Postup : 2018/2192(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0129/2019

Predkladané texty :

A8-0129/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.33

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0274

SPRÁVA     
PDF 191kWORD 54k
1.3.2019
PE 626.802v02-00 A8-0129/2019

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2192(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2017

(2018/2192(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0082/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 526/2013 z 21. mája 2013, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a zrušuje nariadenie (ES) č. 460/2004(5), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0129/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2017

(2018/2192(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami agentúry(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0082/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 526/2013 z 21. mája 2013, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a zrušuje nariadenie (ES) č. 460/2004(11), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0129/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2017

(2018/2192(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0129/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(13) predstavoval konečný rozpočet Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2017 sumu 11 175 224,40 EUR, čo predstavuje nárast o 1,28 % v porovnaní s rokom 2016; keďže rozpočet agentúry pochádza najmä z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné riadenie

1.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,99 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 1,52 %; poznamenáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 88,19 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje mierne zníženie o 0,99 %;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

2.  so znepokojením poznamenáva, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 bol vo výške 90 916 EUR, ktorá predstavuje 9,39 % celkovej prenesenej sumy, čo zodpovedá zvýšeniu o 3,67 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

3.  s uspokojením konštatuje, že agentúra používa určité kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) na posúdenie pridanej hodnoty, ktorú poskytujú jej činnosti, a na zlepšenie rozpočtového riadenia, pričom sa zameriava viac na kvalitatívne ukazovatele pri posúdení dosiahnutia svojich operačných cieľov a viac na kvantitatívne ukazovatele pre svoje administratívne ciele; ďalej konštatuje, že podľa ukazovateľov vplyvu prekonali výsledky agentúry ciele stanovené v pracovnom programe na rok 2017 v rámci stratégie agentúry ENISA na roky 2016 – 2020; vyzýva agentúru, aby ďalej rozvíjala kľúčové ukazovatele výkonnosti na lepšie posudzovanie výsledkov a vplyvu svojich činností s cieľom získať predstavu o tom, ako zaistiť väčšiu pridanú hodnotu výstupom agentúry;

4.  s uspokojením konštatuje, že agentúra v roku 2017 začala s procesom pomoci členským štátom pri vykonávaní smernice (EÚ) 2016/1148(14) a že v spolupráci s orgánmi viacerých členských štátov v záujme vytvorenia jednotného rámca na úrovni Únie vypracovala nástroj na posúdenie závažnosti porušenia ochrany údajov;

5.  ďalej konštatuje, že v roku 2017 získala agentúra ENISA cenu európskeho ombudsmana za dobrú správu vecí verejných v kategórii Excelentnosť v oblasti inovácií a transformácií;

6.  uznanlivo konštatuje, že agentúra a Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania podpísali dohodu o úrovni poskytovaných služieb, ktorá im umožňuje spoločne využívať okrem iného rovnaké konferenčné priestory a skladovacie priestory;

7.  poznamenáva, že v roku 2017 bola v mene Komisie zrealizovaná štúdia o externom hodnotení výkonnosti agentúry v rokoch 2013 až 2016; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch tejto štúdie a príslušných opatreniach prijatých s cieľom riešiť akékoľvek predložené odporúčania;

Personálna politika

8.  so znepokojením konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený len na 87,5 %, pričom zo 48 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní so 48 schválenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 42 dočasných zamestnancov; poznamenáva, že v roku 2017 agentúra okrem toho zamestnávala 29 zmluvných zamestnancov a troch vyslaných národných expertov;

9.  berie na vedomie, že agentúra prijala politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; uznáva, že organizovala školenia a umožnila dôverné poradenstvo;

10.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že v roku 2016 agentúra presunula ďalších osem zamestnancov do Atén, čím sa znížil počet zamestnancov v Heraklione na 14; konštatuje, že podľa informácií agentúry sa na konci roka 2017 tento počet ďalej znížil na 11 zamestnancov; zdôrazňuje skutočnosť, že podľa správy Dvora audítorov z roku 2013 je pravdepodobné, že náklady by bolo možné ďalej znížiť, ak by boli všetci zamestnanci sústredení na jednom mieste; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o akýchkoľvek možných opatreniach na zlepšenie tejto situácie;

11.  so znepokojením berie na vedomie, že agentúra má problémy s prijímaním, pritiahnutím a udržaním zamestnancov s vhodnou kvalifikáciou, hlavne z dôvodu typu ponúkaných pracovných miest (miesta zmluvných zamestnancov) a nízkeho koeficientu, ktorý sa uplatňuje na platy zamestnancov agentúry v Grécku;

12.  víta návrh Dvora audítorov uverejňovať oznámenia o voľných pracovných miestach aj na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov, aby sa zvýšila publicita; chápe znepokojenie agentúry v súvislosti s nákladmi na preklad;

13.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že ako uviedol Dvor audítorov, proces prechodu na nového účtovníka agentúry bol nesprávne vykonaný, najmä nedošlo k poskytnutiu odovzdávacej správy novému účtovníkovi; na základe odpovede agentúry konštatuje, že sa uskutočnili neformálne stretnutia s cieľom preniesť poznatky a že agentúra vykoná nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť v budúcnosti primerané odovzdanie funkcií novým zamestnancom; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o vykonaní týchto nápravných opatrení;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

14.  berie na vedomie existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie agentúry o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti; so znepokojením však poukazuje na to, že len životopisy výkonného riaditeľa a predsedu riadiacej rady sú zverejnené na jej webovom sídle a že okrem toho agentúra zverejňuje na svojom webovom sídle len vyhlásenie výkonného riaditeľa o konflikte záujmov, nie však ostatných členov vrcholového manažmentu; vyzýva agentúru, aby zverejnila životopisy všetkých členov riadiacej rady a vyhlásenia o konfliktoch záujmov svojho vrcholového manažmentu a informovala orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach prijatých v tejto súvislosti;

Ďalšie pripomienky

15.  so znepokojením konštatuje, že agentúra na rozdiel od väčšiny ostatných agentúr nevykonala komplexnú analýzu pravdepodobného vplyvu rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie na svoju organizáciu, činnosti a účty; na základe odpovede agentúry konštatuje, že v tejto súvislosti zrevidovala niektoré svoje príslušné vnútorné postupy; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o opatreniach prijatých na zmiernenie všetkých príslušných rizík;

16.  berie na vedomie určité úsilie agentúry o zabezpečenie nákladovo efektívneho a ekologického pracoviska; poukazuje na to, že agentúra nemá zavedené žiadne dodatočné opatrenia na zníženie alebo kompenzáciu emisií CO2;

o

o o

17.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2019(15) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Petra Kammerevert

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 79.

(2)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 79.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 41.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 79.

(8)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 79.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 41.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Ú. v. EÚ C 116/05, 28.3.2018, s. 20.

(14)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii. Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1.

(15)

Prijaté texty, P8_TA(2019)0000.

Posledná úprava: 18. marca 2019Právne oznámenie