Διαδικασία : 2018/2190(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0128/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0128/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.26

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0267

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 216kWORD 72k
1.3.2019
PE 626.795v02-00 A8-0128/2019

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2190(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Petri Sarvamaa

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2190(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της Αρχής(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8‑0080/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων(5), και ιδίως το άρθρο 44,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0128/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2190(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της Αρχής(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8‑0080/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(9), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(10), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων(11), και ιδίως το άρθρο 44,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0128/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2190(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων(13),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0128/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών της(14), ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθε σε 79 558 730,31 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 0,08 % σε σύγκριση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Αρχής προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Αρχής για το οικονομικό έτος 2017, το Ελεγκτικό Συνέδριο δηλώνει ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Αρχής είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,98 %, το οποίο συνιστά ελαφρά μείωση κατά 0,02 % σε σύγκριση με το 2016· σημειώνει επίσης ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 92,31 %, ποσοστό που συνιστά αύξηση κατά 2,65 % σε σύγκριση με το 2016·

2.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του λόγω του επανειλημμένα χαμηλού επιπέδου των πιστώσεων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης που διατίθενται για την Αρχή·

3.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την αυξανόμενη αναντιστοιχία μεταξύ καθηκόντων που αυξάνονται και πόρων που συρρικνώνονται, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση ορισμένων έργων·

Ακύρωση μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος

4.  επισημαίνει ότι οι ακυρώσεις μεταφορών πιστώσεων από το 2016 στο 2017 ανήλθαν σε 291 011,86 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 3,55 % του συνολικού μεταφερόμενου ποσού, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,31 % σε σύγκριση με το 2016·

Επιδόσεις

5.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή έθεσε αρκετούς βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) για τη μέτρηση του αντικτύπου και των αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της διαχείρισης βάσει επιδόσεων, για τη μέτρηση της προστιθέμενης αξίας που παρέχουν οι δραστηριότητές της· σημειώνει, επιπλέον, ότι η Αρχή χρησιμοποιεί άλλους ΒΔΕ για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής της·

6.  αναγνωρίζει ότι το 2017 ήταν το πρώτο έτος εφαρμογής του σχεδίου στρατηγικής της Αρχής για το 2020 και της νέας πολιτικής που θεσπίστηκε για να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία των επαγγελματιών που συμμετέχουν στην Αρχή· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι επιδόσεις ήταν ικανοποιητικές, καθώς μόνο εννέα δείκτες παρουσίασαν μέτρια απόκλιση και παρατηρήθηκαν δύο σημαντικές αποκλίσεις σε σύνολο 65 δεικτών·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμβολή της Αρχής στην ασφάλεια της αλυσίδας τροφίμων και ζωοτροφών, και για τις σημαντικές προσπάθειές της για την παροχή στους διαχειριστές κινδύνου της Ένωσης εμπεριστατωμένων, ανεξάρτητων και επικαιροποιημένων επιστημονικών συμβουλών σχετικά με ζητήματα που συνδέονται με την αλυσίδα τροφίμων, με τη σαφή ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα αποτελέσματα και τις πληροφορίες στις οποίες βασίζονται αυτά, και με τη συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη και θεσμικούς εταίρους για την ενίσχυση της συνοχής του ενωσιακού συστήματος ασφάλειας των τροφίμων και της εμπιστοσύνης σε αυτό·

8.  πιστεύει ότι η Αρχή θα πρέπει να συνεχίσει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην κοινή γνώμη και να δεσμευθεί για την εδραίωση του ανοικτού χαρακτήρα και της διαφάνειας·

9.  επισημαίνει ότι η Αρχή οριστικοποίησε 779 ερωτήσεις μέσω επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, τεχνικών εκθέσεων και δημοσιεύσεων υποστήριξης·

10.  σημειώνει ότι η εξωτερική αξιολόγηση της Αρχής ξεκίνησε το 2017 και τα αποτελέσματα κατέστησαν διαθέσιμα το 2018· καλεί την Αρχή να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα συμπεράσματα της εν λόγω αξιολόγησης και τα συναφή μέτρα που ελήφθησαν ως απόκριση στις τυχόν συστάσεις·

11.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή χρησιμοποιεί από κοινού πόρους και πραγματοποιεί από κοινού δραστηριότητες με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων στους τομείς της συλλογής δεδομένων, της ανάλυσης και των βάσεων δεδομένων καθώς και στις επιστημονικές αξιολογήσεις·

Πολιτική προσωπικού

12.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το ποσοστό εκτέλεσης του οργανογράμματος ανερχόταν σε 96,28 %, με την κάλυψη 311 θέσεων μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων από τις 323 θέσεις που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 330 εγκεκριμένες θέσεις το 2016)· σημειώνει ότι, επιπλέον, 120 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 12 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάστηκαν για την Αρχή το 2017·

13.  σημειώνει ότι η Αρχή ενέκρινε την πρότυπη απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας του προσώπου και την πρόληψη της παρενόχλησης· σημειώνει ότι διοργάνωσε σεμινάρια κατάρτισης και έθεσε σε λειτουργία εμπιστευτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες·

14.  σημειώνει με ανησυχία ότι, το 2017, ελήφθησαν δύο επίσημες καταγγελίες, που ζητούσαν την κίνηση επίσημης διαδικασίας για παρενόχληση· λαμβάνει υπό σημείωση το συμπέρασμα της Αρχής ότι δεν υπήρχε καμία αρχή απόδειξης, κάτι που απαιτείται για την έναρξη διοικητικής έρευνας·

Δημόσιες συμβάσεις

15.  Σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Αρχή ανέθεσε τρεις συμβάσεις-πλαίσια διαδοχικού τύπου εξ ονόματος εννέα οργανισμών που συμμετέχουν στην ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών· σημειώνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι, από την άποψη της οικονομικής αποδοτικότητας, οι συμβάσεις-πλαίσια που προβλέπουν κίνηση νέας διαγωνιστικής διαδικασίας για κάθε επιμέρους σύμβαση ενδείκνυνται περισσότερο από τις συμβάσεις διαδοχικού τύπου, όταν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες που θα χρειαστεί να παρασχεθούν δεν είναι γνωστές κατά τη δημοσίευση της πρόσκλησης· λαμβάνει υπό σημείωση την αιτιολόγηση της Αρχής και σημειώνει επιπλέον από την απάντησή της ότι η Αρχή θεωρεί ότι ο μηχανισμός διαδοχικού τύπου αρμόζει καλύτερα στον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα της συγκεκριμένης σύμβασης-πλαισίου.

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

16.  σημειώνει τα υφιστάμενα μέτρα και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Αρχής για τη διασφάλιση της πρόληψης και της διαχείρισης των συγκρούσεων συμφερόντων και της διαφάνειας· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη απόφαση της Αρχής σχετικά με τους εκτελεστικούς κανόνες που ορίζουν κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και του απορρήτου της ταυτότητάς τους· χαιρετίζει την επικαιροποιημένη πολιτική της Αρχής σχετικά με την ανεξαρτησία, η οποία εγκρίθηκε το 2017 κατόπιν διαβούλευσης με συμφεροντούχους και δημόσιας διαβούλευσης, και η οποία επιδιώκει να αξιοποιήσει την πολιτική που αντικαθιστά προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Αρχή μπορεί να επιτύχει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της προσέλκυσης της σχετικής εμπειρογνωμοσύνης από την επιστημονική κοινότητα και της ταυτόχρονης διαφύλαξης των δραστηριοτήτων της έναντι κάθε αθέμιτης επιρροής· χαιρετίζει επίσης τον νέο ορισμό σχετικά με το τι συνιστά σύγκρουση συμφερόντων που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της νέας πολιτικής της Αρχής για την ανεξαρτησία· εκφράζει περαιτέρω την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση των δηλώσεων συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου στον ιστότοπο της Αρχής· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι εξακολουθούν να μην έχουν δημοσιευτεί τα βιογραφικά σημειώματά τους· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή έθεσε σε εφαρμογή κανόνες σχετικά με τη διαχείριση ανταγωνιστικών συμφερόντων από τον Ιούλιο του 2018, οι οποίοι αντικαθιστούν τους κανόνες του 2014 σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων·

17.  σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα καλέσει την Αρχή, μέσω των ετήσιων εκθέσεων απαλλαγής, να εφαρμόζει διετή περίοδο αναμονής, η οποία θα εμποδίζει τους εμπειρογνώμονες με οικονομικά συμφέροντα που συνδέονται με εταιρείες των οποίων οι ουσίες αξιολογούνται από την Αρχή από το να συμμετέχουν στις επιστημονικές ομάδες ή ομάδες εργασίας της Αρχής·

18.  είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει να διατεθούν στην Αρχή επαρκής προϋπολογισμός και επαρκείς πόροι ώστε να εξασφαλιστεί ότι μπορεί να προσλαμβάνει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες χωρίς συγκρούσεις συμφερόντων·

19.  σημειώνει με ικανοποίηση τη δέσμευση της Αρχής να εγκρίνει ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανεξαρτησία, η οποία θα συμπεριληφθεί ως παράρτημα στην ενοποιημένη ετήσια έκθεση και θα περιέχει τα πορίσματα των λογιστικών ελέγχων, και των ελέγχων συμμόρφωσης και ακρίβειας·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών θα πρέπει πλέον να υποβάλλουν στην Αρχή δημόσια δήλωση συμφερόντων· επιμένει ότι οι εν λόγω δηλώσεις θα πρέπει να ελέγχονται από την Αρχή και να δημοσιοποιούνται·

21.  σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρέπει να ενισχυθεί η ανεξαρτησία του υπολόγου με το να καταστεί άμεσα υπεύθυνος έναντι του διευθύνοντος συμβούλου και του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής· σύμφωνα με την απάντηση της Αρχής, υπάρχουν ήδη τυπικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του υπολόγου·

22.  υπενθυμίζει τις συστάσεις του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων, και ιδίως την έκκλησή του προς την Αρχή: να βελτιώσει την ενημέρωση που παρέχει όσον αφορά τους κινδύνους, ώστε να πληροφορεί το κοινό με ενδεδειγμένο, κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο τρόπο· να επικαιροποιεί τακτικά τα έγγραφα καθοδήγησής της σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις σε όλους τους σχετικούς τομείς, με σκοπό την αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των επιπέδων καταλοίπων δραστικών ουσιών, σκευασμάτων και μειγμάτων στα επιφανειακά ύδατα, το έδαφος, τον άνεμο και τη σκόνη· να ενισχύσει την ευχέρεια χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στον ιστότοπό της και να διευκολύνει την εξόρυξη δεδομένων· να δημοσιεύει τις γνωμοδοτήσεις της σε επιστημονικά περιοδικά αξιολογούμενα από ομοτίμους, προκειμένου να εντείνει τις εποικοδομητικές συζητήσεις καθώς και να παρέχει κίνητρα και να ενθαρρύνει περισσότερους εθνικούς εμπειρογνώμονες και άλλους επιστήμονες να συμμετέχουν στο έργο της·

Εσωτερικοί έλεγχοι

23.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή αναθεώρησε τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνου προκειμένου να διασφαλίσει ότι καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι, και, επιπλέον, ότι έχει αναπτύξει στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, κατόπιν εσωτερικής αξιολόγησης κινδύνου που διενεργήθηκε σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης·

24.  αναγνωρίζει ότι η Αρχή εφάρμοσε στρατηγική όσον αφορά τον εκ των υστέρων χρηματοοικονομικό έλεγχο υπό τη μορφή προσέγγισης αναλογικού ελέγχου σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις και, επιπλέον, καθόρισε το σύστημα διακυβέρνησης όσον αφορά τη διασφάλιση και αναθεώρησε το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου της προς την κατεύθυνση μιας προσέγγισης βάσει αρχών·

25.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής εξέτασε την εφαρμογή του σχεδίου δράσης που καταρτίστηκε σε συνέχεια σύστασης της IAS για την επικαιροποίηση της διακυβέρνησης ΤΠ της Αρχής και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όλες οι συστάσεις ελέγχου είχαν εφαρμοστεί επαρκώς και αποτελεσματικά·

26.  σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η IAS δημοσίευσε έκθεση ελέγχου με τίτλο «The process for Evaluation of Regulated Products: Assessment Phase in Pesticides Authorisation» («H διαδικασία αξιολόγησης ρυθμιζόμενων προϊόντων: Στάδιο αξιολόγησης για την έγκριση φυτοφαρμάκων») και εντοπίστηκαν δύο πολύ σημαντικές παρατηρήσεις· σημειώνει ότι η Αρχή καταρτίζει αντίστοιχο σχέδιο δράσης· καλεί την Αρχή να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου δράσης·

o

o o

27.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2019(15) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

24.1.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2190(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Adina‑Ioana Vălean

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (η Αρχή) για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθε σε 79 223 730 EUR, δηλαδή μειώθηκε κατά 0,3 % σε σύγκριση με το 2016· σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός της Αρχής προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

2.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,98 %· σημειώνει επίσης ότι το 2017 το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 92,31 %, ποσοστό που συνιστά αύξηση κατά 2,6 % σε σύγκριση με το 2016·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμβολή της Αρχής στην ασφάλεια της αλυσίδας τροφίμων και ζωοτροφών, και για τις σημαντικές προσπάθειές της για την παροχή στους διαχειριστές κινδύνου της Ένωσης εμπεριστατωμένων, ανεξάρτητων και επικαιροποιημένων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με ζητήματα που συνδέονται με την αλυσίδα τροφίμων, με τη σαφή ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα αποτελέσματα και τις πληροφορίες στις οποίες βασίζονται αυτά, και με τη συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη και θεσμικούς εταίρους για την προώθηση της συνοχής και της εμπιστοσύνης στο ενωσιακό σύστημα ασφάλειας των τροφίμων·

4.  πιστεύει ότι η Αρχή θα πρέπει να συνεχίσει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην κοινή γνώμη και να δεσμευθεί για την εδραίωση του ανοικτού χαρακτήρα και της διαφάνειας·

5.  σημειώνει ότι επτά θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων καταργήθηκαν στον πίνακα προσωπικού του 2017 και ότι 311 από τις 323 εγκεκριμένες θέσεις είχαν πληρωθεί από την 31 Δεκεμβρίου 2017· επισημαίνει επιπλέον ότι 447 από τις 463 διαθέσιμες θέσεις (συμπεριλαμβανομένων των μονίμων υπαλλήλων, των εκτάκτων υπαλλήλων, των συμβασιούχων υπαλλήλων και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων) είχαν πληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2017 (96,5 % έναντι 95,7 % το 2016)·

6.  επισημαίνει ότι η Αρχή οριστικοποίησε 779 ερωτήσεις μέσω επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, τεχνικών εκθέσεων και δημοσιεύσεων υποστήριξης· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την αυξανόμενη αναντιστοιχία μεταξύ καθηκόντων που αυξάνονται και πόρων που συρρικνώνονται, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση ορισμένων έργων·

7.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του λόγω του χαμηλού επιπέδου των πιστώσεων που εγγράφονται κατ’ επανάληψη στον προϋπολογισμό για την Αρχή·

8.  υπενθυμίζει ότι, τον Ιούνιο 2017, το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής ενέκρινε μια νέα πολιτική για την ανεξαρτησία και εκφράζει την ικανοποίησή του για ορισμένες απτές βελτιώσεις στο θέμα αυτό, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης διαφάνειας σχετικά με την ταυτότητα των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών που εργάζονται στην Αρχή· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Αρχή δεσμεύτηκε να δημοσιεύει, ξεκινώντας από το 2018, ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανεξαρτησία, ως παράρτημα της ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης της Αρχής, επισημαίνοντας συμφέροντα που κρίνονται προβληματικά·

9.  σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα καλέσει την Αρχή, μέσω των ετήσιων εκθέσεων απαλλαγής, να εφαρμόζει διετή περίοδο αναμονής, η οποία θα αποτρέπει τους εμπειρογνώμονες με οικονομικά συμφέροντα που συνδέονται με εταιρείες των οποίων οι ουσίες αξιολογούνται από την Αρχή από το να συμμετέχουν στις επιστημονικές ομάδες ή ομάδες εργασίας της Αρχής·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών θα πρέπει πλέον να υποβάλλουν στην Αρχή δημόσια δήλωση συμφερόντων· επιμένει ότι οι δηλώσεις αυτές θα πρέπει να ελέγχονται από την Αρχή και να δημοσιοποιούνται·

11.  είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει να διατεθούν στην Αρχή επαρκής προϋπολογισμός και επαρκείς πόροι ώστε να εξασφαλιστεί ότι μπορεί να προσλαμβάνει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες χωρίς συγκρούσεις συμφερόντων·

12.  σημειώνει την έγκριση το 2017 μιας αναθεωρημένης πολιτικής για την προστασία της αξιοπρέπειας του ατόμου και την πρόληψη της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης· σημειώνει ότι ελήφθησαν δύο επίσημες καταγγελίες για παρενόχληση, αλλά ότι μετά την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων συνήχθη το συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε καμία αρχή απόδειξης, κάτι που απαιτείται για την έναρξη διοικητικής έρευνας·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Αρχής για το 2017 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές·

14.  συνιστά, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, να χορηγηθεί απαλλαγή στον διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2017.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

50

7

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Olle Ludvigsson

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

50

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

7

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn

ENF

Jean‑François Jalkh

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petra Kammerevert

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 132.

(2)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 132.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 132.

(8)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 132.

(9)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0023.

(14)

ΕΕ C 311/03 της 19.9.2017, σ. 9.

(15)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-PROV(2019)0000.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου