Procedură : 2018/2202(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0124/2019

Texte depuse :

A8-0124/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.21

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0262

RAPORT     
PDF 201kWORD 69k
1.3.2019
PE 626.790v02-00 A8-0124/2019

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene (ABE) aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2202(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Petri Sarvamaa

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2202(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Autorității(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei(5), în special articolul 64,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0124/2019),

1.  acordă directorului executiv al Autorității Bancare Europene descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Autorității Bancare Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2017

(2018/2202(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Autorității(7),

–  având în vedere declarația de asigurare(8) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0092/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(9), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(10), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei(11), în special articolul 64,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0124/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Autorității Bancare Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2202(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0124/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(13), bugetul definitiv al Autorității Bancare Europene (denumită în continuare „Autoritatea”) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 38 419 554 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 5,28 % față de bugetul pe 2016; întrucât Autoritatea este finanțată prin contribuții din partea Uniunii (14 543 000 EUR, adică 38 %) și prin contribuții din partea autorităților naționale de supraveghere din statele membre (23 876 555 EUR, adică 62 %);

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Autorității pentru exercițiul financiar 2017 („raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Autorității și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2017 au condus la o rată de execuție bugetară de 95,90 %, reprezentând o scădere de 0,85 % față de 2016; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 87,27 %, ceea ce reprezintă o scădere de 1,41 % în comparație cu exercițiul precedent;

2.  observă că, întrucât sarcinile Autorității își pierd din caracterul de reglementare și se axează tot mai mult pe aplicarea și asigurarea respectării legislației Uniunii, resursele bugetare și umane ale Autorității ar trebui să fie realocate la nivel intern; subliniază, în acest sens, necesitatea ierarhizării corecte a priorităților în alocarea resurselor;

Anularea reportărilor

3.  observă că reportările din 2016 în 2017 anulate au totalizat 76 566 EUR, reprezentând 2,6 % din suma totală reportată, ceea ce constituie o scădere considerabilă, de 7,13 %, față de 2016;

Performanță

4.  constată cu satisfacție că Autoritatea utilizează 14 indicatori-cheie de performanță pentru a evalua rezultatele activităților sale, în măsura în care limitările Autorității de a controla aceste rezultate o permit, și pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară;

5.  constată cu satisfacție că Autoritatea a furnizat produsele de reglementare în conformitate cu programul său de lucru și a realizat toate obiectivele stabilite în acordurile privind nivelul serviciilor Autorității;

6.  subliniază că Autoritatea ar trebui să execute sarcinile și mandatul care i-au fost încredințate de Parlamentul European și de Consiliu, în limitele trasate, asigurându-se, totodată, că își îndeplinește integral și în termenul stabilit toate sarcinile care derivă din cadrul legislativ introdus de Parlamentul European și de Consiliu, astfel încât să se obțină o utilizare optimă a resurselor și realizarea obiectivelor; invită Autoritatea să asigure o monitorizare și implementare adecvată a recomandărilor Curții;

7.  accentuează că Autoritatea ar trebui să acorde o atenție deosebită principiului proporționalității în exercitarea mandatului său; subliniază că, în special atunci când se formulează măsuri de nivelul 2 și 3, ar trebui să se acorde atenție caracteristicilor specifice piețelor financiare naționale;

8.  constată că recentele simulări de criză ale Autorității au rezultate extrem de discutabile; invită Autoritatea, Comitetul european pentru risc sistemic, Banca Centrală Europeană și Comisia să utilizeze metodologii, scenarii și ipoteze consecvente la definirea simulărilor de criză pentru a evita pe cât posibil posibilele denaturări ale rezultatelor;

9.  ia act de faptul că, în 2017, a fost realizată o evaluare externă pentru fiecare dintre cele trei autorități europene de supraveghere; invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate (de către Autoritate) pentru a remedia deficiențele identificate în urma evaluării externe;

10.  subliniază necesitatea alocării mai multor resurse pentru îndeplinirea sarcinilor de combatere a spălării banilor în vederea îndeplinirii funcțiilor de supraveghere ale Autorității și a desfășurării de anchete în instituțiile naționale; îndeamnă Autoritatea să se asigure că autoritățile competente și instituțiile de credit și financiare aplică efectiv și consecvent legislația europeană de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului; solicită Autorității să elaboreze orientări comune în cooperare cu Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe („ESMA”) și Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale („EIOPA”) cu privire la modul de integrare a riscurilor legate de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului în cadrul supravegherii prudențiale; salută propunerea Comisiei de a extinde competențele de supraveghere ale Autorității legate de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului la sectorul financiar în ansamblu, acordându-i astfel un rol central în sarcinile de resort și competențele de supraveghere; salută, în acest context, și adoptarea unei politici privind denunțarea neregulilor și subliniază că se impune ca autoritățile naționale de supraveghere să adopte politici similare;

11.  solicită Autorității să efectueze o anchetă cu privire la sistemele de arbitraj al dividendelor precum Cum-Ex, pentru a evalua eventualele amenințări care ar putea afecta integritatea piețelor financiare și a bugetelor naționale; să stabilească tipul și numărul de actori implicați în aceste sisteme; să evalueze dacă au avut loc încălcări ale dreptului național sau ale dreptului Uniunii; să evalueze măsurile întreprinse de organele de supraveghere financiară din statele membre; și să formuleze recomandări corespunzătoare adresate autorităților competente vizate privind reformele și acțiunile necesare;

12.  salută faptul că Autoritatea împarte practicile și modelele cu ESMA și EIOPA, cu care Autoritatea organizează reuniuni periodice și formează un comitet mixt;

Politica de personal

13.  constată că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era completată în proporție de 100 %, fiind autorizate 134 de posturi de agenți temporari în temeiul bugetului Uniunii față de 127 de posturi autorizate în 2016; constată că, în 2017, în cadrul Autorității au lucrat, de asemenea, 41 de agenți contractuali și 15 experți naționali detașați;

14.  constată că, în aprilie 2017, Autoritatea a adoptat decizia-tip a Comisiei în care se expune politica pentru protecția demnității persoanelor și prevenirea hărțuirii;

15.  reamintește că, în urma deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniune, Autoritatea se va muta de la Londra la Paris; constată cu îngrijorare că această mutare a afectat recrutarea de personal din cauza numărului tot mai mare de demisii din 2017; observă că Autoritatea a publicat zece anunțuri de posturi vacante pentru a stabili o listă de rezervă care va fi utilizată pentru a completa eventualele posturi devenite vacante în urma demisiilor;

16.  salută sugestia Curții ca anunțurile de posturi vacante să fie publicate pe site-ul Oficiului European pentru Selecția Personalului și pe site-ul Autorității, pentru a difuza mai larg aceste informații;

Achiziții

17.  ia act cu satisfacție de faptul că Autoritatea participă la mai multe proceduri de achiziții interinstituționale împreună cu direcțiile generale ale Comisiei și cu alte agenții;

18.  constată cu îngrijorare că, potrivit raportului Curții, în patru din cinci proceduri de achiziții publice deschise auditate, procedura de identificare a soluției celei mai avantajoase din punct de vedere economic nu a fost satisfăcătoare; ia act de răspunsul Autorității și remarcă raționamentul său; invită Autoritatea să găsească o abordare mai echilibrată între criteriile de calitate și cele referitoare la prețuri pentru a îmbunătăți aspectul economic al achizițiilor sale;

19.  constată că, potrivit raportului Curții, la sfârșitul lui 2017, Autoritatea nu folosea încă toate instrumentele pentru toate procedurile sale, lansate de Comisie pentru a implementa o soluție unică pentru schimburile electronice de informații cu părțile terțe care participă la procedurile de achiziții publice (achiziții publice electronice); remarcă, din informațiile furnizate de Autoritate, că a implementat depunerea electronică în august 2018; invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în privința implementării instrumentelor rămase;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

20.  ia act de măsurile deja aplicate de Autoritate și de efortul constant depus de aceasta pentru a asigura transparența, a preveni și gestiona conflictele de interese și a proteja avertizorii; salută măsurile suplimentare luate pentru a spori transparența activităților Autorității prin raportarea întâlnirilor dintre personalul Autorității și părțile interesate externe, precum și disponibilitatea acestora pe site-ul Autorității;

21.  constată cu satisfacție că Autoritatea a elaborat o strategie antifraudă pentru perioada 2015-2017; constată că, în conformitate cu evaluarea riscului de fraudă efectuată de Autoritate, riscul este scăzut spre mediu și că, pentru treisprezece scenarii, riscul a fost considerat relevant sau chiar semnificativ; observă că controalele interne, standardele de securitate informatică și alte măsuri propuse după evaluarea respectivă au scopul de a atenua riscurile; invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens;

22.  consideră că, în îndeplinirea sarcinilor sale și mai ales atunci când elaborează măsuri de punere în aplicare, Autoritatea trebuie să informeze Parlamentul European și Consiliul în mod periodic și cuprinzător cu privire la activitățile sale; subliniază că este esențial ca Autoritatea, dată fiind natura sarcinilor sale, să manifeste transparență nu numai față de Parlamentul European și Consiliu, ci și față de cetățenii Uniunii;

Alte observații

23.  subliniază că veniturile Autorității vor scădea ca urmare a deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniune și evidențiază necesitatea de a se găsi mecanisme adecvate pentru finanțarea sa, care să permită Autorității să își îndeplinească mandatul în mod coerent, independent și eficient;

24.  constată că, din cauza deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniune, sediul Autorității va fi mutat la Paris, Franța, la începutul anului 2019; observă că conturile Autorității conțin provizioane în valoare de 6,7 milioane EUR pentru costurile aferente mutării și că, de asemenea, în conturi este prezentată o sumă de 11,2 milioane EUR care corespunde plăților contractuale restante ce se vor efectua în viitor pentru birourile din Londra, conform planificării; ia act de faptul că costurile aferente clădirilor includ, printre altele, acoperirea în continuare a chiriei și a cheltuielilor imobiliare pentru birourile din Londra până la expirarea contractului de închiriere la sfârșitul anului 2020, întrucât Autoritatea intenționează să compenseze aceste costuri prin capitalizarea perioadei fără chirie obținute de la proprietar și prin utilizarea contribuției guvernului francez, care urmărește ca Autoritatea să plătească în 2019 și 2020 doar chiria și costurile aferente unui singur birou;

o

o o

25.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2019(14) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

24.1.2019

AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2202(DEC))

Raportor pentru aviz: Doru-Claudian Frunzulică

SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.   constată că evaluarea Curții este foarte sumară și că aceasta a identificat deficiențe în cadrul procedurilor de achiziții publice ale Autorității, în special în ceea ce privește achiziția de servicii care nu prezintă un echilibru adecvat între preț și calitate; subliniază că astfel de proceduri indică faptul că Autoritatea pune un accent excesiv pe criteriile de calitate, ceea ce nu permite identificarea celor mai avantajoase soluții din punct de vedere economic, cu un echilibru corect între calitate și preț; solicită Autorității să îmbunătățească aceste proceduri;

2.  subliniază rolul central al Autorității în asigurarea unui mai bun control al sistemului de supraveghere financiară al Uniunii pentru a asigura stabilitatea financiară, transparența necesară, piețe financiare mai bine integrate și mai sigure, precum și un grad ridicat de protecție a consumatorilor în Uniune, în special prin coordonarea unei supravegheri mai stricte cu autoritățile naționale și internaționale de supraveghere;

3.  subliniază că Autoritatea ar trebui să execute sarcinile și mandatul care i-au fost încredințate de Parlamentul European și de Consiliu, în limitele trasate, asigurându-se, totodată, că își îndeplinește integral și în termenul stabilit toate sarcinile care derivă din cadrul legislativ introdus de Parlamentul European și de Consiliu, astfel încât să se obțină o utilizare optimă a resurselor și realizarea obiectivelor; invită Autoritatea să asigure o monitorizare și implementare adecvată a recomandărilor Curții;

4.  consideră că, în îndeplinirea sarcinilor sale și mai ales atunci când elaborează măsuri de punere în aplicare, ABE trebuie să informeze Parlamentul European și Consiliul în mod periodic și cuprinzător cu privire la activitățile sale; subliniază că este esențial ca Autoritatea, dată fiind natura sarcinilor sale, să manifeste transparență nu numai față de Parlamentul European și Consiliu, ci și față de cetățenii Uniunii;

5.  subliniază că Autoritatea ar trebui să acorde o atenție deosebită principiului proporționalității în exercitarea mandatului său; subliniază că, în special atunci când se formulează măsuri de nivelul 2 și 3, ar trebui să se acorde atenție caracteristicilor specifice piețelor financiare naționale;

6.  observă că, întrucât sarcinile Autorității își pierd din caracterul de reglementare și se axează tot mai mult pe aplicarea și asigurarea respectării legislației Uniunii, resursele bugetare și umane ale Autorității ar trebui să fie realocate la nivel intern; subliniază, în acest sens, necesitatea ierarhizării corecte a priorităților în alocarea resurselor;

7.  constată că recentele simulări de criză ale ABE au rezultate extrem de discutabile; invită ABE, CERS, BCE și Comisia să utilizeze metodologii, scenarii și ipoteze consecvente la definirea simulărilor de criză pentru a evita pe cât posibil posibilele denaturări ale rezultatelor;

8.  ia act de faptul că numărul total de angajați era de 190 la sfârșitul lui 2017, comparativ cu 161 la sfârșitul lui 2016;

9.  subliniază necesitatea alocării mai multor resurse pentru îndeplinirea sarcinilor de combatere a spălării banilor în vederea îndeplinirii funcțiilor de supraveghere ale Autorității și a desfășurării de anchete în instituțiile naționale; îndeamnă Autoritatea să se asigure că autoritățile competente și instituțiile de credit și financiare aplică în mod eficace și consecvent legislația europeană de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului; solicită Autorității să elaboreze orientări comune prin cooperarea cu ESMA și EIOPA cu privire la modul de integrare a riscurilor legate de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului în cadrul supravegherii prudențiale; salută propunerea Comisiei de a extinde competențele de supraveghere ale Autorității legate de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului la sectorul financiar în ansamblu, acordându-i astfel un rol central în sarcinile de resort și competențele de supraveghere; salută, în acest context, și adoptarea unei politici privind denunțarea neregulilor și subliniază că se impune ca autoritățile naționale de supraveghere să adopte politici similare;

10.  solicită Autorității Bancare Europene să efectueze o anchetă cu privire la sistemele de arbitraj al dividendelor precum Cum-Ex, pentru a evalua eventualele amenințări care ar putea afecta integritatea piețelor financiare și a bugetelor naționale; să stabilească tipul și numărul de actori implicați în aceste sisteme; să evalueze dacă au avut loc încălcări ale dreptului național sau ale dreptului Uniunii; să evalueze măsurile întreprinse de organele de supraveghere financiară din statele membre; să formuleze recomandări corespunzătoare adresate autorităților competente vizate privind măsurile și acțiunile necesare;

11.  subliniază că bugetul Autorității este finanțat în proporție de 40 % din fonduri ale Uniunii Europene și în proporție de 60 % prin contribuții directe ale autorităților de supraveghere din statele membre și că acest mecanism de finanțare mixtă poate reprezenta o amenințare la adresa independenței și a sarcinilor sale de supraveghere; subliniază că veniturile Autorității vor scădea ca urmare a deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniune și subliniază necesitatea de a se găsi mecanisme adecvate pentru finanțarea sa și care să-i permită Autorității să își îndeplinească mandatul în mod coerent, independent și eficient;

12.  ia act de decizia Regatului Unit de a părăsi UE și de implicațiile financiare, administrative, umane și de altă natură ale acestei decizii; constată că Regulamentul privind ABE a fost modificat pentru a reflecta decizia de mutare a sediului său la Paris (Franța) și că mutarea este prevăzută pentru începutul lui 2019;constată că documentele și conturile sale au fost elaborate pe baza informațiilor disponibile la momentul validării conturilor și atrage atenția asupra implicațiilor bugetare; observă că conturile Autorității conțin provizioane în valoare de 6,7 milioane EUR pentru costurile aferente mutării și că, de asemenea, în conturi este prezentată o sumă de 11,2 milioane EUR care corespunde plăților contractuale restante ce se vor efectua în viitor pentru birourile din Londra, conform planificării; invită ABE să examineze posibilitatea reducerii acestor rezerve pentru costurile moștenite de la Londra; reamintește importanța unei mutări rentabile și fără probleme a Autorității.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

22.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

46

2

4

Membri titulari prezenți la votul final

Hugues Bayet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Babette Winter, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Eric Andrieu, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Siegfried Mureșan, Lieve Wierinck

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Virginie Rozière, Ricardo Serrão Santos

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

46

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureșan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Eric Andrieu, Hugues Bayet, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Virginie Rozière, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Ricardo Serrão Santos, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

2

-

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Miguel Viegas

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martin Schirdewan

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Petra Kammerevert

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 434, 30.11.2018, p. 51.

(2)

JO C 434, 30.11.2018, p. 51.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(5)

JO L 331, 15.12.2010, p. 12.

(6)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

JO C 434, 30.11.2018, p. 51.

(8)

JO C 434, 30.11.2018, p. 51.

(9)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(10)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(11)

JO L 331, 15.12.2010, p. 12.

(12)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(13)

JO C 108/52, 22.3.2018, p. 248.

(14)

Texte adoptate, P8_TA-PROV(2019)0000.

Ultima actualizare: 18 martie 2019Notă juridică