Διαδικασία : 2018/2192(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0129/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0129/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.33

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0274

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 195kWORD 62k
1.3.2019
PE 626.802v02-00 A8-0129/2019

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2192(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Petri Sarvamaa

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2192(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0082/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 526/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 460/2004(5), και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0129/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2192(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0082/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(9) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(10), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 526/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 460/2004(11), και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0129/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2192(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0129/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(13), ο οριστικός προϋπολογισμός του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθε σε 11 175 224,40 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 1,28 % σε σύγκριση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,99 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 1,52 % σε σύγκριση με το 2016· επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 88,19 %, το οποίο αποτελεί ελαφρά μείωση κατά 0,99 % σε σύγκριση με το 2016·

Ακυρώσεις μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος

2.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι η ακύρωση των μεταφορών πιστώσεων από το 2016 στο 2017 ανήλθε σε 90 916 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 9,39 % του συνολικού μεταφερόμενου ποσού, δηλαδή αύξηση κατά 3,67 % σε σύγκριση με το 2016·

Επιδόσεις

3.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί ορισμένους βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) για να αξιολογήσει την προστιθέμενη αξία που παρέχουν οι δραστηριότητές του και να ενισχύσει τη διαχείριση του προϋπολογισμού του, εστιάζοντας περισσότερο ποιοτικούς δείκτες στην αξιολόγηση της επίτευξης των επιχειρησιακών του στόχων και περισσότερο ποσοτικούς δείκτες στους διοικητικούς του στόχους· σημειώνει, επιπλέον, ότι οι δείκτες αντικτύπου δείχνουν ότι τα αποτελέσματα του Οργανισμού υπερέβησαν τους στόχους που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα εργασίας για το 2017 στο πλαίσιο της στρατηγικής του ENISA για την περίοδο 2016-2020· καλεί τον Οργανισμό να αναπτύξει περισσότερο τους ΒΔΕ, για την καλύτερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου των δραστηριοτήτων του, προκειμένου να εξεύρει τρόπους αύξησης της προστιθέμενης αξίας για τα αποτελέσματά του·

4.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, το 2017, ο Οργανισμός ξεκίνησε τη διαδικασία παροχής βοήθειας στα κράτη μέλη ώστε να εφαρμόσουν την οδηγία (ΕΕ) 2016/1148(14) και συνέταξε ένα εργαλείο αξιολόγησης της σοβαρότητας των παραβιάσεων δεδομένων, σε συνεργασία με τις αρχές ορισμένων κρατών μελών, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης·

5.  Σημειώνει επιπλέον ότι το 2017 ο ENISA έλαβε το «βραβείο χρηστής διοίκησης» του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, στην κατηγορία «αριστεία στην καινοτομία - μετατροπή»·

6.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης υπέγραψαν συμφωνία σε επίπεδο υπηρεσιών, η οποία τους επιτρέπει να μοιράζονται τις εγκαταστάσεις των διασκέψεων και τον χώρο αποθήκευσης, μεταξύ άλλων συνεργειών·

7.  σημειώνει ότι το 2017 πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής εξωτερική αξιολόγηση των επιδόσεων του Οργανισμού κατά την περίοδο 2013-2016· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με το αποτέλεσμα του εν λόγω ελέγχου και τα συναφή μέτρα που ελήφθησαν ως απάντηση στις τυχόν συστάσεις·

Πολιτική προσωπικού

8.  σημειώνει με ανησυχία ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το ποσοστό εκτέλεσης του οργανογράμματος ανερχόταν σε 87,5 %, με τον διορισμό 42 έκτακτων υπαλλήλων από τις 48 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 48 εγκεκριμένες θέσεις το 2016)· σημειώνει ότι, επιπλέον, 29 συμβασιούχοι υπάλληλοι και τρεις αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάστηκαν για τον Οργανισμό το 2017·

9.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός έχει εγκρίνει πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας των προσώπων και την πρόληψη της παρενόχλησης· σημειώνει ότι διοργάνωσε σεμινάρια κατάρτισης και έθεσε σε λειτουργία εμπιστευτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες·

10.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι το 2016 ο Οργανισμός μετέθεσε άλλους οκτώ υπαλλήλους στην Αθήνα, μειώνοντας σε 14 τον αριθμό αυτών που παραμένουν στο Ηράκλειο· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό, στο τέλος του 2017 ο αριθμός αυτός μειώθηκε περαιτέρω σε 11 υπαλλήλους· τονίζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2013, με τη συγκέντρωση όλων των υπαλλήλων σε έναν τόπο θα μπορούσε να επιτευχθεί περαιτέρω μείωση των εξόδων· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με ενδεχόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής·

11.  σημειώνει με ανησυχία ότι ο Οργανισμός δυσκολεύεται να προσλάβει, να προσελκύσει και να διατηρήσει προσωπικό με τα κατάλληλα προσόντα, κυρίως λόγω του είδους των θέσεων που προσφέρονται (θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων) και του χαμηλού διορθωτικού συντελεστή που εφαρμόζεται στους μισθούς των υπαλλήλων του Οργανισμού στην Ελλάδα·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να δημοσιεύονται οι προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού προκειμένου να ενισχυθεί η δημοσιότητα· κατανοεί την ανησυχία του Οργανισμού όσον αφορά τα μεταφραστικά έξοδα·

13.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, όπως επισημαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο, η διαδικασία παράδοσης στον νέο υπόλογο του Οργανισμού δεν πραγματοποιήθηκε με τον δέοντα τρόπο, και συγκεκριμένα δεν διαβιβάστηκε αναφορά παράδοσης στον νέο λογιστή· σημειώνει, με βάση την απάντηση του Οργανισμού, ότι πραγματοποιήθηκαν ανεπίσημες συναντήσεις για τη μεταφορά γνώσεων και ότι ο Οργανισμός θα εφαρμόσει διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την κατάλληλη παράδοση στο νέο προσωπικό στο μέλλον· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

14.  σημειώνει τα υφιστάμενα μέτρα του Οργανισμού και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη διασφάλιση της διαφάνειας, την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων και για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος· επισημαίνει, ωστόσο, με ανησυχία, ότι μόνο τα βιογραφικά σημειώματα του εκτελεστικού διευθυντή και του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου (ΔΣ) δημοσιεύονται στον ιστότοπό του και, επιπλέον, ότι ο Οργανισμός δημοσιεύει στον ιστότοπό του μόνο τη δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων του εκτελεστικού διευθυντή, αλλά όχι και των άλλων ανώτερων διοικητικών στελεχών του· καλεί τον Οργανισμό να δημοσιεύσει τα βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών του ΔΣ και τις δηλώσεις σύγκρουσης συμφερόντων των ανώτερων διοικητικών στελεχών του και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον σκοπό αυτόν·

Λοιπά σχόλια

15.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σε αντίθεση με την πλειονότητα των άλλων οργανισμών, ο Οργανισμός δεν πραγματοποίησε λεπτομερή ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην οργάνωση, στις δραστηριότητες και τους λογαριασμούς του· σημειώνει, με βάση την απάντηση του Οργανισμού, ότι έχει αναθεωρήσει ορισμένες από τις σχετικές εσωτερικές διαδικασίες του στο πλαίσιο αυτό· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για τον μετριασμό των σχετικών κινδύνων·

16.  λαμβάνει υπό σημείωση τις μέτριες προσπάθειες του Οργανισμού για τη διασφάλιση οικονομικά αποδοτικού και φιλικού προς το περιβάλλον χώρου εργασίας· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο Οργανισμός δεν διαθέτει πρόσθετα μέτρα για τη μείωση ή την αντιστάθμιση των εκπομπών CO2·

o

o o

17.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του, της ... 2019(15), σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petra Kammerevert

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 434, 30.11.2018, σ. 79.

(2)

ΕΕ C 434, 30.11.2018, σ. 79

(3)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 193, 30.7.2018, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 165, 18.6.2013, σ. 41.

(6)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 434, 30.11.2018, σ. 79.

(8)

ΕΕ C 434, 30.11.2018, σ. 79.

(9)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 193, 30.7.2018, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 165, 18.6.2013, σ. 41.

(12)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(13)

ΕΕ C 116/05, 28.03.2018, σ.20

(14)

Οδηγία (EE) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση. ΕΕ L 194, 19.7.2016, σ. 1.

(15)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0000.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου