Процедура : 2018/2190(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0128/2019

Внесени текстове :

A8-0128/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.26

Приети текстове :

P8_TA(2019)0267

ДОКЛАД     
PDF 228kWORD 70k
1.3.2019
PE 626.795v02-00 A8-0128/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) за финансовата 2017 година

(2018/2190(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Петри Сарвама

ИЗМЕНЕНИЯ
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) за финансовата 2017 година

(2018/2190(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Органа(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0080/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните(5), и по-специално член 44 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0128/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2017 година

(2018/2190(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Органа(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0080/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(10), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните(11), и по-специално член 44 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0128/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2017 година

(2018/2190(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2019 г. относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди(13),

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0128/2019),

A.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(14) на Европейския орган за безопасност на храните („Органа“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 79 558 730,31 EUR, което представлява увеличение от 0,08% спрямо 2016 г.; като има предвид, че бюджетът на Органа се осигурява основно от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2017 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Органа са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,98%, което представлява леко намаление с 0,02% в сравнение с 2016 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 92,31%, което представлява увеличение с 2,65% в сравнение с 2016 г.;

2.  отново изразява своята загриженост във връзка с нееднократно предвиждания малък размер на бюджетните кредити, осигурявани от бюджета на Съюза за Органа;

3.  изразява съжаление във връзка с все по-голямото несъответствие между увеличаващите се задачи и намаляващите ресурси, което е довело до съответни забавяния при изпълнението на някои проекти;

Анулиране на преноси

4.  отбелязва, че анулираните бюджетни кредити, пренесени от 2016 г. към 2017 г., възлизат на 291 011,86 EUR, което представлява 3,55% от общия размер на пренесената сума, като това показва намаление с 2,31% в сравнение с 2016 г .;

Изпълнение

5.  отбелязва със задоволство, че Органът е въвел няколко ключови показатели за ефективност (КПЕ) за оценка на въздействието и резултатите в своя всеобхватен подход за управление, основано на изпълнението, с цел измерване на добавената стойност, осигурявана от неговите дейности; отбелязва освен това, че Органът използва други ключови показатели за ефективност, за да подобри своето управление на бюджета;

6.  признава, че 2017 г. е първата година от изпълнението на плана на Органа във връзка със стратегията до 2020 г. и от прилагането на новата политика за гарантиране на независимостта на специалистите, работещи за Органа; приветства факта, че резултатите на Органа са задоволителни, като само девет от общо 65 показатели сочат умерено отклонение, а два сочат значително отклонение;

7.  приветства приноса на Органа за безопасността на хранителната верига за хората и животните в Съюза, както и значителните усилия, които той полага, за да предостави на лицата, отговарящи за управлението на риска в Съюза, подробни, независими и актуални научни консултации по свързани с хранителната верига въпроси, да информира ясно обществеността за постигнатите резултати и за информацията, на която се основават тези резултати, както и да си сътрудничи със заинтересованите страни и институционалните партньори с цел насърчаване на сближаването и доверието в системата за безопасност на храните в Съюза;

8.  счита, че Органът следва да продължи да отделя специално внимание на общественото мнение и да поеме ангажимент за откритост и прозрачност;

9.  подчертава, че Органът е приключил разглеждането на 779 въпроса чрез научни становища, технически доклади и подкрепящи публикации;

10.  отбелязва, че външната оценка на Органа започна през 2017 г. и резултатите ще бъдат готови през 2018 г.; призовава Органа да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно заключенията от тази оценка, както и относно съответните мерки, предприети за изпълнение на евентуалните препоръки;

11.  отбелязва със задоволство, че Органът споделя ресурси и дейности с Европейската агенция по химикали, Европейската агенция по лекарствата и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията във връзка със събирането и анализа на данни, базите данни и научните оценки;

Политика относно персонала

12.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било изпълнено на 96,28%, като са били назначени 311 длъжностни лица и срочно наети служители от общо 323-те свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 330 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Органа са работили 120 договорно наети служители и 12 командировани национални експерти;

13.  отбелязва, че Органът е приел образеца за решение на Комисията във връзка с политиката за защита на личното достойнство и борба с тормоза; признава, че Органът е организирал обучения и е осигурил възможности за провеждане на поверителни консултации;

14.  отбелязва със загриженост, че през 2017 г. са получени две официални жалби, с които се иска започване на официална процедура за тормоз; отбелязва заключението на Органа, че не са предоставени необходимите доказателства за започването на административно разследване;

Обществени поръчки

15.  отбелязва, че според доклада на Сметната палата Органът е възложил три „каскадни“ рамкови договора от името на девет агенции, участващи в откритата тръжна процедура; отбелязва забележката на Сметната палата, че рамковите договори, при които се обявява нов търг за всяка конкретна поръчка, са по-подходящи от каскадните договори от гледна точка на осигуряването на икономически най-изгодни оферти, когато при публикуването на поканата не са известни конкретните търсени услуги; отбелязва обосновката на Органа и въз основа на неговия отговор посочва, че според Органа каскадният механизъм отговаря по-добре на дългосрочния характер на конкретния рамков договор;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

16.  отбелязва съществуващите мерки на Органа и текущите усилия за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и за осигуряване на прозрачност; приветства взетото неотдавна решение на Органа във връзка с правилата за прилагане, с които се определят насоки за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, и за поверителност на данните за тяхната самоличност; приветства актуализираната политика за независимост на Органа, която беше приета през 2017 г. след консултации със заинтересованите страни и обществеността; тази политика цели да доразвие политиката, която се заменя, за да се гарантира, че Органът може да постигне правилен баланс при привличането на съответен експертен опит от научната общност, като същевременно защитава своите действия срещу евентуално неправомерно влияние; приветства също така новото определение за това какво представлява конфликт на интереси, което беше прието в новата политика за независимост на Органа; приветства освен това публикуването на уебсайта на Органа на декларациите за интереси на членовете на управителния съвет; изразява съжаление за това, че техните автобиографии все още не са публикувани; отбелязва със задоволство, че от юли 2018 г. Органът е въвел правила за управлението на конкуриращи се интереси, които заменят правилата относно декларациите за интереси от 2014 г.;

17.  отбелязва, че Парламентът, чрез годишните си доклади за освобождаване от отговорност, многократно е призовавал Органа да въведе двугодишен период на прекъсване, който би попречил на експерти с финансови интереси, свързани с дружества, чиито вещества се оценяват от Органа, да участват в групите от научни експерти или работните групи на Органа;

18.  изразява убеденост, че на Органа следва да бъдат предоставени достатъчен бюджет и ресурси, за да се гарантира, че той може да наема независими експерти, без наличието на конфликти на интереси;

19.  отбелязва със задоволство ангажимента на Органа за приемане на годишен доклад относно дейностите във връзка с независимостта, който ще бъде включен като приложение към консолидирания годишен доклад и ще съдържа констатации от одитите, както и от проверките за съответствие и за достоверност;

20.  приветства факта, че изпращаните от държавите членки експерти вече ще трябва да представят на Органа публична декларация за интереси; настоява тези декларации да бъдат проверявани от Органа и да бъдат публикувани;

21.  отбелязва, че според доклада на Сметната палата независимостта на отговорния счетоводител трябва да се увеличи, като той се постави на пряко подчинение на изпълнителния директор и на Управителния съвет на Органа; според отговора на Органа, той вече е въвел формални изисквания за гарантиране на независимостта на счетоводителя;

22.  припомня препоръките в резолюцията на Парламента от 16 януари 2019 г. относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди, и по-специално неговия призив към Органа: да подобри средствата си за оповестяване на информация за рискове, за да бъде обществеността уведомявана по подходящ, разбираем и лесно достъпен начин; редовно да актуализира своите документи с насоки в съответствие с най-новите развития във всички релевантни области, с цел да се оценят краткосрочните и дългосрочните последици от равнищата на остатъчни вещества от активните вещества, рецептурите и смесите в повърхностните води, почвата, вятъра и праха; да облекчи използването на информацията, предоставяна на неговия уебсайт, и да улесни извличането на информация от данни; да публикува становищата си в рецензирани научни списания с цел засилване на конструктивната дискусия и стимулиране и насърчаване на повече национални експерти и други учени към участие в неговата работа;

Вътрешен контрол

23.  отбелязва със задоволство, че Органът е преразгледал своя процес за управление на риска, за да гарантира включването на всички рискове, и освен това е разработил стратегия за борба с измамите, след извършване на вътрешна оценка на риска в съответствие с методологията и насоките на Европейската служба за борба с измамите;

24.  отбелязва, че Органът е приложил стратегия за последващ финансов контрол под формата на пропорционален подход за контрол в съответствие с правните задължения, и освен това е дефинирал управлението за получаване на увереност и е преразгледал своята рамка за вътрешен контрол в посока към подход, основан на принципи;

25.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е направила преглед на изпълнението на плана за действие в резултат на препоръка на IAS за актуализиране на управлението на информационните технологии на Органа, и е стигнала до заключението, че всички одитни препоръки са били целесъобразно и ефективно изпълнени;

26.  отбелязва, че според доклада на Сметната палата Службата за вътрешен одит е изготвила одитен доклад, озаглавен „Процедура за оценка на регулираните продукти — фаза на разглеждане на заявлението за разрешение за употреба на пестициди“, като са направени две много важни констатации; отбелязва, че Органът подготвя съответен план за действие; призовава Органа да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението на този план за действие;

o

o o

27.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2019 г.(15) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

24.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) за финансовата 2017 година

(2018/2190(DEC))

Докладчик по становище: Адина‑Йоана Вълян

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че окончателният бюджет на Европейския орган за безопасност на храните („Органа“) за финансовата 2017 година възлиза на 79 223 730 EUR, което представлява намаление в размер на 0,3% в сравнение с 2016 г.; отбелязва, че целият бюджет на Органа се осигурява от бюджета на Съюза;

2.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,98%; отбелязва освен това, че през 2017 г. степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е достигнала 92,31%, което представлява увеличение с 2,6% спрямо 2016 г.;

3.  приветства приноса на Органа за безопасността на хранителната верига за хората и животните в Съюза и приветства значителните усилия, които той полага, за да предостави на лицата, отговарящи за управлението на риска в Съюза, подробни, независими и актуални научни консултации по свързани с хранителната верига въпроси, да информира ясно обществеността за постигнатите резултати и информацията, на която се основават тези резултати, както и да си сътрудничи със заинтересованите лица и институционалните партньори с цел насърчаване на сближаването и доверието в системата за безопасност на храните в Съюза;

4.  счита, че Органът следва да продължи да отделя специално внимание на общественото мнение и да поеме ангажимент за откритост и прозрачност;

5.  отбелязва, че в щатното разписание за 2017 г. са премахнати седем длъжности за срочно наети служители и че към 31 декември 2017 г. са били заети 311 от разрешените общо 323 длъжности; подчертава освен това, че към 31 декември 2017 г. са били заети 447 от наличните 463 длъжности (включително длъжностни лица, срочно наети служители, договорно наети служители и командировани национални експерти), т.е. 96,5% в сравнение с 95,7% през 2016 г.;

6.  подчертава, че Органът е приключил разглеждането на 779 въпроса чрез научни становища, технически доклади и подкрепящи публикации; изразява съжаление във връзка с все по-голямото несъответствие между увеличаващите се задачи и намаляващите ресурси, което е довело до съответни забавяния в изпълнението на някои проекти;

7.  отново изразява своята загриженост във връзка с нееднократно предвиждания малък размер на бюджетните кредити за Органа;

8.  припомня, че през юни 2017 г. управителният съвет на Органа прие нова политика за независимост и приветства няколко конкретни подобрения, които тя съдържа, включително по-голяма прозрачност относно самоличността на експертите от държавите членки, работещи в Органа; приветства също така факта, че Органът се ангажира да публикува, считано от 2018 г., като приложение към своя консолидиран годишен доклад, годишен доклад относно дейностите, свързани с независимостта;

9.  отбелязва, че Европейският парламент, чрез годишните си доклади за освобождаване от отговорност, многократно е призовавал Органа да въведе двегодишен период на прекъсване, който би попречил на експерти с финансови интереси, свързани с дружества, чиито вещества се оценяват от Органа, да участват в групите от научни експерти или работните групи на Органа;

10.  приветства факта, че изпращаните от държавите членки експерти вече ще трябва да представят на Органа публична декларация за интереси; настоява тези декларации да бъдат проверявани от Органа и да бъдат публикувани;

11.  изразява убеденост, че на Органа следва да бъдат предоставени достатъчен бюджет и ресурси, за да се гарантира, че той може да наема независими експерти без наличието на конфликти на интереси;

12.  отбелязва приемането през 2017 г. на преразгледана политика за защита на личното достойнство и за предотвратяване на психическия тормоз и на сексуалния тормоз; отбелязва, че са получени две официални жалби за тормоз, но че след оценка на предоставените доказателства е направено заключението, че не е започнало представянето на доказателства, което е необходимо за започването на административно разследване;

13.  приветства факта, че Сметната палата е заявила, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Органа за 2017 г. са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

14.  препоръчва, въз основа на наличните факти, освобождаването от отговорност на изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2017 година.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

50

7

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Olle Ludvigsson

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

50

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

7

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn

ENF

Jean‑François Jalkh

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Petra Kammerevert

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 132.

(2)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 132.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1

(5)

OВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 132.

(8)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 132.

(9)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1

(11)

OВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

Приети текстове , P8_TA(2019)0023.

(14)

OВ C 311/03, 19.9.2017 г., стр. 9.

(15)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0000.

Последно осъвременяване: 18 март 2019 г.Правна информация