Förfarande : 2018/2192(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0129/2019

Ingivna texter :

A8-0129/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.33

Antagna texter :

P8_TA(2019)0274

BETÄNKANDE     
PDF 174kWORD 60k
1.3.2019
PE 626.802v02-00 A8-0129/2019

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) för budgetåret 2017

(2018/2192(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Petri Sarvamaa

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät‑ och informationssäkerhet för budgetåret 2017

(2018/2192(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för nät‑ och informationssäkerhet för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2017(1), med byråns svar,

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 − C8‑0082/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 526/2013 av den 21 maj 2013 om Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) och om upphävande av förordning (EG) nr 460/2004(5), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0129/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för nät‑ och informationssäkerhet för budgetåret 2017

(2018/2192(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för nät‑ och informationssäkerhet för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2017(7), med byråns svar,

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 − C8‑0082/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 526/2013 av den 21 maj 2013 om Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) och om upphävande av förordning (EG) nr 460/2004(11), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0129/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2017

(2018/2192(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0129/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt sammanställningen över inkomster och utgifter(13) för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (nedan kallad byrån) för budgetåret 2017 uppgick den slutliga budgeten till 11 175 224,40 EUR, vilket utgör en ökning med 1,28 % jämfört med 2016. Byråns budget kommer huvudsakligen från unionens budget.

B.  I sin rapport om byråns årsredovisning för budgetåret 2017 förklarar revisionsrätten att man uppnått rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper var tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna var lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med uppskattning att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,99 %, vilket är en ökning med 1,52 % jämfört med 2016. Parlamentet noterar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 88,19 %, vilket är en liten minskning med 0,99 % jämfört med 2016.

Annullering av överföringar

2.  Europaparlamentet oroar sig över att annulleringen av överföringar från 2016 till 2017 uppgick till 90 916 EUR, vilket utgör 9,39 % av det sammanlagda överförda beloppet och innebär en ökning med 3,67 % jämfört med 2016.

Resultat

3.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån använder vissa centrala nyckelprestationsindikatorer för att bedöma det mervärde som dess verksamhet tillför och förbättra sin budgetförvaltning, genom att vid bedömningen av förverkligandet av sina operativa mål fokusera mer på kvalitativa indikatorer och vid bedömningen av sina administrativa mål fokusera på mer kvantitativa indikatorer. Parlamentet noterar vidare att effektindikatorerna visar att byråns resultat överskred målen som fastställts i arbetsprogrammet för 2017 inom ramen för Enisa-strategin för 2016–2020. Parlamentet uppmanar byrån att vidareutveckla nyckelprestationsindikatorerna för att förbättra bedömningen av resultatet och effekterna av sin verksamhet, i syfte att få råd om hur byråns resultat kan få ett större mervärde.

4.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån under 2017 inledde processen med att hjälpa medlemsstaterna att genomföra direktiv (EU) 2016/1148(14) och att den sammanställde ett verktyg för bedömning av överträdelsens allvar, i samarbete med flera medlemsstaters myndigheter, i syfte att inrätta en enhetlig ram på unionsnivå.

5.  Europaparlamentet noterar dessutom att Enisa 2017 tilldelades Europeiska ombudsmannens utmärkelse för utmärkt offentlig förvaltning (Award for Good Administration for Excellence in Innovation – Transformation).

6.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån och Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning har undertecknat ett servicenivåavtal som gör det möjligt för dem att, utöver andra synergieffekter, dela konferensfaciliteter och lagringsutrymme.

7.  Europaparlamentet noterar att en extern utvärdering av byråns resultat under perioden 2013–2016 utfördes 2017 på kommissionens uppdrag. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av denna studie och de åtgärder som vidtas för att ta itu med eventuella rekommendationer.

Personalpolitik

8.  Europaparlamentet noterar att 87,5 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 48 tjänster för tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionens budget (jämfört med 48 godkända tjänster 2016) hade 42 tillsatts. Parlamentet noterar dessutom att 29 kontraktsanställda och tre utstationerade nationella experter arbetade för byrån 2017.

9.  Europaparlamentet noterar att byrån redan har antagit en policy för skydd för enskildas värdighet och förebyggande av mobbning. Parlamentet konstaterar att myndigheten har anordnat kurser och möjliggjort konfidentiell rådgivning.

10.  Europaparlamentet noterar med hänvisning till revisionsrättens rapport att byrån 2016 flyttade ytterligare åtta medarbetare till Aten, vilket innebar att antalet anställda i Heraklion minskade till 14. Parlamentet noterar att enligt byrån minskades antalet anställda i slutet av 2017 ytterligare till 11. Enligt revisionsrättens rapport för 2013 skulle kostnaderna sannolikt kunna minskas ytterligare om all personal fanns på en och samma plats. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om möjliga åtgärder för att ta itu med situationen.

11.  Europaparlamentet noterar med oro att byrån har svårigheter att rekrytera, locka till sig och behålla kvalificerad personal, främst på grund av den typ av tjänster som erbjuds (kontraktsanställda) och den låga korrigeringskoefficient som tillämpas på de anställdas löner vid byrån i Grekland.

12.  Europaparlamentet välkomnar förslaget från revisionsrätten om att offentliggöra meddelanden om lediga tjänster också på Europeiska rekryteringsbyråns webbplats i syfte att öka publiciteten. Parlamentet förstår byråns oro över översättningskostnaderna.

13.  Europaparlamentet beklagar att överlämnandet till byråns nya räkenskapsförare, såsom revisionsrätten påpekat, inte genomfördes på ett korrekt sätt, framför allt att den nya revisorn inte fick någon överlämningsrapport. Parlamentet noterar från byråns svar att informella möten har ägt rum i syfte att överföra kunskap och att byrån kommer att vidta korrigerande åtgärder för att säkerställa ett adekvat överlämnande till ny personal i framtiden. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av de korrigerande åtgärderna.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

14.  Europaparlamentet noterar byråns befintliga åtgärder och pågående insatser för att säkerställa transparens, förebyggande och hantering av intressekonflikter samt skydd av visselblåsare. Parlamentet påpekar dock med oro att endast den verkställande direktören och styrelseordföranden har offentliggjort sina meritförteckningar på byråns webbplats, och att byrån dessutom endast offentliggör den verkställande direktörens förklaring om intressekonflikter på sin webbplats, men inte förklaringarna från andra personer i ledande ställning. Parlamentet uppmanar byrån att offentliggöra meritförteckningarna för alla ledamöter i styrelsen och förklaringarna om intressekonflikter för dess högsta ledning och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits i detta avseende.

Övriga kommentarer

15.  Europaparlamentet noterar med oro att byrån inte har gjort någon analys av de sannolika konsekvenserna av Förenade kungarikets beslut att lämna Europeiska unionen för byråns organisation, verksamhet och räkenskaper. Parlamentet noterar från byråns svar att den har reviderat några av sina relevanta interna processer i detta avseende. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtas för att minska eventuella risker.

16.  Europaparlamentet noterar byråns måttliga insatser för att säkerställa en kostnadseffektiv och miljövänlig arbetsplats. Parlamentet påpekar att byrån inte har vidtagit några ytterligare åtgärder för att minska eller kompensera för koldioxidutsläpp.

o

o o

17.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av ...2019(15) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Petra Kammerevert

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 79.

(2)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 79.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUT L 165, 18.6.2013, s. 41.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 79.

(8)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 79.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUT L 165, 18.6.2013, s. 41.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 116/05, 28.3.2018, s. 20.

(14)

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen. EUT L 194, 19.7.2016, s. 1.

(15)

Antagna texter, P8_TA(2019)0000.

Senaste uppdatering: 18 mars 2019Rättsligt meddelande