Procedură : 2018/2184(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0122/2019

Texte depuse :

A8-0122/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.16

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0257

RAPORT     
PDF 194kWORD 67k
28.2.2019
PE 626.785v02-00 A8-0122/2019

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2184(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Petri Sarvamaa

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2184(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Centrului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Centrului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0074/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene(5), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru cultură și educație (A8-0122/2019),

1.  acordă directorului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017

(2018/2184(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Centrului(7),

–  având în vedere declarația de asigurare(8) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Centrului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0074/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(9), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(10), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene(11), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru cultură și educație (A8-0122/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2184(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru cultură și educație (A8-0122/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(13), bugetul definitiv al Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene („Centrul”) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 49 429 100 EUR, ceea ce reprezintă o scădere de 2,27 % față de bugetul pentru 2016; întrucât 88,93 % din bugetul Centrului provine din contribuțiile directe ale instituțiilor și ale altor agenții și organisme;

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Centrului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2017 au condus la o rată a execuției bugetare de 93,12 %, ceea ce reprezintă o creștere de 3,75 % față de exercițiul precedent; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 85,40 %, ceea ce reprezintă o creștere de 3,21% în comparație cu exercițiul precedent;

Anularea reportărilor

2.  ia act cu preocupare de numărul relativ mare de reportări anulate în 2017, care totalizează 317 986,20 EUR și reprezintă totuși 8,76 % din suma totală reportată, în ciuda scăderii cu 1,34 % față de 2016;

Performanța

3.  ia act de faptul că Centrul utilizează indicatori de intrare și de ieșire ca indicatori-cheie de performanță pentru a evalua rezultatele activităților sale și mai mulți indicatori pentru a-și consolida gestiunea bugetară; invită Centrul să dezvolte în continuare indicatorii-cheie de performanță pentru a evalua rezultatele și impactul activităților sale pentru a obține o consiliere de calitate cu privire la modul în care se poate conferi o mai mare valoare adăugată realizărilor Centrului și se poate îmbunătăți modelul de afaceri al acestuia;

4.  ia act de faptul că Centrul a început să revizuiască evaluarea ex ante a programelor și a activităților în conformitate cu orientările propuse de Comisie și că, în prezent, programele de lucru ale centrului cuprind indicatori privind resursele și indicatori privind realizările;

5.  ia act de faptul că rata de execuție a programului de lucru modificat al Centrului pentru 2017 a fost de 87,7 %;

6.  constată și prețuiește impactul noii structuri tarifare pentru traducerea documentelor, care corespunde unei economii de 3,2 milioane EUR pentru clienții centrului în 2017, în timp ce veniturile centrului au rămas stabile pe parcursul anului 2017, în pofida impactului noii structuri tarifare;

7.  salută acordul de cooperare semnat cu Școala europeană Luxemburg II (EEL2), prin care portofoliul Centrului a ajuns să numere 65 de clienți la sfârșitul anului 2017;

8.  ia act cu satisfacție de faptul că Centrul a pus în aplicare două acțiuni pentru a partaja resurse cu alte agenții în ceea ce privește suprapunerea sarcinilor, prin intermediul rețelei de agenții ale UE: un catalog al serviciilor partajate, care enumeră toate serviciile care ar putea fi partajate de agenții și un portal comun de achiziții publice, unde pot fi făcute publice planurile de achiziții ale agențiilor;

9.  salută eforturile Centrului de a integra multilingvismul în produsele sale, eforturi recunoscute în 2017 de către Ombudsmanul European, care a acordat Centrului, precum și Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) și Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA), Premiul Ombudsmanului pentru bună administrare la categoria „Excelență în furnizarea de servicii orientate către cetățeni/clienți”, pentru proiectul inovator pe care l-au dezvoltat în comun cu scopul de a facilita gestionarea traducerii site-urilor multilingve;

10.  încurajează Centrul în angajamentul său de a pune la dispoziția instituțiilor Uniunii o nouă versiune a IATE (Terminologie Interactivă pentru Europa) până la sfârșitul anului 2018, astfel încât această bază de date terminologice interinstituțională să țină pasul cu inovarea;

11.  salută evaluarea externă a modelului de afaceri al Centrului, realizată în 2017; invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatul evaluării;

Politica de personal

12.  ia act de faptul că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era executată în proporție de 96,9 %, fiind numiți 189 de funcționari sau agenți temporari dintre cei 195 de funcționari sau agenți temporari autorizați în conformitate cu bugetul Uniunii (în comparație cu 197 de posturi în 2016); ia act de faptul că, în 2017, în cadrul Centrului au lucrat, de asemenea, 26 de agenți contractuali;

13.  insistă asupra distribuției geografice adecvate a personalului său, precum și a personalului său de conducere de nivel mediu și înalt;

14.  ia act de faptul că Centrul a adoptat o politică privind protejarea demnității persoanelor și prevenirea hărțuirii;

Achizițiile

15.  ia act de faptul că, în conformitate cu raportul Curții, la sfârșitul lui 2017, Centrul nu folosea încă toate instrumentele lansate de Comisie pentru a implementa o soluție unică pentru schimburile electronice de informații cu părțile terțe care participă la procedurile de achiziții publice (achiziții publice electronice); invită Centrul să introducă toate instrumentele necesare pentru a gestiona procedurile de achiziții publice și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea lor în aplicare;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

16.  ia act de faptul că Centrul a optat doar pentru publicarea declarațiilor de interese, fără CV-uri, din cauza problemelor de gestionare legate de dimensiunea Consiliului său de administrație (aproximativ 130 de membri și membri supleanți); ia act de faptul că declarația de interese și CV-ul directorului Centrului sunt publicate pe site-ul Centrului; invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la acțiunile întreprinse în acest sens;

17.  ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, este necesar să se consolideze independența contabilului prin subordonarea directă a acestuia directorului Centrului și consiliului de administrație; salută măsurile luate deja pentru a asigura independența contabilului;

18.  ia act de faptul că, deși Centrul nu este finanțat din taxe, el depinde de veniturile primite de la clienții săi, care sunt reprezentați în consiliul de administrație al Centrului și că există, prin urmare, riscul unor conflicte de interese în ceea ce privește prețul produselor Centrului, care ar putea fi soluționat dacă Comisia ar colecta taxele în numele clienților Centrului și ar determina Centrul să fie finanțat, în principal, din bugetul Uniunii; invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate pentru a reduce acest risc;

Controalele interne

19.  ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a efectuat o evaluare la fața locului a riscurilor în 2017, acoperind toate activitățile operaționale și de sprijin ale Centrului; ia act de faptul că rezultatul evaluării riscurilor a fost Planul strategic de audit intern al IAS pentru perioada 2018-2020, care a fost aprobat de consiliul de administrație;

20.  ia act de faptul că, în urma monitorizării acțiunilor întreprinse ca urmare a recomandărilor pendinte ale auditului privind gestionarea continuității activității și ale auditului privind gestionarea fluxului de lucru pentru traducerea documentelor, s-a ajuns la concluzia că toate recomandările au fost puse în aplicare în mod adecvat și efectiv;

Alte observații

21.  își reafirmă angajamentul ferm față de multilingvism în Uniunea Europeană, aceasta fiind una dintre condițiile prealabile fundamentale pentru buna funcționare a sistemului democratic al Uniunii; subliniază rolul jucat de Centrul de Traduceri pentru a oferi traduceri și servicii lingvistice de înaltă calitate;

22.  ia act cu îngrijorare de faptul că, potrivit raportului Curții, mai multe agenții și organisme recurg din ce în ce mai mult la alte soluții în loc să recurgă la serviciile de traducere ale Centrului, ceea ce înseamnă că capacitatea Centrului este insuficient utilizată, că există o duplicare a sistemelor și că modelul de afaceri al Centrului și continuitatea ar putea fi puse în pericol; invită Centrul și Comisia să analizeze în mod proactiv eventualele soluții la această problemă, precum și eventualele îmbunătățiri care pot fi aduse modelului său de afaceri pentru a putea reduce aceste riscuri;

23.  regretă faptul că Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) a decis, la 26 aprilie 2018, să pună capăt acordului de traducere încheiat cu Centrul, în pofida obligației sale legale de a recurge la serviciile Centrului, așa cum se prevede la articolul 148 din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului(14), prin care a fost instituit EUIPO; ia act de acțiunea în justiție introdusă de Centru, la 6 iulie 2018, în fața Tribunalului; invită Centrul să țină la curent autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluția procedurilor judiciare;

o

o o

24.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2019(15) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

23.1.2019

AVIZ al Comisiei pentru cultură și educație

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2184(DEC))

Raportor pentru aviz: Bogdan Andrzej Zdrojewski

SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  își reafirmă angajamentul ferm față de multilingvism în Uniunea Europeană, aceasta fiind una dintre condițiile prealabile fundamentale pentru buna funcționare a sistemului democratic al Uniunii; subliniază rolul jucat de Centrul de Traduceri pentru a oferi traduceri și servicii lingvistice de înaltă calitate;

2.  constată și prețuiește impactul noii structuri tarifare pentru traducerea documentelor, care corespunde unei economii de 3,2 milioane EUR pentru clienții centrului în 2017, în timp ce veniturile centrului au rămas stabile pe parcursul anului 2017, în pofida impactului noii structuri tarifare;

3.  salută acordul de cooperare semnat cu Școala europeană Luxemburg II (EEL2), prin care portofoliul centrului a ajuns să numere 65 de clienți la sfârșitul anului 2017;

4.   ia act de faptul că, în urma monitorizării acțiunilor întreprinse ca urmare a recomandărilor pendinte ale auditului privind gestionarea continuității activității și ale auditului privind gestionarea fluxului de lucru pentru traducerea documentelor, s-a ajuns la concluzia că toate recomandările au fost puse în aplicare în mod adecvat și efectiv;

5.  ia act de faptul că centrul a început să revizuiască evaluarea ex ante a programelor și a activităților în conformitate cu orientările propuse de Comisie și că, în prezent, programele de lucru ale centrului cuprind indicatori privind resursele și indicatori privind realizările;

6.  încurajează centrul în angajamentul său de a pune la dispoziția instituțiilor Uniunii o nouă versiune a IATE (Terminologie Interactivă pentru Europa) până la sfârșitul anului 2018, astfel încât această bază de date terminologice interinstituțională să țină pasul cu inovarea; insistă asupra distribuției geografice adecvate a personalului său, precum și a personalului său de conducere de nivel mediu și înalt;

7.  recunoaște că Curtea de Conturi este nevoită să facă față unui volum de muncă considerabil; invită totuși Curtea să își publice prompt rapoartele, în special rapoartele referitoare la Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, pentru a acorda Parlamentului timp suficient pentru a-și îndeplini în mod corespunzător, la rândul său, funcția de control bugetar și politic.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

22.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Helga Trüpel, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Membri supleanți prezenți la votul final

Liadh Ní Riada

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

18

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

VERTS/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Petra Kammerevert

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

(1)

JO C 434, 30.11.2018, p. 205.

(2)

JO C 434, 30.11.2018, p. 205.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(5)

JO L 314, 7.12.1994, p. 1.

(6)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

JO C 434, 30.11.2018, p. 205.

(8)

JO C 434, 30.11.2018, p. 205.

(9)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(10)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(11)

JO L 314, 7.12.1994, p. 1.

(12)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(13)

JO C 415/01, 5.12.2017, p. 1.

(14)

Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO L 154, 16.6.2017, p. 1).

(15)

Texte adoptate, P8_TA-PROV(2019)0000.

Ultima actualizare: 18 martie 2019Notă juridică