Menettely : 2018/2192(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0129/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0129/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.33

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0274

MIETINTÖ     
PDF 167kWORD 61k
1.3.2019
PE 626.802v02-00 A8-0129/2019

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2192(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Petri Sarvamaa

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2192(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0082/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastosta (ENISA) ja asetuksen (EY) N:o 460/2004 kumoamisesta 21. toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 526/2013(5) ja erityisesti sen 21 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0129/2019),

1.  myöntää Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä

(2018/2192(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0082/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(10) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastosta (ENISA) ja asetuksen (EY) N:o 460/2004 kumoamisesta 21. toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 526/2013(11) ja erityisesti sen 21 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0129/2019),

1.  hyväksyy Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2192(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0129/2019),

A.  toteaa, että Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston tulo- ja menotaulukon(13) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 11 175 224,40 euroa, mikä merkitsee 1,28 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että viraston talousarvio rahoitetaan pääasiassa unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,99 prosenttia, mikä merkitsee 1,52 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 88,19 prosenttia, mikä merkitsee hienoista 0,99 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

2.  panee huolestuneena merkille, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruttiin 90 916 euroa eli 9,39 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä, mikä merkitsee 3,67 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

3.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto käyttää tiettyjä keskeisiä tulosindikaattoreita, joilla se mittaa toimintojensa tuottamaa lisäarvoa ja parantaa talousarviohallintoaan, ja toteaa, että se käyttää laadullisia indikaattoreita enemmän toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen arviointiin ja määrällisiä indikaattoreita enemmän hallinnollisten tavoitteiden saavuttamisen arviointiin; panee lisäksi merkille, että vaikutusindikaattorit osoittavat, että viraston tulokset ylittivät vuoden 2017 työohjelmassa vahvistetut tavoitteet suhteessa ENISAn vuosien 2016–2020 strategian muodostamaan kehykseen; kehottaa virastoa kehittämään keskeisiä tulosindikaattoreita edelleen, jotta se voi paremmin arvioida toimintansa tuloksia ja vaikutuksia ja siten saada viitteitä siitä, kuinka viraston tuotoksilla saataisiin aikaan enemmän lisäarvoa;

4.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto aloitti vuonna 2017 jäsenvaltioiden auttamisen direktiivin (EU) 2016/1148(14) täytäntöönpanossa ja että se on kehittänyt yhteistyössä useiden jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa tietoturvaloukkausten vakavuuden arviointivälineen, jotta voidaan luoda yhtenäinen unionin tason kehys;

5.  panee lisäksi merkille, että ENISA sai vuonna 2017 Euroopan oikeusasiamiehen hyvän hallinnon palkinnon huippuosaamisesta innovoinnin/muutoksen alalla;

6.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto ja Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus ovat allekirjoittaneet palvelutasosopimuksen, jonka avulla ne voivat jakaa konferenssitiloja ja varastotilaa muun synergian ohella;

7.  panee merkille, että komissio teetti vuonna 2017 tutkimuksen, joka kohdistui viraston tuloksellisuutta vuosina 2013–2016 koskeneeseen ulkoiseen arviointiin; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän tutkimuksen tuloksista ja toimista, joihin sen johdosta on ryhdytty mahdollisten suositusten toteuttamiseksi;

Henkilöstöpolitiikka

8.  panee huolestuneena merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukon toimista oli täytettynä vain 87,5 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 48 väliaikaisesta toimesta 42 oli täytettynä (verrattuna 48 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2016); panee merkille, että vuonna 2017 virastolle työskenteli lisäksi 29 sopimussuhteista toimihenkilöä ja kolme kansallista asiantuntijaa;

9.  panee merkille, että virasto on hyväksynyt toimintaperiaatteet, joilla suojellaan työntekijöiden ihmisarvoa ja ehkäistään häirintää; toteaa, että se järjesti koulutusta ja tarjosi mahdollisuuden luottamukselliseen neuvontaan;

10.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että vuonna 2016 virasto siirsi vielä kahdeksan työntekijää Ateenaan, minkä vuoksi Heraklionissa olevan henkilöstön määrä väheni neljääntoista; panee merkille, että viraston mukaan kyseisen henkilöstön määrä väheni vuoden 2017 lopussa edelleen yhteentoista; korostaa, että kuten tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa vuodelta 2013 painotettiin, on todennäköistä, että kuluja voitaisiin vielä vähentää, jos koko henkilöstö sijoitettaisiin yhteen paikkaan; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle mahdollisista toimenpiteistä tilanteen käsittelemiseksi;

11.  panee huolestuneena merkille, että virastolla on vaikeuksia ottaa palvelukseen, houkutella ja saada jäämään riittävän ammattitaitoista henkilöstöä, mikä johtuu pääasiassa tarjottavien tehtävien luonteesta (sopimussuhteiset toimet) ja viraston työntekijöihin Kreikassa sovellettavasta alhaisesta korjauskertoimesta;

12.  pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin ehdottaa työpaikkailmoitusten julkaisemista myös EU:n henkilöstövalintatoimiston verkkosivuilla, jotta voidaan saada lisää julkisuutta; ymmärtää viraston huolen käännöskustannuksista;

13.  pitää valitettavana, että kuten tilintarkastustuomioistuin huomauttaa, tehtävien siirtämistä viraston uudelle tilinpitäjälle ei toteutettu asianmukaisesti ja erityisesti että uudelle tilinpitäjälle ei toimitettu tehtävien luovuttamista koskevaa kertomusta; panee viraston vastauksesta merkille, että tietojen siirtämiseksi järjestettiin epävirallisia kokouksia ja että virasto aikoo toteuttaa korjaavia toimia, joilla varmistetaan tehtävien siirtäminen tulevaisuudessa asianmukaisesti uudelle henkilöstölle; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle korjaavien toimien täytäntöönpanosta;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

14.  panee merkille viraston nykyiset toimenpiteet ja jatkuvat pyrkimykset avoimuuden, eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan sekä väärinkäytösten paljastajien suojelun varmistamiseksi; panee kuitenkin huolestuneena merkille, että viraston verkkosivustolla julkaistaan ainoastaan pääjohtajan ja johtokunnan puheenjohtajan ansioluettelot ja lisäksi että virasto julkaisee verkkosivustollaan ainoastaan pääjohtajan ilmoituksen eturistiriidoista mutta ei muiden ylemmän johdon jäsenten ilmoituksia; kehottaa virastoa julkaisemaan kaikkien johtokunnan jäsenten ansioluettelot sekä ylemmän johdon ilmoitukset eturistiriidoista ja raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tältä osin toteutetuista toimenpiteistä;

Muita huomautuksia

15.  panee huolestuneena merkille, että toisin kuin useimmat muut virastot virasto ei analysoinut kattavasti todennäköisiä vaikutuksia, joita Yhdistyneen kuningaskunnan päätös erota Euroopan unionista aiheuttaa sen organisaatioon, toimintoihin ja tileihin; panee viraston vastauksesta merkille, että se on tarkistanut joitakin asiaan liittyviä sisäisiä prosessejaan; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toteuttamistaan mahdollisia riskejä lieventävistä toimenpiteistä;

16.  panee merkille viraston pyrkineen maltillisesti varmistamaan kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen työpaikan; toteaa, että virasto ei ole toteuttanut mitään lisätoimenpiteitä vähentääkseen tai korvatakseen hiilidioksidipäästöjä;

o

o o

17.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2019 antamaansa päätöslauselmaan(15).

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Petra Kammerevert

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 79.

(2)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 79

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUVL L 165, 18.6.2013, s. 41.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 79.

(8)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 79.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUVL L 165, 18.6.2013, s. 41.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUVL C 116/05, 28.3.2018, s. 20.

(14)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1148, annettu 6. heinäkuuta 2016, toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa. EUVL L 194, 19.7.2016, s. 1.

(15)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0000.

Päivitetty viimeksi: 15. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö