Procedūra : 2018/2192(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0129/2019

Pateikti tekstai :

A8-0129/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.33

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0274

PRANEŠIMAS     
PDF 186kWORD 59k
1.3.2019
PE 626.802v02-00 A8-0129/2019

dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2192(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Petri Sarvamaa

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2192(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0082/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 526/2013 dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) , kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 460/2004(5), ypač į jo 21 straipsnio 11 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0129/2019),

1.  patvirtina Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2018/2192(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0082/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(10), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 526/2013 dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) , kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 460/2004(11), ypač į jo 21 straipsnio 11 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0129/2019),

1.  pritaria Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2018/2192(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0129/2019),

A.  kadangi, remiantis Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų ataskaita(13), galutinis jos 2017 finansinių metų biudžetas buvo 11 175 224,40 EUR, t. y. 1,28 proc. didesnis negu 2016 m.; kadangi Agentūros biudžetą sudaro daugiausia iš Sąjungos biudžeto gaunamos lėšos;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2017 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pažymėjo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  džiaugdamasis pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,99 proc., t. y. 1,52 proc. didesnis, palyginti su 2016 m.; pažymi, kad mokėjimo asignavimų panaudojimo lygis buvo 88,19 proc., t. y. šiek tiek (0,99 proc.) mažesnis nei 2016 m.;

Panaikinti perkėlimai

2.  susirūpinęs pažymi, kad panaikinti perkėlimai iš 2016 m. į 2017 m. siekė 90 916 EUR, t. y. 9,39 proc. bendros perkeltos sumos ir tai yra 3,67 proc. daugiau nei 2016 m.;

Veiklos rezultatai

3.  su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra naudoja tam tikrus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kad galėtų įvertinti savo veiklos pridėtinę vertę ir pagerinti biudžeto valdymą, skirdama didesnį dėmesį kokybiniams rodikliams vertinant veiklos tikslų įgyvendinimą, o kiekybiniams rodikliams – vertinant administracinių tikslų įgyvendinimą; be to, pažymi, kad, atsižvelgus į 2016–2020 m. ENISA strategiją, iš poveikio rodiklių matyti, jog Agentūros rezultatai viršijo 2017 m. darbo programoje nustatytus tikslus; ragina Agentūrą toliau plėtoti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kad būtų galima geriau įvertinti jos veiklos rezultatus ir poveikį, siekiant sužinoti, kaip užtikrinti didesnę Agentūros veiklos rezultatų pridėtinę vertę;

4.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2017 m. Agentūra pradėjo pagalbos teikimo valstybėms narėms įgyvendinant Direktyvą (ES) 2016/1148(14) procesą ir, bendradarbiaudama su kelių valstybių narių valdžios institucijomis, parengė duomenų saugumo pažeidimo sunkumo vertinimo priemonę, kad būtų sukurta nuosekli Sąjungos lygmens sistema;

5.  be to, pažymi, kad 2017 m. ENISA gavo apdovanojimą už gerą administravimą, kurį skyrė ES ombudsmenas už puikius rezultatus inovacijų ir transformacijos srityse;

6.  su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra ir Europos profesinio mokymo plėtros centras pasirašė susitarimą dėl paslaugų lygio, kuris, be kitų sinergijos galimybių, sudaro agentūroms sąlygas dalytis konferencijų salėmis ir saugojimo patalpomis;

7.  pažymi, kad 2017 m. Komisijos pavedimu buvo atliktas tyrimas dėl Agentūros veiksmingumo 2013–2016 m. laikotarpiu išorės vertinimo; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šio tyrimo rezultatus ir atitinkamus veiksmus, kurių imtasi siekiant atsižvelgti į pateiktas rekomendacijas;

Personalo politika

8.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas tik 87,5 proc. ir iš 48 laikinųjų darbuotojų, kurių etatai patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą, buvo paskirti 42 laikinieji darbuotojai (palyginti su 48 patvirtintais etatais 2016 m.); taip pat pažymi, kad 2017 m. Agentūroje dirbo 29 sutartininkai ir trys deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

9.  pažymi, kad Agentūra patvirtino asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politiką; atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra rengė mokymo sesijas ir sudarė sąlygas konfidencialioms konsultacijoms;

10.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų ataskaitą, kurioje nurodyta, kad 2016 m. Agentūra perkėlė aštuonis papildomus darbuotojus į Atėnus, o Heraklione darbuotojų skaičius sumažėjo iki 14; remdamasis Agentūros duomenimis, pažymi, kad 2017 m. pabaigoje šis skaičius buvo dar labiau sumažintas iki 11 darbuotojų; atkreipia dėmesį į tai, jog pagal 2013 m. Audito Rūmų ataskaitą tikėtina, kad išlaidos galėtų būti dar labiau sumažintos, jei visi darbuotojai būtų sutelkti vienoje vietoje; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie galimas priemones, taikomas siekiant ištaisyti šią padėtį;

11.  susirūpinęs pažymi, kad Agentūra susiduria su sunkumais, įdarbindama, pritraukdama ir išlaikydama tinkamą kvalifikaciją turinčius darbuotojus, visų pirma dėl siūlomo darbo tipo (darbas pagal sutartį) ir žemo korekcinio koeficiento, kuris taikomas skaičiuojant Agentūros darbuotojų Graikijoje algas;

12.  palankiai vertina Audito Rūmų pasiūlymą skelbti laisvas darbo vietas ir Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) interneto svetainėje, siekiant didinti viešumą; supranta Agentūros susirūpinimą dėl vertimo raštu išlaidų;

13.  apgailestauja dėl to, kad, kaip nurodė Audito Rūmai, pareigų perdavimo procesas naujam Agentūros apskaitos pareigūnui buvo atliktas netinkamai, t. y. naujam apskaitos pareigūnui nebuvo pateikta pareigų perdavimo ataskaita; remdamasis Agentūros atsakymu pažymi, kad buvo surengti neoficialūs susitikimai siekiant perduoti žinias ir kad Agentūra įgyvendins taisomuosius veiksmus, kad ateityje užtikrintų tinkamą pareigų perdavimą naujiems darbuotojams; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie taisomųjų veiksmų įgyvendinimą;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas bei skaidrumas

14.  atkreipia dėmesį į esamas Agentūros priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą bei informatorių apsaugą; vis dėlto susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad tik vykdomojo direktoriaus ir valdybos pirmininko gyvenimo aprašymai skelbiami Agentūros interneto svetainėje, be to, Agentūra savo svetainėje skelbia tik vykdomojo direktoriaus interesų konfliktų deklaraciją, o atitinkamos kitų vyresniosios vadovybės narių deklaracijos neskelbiamos; ragina Agentūrą paskelbti visų valdybos narių gyvenimo aprašymus ir vyresniosios vadovybės interesų konfliktų deklaracijas ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie priemones, kurių šiuo atžvilgiu imtasi;

Kitos pastabos

15.  susirūpinęs pažymi, kad, skirtingai nuo daugelio kitų agentūrų, Agentūra neatliko išsamios tikėtino Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Europos Sąjungos poveikio savo organizacijai, operacijoms ir sąskaitoms analizės; atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kad ji atliko kai kurių savo atitinkamų vidaus procesų peržiūrą, atsižvelgdama į šį aspektą; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių buvo imtasi susijusiai rizikai sumažinti;

16.  atkreipia dėmesį į nuosaikias Agentūros pastangas užtikrinti ekonomiškai efektyvią ir aplinką tausojančią darbo vietą; pažymi, kad Agentūra netaiko jokių papildomų priemonių, skirtų išmetamam CO2 kiekiui sumažinti arba kompensuoti;

o

o o

17.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios horizontaliojo pobūdžio pastabos pateikiamos 2019 m. ... ... d. rezoliucijoje(15) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Petra Kammerevert

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 434, 2018 11 30, p. 79.

(2)

OL C 434, 2018 11 30, p. 79.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(5)

OL L 165, 2013 8 16, p. 41.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 434, 2018 11 30, p. 79.

(8)

OL C 434, 2018 11 30, p. 79.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(11)

OL L 165, 2013 8 16, p. 41.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

OL C 116/05, 2018 3 28, p. 20.

(14)

2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti. OL L 194, 2016 7 19, p. 1.

(15)

Priimti tekstai, P8_TA(2019)0000.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 18 d.Teisinis pranešimas