8-0122/2019

par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra (CdT) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2184(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Petri Sarvamaa

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2184(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2017. finanšu gada pārskatiem un Centra atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0074/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1994. gada 28. novembra Regulu (EK) Nr. 2965/94, ar ko izveido Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru(5), un jo īpaši tās 14. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Kultūras un izglītības komitejas atzinumu (A8-0122/2019),

1.  sniedz Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra direktoram apstiprinājumu par Centra 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2018/2184(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2017. finanšu gada pārskatiem un Centra atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0074/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(10), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1994. gada 28. novembra Regulu (EK) Nr. 2965/94, ar ko izveido Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru(11), un jo īpaši tās 14. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Kultūras un izglītības komitejas atzinumu (A8-0122/2019),

1.  apstiprina Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2184(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Kultūras un izglītības komitejas atzinumu (A8-0122/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra (“Centrs”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(13) tā 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 49 429 100 EUR, t. i. par 2,27 % mazāks nekā 2016. gadā; tā kā 88,93 % no Centra budžeta veido iestāžu, citu aģentūru un struktūru tiešās iemaksas;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Centra gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ņem vērā, ka 2017. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 93,12 %, t. i., par 3,75 % augstāks nekā iepriekšējā gadā; konstatē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 85,40 %, t. i., par 3,21 % augstāks nekā iepriekšējā gadā;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

2.  ar bažām norāda, ka tika atcelts relatīvi liels apmērs — 317 986,20 EUR — no apropriācijām, kuras tika pārnestas no 2016. gada uz 2017. gadu, jeb 8,76 % no kopējā pārnesto apropriāciju apmēra, lai gan salīdzinājumā ar 2016. gadu tas ir par 1,34 % mazāks;

Sniegums

3.  ņem vērā, ka Centrs kā galvenos snieguma rādītājus izmanto ieguldījuma un iznākuma rādītājus, lai novērtētu savas darbības rezultātus, un vairākus rādītājus, lai uzlabotu budžeta pārvaldību; aicina Centru turpināt pilnveidot galvenos snieguma rādītājus, lai labāk novērtētu darbību iznākumu un ietekmi, tādējādi gūstot priekšstatu par to, kā palielināt Centra izlaides pievienoto vērtību un uzlabot Centra uzņēmējdarbības modeli;

4.  norāda, ka Centrs saskaņā ar Komisijas norādījumiem ir sācis pārskatīt programmu un pasākumu ex ante novērtējumus un ka Centra darba programmās tagad ir ieviesti ieguldījuma un iznākuma rādītāji;

5.  ņem vērā, ka Centra 2017. gada grozītās darba programmas izpildes līmenis bija 87,7 %;

6.  ar gandarījumu norāda uz dokumentu tulkošanas jaunās cenu struktūras ietekmi, kas ļāva Centra klientiem 2017. gadā ietaupīt 3,2 miljonus EUR, savukārt Centra ieņēmumi 2017. gadā īpaši nemainījās, neraugoties uz jaunās cenu struktūras ietekmi;

7.  atzinīgi vērtē sadarbības nolīgumu, kurš parakstīts ar Eiropas skolu “Luksemburga II” (EEL2) un kura rezultātā Centra klientu loks 2017. gada beigās ietvēra 65 klientus;

8.  ar gandarījumu ņem vērā to, ka Centrs īstenoja divas darbības, lai ar ES aģentūru tīkla starpniecību izmantotu resursus kopīgi ar citām aģentūrām, pildot uzdevumus, kuri pārklājas (ES aģentūru tīkls piedāvā kopīgu pakalpojumu katalogu, kurā ir norādīti visi pakalpojumi, kurus aģentūras varētu izmantot kopīgi, un kopīgu iepirkumu portālu, kurā tiek publiskoti aģentūru iepirkuma plāni);

9.  atzinīgi vērtē Centra centienus integrēt daudzvalodību savos produktos, kā to 2017. gadā apstiprināja Eiropas Ombuds, piešķirot Centram, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojam (EUIPO) un Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūrai (EU-OSHA) Ombuda balvu par labu pārvaldību kategorijā “Izcilības nodrošināšana iedzīvotājiem/klientiem paredzētu pakalpojumu sniegšanā” par kopīgi izstrādāto inovatīvo projektu, ar kuru tiek atvieglota daudzvalodu tīmekļa vietņu tulkošanas pārvaldība;

10.  atbalsta Centra centienus līdz 2018. gada beigām darīt Savienības iestādēm pieejamu jaunu IATE (Eiropas Interaktīvā terminoloģijas datubāze) versiju, nodrošinot, ka iestāžu terminoloģijas datubāze iet kopsolī ar inovāciju;

11.  atzinīgi vērtē Centra uzņēmējdarbības modeļa ārējo novērtēšanu, kas tika veikta 2017. gadā; aicina Centru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par galīgās novērtēšanas rezultātiem;

Personāla politika

12.  ņem vērā, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti 96,9 % no štatu sarakstā paredzētajām štata vietām un darbā bija pieņemti 189 ierēdņi vai pagaidu darbinieki no Savienības budžetā apstiprinātajiem 195 ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem (salīdzinājumā ar 197 apstiprinātām vietām 2016. gadā); ņem vērā, ka 2017. gadā Centrā strādāja arī 26 līgumdarbinieki;

13.  uzstāj, ka ir nepieciešams nodrošināt Centra darbinieku, kā arī tā vidējā un augstākā līmeņa vadītāju atbilstošu ģeogrāfisko sadalījumu;

14.  ņem vērā, ka Centrs jau ir pieņēmis politiku attiecībā uz personas cieņas aizsardzību un aizskaršanas novēršanu;

Iepirkums

15.  ņem vērā, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu līdz 2017. gada beigām Centrs vēl nebija izmantojis visus instrumentus, ko Komisija ir izstrādājusi, lai ieviestu vienotu risinājumu elektroniskai informācijas apmaiņai ar trešām personām, kas piedalās publiskā iepirkuma procedūrās (e-iepirkumā); aicina Centru ieviest visus nepieciešamos instrumentus, lai pārvaldītu iepirkuma procedūras, un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par to īstenošanu;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

16.  ņem vērā, ka saistībā ar valdes locekļu skaitu (aptuveni 130 locekļi un locekļu aizstājēji) radušos pārvaldības problēmu dēļ Centrs izlēma publiskot tikai interešu deklarācijas bez CV; ņem vērā, ka direktora CV un interešu deklarācija ir publiskoti Centra tīmekļa vietnē; aicina Centru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā sakarā veiktajiem pasākumiem;

17.  ņem vērā, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu ir jāpastiprina grāmatveža neatkarība, padarot viņu tieši atbildīgu Centra direktoram un valdei; atzinīgi vērtē pasākumus, kas jau ir veikti, lai nodrošinātu grāmatveža neatkarību;

18.  ņem vērā, ka, lai gan Centrs netiek tieši finansēts no iekasētajām maksām, tas tomēr ir atkarīgs no ieņēmumiem, ko nodrošina tā klienti, kuri ir pārstāvēti Centra valdē, tādēļ pastāv interešu konflikta risks attiecībā uz Centra produktu cenas noteikšanu, un šo problēmu varētu atrisināt, ja Komisija iekasētu maksu no Centra klientiem un tādējādi Centrs tiktu finansēts galvenokārt no Savienības budžeta; aicina Centru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti, lai šo risku mazinātu;

Iekšējā kontrole

19.  ņem vērā, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) 2017. gadā veica riska novērtējumu uz vietas un šajā novērtējumā tika ietvertas visas Centra pamatdarbības un atbalsta darbības; ņem vērā, ka riska novērtēšanas rezultātā tika izstrādāts IAS Stratēģiskais iekšējās revīzijas plāns 2018.–2020. gadam, kuru apstiprināja valde;

20.  atzīst, ka pēcpārbaudē attiecībā uz vēl neizpildītajiem ieteikumiem, kas bija sniegti revīzijā par darbības nepārtrauktības pārvaldību un revīzijā par dokumentu tulkošanas darbplūsmas pārvaldību, tika secināts, ka visi ieteikumi ir atbilstoši un efektīvi īstenoti;

Citi komentāri

21.  atkārtoti apliecina stingru apņēmību saglabāt daudzvalodību Eiropas Savienībā, jo tā ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem Savienības demokrātiskās sistēmas pienācīgai darbībai; norāda uz Tulkošanas centra lomu augstas kvalitātes rakstiskās tulkošanas un lingvistisko pakalpojumu sniegšanā;

22.  ar bažām ņem vērā, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu vairākas aģentūras un struktūras izmanto citus risinājumus, nevis Centra tulkošanas pakalpojumus, un tas nozīmē, ka netiek pietiekami izmantota Centra kapacitāte, notiek sistēmu dublēšanās un varētu tikt apdraudēts Centra uzņēmējdarbības modelis un darbības nepārtrauktība; aicina Centru un Komisiju proaktīvi meklēt risinājumus šīm problēmām un izvērtēt iespēju uzlabot uzņēmējdarbības modeli, lai spētu mazināt šos riskus;

23.  pauž nožēlu par to, ka Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) 2018. gada 26. aprīlī nolēma izbeigt ar Centru noslēgto tulkošanas kārtību, lai gan tam ir juridisks pienākums izmantot Centra pakalpojumus saskaņā ar 148. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2017/1001(14), ar ko ir izveidots EUIPO; ņem vērā to, ka 2018. gada 6. jūlijā Centrs iesniedza prasību Vispārējā tiesā; aicina Centru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par tiesvedības gaitu;

o

o o

24.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada ... rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(15).

23.1.2019

Kultūras un izglītības komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra (CdT) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2184(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Bogdan Andrzej Zdrojewski

IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atkārtoti apliecina stingru apņēmību saglabāt daudzvalodību Eiropas Savienībā, jo tā ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem Savienības demokrātiskās sistēmas pienācīgai darbībai; norāda uz Tulkošanas centra lomu augstas kvalitātes rakstiskās tulkošanas un lingvistisko pakalpojumu sniegšanā;

2.  ar gandarījumu norāda uz dokumentu tulkošanas jaunās cenu struktūras ietekmi, kas ļāva Centra klientiem 2017. gadā ietaupīt 3,2 miljonus EUR, savukārt Centra ieņēmumi 2017. gadā īpaši nemainījās, neraugoties uz jaunās cenu struktūras ietekmi;

3.  atzinīgi vērtē sadarbības nolīgumu, kas parakstīts ar Eiropas skolu “Luksemburga II” (EEL2), kā rezultātā Centra klientu loks 2017. gada beigās ietvēra 65 klientus;

4.   atzīst, ka pēcpārbaudē attiecībā uz vēl neizpildītajiem ieteikumiem, kas bija sniegti revīzijā par darbības nepārtrauktības pārvaldību un revīzijā par dokumentu tulkošanas darbplūsmas pārvaldību, tika secināts, ka visi ieteikumi ir atbilstoši un efektīvi īstenoti;

5.  norāda, ka Centrs saskaņā ar Komisijas norādījumiem ir sācis pārskatīt programmu un pasākumu ex ante novērtējumus un ka Centra darba programmās tagad ir ieviesti ieguldījuma un iznākuma rādītāji;

6.  atbalsta Centra centienus līdz 2018. gada beigām darīt Savienības iestādēm pieejamu jaunu IATE (Eiropas Interaktīvā terminoloģijas datubāze) versiju, nodrošinot, ka iestāžu terminoloģijas datubāze iet kopsolī ar inovāciju; uzstāj uz Centra darbinieku, kā arī tā vidējā līmeņa un augstākā līmeņa vadītāju atbilstošu ģeogrāfisko sadalījumu;

7.  atzīst, ka Revīzijas palātas darba slodze ir ļoti liela; tomēr aicina Revīzijas palātu savlaicīgi publicēt savus ziņojumus un jo īpaši ziņojumu par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru, lai Parlamentam būtu pietiekami daudz laika tā budžeta un politiskās kontroles pienākumu pienācīgai veikšanai.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

22.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

18

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Helga Trüpel, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Liadh Ní Riada

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

18

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

VERTS/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Petra Kammerevert

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 434, 30.11.2018., 205. lpp.

(2)

OV C 434, 30.11.2018., 205. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(5)

OV L 314, 7.12.1994., 1. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 434, 30.11.2018., 205. lpp.

(8)

OV C 434, 30.11.2018., 205. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(11)

OV L 314, 7.12.1994., 1. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

OV C 415/01, 5.12.2017., 1. lpp.

(14)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Regula (ES) 2017/1001 par Eiropas Savienības preču zīmi, OV L 154, 16.6.2017., 1. lpp.

(15)

Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2019)0000.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 18. martsJuridisks paziņojums