Förfarande : 2018/2211(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0126/2019

Ingivna texter :

A8-0126/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.51

Antagna texter :

P8_TA(2019)0292

BETÄNKANDE     
PDF 175kWORD 56k
1.3.2019
PE 626.830v02-00 A8-0126/2019

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2017

(2018/2211(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Martina Dlabajová

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2017

(2018/2211(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2017, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05827/2019 – C8‑0100/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av rådets beslut 2007/198/Euratom av den 27 mars 2007 om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för Iter och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag(5), särskilt artikel 5.3,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0126/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2017

(2018/2211(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2017, med det gemensamma företagets svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(8) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05827/2019 – C8‑0100/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av rådets beslut 2007/198/Euratom av den 27 mars 2007 om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag(11), särskilt artikel 5.3,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0126/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2017

(2018/2211(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0126/2019), och av följande skäl:

A.  Det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (nedan kallat det gemensamma företaget) inrättades i mars 2007 för en period av 35 år genom rådets beslut 2007/198 Euratom(13).

B.  Medlemmarna i det gemensamma företaget är Euratom, företrätt av kommissionen, medlemsstaterna i Euratom och tredjeländer som har ingått samarbetsavtal med Euratom om kontrollerad nukleär fusion.

C.  Målen för det gemensamma företaget är att förmedla unionens bidrag till den internationella fusionsenergiorganisationen för Iter, att genomföra avtalet om verksamhet enligt strategin med bredare inriktning mellan Europa och Japan samt att förbereda bygget av en fusionsreaktor för demonstrationsändamål.

D.  Det gemensamma företaget inledde sin självständiga verksamhet i mars 2008.

Allmänt

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport om det gemensamma företagets årsredovisning för budgetåret 2017anser att räkenskaperna i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning per den 31 december 2017 och att det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringarna i dess nettotillgångar för det budgetår som slutade detta datum är i enlighet med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

2.  Europaparlamentet konstaterar att de transaktioner som ligger till grund för det gemensamma företagets årsredovisning för budgetåret 2017 i allt väsentligt är lagliga och korrekta.

3.  Europaparlamentet betonar att det gemensamma företaget ansvarar för förvaltningen av unionens bidrag till Iterprojektet och att budgettaket på 6 600 000 000 EUR fram till 2020 inte får överskridas. I detta belopp ingår inte det belopp på 663 000 000 EUR som kommissionen föreslog 2010 för oförutsedda utgifter.

4.  Europaparlamentet konstaterar att Iters råd i november 2016 godkände ett nytt basscenario för Iterprojektets omfång, tidsschema och kostnader Vidare konstaterar parlamentet att det övergripande tidsschemat för projektet för verksamheterna ”First Plasma” och ”Deuterium-Tritium” godkändes, och att det gemensamma företaget, efter godkännande av det nya basscenariot för Iterprojektet, fastställde den nya tidtabellen och räknade om kostnaden för sitt bidrag till projektets byggfas vid dess slutförande.

5.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att det beräknade datumet för slutförande av hela byggfasen för närvarande planeras med en försening på omkring 15 år jämfört med det ursprungliga basscenariot. Parlamentet bekräftar att Iterprojektet rapporterade att 50 % av det totala byggarbetet inom ramen för First Plasma hade slutförts i slutet av 2017. Parlamentet noterar att det i det nya tidsschema som godkändes av Iterrådet fastställs ett tillvägagångssätt i fyra etapper, där december 2025 är tidsfrist för när det första strategiska delmålet i projektets byggfas (First Plasma) ska uppnås och december 2035 anges som beräknat slutdatum för hela byggfasen. Parlamentet konstaterar att syftet med det nya tillvägagångssättet i etapper är att bättre anpassa projektgenomförandet till Iter-organisationens alla medlemmars prioriteringar och begränsningar.

6.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrättens rapport visade att resultatet, som presenterades för det gemensamma företagets styrelse i december 2016, indikerade ett förväntat ytterligare finansieringsbehov för byggfasen efter 2020 på 5 400 000 000 EUR utöver befintliga anslag, vilket innebär en ökning på 82 % jämfört med den godkända budgeten på 6 600 000 000 EUR (i 2008 års penningvärde). Parlamentet upprepar att beloppet på 6 600 000 000 EUR som rådet beslutade om 2010 fungerar som ett tak för det gemensamma företagets utgifter fram till 2020. Parlamentet konstaterar att den ytterligare finansiering som krävs för att slutföra Iterprojektet måste inbegripa åtaganden inom ramen för framtida fleråriga budgetramar.

7.  Europaparlamentet betonar att det gemensamma företaget inte bara måste bidra till byggfasen utan också till Iters driftsfas och senare till avaktiverings- och avvecklingsfaserna. Parlamentet konstaterar att bidraget till avaktiverings- och avvecklingsfaserna uppskattades till 95 540 000 EUR (i 2001 års penningvärde) och 180 200 000 EUR (i 2001 års penningvärde). Parlamentet är oroat över att bidraget för driftsfasen efter 2035 ännu inte har uppskattats i finansiella termer. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att beräkna kostnaden för driftsfasen efter 2035 så snart som möjligt.

8.  Europaparlamentet betonar att kommissionen den 14 juni 2017 offentliggjorde ett meddelande om EU:s bidrag till ett reformerat Iterprojekt, i vilket den menade att det vore lämpligt med en marginal på upp till 24 månader för tidsplanen och 10–20 % för budgeten. Parlamentet noterar att bland de åtgärder som vidtagits för att respektera taket för budgeten på 6 600 000 000 EUR ingick dessutom att man sköt upp upphandlingen och installationen av alla komponenter som inte behövdes för First Plasma. Positiva steg har tagits för att förbättra förvaltningen och kontrollen av Iterprojektets byggfas, men parlamentet är djupt bekymrat över att risken kvarstår för ytterligare kostnadsökningar och förseningar i projektgenomförandet i förhållande till det nya föreslagna basscenariot. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget och alla parter i projektet att vidta lämpliga åtgärder för att fastställa och analysera alla potentiella risker och att upprätta en handlingsplan som även kommer att omfatta en ytterligare analys av konsekvenserna av brexit.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

9.  Europaparlamentet noterar att den slutliga budget för 2017 som fanns tillgänglig för genomförandet omfattade åtagandebemyndiganden på 588 916 058 EUR och betalningsbemyndiganden på 864 914 263 EUR. Parlamentet noterar att utnyttjandegraderna för åtagande- och betalningsbemyndigandena var 99,9 % respektive 96,3 % (99,8 % och 98,1 % år 2016).

10.  Europaparlamentet beklagar att det gemensamma företaget, på grund av allvarliga brister i budgetplaneringsprocessen tillsammans med påskyndandet av vissa kontrakt, slutligen behövde 832 600 000 EUR i betalningsbemyndiganden för 2017, medan den ursprungliga summa som godkändes i februari 2017 uppgick till 548 600 000 EUR. Parlamentet beklagar att det gemensamma företaget har uppskattat att det saknas betalningsbemyndiganden på cirka 150 000 000 EUR för 2018 års budget. Parlamentet noterar utifrån det gemensamma företagets svar att Euratom tillhandahöll de ytterligare betalningsbemyndigandena och att systemet för betalningsprognoser fullkomligt har omformats och integrerats.

11.  Europaparlamentet noterar att av de 588 916 058 EUR i åtagandebemyndiganden som fanns tillgängliga, genomfördes 96,5 % via direkta enskilda åtaganden (99,7 % år 2016).

12.  Europaparlamentet erkänner det nästan fullständiga genomförandet av 2017 års budget och de automatiska överföringarna.

13.  Europaparlamentet noterar att balansen för budgetresultatet 2017 uppgick till 17 236 192 EUR (5 880 000 EUR år 2016).

Resultat

14.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget använder uppsättningar av tekniska och icke-tekniska mål och nyckelutförandeindikatorer för att mäta sitt resultat. Parlamentet gläder sig över att det gemensamma företaget uppnådde sju av Iterrådets nio planerade milstolpar 2017. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att 30 av 32 av Iterrådets milstolpar uppnåddes på den övergripande Iterprojektnivån.

15.  Europaparlamentet noterar att innehållet, strukturen och således även tillförlitligheten och effektiviteten för tidsplanerna har förbättrats under de senaste åren.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

16.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets styrelse 2017 fortsatte genomförandet av den del av strategin för bedrägeribekämpning som rör offentlig upphandling. Parlamentet noterar att det gemensamma företaget antog en checklista baserad på dess egna indikatorer för bedrägeririsker vid upphandling, nämligen flaggning, som ansågs vara en förutsättning för framtagningen av it-verktyget för bedrägeribekämpning, efter att dessa utvecklats internt. Parlamentet bekräftar att användningen av checklistan nu införts i det gemensamma företagets interna processer tillsammans med andra ändringar rörande upphandling. Parlamentet noterar att utbildning i etik och integritet tillhandahölls för nyanställda.

Urval och rekrytering

17.  Europaparlamentet beklagar att betydande brister konstaterades av revisionsrätten när det gällde rekryteringen av personal på en viktig ledningsposition. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att rapportera alla förbättringar på detta område till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

Internkontroll

18.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget inte konsekvent har följt upp intresseförklaringarna från ledande befattningshavare. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att rapportera alla förbättringar på detta område till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

19.  Europaparlamentet konstaterar att tribunalen 2018 annullerade två rekryteringsbeslut från 2015 på grund av oriktigheter i rekryteringsprocessen. Parlamentet noterar från det gemensamma företagets svar att dessa annulleringar överklagades och att Europeiska ombudsmannen avgjorde till förmån för det gemensamma företaget i dessa fall.

20.  Europaparlamentet konstaterar bekymrat att stora brister i strategierna för intern kommunikation medförde att det inte gick att säkerställa att lämplig information om de uppskattade kostnaderna för avvecklingsfasen spreds inom organisationen, och att det gemensamma företaget därför inte redovisade någon avsättning för detta åtagande i årsredovisningarna för tidigare år. Parlamentet noterar att avsättningsbeloppet uppskattades till 85 200 000 EUR per den 31 december 2017.

Upphandling för operativa ändamål och bidrag

21.  Europaparlamentet noterar att det under 2017 inleddes 83 upphandlingar för operativa ändamål och att 69 upphandlingskontrakt för operativa ändamål undertecknades.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 452,14.12.2018 s.12.

(2)

EUT C 452,14.12.2018 s.12.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUT L 90, 30.3.2007, s. 58.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 452,14.12.2018 s.10.

(8)

EUT C 452,14.12.2018 s.12.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUT L 90, 30.3.2007, s. 58.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Rådets beslut 2007/198/Euratom av den 27 mars 2007 om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för Iter och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag (EUT L 90, 30.3.2007, s. 58).

Senaste uppdatering: 18 mars 2019Rättsligt meddelande