Procedūra : 2018/2182(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0127/2019

Pateikti tekstai :

A8-0127/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.24

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0265

PRANEŠIMAS     
PDF 212kWORD 62k
1.3.2019
PE 626.793v02-00 A8-0127/2019

dėl Europos aplinkos agentūros (EAA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2182(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Petri Sarvamaa

PAKEITIMAI
1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos aplinkos agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2182(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos aplinkos agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos aplinkos agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0072/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 401/2009 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo(5), ypač į jo 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0127/2019),

1.  patvirtina Europos aplinkos agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos aplinkos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos aplinkos agentūros 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2018/2182(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos aplinkos agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos aplinkos agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0072/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(10), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 401/2009 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo(11), ypač į jo 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(12) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0127/2019),

1.  pritaria Europos aplinkos agentūros 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos aplinkos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos aplinkos agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2018/2182(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos aplinkos agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0127/2019),

A.  kadangi, remiantis Europos aplinkos agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine(13), galutinis jos 2017 finansinių metų biudžetas buvo 70 430 306 EUR – palyginti su 2016 m., jis buvo reikšmingai padidintas (39,44 proc.); kadangi biudžetas buvo padidintas dėl būsimo Agentūros vaidmens ir naujų jai priskirtų užduočių; kadangi Agentūros biudžetą daugiausia sudaro įnašas iš Sąjungos biudžeto (59,19 proc.) ir įnašai pagal konkrečius susitarimus, visų pirma pagal programą „Copernicus“ ir Europos žmogaus biologinės stebėsenos programas (40,80 proc.);

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2017 finansinių metų Europos aplinkos agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  džiaugdamasis pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,97 proc., t. y. toks pat kaip 2016 m.; pažymi, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 89,04 proc., t. y. truputį (0,78 proc.) mažesnis, palyginti su praėjusiais metais;

Į kitą laikotarpį perkeltų asignavimų panaikinimas

2.  apgailestauja dėl to, kad panaikintų iš 2016 į 2017 m. perkeltų asignavimų suma buvo labai didelė ir sudarė 443 566 EUR, t. y. 10,55 proc. visos į kitą laikotarpį perkeltos sumos, o tai yra daug daugiau (5,16 proc.) nei 2016 m.;

Veiklos rezultatai

3.  pažymi, kad Agentūra naudoja tam tikrus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kad galėtų įvertinti savo veiklos pridėtinę vertę, ir kad 2017 m. Agentūra pagerino savo kokybės valdymą parengusi visa apimančią veiklos rezultatų valdymo struktūrą, kurioje nustatyti 2019–2021 m. laikotarpio pagrindiniai veiklos rodikliai; taip pat pažymi, kad Agentūra naudojasi subalansuota rezultatų suvestine biudžeto valdymo patobulinimams įvertinti;

4.  pripažįsta, kad, pasak jos valdybos, Agentūra pasiekė patenkinamų rezultatų, susijusių su 2017 m. metinėje darbo programoje nustatytais tikslais; vis dėlto pažymi, kad tam tikros veiklos nebuvo galima visapusiškai įgyvendinti dėl įvairių aplinkybių, pvz., ribotų personalo išteklių arba pavėluoto pradinių duomenų pateikimo; pripažįsta, kad Agentūra ir toliau veiksmingai bendradarbiavo su Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklu (EIONET), toliau taip pat dalyvavo, be kita ko, aplinkosaugos žinių bendruomenės veikloje, Europos aplinkos agentūros jungtinio mokslinio komiteto seminaruose EAA prioritetiniais klausimais ir Europos aplinkos akademijoje; pakartoja, kad Agentūros pajėgumai reaguoti į politikos pokyčius priklausys nuo būsimo skirtų išteklių lygio arba nuo dabartinių užduočių vykdymo nutraukimo;

5.  susirūpinęs pažymi, kad Agentūra nesidalija ištekliais su kitomis panašią veiklą vykdančiomis agentūromis, kai jų vykdomos užduotys sutampa; vis dėlto atkreipia dėmesį į Agentūros nuomonę, kad ji nuolat bendradarbiauja su Komisija, siekdama susitarti dėl užduočių pasidalijimo su atitinkamomis Komisijos tarnybomis (pvz., Aplinkos GD, Klimato politikos GD, Jungtiniu tyrimų centru ir Eurostatu); ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie visus pokyčius šioje srityje;

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. Komisija pradėjo Agentūros ir EIONET išorės vertinimą; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio vertinimo rezultatus;

7.  gerai vertina 2017 m. Agentūros paskelbtų leidinių, kaip antai ataskaitos „Europa – klimato kaita, padariniai ir pažeidžiamumas“, Europos oro kokybės indekso ir 2017 m. aplinkos rodiklių ataskaitos, kokybę;

Personalo politika

8.  pripažįsta, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 99,21 proc.: į 127 pagal Sąjungos biudžetą patvirtintus etatus paskirti 126 pareigūnai ar laikinieji darbuotojai (2016 m. buvo 130 patvirtintų etatų); pažymi, kad 2017 m. Agentūroje taip pat dirbo 66 sutartininkai ir 20 deleguotųjų nacionalinių ekspertų;

9.  itin apgailestauja dėl lyčių disbalanso Agentūros vyresniojoje vadovybėje, nes septyni iš aštuonių vadovų yra vyrai, o viena vadovė yra moteris; prašo Agentūros imtis priemonių, kuriomis būtų užtikrinta geresnė jos vyresniosios vadovybės lyčių pusiausvyra;

10.  pažymi, kad Agentūra patvirtino asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politiką; pripažįsta, kad ji siūlo e. mokymosi kursus, ir paragino darbuotojus pareikšti susidomėjimą tapti konfidencialiais patarėjais;

11.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita susirūpinęs pažymi, kad nustatyta keletas Agentūros organizuotų įdarbinimo procedūrų trūkumų ir dėl to nebuvo užtikrintas skaidrumas ir galbūt buvo taikomas nevienodas požiūris į kandidatus; remdamasis Agentūros atsakymu pažymi, kad ji planuoja atsižvelgti į nustatytus trūkumus ir pakoreguoti savo įdarbinimo procedūras; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie visus pokyčius šioje srityje;

12.  palankiai vertina Audito Rūmų pasiūlymą, siekiant padidinti viešumą, skelbti laisvas darbo vietas ir Europos personalo atrankos tarnybos interneto svetainėje; supranta Agentūros atsakymą, kuriame ji pabrėžia dideles darbo vietų skelbimo šiame portale vertimo raštu išlaidas; taip pat pripažįsta, kad Agentūra ketina skelbti visas savo laisvas darbo vietas Agentūrų tinklo sukurtame tarpagentūriniame darbo skelbimų puslapyje;

Viešieji pirkimai

13.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita susirūpinęs pažymi, kad keliose viešojo pirkimo procedūrose buvo nustatyta trūkumų, įskaitant tai, kad įvairių kvietimų pateikti pasiūlymus Agentūros naudotose pirkimo specifikacijose nebuvo nustatyti su ekonominiu ir finansiniu pajėgumu susijusių atrankos kriterijų minimalūs reikalavimai; remdamasis Agentūros atsakymu pažymi, kad šie reikalavimai buvo pakeisti 2017 m.;

14.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad iki 2017 m. pabaigos Agentūra dar nebuvo pradėjusi taikyti visų Komisijos numatytų priemonių, kuriomis siekiama rasti bendrą elektroninio keitimosi informacija su trečiosiomis šalimis, kurios dalyvauja viešojo pirkimo (e. pirkimo) procedūrose, sprendimą; remdamasis Agentūros atsakymu pažymi, kad tam tikrose veiklos srityse ji pradėjo taikyti e. sąskaitų faktūrų išrašymo ir e. viešojo pirkimo procedūras ir šiuo metu pereina prie šios tvarkos visose kitose savo veiklos srityse; ragina Agentūrą pradėti taikyti visas viešojo pirkimo procedūroms administruoti reikalingas priemones ir teikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pažangos šioje srityje ataskaitas;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

15.  palankiai vertina esamas Agentūros priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą bei informatorių apsaugą;

16.  pažymi, kad, kaip nurodyta Audito Rūmų ataskaitoje, reikia sustiprinti apskaitos pareigūno nepriklausomumą, nustatant, kad jis būtų tiesiogiai atsakingas Agentūros vykdomajam direktoriui ir valdybai; remdamasis Agentūros atsakymu pažymi, kad, jos nuomone, apskaitos pareigūno funkcinis nepriklausomumas jau yra užtikrintas;

Vidaus kontrolė

17.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komisijos Vidaus audito tarnybai 2015 m. atlikus auditą jame pateiktos kai kurios rekomendacijos vis dar neįgyvendintos: Agentūra turėtų įdiegti duomenų ir informacijos valdymo sistemą kasdieniam Agentūros veikimui užtikrinti ir atnaujinti bei įgyvendinti IT strategiją, kuri turėtų atspindėti IT technologijų pažangą ir atitikti naują daugiametę darbo programą; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių buvo imtasi šiam klausimui spręsti;

18.  pažymi, kad valdyba pradėjo dviejų Agentūros valdymo organų peržiūrą, kurią tikimasi užbaigti iki 2018 m. pabaigos;

Kitos pastabos

19.  pažymi, kad Agentūros valdyba pritaria siūlomam būsimam Agentūros ir EIONET vaidmeniui Energetikos sąjungos valdymo, sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio stebėsenos bei duomenų teikimo ir Komisijos aplinkosaugos ataskaitų teikimo supaprastinimo veiksmų srityse ir palankiai vertina Komisijos pasiūlymą skirti papildomai išteklių sutartininkams įdarbinti ir lėšų Agentūros siūlomoms naujoms užduotims atlikti;

o

o o

20.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2019 m. ... ... d. rezoliucijoje(14) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

24.01.2019

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos aplinkos agentūros (EAA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2182(DEC))

Nuomonės referentė: Adina-Ioana Vălean

PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  pažymi, kad 2017 m. bendras Europos aplinkos agentūros (toliau – Agentūra) biudžetas siekė 70 621 793 EUR (padidėjo 40 proc., palyginti su 2016 m.), iš kurių 36 309 240 EUR (be pasikeitimų, palyginti su 2016 m.) buvo gauta iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto; pažymi, kad biudžetas padidėjo dėl to, kad padidintas finansavimas, gautas siekiant paremti Sąjungos projektus, daugiausia programą „Copernicus“;

2.  pažymi, kad dėl Agentūros vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis siekia 99,9 proc. turimų pagrindinių biudžeto asignavimų (Sąjungos subsidija ir kitų šalių narių įnašai);

3.  gerai vertina 2017 m. Agentūros paskelbtų darbų, kaip antai ataskaitos „Europa – klimato kaita, padariniai ir pažeidžiamumas“, Europos oro kokybės indekso ir 2017 m. aplinkos rodiklių ataskaitos, kokybę;

4.  apgailestauja dėl to, kad dėl labai apribotų išteklių Agentūra patiria vis daugiau problemų siekdama jos daugiametėje veiklos programoje nustatytų tikslų ir kad dėl to 2017 m. nebuvo galima pasiekti kai kurių rezultatų; pakartoja, kad Agentūros pajėgumai reaguoti į politikos pokyčius priklausys nuo būsimo skirtų išteklių lygio arba nuo dabartinių užduočių vykdymo nutraukimo;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. birželio mėn. patvirtinta nauja asmens orumo apsaugos ir psichologinio bei seksualinio priekabiavimo prevencijos politika;

6.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų nustatytus Agentūros organizuotų įdarbinimo procedūrų trūkumus ir prašo Agentūros padidinti skaidrumą ir užtikrinti vienodą požiūrį į kandidatus;

7.  pažymi, kad valdančioji taryba pradėjo dviejų Agentūros valdymo organų peržiūrą, kurią tikimasi užbaigti iki 2018 m. pabaigos;

8.  palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai pranešė, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad 2017 finansinių metų Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

9.  remdamasis turimais duomenimis rekomenduoja patvirtinti Europos aplinkos agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

22.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

49

6

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Olle Ludvigsson

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

49

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL 

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Petra Kammerevert

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 434, 2018 11 30, p. 103.

(2)

OL C 434, 2018 11 30, p. 103.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(5)

OL L 126, 2009 5 21, p. 13.

(6)

OL L 328, 2013 12 07, p. 42.

(7)

OL C 434, 2018 11 30, p. 103.

(8)

OL C 434, 2018 11 30, p. 103.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(11)

OL L 126, 2009 5 21, p. 13.

(12)

OL L 328, 2013 12 07, p. 42.

(13)

OL 360, 2017 10 24, p. 1.

(14)

Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2019)0000.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 18 d.Teisinis pranešimas