Postup : 2018/2187(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0131/2019

Předložené texty :

A8-0131/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.36

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0277

ZPRÁVA     
PDF 199kWORD 61k
1.3.2019
PE 626.805v02-00 A8-0131/2019

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) na rozpočtový rok 2017

(2018/2187(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2017

(2018/2187(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí nadace(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria nadaci za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0077/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 ze dne 16. prosince 2008 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání(5), a zejména na článek 17 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-A8-0131/2019),

1.  uděluje řediteli Evropské nadace odborného vzdělávání absolutorium za plnění rozpočtu nadace na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropské nadace odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2017

(2018/2187(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí nadace(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria nadaci za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0077/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 ze dne 16. prosince 2008 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání(11), a zejména na článek 17 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0131/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropské nadace odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2017

(2018/2187(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0131/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(13) činil konečný rozpočet Evropské nadace odborného vzdělávání (dále jen „nadace“) na rozpočtový rok 2017 celkem 20 144 089 EUR, což představuje pokles o 3,62 % oproti roku 2016; vzhledem k tomu, že rozpočet nadace pochází téměř výhradně z rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky nadace za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka nadace je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že díky monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2017 dosáhla míra plnění rozpočtu 99,93 %, což představuje mírný pokles o 0,06 % oproti roku 2016; bere na vědomí, že míra využití prostředků na platby činila 97,97 %, což oproti předcházejícímu roku představuje zvýšení o 0,31 %;

Zrušení přenosů prostředků

2.  se znepokojením konstatuje, že zrušené přenosy prostředků nadace z roku 2016 do roku 2017 dosáhly 42 925 EUR, čili 9,16 % celkové přenesené částky, což ve srovnání s rokem 2016 představuje výrazný pokles o 8,42 %;

Výkonnost

3.  s uspokojením bere na vědomí, že nadace kromě dalších ukazatelů produktivity a kvality využívá některé klíčové výkonnostní ukazatele (KPI) k posuzování přidané hodnoty svých činností a ke zlepšování svého rozpočtového řízení;

4.  vítá, že nadace podporuje a doplňuje vnější politiky, zejména politiku rozšíření a politiku sousedství, a nástroje Unie v oblasti zahraniční politiky; oceňuje příspěvek nadace k dvoustranné externí pomoci v souvislosti s politickým dialogem a unijními postupy oznamování; bere na vědomí, že nadace je ochotna se v rámci pomoci, kterou Unie poskytuje třetím zemím, více zapojit do záležitostí souvisejících s odborným vzděláváním a přípravou, a vybízí ji, aby pomoc Unie podpořila v zájmu globálního posílení reformy odborného vzdělávání a přípravy;

5.  oceňuje práci nadace, která v rámci vnějších vztahů Unie pomáhá partnerským zemím Unie využívat potenciál jejich lidského kapitálu pomocí reforem vzdělávání, odborné přípravy a trhu práce; vítá činnosti nadace, které se zaměřují na rozvoj dovedností a usnadňují proces celoživotního vzdělávání, aby partnerským zemím pomohly zlepšit zaměstnatelnost jejich občanů a jejich vyhlídky na získání pracovního místa;

6.  vítá, že agentura podporuje kandidátské země na členství v Unii v oblastech, jako je vzdělávání formou praxí, neustálý profesní rozvoj učitelů odborného vzdělávání a přípravy či učení se podnikatelským dovednostem; podporuje úsilí, které nadace vynakládá na modernizaci kvalifikací a systémů kvalifikací na západním Balkáně; bere na vědomí pokrok, jehož bylo dosaženo při rozvoji a provádění národních kvalifikačních rámců na různých úrovních i při validaci neformálního a informálního učení (VINFIL); vítá zprávu nadace „Tracking vocational graduates in the EU candidate countries“ (Sledování absolventů odborného vzdělávání v kandidátských zemích na členství v EU); vybízí nadaci, aby se v zemích Východního partnerství dále angažovala v činnostech zaměřených na tento region nebo na jeho jednotlivé země, které souvisejí se zkvalitňováním odborných škol, jejich zařízení a výsledků;

7.  vítá činnosti a pomoc, které nadace nabízí ve Střední Asii v souvislosti se sledováním technické a rozpočtové pomoci poskytované Unií v těchto zemích a v souvislosti s podporou regionální spolupráce, která je koordinována s Platformou pro vzdělání ve Střední Asii (CAEP); souhlasí s tím, aby se Střední Asie prostřednictvím turínského procesu průběžně účastnila celosystémové analýzy a monitorování pokroku politiky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

8.  bere na vědomí, že nadace dosáhla 93% míry dokončení činností s včasným dokončením v 88 % případů, že vytvořila fórum pro kvalitu odborného vzdělávání a přípravy a že se jí podařilo dosáhnout svých cílů u 13 z celkem 14 klíčových výkonnostních ukazatelů;

9.  vítá dohody a roční akční plány nadace pro spolupráci v oblastech politiky, které se překrývají s oblastmi politiky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek a Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání; oceňuje, že se nadace ujala vedení ve věci meziagenturní smlouvy na poskytování referenčních průzkumů o zapojení zaměstnanců;

Personální politika

10.  bere na vědomí, že ke dni 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn z 96,6 %, přičemž z 88 dočasných pracovníků povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání s 90 povolenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 85; bere na vědomí, že v roce 2017 pracovalo v nadaci také 40 smluvních zaměstnanců a jeden vyslaný národní odborník;

11.  zdůrazňuje, že je důležité zajistit nadaci adekvátní počet zaměstnanců a potřebné finanční zdroje, aby mohla plnit své úkoly;

12.  bere na vědomí, že nadace uplatňuje některá opatření proti obtěžování a že všichni nově příchozí absolvují informační setkání s důvěrnými poradci;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

13.  bere na vědomí stávající opatření nadace a její úsilí o zajištění transparentnosti, prevence a řízení střetů zájmů a ochrany oznamovatelů; bere na vědomí, že pro oznamovatele byl zřízen nezávislý orgán pro předávání informací, poradenství a podporu jmenováním právního poradce nadace referentem nadace pro etiku a integritu; bere na vědomí, že funkce referenta pro etiku a integritu byla spojena s úlohou referenta pro Evropský úřad pro boj proti podvodům a referenta pro veřejného ochránce práv, aby byl vytvořen jeden ústřední kanál, jehož prostřednictvím mohou zaměstnanci upozorňovat na problémy, při zajištění nezávislosti a důvěrnosti;

14.  vítá skutečnost, že nadace zahájila povinnou internetovou osvětovou kampaň pro prevenci podvodů pro své stávající i nové zaměstnance v podobě povinného úvodního školení;

Vnitřní kontroly

15.  bere na vědomí, že nadace v roce 2017 revidovala svůj rámec vnitřních kontrol a že správní rada schválila zásady vnitřní kontroly; bere na vědomí, že bylo posouzeno 16 uplatňovaných standardů vnitřní kontroly a že u 10 z nich bylo konstatováno, že potřebují pouze „mírné zlepšení“, přičemž u žádného nebylo konstatováno, že potřebuje „značné zlepšení“ nebo že „není zaveden žádný systém“; vyzývá nadaci, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o opatřeních přijatých za účelem zlepšení situace;

16.  bere na vědomí, že útvar interního auditu Komise (IAS) provedl audit sledování pokroku v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, který vyústil ve čtyři doporučení, z nichž tři byly označeny za „významná“ a jedno z nich za „žádoucí“; bere na vědomí, že nadace proto sestavila akční plán, který měl být uskutečněn v roce 2018; bere na vědomí, že nadace nemá žádné neuzavřené doporučení vzešlé z auditů IAS před rokem 2017;

Další připomínky

17.  vítá, že podle nadace byly obavy v souvislosti s budovou Villa Gualino vyřešeny a že její působení ve stávajících prostorách je v dohledné budoucnosti zajištěno;

o

o o

18.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne … 2019(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

25.1.2019

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) za rozpočtový rok 2017

(2018/2187(DEC))

Zpravodajka: Marian Harkin

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1.  vyjadřuje uspokojení nad tím, že Účetní dvůr prohlásil, že operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka nadace za rozpočtový rok 2017, jsou legální a správné a že účetní závěrka věrně zobrazuje finanční situaci nadace ke dni 31. prosince 2017;

2.  vítá, že nadace podporuje a doplňuje vnější politiky, zejména politiku rozšíření a politiku sousedství, a nástroje Unie v oblasti zahraniční politiky; oceňuje příspěvek nadace k dvoustranné externí pomoci v souvislosti s politickým dialogem a unijními postupy oznamování; bere na vědomí, že nadace je ochotna se v rámci pomoci, kterou Unie poskytuje třetím zemím, více zapojit do záležitostí souvisejících s odborným vzděláváním a přípravou, a vybízí ji, aby pomoc Unie podpořila v zájmu globálního posílení reformy odborného vzdělávání a přípravy;

3.  oceňuje práci nadace, která v rámci vnějších vztahů Unie pomáhá partnerským zemím Unie využívat potenciál jejich lidského kapitálu pomocí reforem vzdělávání, odborné přípravy a trhu práce; vítá činnosti nadace, které se zaměřují na rozvoj dovedností a usnadňují proces celoživotního vzdělávání, aby partnerským zemím pomohly zlepšit zaměstnatelnost jejich občanů a jejich vyhlídky na získání pracovního místa;

4.  vítá pokračující spolupráci nadace s jinými agenturami Unie, zejména se střediskem Cedefop, v rámci politiky EU, která přispívá k rozvoji lidského kapitálu, což umožňuje rozsáhlé sdílení znalostí;

5.  vítá vysokou míru plnění v roce 2017 (93 %), avšak všímá si sestupného trendu posledních let (94 % v roce 2016 a 96 % v roce 2015);

6.  zdůrazňuje, že je důležité pro nadaci zajistit adekvátní počet zaměstnanců a potřebné finanční zdroje, aby mohla plnit své úkoly;

7.  konstatuje, že útvar interního auditu Komise vydal v roce 2017 auditní zprávu „Monitorování pokroku v odborném vzdělávání a přípravě prostřednictvím turínského postupu v Evropské nadaci odborného vzdělávání“ a že nadace vypracovala akční plán pro oblasti, v nichž je možno dosáhnout zlepšení;

8.  vítá, že v roce 2017 byl právní poradce nadace na doporučení orgánu příslušného k udělení absolutoria jmenován zpravodajem nadace pro etiku a bezúhonnost;

9.  vítá, že podle nadace byly obavy v souvislosti s budovou Villa Gualino vyřešeny a že její působení ve stávajících prostorách je v dohledné budoucnosti zajištěno;

10.  vítá, že agentura podporuje kandidátské země na členství v Unii v oblastech, jako je vzdělávání formou praxí, neustálý profesní rozvoj učitelů odborného vzdělávání a přípravy či učení se podnikatelským dovednostem; podporuje úsilí, které agentura vynakládá na modernizaci kvalifikací a systémů kvalifikací na západním Balkáně; bere na vědomí pokrok, jehož bylo dosaženo při rozvoji a provádění národních kvalifikačních rámců na různých úrovních i při validaci neformálního a informálního učení (VINFIL); vítá zprávu nadace „Tracking vocational graduates in the EU candidate countries“ (Sledování absolventů odborného vzdělávání v kandidátských zemích na členství v EU); vybízí nadaci, aby se v zemích Východního partnerství dále angažovala v činnostech zaměřených na tento region nebo na jeho jednotlivé země, které souvisejí se zkvalitňováním odborných škol, jejich zařízení a výsledků;

11.  vítá činnosti a pomoc, které nadace nabízí ve Střední Asii v souvislosti se sledováním technické a rozpočtové pomoci poskytované Unií v těchto zemích a v souvislosti s podporou regionální spolupráce, která je koordinována s Platformou pro vzdělání ve Střední Asii (CAEP); podporuje, aby se Střední Asie prostřednictvím turínského procesu průběžně účastnila celosystémové analýzy a monitorování pokroku politiky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

23.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

42

2

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Angélique Delahaye, Monika Smolková

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

42

+

ALDE

Mircea Diaconu, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2

-

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

ENF

Christelle Lechevalier

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Petra Kammerevert

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 184.

(2)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 184.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 82.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 184.

(8)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 184.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 82.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Úř. věst. C 108/41, 22.3.2018, s. 211

(14)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

Poslední aktualizace: 18. března 2019Právní upozornění