Postup : 2018/2184(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0122/2019

Predkladané texty :

A8-0122/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.16

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0257

SPRÁVA     
PDF 198kWORD 65k
28.2.2019
PE 626.785v02-00 A8-0122/2019

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie (CdT) za rozpočtový rok 2017

(2018/2184(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2017

(2018/2184(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou strediska(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8‑0074/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie(5), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A8-0122/2019),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2017

(2018/2184(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou strediska(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8‑0074/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie(11), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A8-0122/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2017

(2018/2184(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A8-0122/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(13) predstavoval konečný rozpočet Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie (ďalej len „stredisko“) na rozpočtový rok 2017 sumu 49 429 100 EUR, čo predstavuje zníženie o 2,27 % v porovnaní s rokom 2016; keďže 88,93 % rozpočtu strediska pochádza z priamych príspevkov od inštitúcií, iných agentúr a orgánov;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka strediska je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné riadenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 93,12 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 3,75 %; konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 85,40 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 3,21%;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

2.  so znepokojením konštatuje, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov strediska prenesených z roku 2016 do roku 2017 bol relatívne vysoký a dosiahol 317 986,20 EUR, čo stále predstavuje 8,76 % celkovej prenesenej sumy, a to napriek zníženiu o 1,34 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

3.  konštatuje, že stredisko využíva vstupné a výstupné ukazovatele ako kľúčové ukazovatele výkonnosti na posúdenie výsledkov svojich činností a niekoľko ukazovateľov na zlepšenie svojho rozpočtového riadenia; vyzýva stredisko, aby ďalej rozvíjalo kľúčové ukazovatele výkonnosti na posudzovanie výsledkov a vplyvu svojich činností s cieľom získať kvalitatívne stanovisko k tomu, ako dodať väčšiu pridanú hodnotu výstupom strediska a zlepšiť jeho obchodný model;

4.  konštatuje, že stredisko začalo s prieskumom hodnotenia ex ante programov a činností v súlade s usmernením Komisie a že pracovné programy strediska už obsahujú ukazovatele vstupov a výstupov;

5.  poznamenáva, že miera plnenia zmeneného pracovného programu strediska na rok 2017 bola 87,7 %;

6.  s uznaním berie na vedomie vplyv novej cenovej štruktúry pre preklady dokumentov, ktorá v roku 2017 predstavovala pre klientov strediska úspory vo výške 3,2 milióna EUR, pričom príjmy strediska zostali bez ohľadu na vplyv tejto novej cenovej štruktúry v roku 2017 stabilné;

7.  víta dohodu o spolupráci podpísanú s Európskou školou Luxemburg II (EEL2), čím sa počet klientov strediska ku koncu roku 2017 zvýšil na 65;

8.  s uspokojením konštatuje, že stredisko vykonalo dve opatrenia na spoločné využívanie zdrojov s inými agentúrami v oblasti prekrývajúcich sa úloh prostredníctvom siete agentúr EÚ: katalóg spoločných služieb, v ktorom sa uvádzajú všetky služby, ktoré by agentúry mohli spoločne využívať, a spoločný portál verejného obstarávania, na ktorom sa uvádzajú plány verejného obstarávania agentúr;

9.  víta úsilie strediska o začlenenie viacjazyčnosti do svojich produktov, ktoré uznala európska ombudsmanka v roku 2017 tým, že stredisku spolu s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) udelila cenu ombudsmana za dobrú správu v kategórii Excelentnosť pri poskytovaní služieb zameraných na občanov/zákazníkov, konkrétne za ich spoločne vyvinutý inovačný projekt, ktorý uľahčuje riadenie prekladov viacjazyčných webových stránok;

10.  podporuje stredisko v jeho záväzku sprístupniť inštitúciám Únie do konca roka 2018 novú verziu IATE (Európska interaktívna terminológia), a zabezpečiť tak, aby táto medziinštitucionálna terminologická databáza držala krok s inováciami;

11.  víta externé hodnotenie primeranosti obchodného modelu strediska vykonané v roku 2017; vyzýva stredisko, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podalo správu o výsledku konečného hodnotenia;

Personálna politika

12.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest uskutočnený na 96,9 %, pričom zo 195 dočasných zamestnancov a úradníkov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní so 197 schválenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 189 úradníkov alebo dočasných zamestnancov; konštatuje, že v roku 2017 stredisko okrem toho zamestnávalo 26 zmluvných zamestnancov;

13.  trvá na primeranom geografickom rozložení jeho zamestnancov, ako aj jeho stredného a vyššieho manažmentu;

14.  berie na vedomie, že stredisko prijalo politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu;

Verejné obstarávanie

15.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že stredisko do konca roka 2017 nezačalo používať všetky nástroje, ktoré Komisia predstavila s cieľom zaviesť jedno riešenie pre elektronickú výmenu informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie); vyzýva stredisko, aby zaviedlo všetky nástroje potrebné na riadenie postupov verejného obstarávania a aby o ich zavedení informovalo orgán udeľujúci absolutórium;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

16.  konštatuje, že stredisko sa rozhodlo zverejňovať len vyhlásenia o záujmoch bez životopisov, a to vzhľadom na problémy s riadením spojené s veľkosťou jeho správnej rady (približne 130 členov a náhradníkov); konštatuje, že životopis a vyhlásenie o záujmoch riaditeľa sú uverejnené na webovom sídle strediska; vyzýva centrum, aby orgán udeľujúci absolutórium informovalo o opatreniach prijatých v tejto súvislosti;

17.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že treba posilniť nezávislosť účtovníka tým, že sa bude priamo zodpovedať riaditeľovi a správnej rade strediska; víta kroky, ktoré sa už podnikli s cieľom zabezpečiť nezávislosť účtovníka;

18.  konštatuje, že aj keď stredisko nie je financované z poplatkov, závisí od príjmov získaných od svojich klientov, ktorí sú zastúpení v správnej rade strediska, a že preto existuje riziko konfliktu záujmov, pokiaľ ide o ceny produktov centra, ktorý by bolo možné vyriešiť, ak by Komisia vyberala poplatky v mene klientov centra a podnietila stredisko, aby sa financovalo najmä z rozpočtu Únie; vyzýva stredisko, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podalo správu o opatreniach prijatých na zmiernenie takéhoto rizika;

Vnútorná kontrola

19.  konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit (IAS) Komisie uskutočnil v roku 2017 posúdenie rizík na mieste, ktoré sa týkalo všetkých operačných a podporných činností strediska; konštatuje, že výsledkom posúdenia rizík bol strategický plán vnútorného auditu IAS na roky 2018 – 2020, ktorý schválila správna rada;

20.  berie na vedomie, že následnou kontrolou zostávajúcich odporúčaní z auditu riadenia kontinuity činností a z auditu riadenia pracovného toku pri preklade dokumentov sa dospelo k záveru, že všetky odporúčania boli primerane a účinne vykonané;

Ďalšie pripomienky

21.  opätovne potvrdzuje svoj pevný záväzok v oblasti viacjazyčnosti v Európskej únii, ktorá je jedným zo základných predpokladov riadneho fungovania demokratického systému Únie; poukazuje na úlohu, ktorú Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie zohráva pri poskytovaní vysokokvalitných prekladateľských a jazykových služieb;

22.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov viaceré agentúry a orgány namiesto prekladateľských služieb strediska čoraz viac využívajú iné riešenia, čo znamená, že kapacita strediska sa nevyužíva dostatočne, že existuje duplicita systémov a že obchodný model a kontinuita strediska by mohli byť ohrozené; vyzýva stredisko a Komisiu, aby aktívne zvážili riešenia tejto otázky a zlepšenia svojho obchodného modelu, aby bolo možné tieto riziká zmierniť;

23.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) sa 26. apríla 2018 rozhodol vypovedať dohodu o preklade, ktorú uzavrel so strediskom, a to napriek svojej zákonnej povinnosti využívať služby strediska, ako sa stanovuje v článku 148 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001(14), ktorým sa zriadil úrad EUIPO; berie na vedomie žalobu, ktorú stredisko 6. júla 2018 podalo na Všeobecný súd; vyzýva stredisko, aby naďalej informovalo orgán udeľujúci absolutórium o vývoji súdneho konania;

o

o o

24.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2019(15) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

23.1.2019

STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2017

(2018/2184(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Bogdan Andrzej Zdrojewski

NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  opätovne potvrdzuje svoj pevný záväzok v oblasti viacjazyčnosti v Európskej únii, ktorá je jedným zo základných predpokladov riadneho fungovania demokratického systému Únie; poukazuje na úlohu, ktorú Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie zohráva pri poskytovaní vysokokvalitných prekladateľských a jazykových služieb;

2.  s uznaním berie na vedomie vplyv novej cenovej štruktúry pre preklady dokumentov, ktorá v roku 2017 predstavovala pre klientov strediska úspory vo výške 3,2 milióna EUR, pričom príjmy strediska zostali bez ohľadu na vplyv tejto novej cenovej štruktúry v roku 2017 stabilné;

3.  víta dohodu o spolupráci podpísanú s Európskou školou Luxemburg II (EEL2), čím sa počet klientov strediska ku koncu roku 2017 zvýšil na 65;

4.   berie na vedomie, že následnou kontrolou zostávajúcich odporúčaní z auditu riadenia kontinuity činností a z auditu riadenia pracovného toku pri preklade dokumentov sa dospelo k záveru, že všetky odporúčania boli primerane a účinne vykonané;

5.  konštatuje, že stredisko začalo s prieskumom hodnotenia ex ante programov a činností v súlade s usmernením Komisie a že pracovné programy strediska už obsahujú ukazovatele vstupov a výstupov;

6.  podporuje stredisko v jeho záväzku sprístupniť inštitúciám Únie do konca roka 2018 novú verziu IATE (Európska interaktívna terminológia), a zabezpečiť tak, aby táto medziinštitucionálna terminologická databáza držala krok s inováciami; trvá na primeranej geografickej distribúcii jeho zamestnancov, ako aj jeho stredného a vyššieho manažmentu;

7.  uznáva, že Dvor audítorov čelí značnej pracovnej záťaži; vyzýva však Dvor audítorov, aby svoje správy zverejňoval včas, najmä správu týkajúcu sa Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie, aby tak Parlament mal dostatočný čas na primerané vykonanie svojej úlohy súvisiacej s kontrolou rozpočtu a politík.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

22.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Helga Trüpel, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Náhradníčka prítomná na záverečnom hlasovaní

Liadh Ní Riada

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

18

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

VERTS/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníčka prítomná na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Petra Kammerevert

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 205.

(2)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 205.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 205.

(8)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 205.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Ú. v. EÚ C 415/01, 5.12.2017, s. 1.

(14)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 16.6.2017, s. 1).

(15)

Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

Posledná úprava: 18. marca 2019Právne oznámenie