Procedūra : 2018/2202(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0124/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0124/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.21

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0262

ZIŅOJUMS     
PDF 207kWORD 62k
1.3.2019
PE 626.790v02-00 A8-0124/2019

par Eiropas Banku iestādes (EBI) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2202(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Petri Sarvamaa

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Banku iestādes 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2202(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Banku iestādes 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Banku iestādes 2017. finanšu gada pārskatiem un Iestādes atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Iestādei par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK(5), un jo īpaši tās 64. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A8-0124/2019),

1.  sniedz Eiropas Banku iestādes izpilddirektoram apstiprinājumu par Iestādes 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Banku iestādes izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Banku iestādes 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2018/2202(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Banku iestādes 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Banku iestādes 2017. finanšu gada pārskatiem un Iestādes atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Iestādei par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(10), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK(11), un jo īpaši tās 64. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A8-0124/2019),

1.  apstiprina Eiropas Banku iestādes 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Banku iestādes izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Banku iestādes 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2202(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Banku iestādes 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A8-0124/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Banku iestādes (“Iestāde”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(13) tās 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 38 419 554 EUR, t. i., par 5,28 % vairāk nekā 2016. gadā; tā kā Iestādi finansē ar Savienības iemaksu (14 543 000 EUR jeb 38 %) un dalībvalstu uzraudzības iestāžu un novērotāju iemaksām (23 876 555 EUR jeb 62 %);

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Iestādes 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Iestādes gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  konstatē, ka 2017. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 95,90 %, t. i., par 0,85 % mazāk nekā 2016. gadā; konstatē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 87,27 %, t. i., par 1,41 % mazāk nekā iepriekšējā gadā;

2.  norāda — tā kā Iestādes darba apjomā palielinās Savienības tiesību īstenošanas nodrošināšanas un piemērošanas daļa, savukārt regulatīvo pienākumu daļa samazinās, būtu iekšēji jāpārdala Iestādes budžeta resursi un cilvēkresursi; šajā sakarā uzsver nepieciešamību nodrošināt to, ka tiek atbilstīgi noteiktas prioritātes attiecībā uz resursu piešķiršanu;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

3.  konstatē, ka tika atcelti 76 566 EUR no apropriācijām, kuras tika pārnestas no 2016. gada uz 2017. gadu, jeb 2,6 % no kopējā pārnesto apropriāciju apmēra, un tas ir ievērojami — par 7,13 % — mazāk nekā 2016. gadā;

Sniegums

4.  ar gandarījumu konstatē, ka Iestāde izmanto 14 galvenos snieguma rādītājus, lai novērtētu savu darbību rezultātus, ciktāl to atļauj Iestādes ierobežojumi kontrolēt šos rezultātus, un lai uzlabotu budžeta pārvaldību;

5.  ar gandarījumu konstatē, ka Iestāde ir izstrādājusi reglamentējošos produktus saskaņā ar tās darba programmu un sasniegusi visus mērķus, kas noteikti Iestādes pakalpojumu līmeņa nolīgumu pieteikumos;

6.  uzsver, ka Iestādei būtu jānodrošina visu to savu pienākumu pilnīga īstenošana paredzētajā termiņā, kuri izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes noteiktā regulatīvā satvara, un vienlaikus būtu jāpilda Eiropas Parlamenta un Padomes uzticētie uzdevumi un mandāts un šo uzdevumu izpildē nebūtu jāpārsniedz mandāta robežas, lai tādējādi panāktu resursu optimālu izmantošanu un mērķu sasniegšanu; aicina Iestādi nodrošināt Revīzijas palātas ieteikumu pienācīgu ņemšanu vērā un īstenošanu;

7.  uzsver, ka Iestādei sava mandāta īstenošanā īpaša uzmanība būtu jāpievērš proporcionalitātes principam; uzsver, ka, jo īpaši izstrādājot 2. un 3. līmeņa pasākumus, uzmanība būtu jāvelta valstu finanšu tirgu īpašajām iezīmēm;

8.  norāda, ka nesen veiktie Iestādes stresa testi ir snieguši ārkārtīgi apšaubāmus rezultātus; aicina Iestādi, Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju, Eiropas Centrālo banku un Komisiju, izstrādājot stresa testus, izmantot saskaņotu metodiku, scenārijus un pieņēmumus, lai pēc iespējas izvairītos no iespējamas rezultātu izkropļošanas;

9.  konstatē, ka 2017. gadā tika veikts triju Eiropas uzraudzības iestāžu ārējs novērtējums; aicina Iestādi ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, ko Iestāde veikusi, lai novērstu ārējā novērtējumā konstatētos trūkumus;

10.  uzsver nepieciešamību piešķirt vairāk līdzekļu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas uzdevumiem, lai īstenotu Iestādes uzraudzības funkcijas un izmeklēšanas veikšanu valsts iestādēs; mudina Iestādi nodrošināt to, lai kompetentās iestādes, kredītiestādes un finanšu iestādes efektīvi un konsekventi piemērotu Eiropas tiesību aktus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā; prasa Iestādei sadarbībā ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI) un Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi (EAAPI) izstrādāt kopīgus norādījumus par to, kā prudenciālajā uzraudzībā integrēt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novēršanu; atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu paplašināt Iestādes uzraudzības pilnvaras nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, ļaujot tās īstenot ne tikai banku sektorā, bet visā finanšu nozarē kopumā, un tādējādi uzticot tai galveno lomu attiecīgo uzdevumu pildīšanā un uzraudzības pilnvaru īstenošanā; turklāt šajā sakarā atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemta politika attiecībā uz trauksmes cēlējiem, un uzsver, ka valstu uzraudzības iestādēm ir jāpieņem līdzīga politika;

11.  prasa Iestādei veikt izmeklēšanu saistībā ar dividenžu arbitrāžas tirdzniecības shēmām, piemēram, cum-ex, lai novērtētu iespējamos draudus finanšu tirgu un valstu budžetu integritātei, noteikt šo shēmu dalībnieku veidu un skaitu, novērtēt, vai ir notikuši valstu vai Savienības tiesību aktu pārkāpumi, novērtēt finanšu uzraudzības iestāžu veiktās darbības dalībvalstīs un sniegt attiecīgajām kompetentajām iestādēm piemērotus reformu un rīcības ieteikumus;

12.  atzinīgi vērtē to, ka Iestāde dalās ar praksi un veidnēm ar EVTI un EAAPI, ar kurām Iestāde rīko regulāras sanāksmes un veido Apvienoto komiteju;

Personāla politika

13.  pieņem zināšanai, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti 100 % no štatu saraksta — bija aizpildītas 134 pagaidu darbinieku vietas, kas bija apstiprinātas saskaņā ar Savienības budžetu, salīdzinājumā ar 127 apstiprinātām vietām 2016. gadā; ņem vērā, ka 2017. gadā Iestādē strādāja arī 41 līgumdarbinieks un 15 norīkotie valstu eksperti;

14.  konstatē, ka 2017. gada aprīlī Iestāde pieņēma Komisijas lēmuma paraugu attiecībā uz personas cieņas aizsardzības un aizskarošas izturēšanās novēršanas politiku;

15.  atgādina, ka, ņemot vērā Apvienotās Karalistes lēmumu izstāties no Savienības, Iestāde pārcelsies no Londonas uz Parīzi; ar bažām norāda, ka šī pārcelšanās ietekmēja darbinieku pieņemšanu darbā, jo 2017. gadā lielāks skaits darbinieku iesniedza atlūgumus; pieņem zināšanai, ka Iestāde ir publicējusi desmit paziņojumus par vakancēm, lai izveidotu rezerves sarakstu, ko izmantos, lai aizpildītu brīvās vietas pēc darbinieku aiziešanas;

16.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ieteikumu publicēt paziņojumus par vakancēm Eiropas Personāla atlases biroja un Iestādes tīmekļa vietnē, lai palielinātu to publicitāti;

Iepirkums

17.  ar gandarījumu konstatē, ka Iestāde piedalās vairākās starpiestāžu iepirkuma procedūrās ar Komisijas ģenerāldirektorātiem un citām aģentūrām;

18.  ar bažām norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu četrās no piecām revidētajām publiskā iepirkuma procedūrām ekonomiski visizdevīgākā risinājuma noteikšanai izmantota procedūra nebija apmierinoša; ņem vērā Iestādes atbildi un pieņem zināšanai sniegto pamatojumu; aicina Iestādi rast līdzsvarotāku pieeju starp kvalitātes un cenu kritērijiem, lai uzlabotu tās iepirkumu ekonomiskumu;

19.  ņem vērā, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu līdz 2017. gada beigām Iestāde visām procedūrām vēl neizmantoja visus instrumentus, ko Komisija ir izstrādājusi, lai ieviestu vienotu risinājumu elektroniskai informācijas apmaiņai ar trešām personām, kas piedalās publiskā iepirkuma procedūrās (e-iepirkumā); pēc iepazīšanās ar Iestādes sniegto informāciju konstatē, ka 2018. gada augustā tā ieviesa e-iesniegšanu; aicina Iestādi ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par progresu atlikušo instrumentu ieviešanā;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

20.  pieņem zināšanai Iestādes jau ieviestos pasākumus un pašreizējos centienus nodrošināt pārredzamību, novērst un pārvaldīt interešu konfliktus un aizsargāt trauksmes cēlējus; atzinīgi vērtē turpmākos pasākumus, kuri veikti, lai uzlabotu Iestādes darbību pārredzamību, ziņojot par sanāksmēm, ko Iestādes darbinieki rīko ar ārējām ieinteresētajām personām, un šādas informācijas pieejamību Iestādes tīmekļa vietnē;

21.  ar gandarījumu konstatē, ka Iestāde ir izstrādājusi krāpšanas apkarošanas stratēģiju laikposmam no 2015. līdz 2017. gadam; ņem vērā, ka saskaņā ar Iestādes veikto krāpšanas riska novērtējumu risks ir zems vai vidējs un ka attiecībā uz trīspadsmit scenārijiem risks ir atzīts par būtisku vai pat ievērojamu; pieņem zināšanai, ka iekšējās kontroles, IT drošības standarti un citi pasākumi, kas ierosināti pēc minētā novērtējuma, ir vērsti uz risku mazināšanu; aicina Iestādi informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šajā jomā panākto;

22.  uzskata, ka Iestādei, veicot savu darbu un jo īpaši izstrādājot īstenošanas pasākumus, par savām darbībām regulāri un vispusīgi būtu jāinformē Eiropas Parlaments un Padome; uzsver, ka, ņemot vērā Iestādes uzdevumu būtību, ir svarīgi, lai tā rīkotos pārredzami ne tikai Parlamenta un Padomes, bet arī Savienības pilsoņu priekšā;

Citi komentāri

23.  uzsver, ka, Apvienotajai Karalistei īstenojot lēmumu par izstāšanos no Savienības, Iestādes ieņēmumi samazināsies un ka ir jāatrod atbilstoši mehānismi tās finansēšanai, kas ļautu Iestādei konsekventi, neatkarīgi un efektīvi īstenot savu mandātu;

24.  norāda, ka, ņemot vērā Apvienotās Karalistes lēmumu izstāties no Savienības, Iestādes mītnes vieta 2019. gada sākumā tiks pārvietota uz Parīzi Francijā; konstatē, ka Iestādes pārskatos ir iekļauti uzkrājumi attiecīgajām izmaksām 6,7 miljonu EUR apmērā un uzrādīti 11,2 miljoni EUR nākotnē atlikušajiem līgumā un paredzētajiem maksājumiem, kas plānoti par biroju Londonā; norāda, ka ēku izmaksas cita starpā ietver arī nomas un ēku maksājumu turpmāku maksāšanu par Londonas birojiem līdz nomas līguma beigām 2020. gada beigās, lai gan Iestāde plāno kompensēt šīs izmaksas, kapitalizējot periodu, par kuru ar iznomātāju ir panākta vienošanās par nomas maksas atcelšanu, un izmantojot Francijas valdības ieguldījumu, lai nodrošinātu, ka Iestāde 2019. un 2020. gadā maksā nomu un maksājumus tikai par vienu biroju;

o

o o

25.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada ... rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(14).

24.1.2019

Ekonomikas un monetārāS komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Banku iestādes 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2202(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Doru-Claudian Frunzulică

IEROSINĀJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  pieņem zināšanai to, ka Revīzijas palāta atzīst, ka Eiropas Banku iestādes (“Iestāde”) 2017. finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi; tomēr ņem vērā, ka Revīzijas palātas novērtējums ir ļoti īss un ka tā ir konstatējusi dažas nepilnības Iestādes publiskā iepirkuma procedūrās un tās ir galvenokārt saistītas ar pakalpojumiem, kuros trūkst līdzsvara starp cenas un kvalitātes aspektiem; uzsver, ka šādas procedūras liecina par to, ka Iestāde pārāk lielu uzsvaru liek uz kvalitātes kritērijiem, kas neļauj noteikt ekonomiski visizdevīgākos risinājumus, kuri piedāvātu pieņemamu kvalitātes un cenas līdzsvaru; aicina Iestādi uzlabot iepirkuma procedūras;

2.  uzsver Iestādes būtisko nozīmi Savienības finanšu uzraudzības sistēmas labākas pārraudzības nodrošināšanā, kuras rezultātā tiek garantēta finanšu stabilitāte, vajadzīgā pārredzamība, labāk integrēti un drošāki finanšu tirgi, kā arī augsts patērētāju aizsardzības līmenis Savienībā, jo īpaši veicinot labākas pārraudzības koordinēšanu ar valstu un starptautiskajām uzraudzības iestādēm;

3.  uzsver, ka Iestādei būtu jānodrošina visu to savu pienākumu pilnīga īstenošana paredzētajā termiņā, kuri izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes noteiktā regulatīvā satvara, un vienlaikus būtu jāpilda Eiropas Parlamenta un Padomes uzticētie uzdevumi un pilnvarojums un šo uzdevumu izpildē nebūtu jāpārsniedz pilnvarojuma robežas, lai tādējādi panāktu resursu optimālu izmantošanu un mērķu sasniegšanu; aicina Iestādi nodrošināt Revīzijas palātas ieteikumu pienācīgu ņemšanu vērā un īstenošanu;

4.  uzskata, ka EBI, veicot savu darbu un jo īpaši izstrādājot īstenošanas pasākumus, par savām darbībām regulāri un vispusīgi būtu jāinformē Eiropas Parlaments un Padome; uzsver, ka, ņemot vērā Iestādes uzdevumu būtību, ir svarīgi, lai tā rīkotos pārredzami ne tikai Parlamenta un Padomes, bet arī Savienības pilsoņu priekšā;

5.  uzsver, ka Iestādei, pildot savas pilnvaras, būtu jāpievērš īpaša uzmanība proporcionalitātes principam; uzsver, ka, jo īpaši izstrādājot 2. un 3. līmeņa pasākumus, uzmanība būtu jāvelta valstu finanšu tirgu īpašajām iezīmēm;

6.  norāda — tā kā Iestādes darba apjomā palielinās Savienības tiesību īstenošanas nodrošināšanas un piemērošanas daļa, savukārt regulatīvo pienākumu daļa samazinās, būtu iekšēji jāpārdala Iestādes budžeta resursi un cilvēkresursi; šajā sakarībā uzsver nepieciešamību nodrošināt to, ka tiek atbilstīgi noteiktas prioritātes attiecībā uz resursu piešķiršanu;

7.  norāda, ka nesen veiktie EBI stresa testi sniedza ārkārtīgi apšaubāmus rezultātus; aicina EBI, ESRK, ECB un Komisiju, izstrādājot stresa testus, izmantot saskaņotu metodiku, scenārijus un pieņēmumus, lai pēc iespējas izvairītos no iespējamām rezultātu nobīdēm;

8.  ņem vērā, ka kopumā 2017. gada beigās Iestādē strādāja 190 darbinieki salīdzinājumā ar 161 darbinieku 2016. gada beigās;

9.  uzsver nepieciešamību piešķirt vairāk līdzekļu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas uzdevumiem, lai īstenotu Iestādes uzraudzības funkcijas un izmeklēšanas veikšanu valsts iestādēs; mudina Iestādi nodrošināt to, lai kompetentās iestādes, kredītiestādes un finanšu iestādes efektīvi un konsekventi piemērotu Eiropas tiesību aktus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā; prasa Iestādei sadarbībā ar EVTI un EAAPI izstrādāt kopīgus norādījumus par to, kā integrēt prudenciālajā uzraudzībā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novēršanu; atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu paplašināt Iestādes uzraudzības pilnvaras nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, ļaujot tās īstenot ne tikai banku sektorā, bet visā finanšu nozarē kopumā, un tādējādi uzticot tai galveno lomu attiecīgo uzdevumu pildīšanā un uzraudzības pilnvaru īstenošanā; turklāt šajā sakarībā atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemta politika attiecībā uz trauksmes cēlējiem, un uzsver, ka valstu uzraudzības iestādēm ir jāpieņem līdzīga politika;

10.  prasa Eiropas Banku iestādei veikt izmeklēšanu saistībā ar dividenžu arbitrāžas tirdzniecības shēmām, piemēram, cum-ex, lai novērtētu iespējamos draudus finanšu tirgu un valstu budžetu integritātei, noteikt šo shēmu dalībnieku veidu un skaitu, novērtēt, vai ir notikuši valstu vai Savienības tiesību aktu pārkāpumi, novērtēt finanšu uzraudzības iestāžu veiktās darbības dalībvalstīs un sniegt attiecīgajām kompetentajām iestādēm piemērotus reformu un rīcības ieteikumus;

11.  uzsver, ka 40 % no Iestādes budžeta tiek finansēti no Eiropas Savienības līdzekļiem un 60 % — no dalībvalstu uzraudzības iestāžu tiešajām iemaksām un ka šī jauktā finansēšanas kārtība var apdraudēt Iestādes neatkarību un uzraudzības uzdevumu pildīšanu; uzsver, ka, Apvienotajai Karalistei īstenojot lēmumu par izstāšanos no Savienības, Iestādes ieņēmumi samazināsies un ka ir jāatrod atbilstoši mehānismi tās finansēšanai, kas ļautu Iestādei konsekventi, neatkarīgi un efektīvi pildīt savas pilnvaras;

12.  ņem vērā Apvienotās Karalistes lēmumu izstāties no ES un sekas, ko šīs lēmums rada finansiālajā, administratīvajā, cilvēkresursu un citās jomās; ņem vērā, ka EBI regulā ir izdarīti grozījumi, lai atspoguļotu lēmumu pārcelt Iestādes mītni uz Parīzi (Francija), un pieņem zināšanai to, ka pārcelšanu ir plānots veikt 2019. gada sākumā; ņem vērā, ka tās pārskati un piezīmes ir sagatavotas, izmantojot pārskatu parakstīšanas laikā pieejamo informāciju, un vērš uzmanību uz šīs pārcelšanas ietekmi uz budžetu; ņem vērā, ka Iestādes pārskatos ir iekļauti uzkrājumi attiecīgajām izmaksām 6,7 miljonu EUR apmērā un uzrādīti 11,2 miljoni EUR turpmāk atlikušajiem un līgumā paredzētajiem maksājumiem, kas plānoti par biroju Londonā; aicina EBI izskatīt iespēju samazināt šīs rezerves, kas paredzētas atlikušajām izmaksām par mītni Londonā; atgādina, ka ir svarīgi nodrošināt raitu un izmaksu ziņā efektīvu Iestādes pārcelšanu.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

22.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

46

2

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Hugues Bayet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Babette Winter, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eric Andrieu, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Virginie Rozière, Ricardo Serrão Santos

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

46

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Eric Andrieu, Hugues Bayet, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Virginie Rozière, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Ricardo Serrão Santos, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

2

-

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Miguel Viegas

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martin Schirdewan

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Petra Kammerevert

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 434, 30.11.2018., 51. lpp.

(2)

OV C 434, 30.11.2018., 51. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(5)

OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 434, 30.11.2018., 51. lpp.

(8)

OV C 434, 30.11.2018., 51. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(11)

OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

OV C 108/52, 22.3.2018., 248. lpp.

(14)

Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2019)0000.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 18. martsJuridisks paziņojums