Postup : 2018/2192(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0129/2019

Předložené texty :

A8-0129/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.33

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0274

ZPRÁVA     
PDF 187kWORD 56k
1.3.2019
PE 626.802v02-00 A8-0129/2019

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) na rozpočtový rok 2017

(2018/2192(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2017

(2018/2192(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0082/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004(5), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0129/2019),

1.  uděluje výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předala toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistila jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2017

(2018/2192(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0082/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004(11), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0129/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předala toto rozhodnutí výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistila jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2017

(2018/2192(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0129/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(13) Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (dále jen „agentura“) její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 činil 11 175 224,40 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst o 1,28 %; vzhledem k tomu, že se rozpočet agentury odvíjí zejména od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu ve výši 99,99 %, což oproti roku 2016 znamená zvýšení o 1,52 %; bere na vědomí, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 88,19 %, což ve srovnání s rokem 2016 představuje pokles o 0,99 %;

Zrušení přenosu prostředků

2.  se znepokojením konstatuje, že zrušené přenosy prostředků z roku 2016 do roku 2017 dosáhly 90 916 EUR, čili 9,39 % celkové přenesené částky, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst o 3,67 %;

Výkonnost

3.  s uspokojením konstatuje, že agentura využívá některé klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) k posuzování přidané hodnoty své činnosti a k lepšímu rozpočtovému řízení, přičemž pro posouzení naplňování svých operačních cílů se zaměřuje více na kvalitativní ukazatele a pro posouzení naplňování svých administrativních cílů více na kvantitativní ukazatele; dále konstatuje, že podle ukazatelů dopadu překonaly výsledky agentury cíle stanovené v pracovním programu na rok 2017 na pozadí rámce strategie agentury ENISA na období 2016–2020; vyzývá agenturu, aby klíčové ukazatele výkonnosti dále rozvíjela s cílem lépe vyhodnocovat výsledky a dopad svých činností a získat lepší představu o možných způsobech zvýšení přidané hodnoty činnosti agentury;

4.  s uznáním bere na vědomí, že v roce 2017 agentura zahájila pomoc členským státům s prováděním směrnice (EU) 2016/1148(14) a že ve spolupráci s orgány některých členských států sestavila nástroj pro posuzování závažnosti porušení ochrany údajů s cílem vytvořit koherentní rámec na úrovni Unie;

5.  mimoto konstatuje, že v roce 2017 získala agentura ENISA cenu evropské veřejné ochránkyně práv za řádnou správu v kategorii Inovace – Transformace;

6.  oceňuje, že agentura a Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání podepsaly dohodu o úrovni služeb, která jim vedle další součinnosti umožňuje sdílet konferenční zařízení a prostory;

7.  bere na vědomí, že v roce 2017 byla jménem Komise vypracována studie o externím hodnocení výkonnosti agentury v období 2013–2016; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o závěrech této studie a o příslušných opatřeních přijatých v reakci na případná doporučení;

Personální politika

8.  se znepokojením bere na vědomí, že ke dni 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn pouze z 87,5 %, přičemž z 48 dočasných pracovníků povolených na základě rozpočtu Unie (v roce 2016 povoleno 48 míst) jich bylo jmenováno 42; mimoto bere na vědomí, že pro agenturu v roce 2017 pracovalo 29 smluvních zaměstnanců a tři vyslaní národní odborníci;

9.  bere na vědomí, že agentura přijala politiku na ochranu lidské důstojnosti a předcházení obtěžování; oceňuje, že agentura zajistila školení a zpřístupnila důvěrné poradenství;

10.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že v roce 2016 agentura přesunula osm dalších zaměstnanců do Atén, čímž se počet zaměstnanců v Heraklionu snížil na 14; bere na vědomí, že podle agentury se tento počet ke konci roku 2017 dále snížil na 11 zaměstnanců; zdůrazňuje skutečnost, že podle zprávy Účetního dvora z roku 2013 je pravděpodobné, že by bylo možné ještě více snížit náklady, pokud by byli všichni zaměstnanci na jednom místě; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o možných opatřeních k vyřešení této situace;

11.  se znepokojením si všímá, že agentura má potíže s náborem, přijímáním a udržením náležitě kvalifikovaných zaměstnanců, především vzhledem k druhu nabízeních míst (smluvní zaměstnanci) a nízkému opravnému koeficientu, který se vztahuje na platy zaměstnanců agentury v Řecku;

12.  vítá návrh Účetního dvora, aby se v zájmu zvýšení publicity zveřejňovala oznámení výběrového řízení na volné pracovní místo i na webových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu; chápe znepokojení agentury v souvislosti s náklady na překlad;

13.  vyjadřuje politování nad tím, že podle zjištění Účetního dvora nebyla řádně předána agenda novému účetnímu agentury, kterému zejména nebyla předložena předávací zpráva; bere na vědomí odpověď agentury, podle níž proběhly neformální schůzky za účelem předání znalostí a že agentura přijme nápravná opatření, aby do budoucna zajistila patřičné předávání funkcí novým zaměstnancům; vyzývá agenturu, aby o provedení těchto nápravných opatření informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

14.  bere na vědomí stávající opatření agentury a její snahy o zajištění transparentnosti, prevence a řízení střetů zájmů a ochrany oznamovatelů; se znepokojením však konstatuje, že agentura na svých internetových stránkách zveřejňuje pouze životopis výkonného ředitele a předsedy správní rady a dále že na svých internetových stránkách zveřejňuje pouze prohlášení o střetu zájmů výkonného ředitele, nikoli však ostatních členů vrcholného vedení; vyzývá agenturu, aby zveřejnila životopisy všech členů správní rady a prohlášení o střetu zájmů svého vrcholného vedení a aby podávala zprávy orgánu pro udělení absolutoria o opatřeních přijímaných v tomto ohledu;

Ostatní připomínky

15.  se znepokojením bere na vědomí, že agentura nenásledovala většinu ostatních agentur a neprovedla komplexní analýzu pravděpodobného dopadu rozhodnutí Spojeného království o vystoupení z Evropské unie na její organizaci, činnost a účetnictví; z odpovědi agentury zjišťuje, že agentura revidovala některé své interní procesy v tomto ohledu; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o opatřeních přijatých ke zmírnění veškerých případných rizik;

16.  bere na vědomí určité úsilí agentury zajistit nákladově efektivní pracoviště šetrné k životnímu prostředí; poukazuje na to, že agentura nepřijala žádná dodatečná opatření ke snížení nebo kompenzaci emisí CO2;

o

o o

17.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne … 2019(15) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Petra Kammerevert

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 79.

(2)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 79.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 41.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 79.

(8)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 79.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 41.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Úř. věst. 116/05, 28.3.2018, s. 20

(14)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii. Úř. věst. 194, 19.7.2016, s. 1

(15)

Přijaté texty, P8_TA(2019)0000.

Poslední aktualizace: 18. března 2019Právní upozornění