Процедура : 2018/2211(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0126/2019

Внесени текстове :

A8-0126/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.51

Приети текстове :

P8_TA(2019)0292

ДОКЛАД     
PDF 210kWORD 57k
1.3.2019
PE 626.830v02-00 A8-0126/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2017 година

(2018/2211(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Мартина Длабайова

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2017 година

(2018/2211(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия за финансовата 2017 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на предприятието във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05827/2019 – C8‑0100/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Решение 2007/198/Евратом на Съвета от 27 март 2007 г. за създаване на Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото(5), и по-специално член 5, параграф 3 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6),

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0126/2019),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2017 година

(2018/2211(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия за финансовата 2017 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на предприятието във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05827/2019 – C8‑0100/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(10), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Решение 2007/198/Евратом на Съвета от 27 март 2007 г. за създаване на Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото(11), и по-специално член 5, параграф 3 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12),

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0126/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2017 година,

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2017 година

(2018/2211(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0126/2019),

А.  като има предвид, че Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия („съвместното предприятие“) беше създадено през март 2007 г. за период от 35 години с Решение № 2007/198/Евратом на Съвета(13);

Б.  като има предвид, че членовете на съвместното предприятие са Евратом, представляван от Комисията, държавите — членки на Евратом, и трети държави, които са сключили споразумения за сътрудничество с Евратом в областта на управляемия термоядрен синтез;

В.  като има предвид, че целите на съвместното предприятие са да се осигури приносът на Съюза към международния проект за термоядрена енергия „ITER“, да се приложи по-широкият подход към споразумението между Евратом и Япония, както и да се подготви изграждането на демонстрационен реактор за ядрен синтез;

Г.  като има предвид, че съвместното предприятие започна своята самостоятелна дейност през март 2008 г.;

Общи положения

1.  отбелязва, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2017 г. („доклада на Палатата“), заявява, че годишните отчети на съвместното предприятие дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2017 г., както и за резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с финансовите правила на съвместното предприятие и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията;

2.  потвърждава, че операциите, свързани с годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2017 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

3.  изтъква факта, че съвместното предприятие е отговорно за управлението на вноската на Съюза към проекта „ITER“ и че бюджетният таван от 6 600 000 000 EUR трябва да бъде запазен до 2020 г.; отбелязва, че тази цифра не включва сумата от 663 000 000 EUR, предложени от Комисията през 2010 г. за покриване на потенциални непредвидени разходи;

4.  отбелязва, че през ноември 2016 г. Съветът на организацията „ITER“ („Съвета на „ITER“) одобри нови параметри за проекта ITER по отношение на обхвата, графика и разходите по проекта; освен това отбелязва, че е одобрен цялостният проектен график за операциите „Първа плазма“ и „Деутерий-тритий“; отбелязва факта, че след одобряването на новите параметри на проекта „ITER“ съвместното предприятие е определило новия график и е преизчислило свързаните разходи при приключването на участието на съвместното предприятие в етапа на изграждане на проекта;

5.  изразява продължаващата си загриженост, че очакваната дата на приключване на етапа на изграждане се планира понастоящем със закъснение от около 15 години спрямо първоначалното положение; отчита факта, че в края на 2017 г. проектът „ITER“ докладва, че е завършил 50% от обхвата на общия строителен работен обхват чрез „Първа плазма“; отбелязва факта, че новият график, одобрен от Съвета на ITER, предвижда подход от четири етапа, като срокът за постигането на първата стратегическа междинна цел от етапа на изграждане на проекта („Първа плазма“) е декември 2025 г., а очакваният срок за завършване на целия етап на изграждане е декември 2035 г.; потвърждава факта, че целта на новия поетапен подход е по-пълното съгласуване на изпълнението на проекта с приоритетите и ограниченията на всички членове на организацията „ITER“;

6.  отбелязва констатацията в доклада на Палатата, че резултатите, представени на управителния съвет на съвместното предприятие през декември 2016 г., сочат, че се очаква допълнително изискване за финансиране в размер на 5 400 000 000 EUR (по цени от 2008 г.), към вече поетото задължение за фазата на изграждане след 2020 г., което представлява увеличение от 82% в сравнение с одобрения бюджет в размер на 6 600 000 000 EUR (по цени от 2008 г.); отново изтъква факта, че сумата от 6 600 000 000 EUR, одобрена от Съвета през 2010 г., служи като таван за разходите на съвместното предприятие до 2020 г.; потвърждава, че допълнителното финансиране, необходимо за завършване на проекта „ITER“, трябва да включва бюджетни кредити по бъдещата многогодишна финансова рамка;

7.  изтъква факта, че освен за етапа на изграждане, съвместното предприятие ще трябва да допринесе и за оперативния етап на проекта „ITER“, както и за последващия етап на дезактивиране и извеждане от експлоатация; отбелязва, че приносът към етапите на дезактивиране и извеждане от експлоатация се оценява на 95 540 000 EUR (по цени от 2001 г.) и 180 200 000 EUR (по цени от 2001 година); изразява загриженост, че приносът за оперативната фаза след 2035 г. все още не е бил предмет на прогнозна оценка във финансово отношение; призовава съвместното предприятие да извърши прогнозна оценка на разходите за оперативната фаза след 2035 г. във възможно най-кратък срок;

8.  подчертава, че на 14 юни 2017 г. Комисията публикува съобщение, озаглавено „Приносът на ЕС за преразгледания проект „ITER““, в който сочи, че би било уместно създаването на резерв за непредвидени обстоятелства от до 24 месеца по отношение на графика и до 10—20% по отношение на бюджета; отбелязва освен това, че мерките, взети за спазване на бюджета, ограничен на 6 600 000 000 EUR, включват отлагането на придобиването и инсталирането на всички компоненти, които не са от жизненоважно значение за етапа „Първа плазма“; изразява сериозна загриженост, че въпреки че са били предприети положителни действия за подобряване на управлението и контрола на етапа на изграждане на проекта „ITER“, продължава да съществува риск от допълнителни увеличения на разходите и забавяне на изпълнението на проекта в сравнение с новите предложени параметри; призовава съвместното предприятие, както и всички страни по проекта, да предприемат подходящи действия за идентифициране и анализ на всички потенциални рискове и да разработят план за действие, който също да включва допълнителен анализ на въздействието на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС;

Бюджетно и финансово управление

9.  отбелязва, че окончателният бюджет за изпълнение на дейността за финансовата 2017 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 588 916 058 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 864 914 263 EUR; отбелязва, че степента на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания е съответно 99,9% и 96,3% (99,8% и 98,1% през 2016 г.);

10.  изразява съжаление, че поради сериозни недостатъци в процеса на планиране на бюджета, в съчетание с ускоряването на някои договори, съвместното предприятие най-накрая се нуждае от 832 600 000 EUR бюджетни кредити за плащания за 2017 г., докато първоначалната сума, одобрена през февруари 2017 г., възлиза на 548 600 000 EUR; отбелязва със съжаление, че според оценки на съвместното предприятие за 2018 г. е налице липса на бюджетни кредити за плащания в размер на около 150 000 000 EUR; отбелязва въз основа на отговора на съвместното предприятие, че Евратом е предоставила допълнителни бюджетни кредити за плащания и че системата за прогнозиране на плащанията е била изцяло преработена и интегрирана;

11.  отбелязва, че от бюджетните кредити за поети задължения в размер на 588 916 058 EUR, 96,5% са усвоени чрез поемане на преки индивидуални задължения (99,7% през 2016 г.);

12.  потвърждава почти пълното изпълнение на бюджета за 2017 г. и автоматичните преноси;

13.  отбелязва, че през 2017 година салдото от изпълнението на бюджета възлиза на 17 236 192 EUR (5 880 000 EUR през 2016 г.);

Изпълнение

14.  отбелязва, че за измерване на резултатите от дейността си съвместното предприятие използва набор от технически и нетехнически цели и ключови показатели за ефективност; приветства факта, че през 2017 г. съвместното предприятие е постигнало седем от деветте планирани етапи на Съвета на „ITER“; отбелязва със задоволство, че на равнището на общия проект за ITER бяха постигнати 30 от общо 32-те ключови етапа от Съвета на „ITER“;

15.  отбелязва, че през последните години бяха подобрени съдържанието, структурата и следователно надеждността и ефективността на графиците;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

16.  отбелязва, че през 2017 г. управителният съвет на съвместното предприятие продължи да изпълнява частта от стратегията за борба с измамите, свързана с възлагането на обществени поръчки; отбелязва, че съвместното предприятие е приело контролен списък, основаващ се на негови собствени показатели за риска от измами при възлагането на обществени поръчки, т.е. „червени флагове“, които се считат за предварително условие за разработването на ИТ инструмента за борба с измамите, след като вече са разработени вътрешно; потвърждава, че използването на контролния списък понастоящем се въвежда във вътрешните процеси на съвместното предприятие заедно с други промени при възлагането на обществените поръчки; отбелязва, че за новопристигналите са организирани обучения по етика и почтеност;

Подбор и назначаване на персонал

17.  отбелязва със съжаление, Палатата е установила значителни недостатъци във връзка с назначаването на ключов ръководен персонал; призовава съвместното предприятие да докладва на органа по освобождаване от отговорност за всяко постигнато подобрение в това отношение;

Вътрешен контрол

18.  отбелязва, че съвместното предприятие не е извършвало систематично проследяване на декларациите за интереси на висшето ръководство; призовава съвместното предприятие да докладва на органа по освобождаване от отговорност за постигнати подобрения в това отношение;

19.  отбелязва, че през 2018 г. Общият съд на Европейския съюз е отменил две решения за назначаване на служители от 2015 г. поради нередности в процедурата на набиране на персонал; отбелязва въз основа на отговора на съвместното предприятие, че то е обжалвало тези решения и че Европейският омбудсман е постановил решение в полза на съвместното предприятие в тези случаи;

20.  отбелязва със съжаление, че значителните недостатъци на вътрешните комуникационни стратегии не са осигурили разпространението в рамките на организацията на подходяща информация относно очакваните разходи за фазата на извеждане от експлоатация и че следователно съвместното предприятие не е оповестило никаква разпоредба относно този пасив в отчетите за предходните години; отбелязва, че размерът на счетоводната провизия до 31 декември 2017 г. се оценява на 85 200 000 EUR;

Обществени поръчки, свързани с текущата дейност, и безвъзмездна финансова помощ

21.  отбелязва, че през 2017 г. са стартирани 83 оперативни процедури за възлагане на обществени поръчки, свързани с текущата дейност, и подписани 69 договора за възлагане на обществени поръчки, свързани с текущата дейност.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

OВ C 452, 14.12.2018 г., стр. 12.

(2)

OВ C 452, 14.12.2018 г., стр. 12.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 152, 30.7.2018 г., стр. 1.

(5)

OВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 58.

(6)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

OВ C 452, 14.12.2018 г., стр. 10.

(8)

OВ C 452, 14.12.2018 г., стр. 12.

(9)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 152, 30.7.2018 г., стр. 1.

(11)

OВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 58.

(12)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

Решение 2007/198/Евратом на Съвета от 27 март 2007 г. за създаване на Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото (ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 58).

Последно осъвременяване: 18 март 2019 г.Правна информация