Förfarande : 2018/2182(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0127/2019

Ingivna texter :

A8-0127/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.24

Antagna texter :

P8_TA(2019)0265

BETÄNKANDE     
PDF 194kWORD 66k
1.3.2019
PE 626.793v02-00 A8-0127/2019

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån (EEA) för budgetåret 2017

(2018/2182(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Petri Sarvamaa

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2017

(2018/2182(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2017, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8‑0072/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 401/2009 av den 23 april 2009 om Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning(5), särskilt artikel 13,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0127/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2017

(2018/2182(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2017, med byråns svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(8) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8‑0072/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 401/2009 av den 23 april 2009 om Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning(11), särskilt artikel 13,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0127/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2017

(2018/2182(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0127/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(13) för Europeiska miljöbyrån (nedan kallad byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2017 till 70 430 306 EUR, vilket innebär en betydande ökning med 39,44 % jämfört med 2016. Ökningen var kopplad till byråns framtida roll och de nya uppgifter den tilldelats. Byråns budget härrör huvudsakligen från unionens budget (59,19 %) och från bidrag inom ramen för specifika avtal, närmare bestämt programmen Copernicus och det europeiska initiativet för human biomonitorering (40,80 %).

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2017 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för att följa upp budgeten under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,97 %, vilket är oförändrat jämfört med 2016. Genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 89,04 %, vilket innebär en liten minskning med 0,78 % jämfört med föregående år.

Annulleringar av överföringar

2.  Europaparlamentet beklagar den höga graden av annulleringar av överföringar från 2016 till 2017, till ett belopp av 443 566 EUR eller 10,55 % av det sammanlagda överförda beloppet, vilket utgör en avsevärd ökning med 5,16 % jämfört med 2016.

Resultat

3.  Europaparlamentet noterar att byrån använder vissa centrala resultatindikatorer för att bedöma det mervärde som dess verksamhet tillför, och att byrån under 2017 förbättrade sin kvalitetsförvaltning genom att utveckla en övergripande struktur för resultatstyrning med angivande av centrala resultatindikatorer för perioden 2019–2021. Parlamentet noterar vidare att byrån använder en resultattavla för att mäta sina förbättringar inom budgetförvaltningen.

4.  Europaparlamentet konstaterar att byrån, enligt sin styrelse, uppnådde tillfredsställande resultat med avseende på de mål som fastställts i det årliga arbetsprogrammet för 2017. Parlamentet noterar dock att vissa åtgärder inte kunde genomföras till fullo på grund av ett antal omständigheter, såsom begränsade personalresurser eller sen leverans av dataunderlaget. Parlamentet konstaterar att byrån upprätthöll ett effektivt samarbete med sitt Europeiska nätverk för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet), och dessutom fortsatte att vara involverad bland annat i miljökunskapssamfundet samt i Europeiska miljöbyråns och vetenskapliga kommitténs gemensamma seminarier om byråns prioriterade områden och EEAcademy. Parlamentet insisterar på att byråns kapacitet att reagera på den politiska utvecklingen kommer att vara beroende av den framtida nivån på tilldelade resurser eller av att nuvarande uppgifter avbryts.

5.  Europaparlamentet noterar med oro att byrån inte delar resurser inom överlappande uppgifter med andra byråer med likartad verksamhet. Parlamentet noterar dock, utifrån byråns information, att den ständigt samverkar med kommissionen för att identifiera och enas om en ansvarsfördelning med kommissionens relevanta avdelningar (t.ex. GD Miljö, GD Klimatpolitik, Gemensamma forskningscentret och Eurostat). Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits i detta syfte.

6.  Europaparlamentet noterar att kommissionen under 2016 inledde en extern utvärdering av byrån och Eionet. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultaten av denna utvärdering.

7.  Europaparlamentet berömmer kvaliteten på de insatser som byrån gjorde 2017, såsom rapporten om klimatförändringar, konsekvenser och sårbarhet i Europa, det europeiska indexet för luftkvalitet och 2017 års miljöindikatorrapport.

Personalpolitik

8.  Europaparlamentet noterar att 99,21 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 127 tjänstemän eller tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten hade 126 tillsatts (antalet tillåtna tjänster 2016 var 130). Parlamentet noterar dessutom att 66 kontraktsanställda och 20 utstationerade nationella experter arbetade för byrån 2017.

9.  Europaparlamentet beklagar den ojämna könsfördelningen inom byråns högsta ledning, där 7 av 8 personer är män och en är kvinna. Parlamentet uppmanar byrån att vidta åtgärder för att säkerställa en jämnare könsfördelning inom sin högsta ledning.

10.  Europaparlamentet noterar att byrån har antagit en policy för skydd av enskildas värdighet och förebyggande av trakasserier. Parlamentet uppmärksammar att byrån erbjuder e-lärandekurser och lanserade en inbjudan att anmäla intresse bland personalen för att bli konfidentiella rådgivare.

11.  Europaparlamentet noterar med oro utifrån revisionsrättens rapport att flera svagheter påtalades när det gäller de rekryteringsförfaranden som anordnats av byrån, vilka ledde till bristande öppenhet och potentiellt ojämlik behandling av kandidaterna. Parlamentet noterar utifrån byråns svar att den planerar att utveckla sina rekryteringsförfaranden mot bakgrund av de svagheter som identifierats. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits i detta syfte.

12.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens förslag om att offentliggöra meddelanden om lediga tjänster också på Europeiska rekryteringsbyråns (Epso) webbplats i syfte att öka publiciteten. Parlamentet förstår byråns svar avseende de höga översättningskostnaderna till följd av ett sådant offentliggörande. Parlamentet uppmärksammar vidare byråns avsikt att offentliggöra alla sina lediga tjänster på den gemensamma jobbanslagstavla som tagits fram av EU-byråernas nätverk.

Upphandling

13.  Europaparlamentet noterar med oro, utifrån revisionsrättens rapport, att vissa svagheter identifierades inom flera förfaranden för offentlig upphandling, inklusive det faktum att kravspecifikationer som använts av byrån för olika inbjudningar att lämna anbud inte specificerade några minimikrav för urvalskriterierna med avseende på ekonomisk och finansiell kapacitet. Utifrån byråns svar noterar parlamentet att dessa krav ändrades under 2017.

14.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att byrån i slutet av 2017 fortfarande inte använde alla de verktyg som kommissionen lanserat för att införa en enhetlig modell för elektroniskt informationsutbyte med tredje parter som deltar i offentliga upphandlingsförfaranden (e-upphandling). Parlamentet noterar utifrån byråns svar att byrån har infört e-fakturor och e-upphandling för vissa förfaranden och håller på att utvidga dessa till alla sina förfaranden. Byrån uppmanas att införa alla verktyg som behövs för att hantera upphandlingsförfarandena och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som görs på detta område.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

15.  Europaparlamentet noterar byråns befintliga åtgärder och pågående ansträngningar för att säkerställa transparens, förebyggande och hantering av intressekonflikter samt skydd av visselblåsare.

16.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att det finns ett behov av att stärka räkenskapsförarens oberoende genom att göra denne direkt ansvarig inför byråns verkställande direktör och styrelse. Parlamentet noterar utifrån byråns svar att den anser att räkenskapsförarens funktionella oberoende redan garanteras.

Internkontroller

17.  Europaparlamentet noterar att, enligt revisionen från kommissionens tjänst för internrevision under 2015, varav vissa rekommendationer ännu är öppna, bör byrån genomföra en ram för uppgifts- och informationshantering i byråns dagliga drift, och uppdatera och genomföra it-strategin, vilken bör vara i linje med den nya it-tekniken och det nya fleråriga arbetsprogrammet. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits i detta avseende.

18.  Europaparlamentet noterar att styrelsen inlett en översyn av byråns två styrande organ, vilken förväntades vara klar i slutet av 2018.

Övriga kommentarer

19.  Europaparlamentet noterar att byråns styrelse ställer sig bakom den föreslagna framtida rollen för byrån samt Eionet i förbindelse med ”styrningen av energiunionen”, ”övervakning och rapportering om CO2-utsläpp från tunga fordon”, och kommissionens ”åtgärder för att rationalisera miljörapporteringen”, och välkomnar förslaget från kommissionen om att bevilja ytterligare resurser i form av kontraktsanställda och medel till byrån för dess föreslagna nya uppgifter.

o

o o

20.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som åtföljer beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2019(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

24.01.2019

YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

till budgetkontrollutskottet

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån (EEA) för budgetåret 2017

(2018/2182(DEC))

Föredragande av yttrande: Adina-Ioana Vălean

FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet noterar att den totala budgeten för Europeiska miljöbyrån (EEA) (nedan kallad byrån) för 2017 uppgick till 70 621 793 EUR (+40 % jämfört med 2016), varav 36 309 240 EUR (oförändrat jämfört med 2016) hade ställts till förfogande genom Europeiska unionens allmänna budget. Parlamentet noterar att budgettillskottet berodde på en ökning av den finansiering som erhållits till stöd för unionsprojekt, främst Copernicus-programmet.

2.  Europaparlamentet noterar att byråns insatser för budgetövervakning resulterade i en genomförandenivå på 99,9 % av de tillgängliga centrala budgetanslagen (bidrag från unionen och bidrag från andra medlemsstater).

3.  Europaparlamentet berömmer kvaliteten på de insatser som myndigheten gjorde 2017, såsom rapporten om klimatförändringar, konsekvenser och sårbarhet i Europa, det europeiska indexet för luftkvalitet och 2017 års miljöindikatorrapport.

4.  Europaparlamentet beklagar att byrån har stått inför allt fler utmaningar när det gäller att uppnå de mål som anges i dess fleråriga arbetsprogram på grund av de stora resursbegränsningarna, och att vissa resultat därför inte kunde uppnås 2017. Parlamentet insisterar på att byråns kapacitet att reagera på politiska framsteg kommer att vara beroende av den framtida nivån på tilldelade resurser eller av att nuvarande uppgifter avbryts.

5.  Europaparlamentet noterar antagandet i juni 2017 av en ny strategi för att skydda människors värdighet och förhindra psykologiska och sexuella trakasserier.

6.  Europaparlamentet uppmärksammar de brister som revisionsrätten konstaterat i de rekryteringsförfaranden som byrån anordnat, och uppmanar byrån att öka transparensen och säkerställa lika behandling av kandidater.

7.  Europaparlamentet noterar att styrelsen inledde en översyn av byråns två styrande organ, som förväntas vara klar i slutet av 2018.

8.  Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten har förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns årliga räkenskaper för 2017 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

9.  Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga att den verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån (EEA) beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2017.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

22.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

49

6

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Olle Ludvigsson

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

49

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL 

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Petra Kammerevert

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 103.

(2)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 103.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUT L 126, 21.5.2009, s. 13.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 103.

(8)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 103.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUT L 126, 21.5.2009, s. 13.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT L 360, 24.10.2017, s. 1.

(14)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2019)0000.

Senaste uppdatering: 18 mars 2019Rättsligt meddelande