Menetlus : 2018/2192(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0129/2019

Esitatud tekstid :

A8-0129/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.33

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0274

RAPORT     
PDF 169kWORD 61k
1.3.2019
PE 626.802v02-00 A8-0129/2019

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2192(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Petri Sarvamaa

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2192(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8‑0082/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 526/2013, mis käsitleb Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametit (ENISA) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 460/2004(5), eriti selle artiklit 21,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0129/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti tegevdirektori tegevusele ameti 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2018/2192(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8‑0082/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(10), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 526/2013, mis käsitleb Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametit (ENISA) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 460/2004(11), eriti selle artiklit 21,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0129/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2018/2192(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0129/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude aruande(13) kohaselt oli ameti 2017. aasta lõplik eelarve 11 175 224,40 eurot, mis kujutab endast 2016. aastaga võrreldes 1,28 % suurust kasvu; arvestades, et ameti eelarve koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes ameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2017. aastal tehtud eelarveseire tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,99 %, mis on 2016. aastaga võrreldes 1,52 % kõrgem; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 88,19 %, mis kujutas endast 2016. aastaga võrreldes väikest alanemist, st 0,99 % võrra;

Ülekantud assigneeringute tühistamine

2.  peab kahetsusväärseks, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringutest tühistati 90 916 eurot, mis moodustab kogu üle kantud summast 9,39 % ja on 2016. aastaga võrreldes 3,67 % suurem;

Tulemused

3.  märgib rahuloluga, et amet kasutab teatavaid võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajaid, et hinnata oma tegevusest tulenevat lisaväärtust ja parandada eelarve haldamist, keskendudes oma tegevuseesmärkide saavutamise hindamisel rohkem kvalitatiivsematele näitajatele ja oma haldusalaste eesmärkide hindamisel rohkem kvantitatiivsetel näitajatel; märgib lisaks, et mõjunäitajad osutavad, et ameti tulemused ületasid ENISA 2016.–2020. aasta strateegia raames 2017. aasta tööprogrammis seatud eesmärke; palub ametil tulemuslikkuse põhinäitajaid edasi arendada, et paremini hinnata oma tegevuse tulemusi ja mõju, selleks et saada nõu selle kohta, kuidas suurendada ameti väljundite lisaväärtust;

4.  märgib rahuloluga, et amet alustas 2017. aastal liikmesriikide abistamist direktiivi (EL) 2016/1148(14) rakendamisel ning et ta koostas koostöös mitme liikmesriigi ametiasutustega isikuandmetega seotud rikkumise raskusastme hindamise vahendi, et luua liidu tasandil sidus raamistik;

5.  märgib lisaks, et 2017. aastal sai Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet ELi ombudsmani hea halduse auhinna innovatsiooni ja ümberkujundamise tipptaseme eest;

6.  märgib tunnustavalt, et amet ja Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus on sõlminud teenustaseme kokkuleppe, mis võimaldab neil muu sünergia kõrval jagada konverentsi- ja ladustamisruume;

7.  märgib, et 2017. aastal tehti komisjoni ülesandel uuring ameti tulemuslikkuse välishindamise kohta perioodil 2013–2016; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada, millised olid uuringu tulemused ja milliseid meetmeid ta on võtnud soovituste täitmiseks, kui neid esitati;

Personalipoliitika

8.  märgib murega, et 31. detsembril 2017. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud vaid 87,5 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 48 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 42 (2016. aastal oli kinnitatud ametikohti 48); märgib, et 2017. aastal töötas ameti heaks ka 29 lepingulist töötajat ja kolm lähetatud riiklikku eksperti;

9.  märgib, et amet on vastu võtnud inimväärikuse kaitsmise ja ahistamise vältimise poliitika; võtab teadmiseks, et amet korraldas koolituskursusi ja võimaldas konfidentsiaalset nõustamist;

10.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2016. aastal viis amet veel kaheksa töötajat üle Ateenasse, vähendades Irákleios asuvate töötajate arvu 14ni; märgib, et ameti andmetel vähendati 2017. aasta lõpus töötajate arvu veelgi – 11 töötajani; rõhutab tõsiasja, et kontrollikoja 2013. aasta aruande kohaselt oleks kulusid tõenäoliselt võimalik veelgi kärpida, kui kõik töötajad oleksid koondatud ühte asukohta; palub, et amet teataks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile võimalikest meetmetest olukorra parandamiseks;

11.  märgib murega, et ametil on raske kvalifitseeritud töötajaid tööle võtta, ligi tõmmata ja tööl hoida, selle peamised põhjused on pakutavate ametikohtade liigid (lepinguliste töötajate kohad) ja Kreekas ameti töötajate palkadele kohaldatav madal paranduskoefitsient;

12.  tunneb heameelt kontrollikoja soovituse üle avaldada teated vabade ametikohtade kohta ka Euroopa Personalivaliku Ameti veebisaidil, et parandada teabe levikut; mõistab ameti muret seoses tõlkekuludega;

13.  peab kahetsusväärseks, et nagu kontrollikoda on märkinud, toimus üleandmine ameti uuele peaarvepidajale ebakorrektselt, eriti seetõtu, et talle ei edastatud üleandmisaruannet; võtab ameti vastuse põhjal teadmiseks, et teadmiste edasiandmiseks toimusid mitteametlikud kohtumised ning amet rakendab parandusmeetmeid, et tagada tulevikus nõuetekohane üleandmine uutele töötajatele; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile parandusmeetmete rakendamise kohta aru;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

14.  võtab teadmiseks ameti kehtestatud meetmed ja jätkuvad püüdlused tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning rikkumisest teatajate kaitse; juhib siiski murega tähelepanu sellele, et ameti veebisaidil avaldatakse ainult tegevdirektori ja haldusnõukogu esimehe elulookirjeldused ning amet avaldab oma veebisaidil üksnes tegevdirektori huvide konfliktide deklaratsiooni, kuid mitte teiste kõrgema juhtkonna liikmete omi; kutsub ametit üles avaldama kõigi haldusnõukogu liikmete elulookirjeldused ja oma kõrgema juhtkonna liikmete huvide konfliktide deklaratsioonid ning andma eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selleks võetud meetmetest;

Muud märkused

15.  märgib murega, et erinevalt enamikust teistest ametitest ei teinud amet põhjalikku analüüsi Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise otsuse võimaliku mõju kohta oma organisatsioonile, tegevusele ja raamatupidamisele; võtab ameti vastuse põhjal teadmiseks, et amet on sellega seoses läbi vaadanud mõned asjaomased sisemenetlused; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru kaasnevate ohtude leevendamiseks võetud meetmetest;

16.  võtab teadmiseks ameti mõõdukad jõupingutused kulutõhusa ja keskkonnasäästliku töökeskkonna loomiseks; juhib tähelepanu sellele, CO2-heite vähendamiseks või kompenseerimiseks muid meetmeid ametil ei ole;

o

o o

17.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma ... 2019. aasta resolutsioonile(15) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.2.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Petra Kammerevert

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 79.

(2)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 79.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(5)

ELT L 165, 18.6.2013, lk 41.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 79.

(8)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 79.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(11)

ELT L 165, 18.6.2013, lk 41.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

ELT C 116/05, 28.3.2018, lk 20

(14)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1148 meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus. ELT L 194, 19.7.2016, lk 1

(15)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0000.

Viimane päevakajastamine: 18. märts 2019Õigusalane teave