Procedură : 2018/2192(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0129/2019

Texte depuse :

A8-0129/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.33

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0274

RAPORT     
PDF 181kWORD 61k
1.3.2019
PE 626.802v02-00 A8-0129/2019

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2192(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Petri Sarvamaa

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2192(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0082/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 526/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 460/2004(5), în special articolul 21,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0129/2019),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2017

(2018/2192(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(7),

–  având în vedere declarația de asigurare(8) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0082/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(9), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(10), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 526/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 460/2004(11), în special articolul 21,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0129/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2192(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0129/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(13), bugetul definitiv al Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 11 175 224,40 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 1,28 % față de 2016; întrucât bugetul Agenției provine în principal de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) declară, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2017 (denumit în continuare „raportul Curții”), că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  apreciază faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2017 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,99 %, ceea ce reprezintă o creștere de 1,52 % față de exercițiul 2016; observă că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 88,19 %, ceea ce reprezintă o ușoară scădere de 0,99 % în comparație cu 2016;

Anularea reportărilor

2.  ia act cu preocupare că reportările din 2016 în 2017 anulate au totalizat 90 916 EUR, reprezentând 9,39 % din suma totală reportată, ceea ce constituie o creștere de 3,67 % față de 2016;

Performanță

3.  constată cu satisfacție că Agenția utilizează anumiți indicatori-cheie de performanță (ICP) pentru a evalua valoarea adăugată a activităților sale și pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară, punând accentul pe indicatori predominant calitativi pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor sale operaționale și pe indicatori predominant cantitativi pentru obiectivele sale administrative; constată, de asemenea, că indicatorii de impact arată că rezultatele Agenției au depășit țintele stabilite în programul de lucru pentru 2017, în contextul Strategiei ENISA pentru 2016-2020; invită Agenția să dezvolte în continuare indicatorii-cheie de performanță pentru a evalua mai bine rezultatele și impactul activităților sale, astfel încât să obțină consiliere despre cum se poate conferi o mai mare valoare adăugată realizărilor Agenției;

4.  apreciază faptul că, în 2017, Agenția a început să ajute statele membre să pună în aplicare Directiva (UE) 2016/1148(14) și că a elaborat un instrument de evaluare a gravității cazurilor de încălcare a securității datelor, în colaborare cu mai multe autorități din statele membre, pentru a crea un cadru coerent la nivelul Uniunii;

5.  constată, de asemenea, că ENISA a primit în 2017 Premiul Ombudsmanului European pentru Buna Administrare pentru Excelență în Inovare - Transformare;

6.  constată cu satisfacție că Agenția și Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale au semnat un acord privind nivelul serviciilor, care le permite să facă schimb de facilități de conferință și de spațiu de stocare, pe lângă alte sinergii;

7.  observă că, în 2017, a fost realizat în numele Comisiei un studiu extern care a evaluat performanța Agenției din perioada 2013-2016; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatul acestui studiu și la acțiunile adoptate pentru a da curs eventualelor recomandări;

Politica de personal

8.  constată cu îngrijorare că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era completată în proporție de doar 87,5 %, fiind ocupate 42 de posturi de agenți temporari din cele 48 de posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 48 de posturi autorizate în 2016); constată că, în 2017, în cadrul Agenției au lucrat, de asemenea, 29 de agenți contractuali și trei experți naționali detașați;

9.  constată că Agenția a adoptat o politică privind protejarea demnității persoanelor și prevenirea hărțuirii; ia act de faptul că Agenția a organizat ședințe de formare și a asigurat ședințe de consiliere confidențiale;

10.  constată, pe baza raportului Curții că, în 2016, Agenția a deplasat încă opt membri ai personalului la Atena, reducând astfel la 14 numărul angajaților de la Heraklion; observă că, potrivit Agenției, numărul respectiv a scăzut până la 11 angajați, la sfârșitul anului 2017; subliniază că, potrivit raportului din 2013 al Curții, dacă toți membrii personalului Agenției ar fi afectați la un singur sediu, s-ar putea reduce și mai mult costurile administrative; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile care ar putea fi adoptate pentru a remedia această situație;

11.  observă cu îngrijorare că Agenția întâmpină dificultăți în recrutarea, atragerea și păstrarea personalului calificat corespunzător, mai ales din cauza tipurilor de posturi oferite (agenți contractuali) și a coeficientului corector scăzut care se aplică în Grecia salariilor angajaților Agenției;

12.  salută sugestia Curții ca anunțurile de posturi vacante să fie publicate și pe site-ul Oficiului European pentru Selecția Personalului, pentru a difuza mai larg aceste informații; înțelege preocuparea Agenției cu privire la costurile de traducere;

13.  regretă că, astfel cum a subliniat Curtea, procesul de predare către noul contabil al Agenției a fost realizat în mod necorespunzător, nefiind transmis niciun raport de predare noului contabil; constată, din răspunsul Agenției, că au avut loc reuniuni informale în vederea transferului de cunoștințe și că Agenția va implementa acțiuni corective pentru a asigura pe viitor predarea adecvată către noii membri ai personalului; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune despre implementarea acțiunilor corective;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

14.  remarcă măsurile aplicate de Agenție și efortul constant depus de aceasta pentru a asigura transparența, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, precum și protecția avertizorilor; totuși, subliniază cu îngrijorare că doar CV-urile directorului executiv și președintelui consiliului de administrație sunt publicate pe site-ul său și, în plus, că Agenția publică pe site-ul său numai declarația directorului executiv privind conflictele de interese, dar nu și declarațiile celorlalți membri ai conducerii superioare; invită Agenția să publice CV-urile tuturor membrilor consiliului de administrație și declarațiile privind conflictele de interese ale membrilor conducerii superioare și să raporteze autorității care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile adoptate în acest sens;

Alte observații

15.  ia act cu îngrijorare de faptul că, spre deosebire de majoritatea celorlalte agenții, Agenția nu a efectuat o analiză cuprinzătoare a impactului probabil al deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană asupra organizării, operațiunilor și conturilor sale; constată, pe baza răspunsului Agenției, că aceasta și-a revizuit unele dintre procesele interne relevante în privința respectivă; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile adoptate pentru a reduce riscurile;

16.  ia act de eforturile moderate depuse de Agenție pentru a asigura un loc de muncă eficient din punctul de vedere al costurilor și ecologic; atrage atenția că Agenția nu a luat măsuri suplimentare pentru a reduce sau compensa emisiile de CO2;

o

o o

17.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2019(15) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Petra Kammerevert

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 434, 30.11.2018, p. 79.

(2)

JO C 434, 30.11.2018, p. 79.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(5)

JO L 165, 18.6.2013, p. 41.

(6)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

JO C 434, 30.11.2018, p. 79.

(8)

JO C 434, 30.11.2018, p. 79.

(9)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(10)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(11)

JO L 165, 18.6.2013, p. 41.

(12)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(13)

JO C 116/05, 28.3.2018, p. 20.

(14)

Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune. JO L 194, 19.7.2016, p. 1.

(15)

Texte adoptate, P8_TA(2019)0000.

Ultima actualizare: 18 martie 2019Notă juridică