Procedure : 2018/2187(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0131/2019

Indgivne tekster :

A8-0131/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.36

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0277

BETÆNKNING     
PDF 187kWORD 63k
1.3.2019
PE 626.805v02-00 A8-0131/2019

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) for regnskabsåret 2017

(2018/2187(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Petri Sarvamaa

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2017

(2018/2187(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2017 med instituttets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0077/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1339/2008 af 16. december 2008 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut(5), særlig artikel 17,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0131/2019),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut decharge for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2017

(2018/2187(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2017 med instituttets svar(7),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0077/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1339/2008 af 16. december 2008 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut(11), særlig artikel 17,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0131/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2017

(2018/2187(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0131/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut ("instituttet") for regnskabsåret 2017 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(13) var på 20 144 089 EUR, hvilket svarer til et fald på 3,62 % sammenlignet med 2016; der henviser til, at instituttets budget næsten udelukkende stammer fra EU-budgettet;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om instituttets årsregnskab for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at instituttets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en høj budgetgennemførelsesgrad på 99,93 %, hvilket er en stigning på 0,06 % i forhold til 2016; noterer sig, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var 97,97 %, hvilket er en stigning på 0,31 % i forhold til året før;

Bortfald af fremførsler

2.  bemærker med bekymring, at instituttets niveau af bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017 beløb sig til 42 925 EUR, hvilket stadig udgør 9,16 % af det samlede overførte beløb trods en betydelig reduktion på 8,42 % i forhold til 2016;

Performance

3.  bemærker med tilfredshed, at instituttet anvender visse centrale resultatindikatorer (KPI'er) ud over produktivitets- og kvalitetsindikatorer til at vurdere merværdien af dets aktiviteter og forbedre budgetforvaltningen;

4.  glæder sig over instituttets støtte til og komplementaritet med de eksterne politikker, navnlig EU's udvidelses- og naboskabspolitikker og Unionens udenrigspolitiske instrumenter; glæder sig over instituttets input til bilateral bistand til tredjelande vedrørende politikdialog og Unionens rapporteringsprocesser; anerkender, at instituttet er villigt til at blive mere involveret i spørgsmål vedrørende erhvervsuddannelse inden for rammerne af Unionens bistand til tredjelande, og tilskynder instituttet til at støtte Unionens bistand til styrkelse af reformen af erhvervsuddannelserne på globalt plan;

5.  anerkender instituttets bestræbelser på at bistå Unionens partnerlande med at udnytte deres menneskelige kapital gennem reformer af uddannelses- og arbejdsmarkedssystemer inden for rammerne af EU's udenrigspolitik; glæder sig over instituttets aktiviteter inden for udvikling af færdigheder og fremme af livslang læring med henblik på at hjælpe partnerlande til at forbedre beskæftigelsesegnetheden og beskæftigelsesmulighederne for deres borgere;

6.  glæder sig over instituttets støtte til EU-kandidatlandene på områder som arbejdsbaseret læring, løbende faglig udvikling for lærere på erhvervsuddannelserne og iværksætteruddannelse; støtter instituttets indsats på Vestbalkan med sigte på at modernisere kvalifikationer og kvalifikationssystemer; anerkender de fremskridt, der er gjort med hensyn til udvikling og gennemførelse af nationale kvalifikationsrammer på forskellige niveauer samt validering af uformel og ikkeformel læring (VINFIL); hilser instituttets rapport "Tracking vocational graduates in the EU candidate countries" velkommen; tilskynder endvidere instituttet til at fortsætte sit arbejde i landene i Det Østlige Partnerskab inden for både regionale og landespecifikke aktiviteter, som er knyttet til forbedring af kvaliteten af erhvervsskoler, udstyr og levering;

7.  glæder sig over de aktiviteter og den støtte, der er blevet gennemført i Centralasien i forbindelse med overvågning af EU's tekniske bistand og budgetstøtte i disse lande og til fremme af regionalt samarbejde, som er i overensstemmelse med Central Asia Education Platform (CAEP); støtter Centralasiens fortsatte engagement i en systemdækkende politisk analyse og overvågning af fremskridtene på erhvervsuddannelsesområdet via Torinoprocessen;

8.  bemærker, at instituttet opnåede en gennemførelsesrate for aktiviteter på 93 % og en rettidig gennemførelsesrate på 88 %, at det lancerede forummet for kvalitet i erhvervsuddannelse, og at det havde succes med at nå sine delmål for 13 ud af 14 centrale resultatindikatorer;

9.  glæder sig over instituttets aftaler og årlige handlingsplaner om samarbejde på områder, hvor der er politisk overlapning med Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene og med Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse; glæder sig over, at instituttet blev leder af den kontrakt, agenturerne har indgået i fællesskab, om levering af undersøgelser om medarbejderinddragelse med faste målekriterier;

Personalepolitik

10.  bemærker, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2017 var gennemført med 96,6 %, således at der var udnævnt 85 midlertidigt ansatte ud af de 88 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til EU's budget (sammenlignet med 90 godkendte stillinger i 2016); bemærker, at yderligere 40 kontraktansatte og én udstationeret national ekspert arbejdede for instituttet i 2017;

11.  understreger betydningen af at sikre tilstrækkeligt personale og tilstrækkelige finansielle midler, der sætter instituttet i stand til at udføre sine opgaver;

12.  bemærker, at instituttet har indført en række foranstaltninger til bekæmpelse af chikane, og at alle nyansatte deltager i et informationsmøde forestået af fortrolige rådgivere;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

13.  noterer sig instituttets eksisterende foranstaltninger til og igangværende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og beskyttelse af whistleblowere; bemærker, at der er oprettet et uafhængigt indberetnings-, rådgivnings- og henvisningsorgan for whistleblowere ved at udpege instituttets juridiske rådgiver som instituttets etik- og integritetsansvarlige; bemærker, at rollen som ansvarlig over for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig og over for Den Europæiske Ombudsmand er blevet kombineret med rollen som etik- og integritetsansvarlig med henblik på at have en central kanal, hvorigennem ansatte kan indberette uregelmæssigheder, samtidig med at der sikres uafhængighed og fortrolighed;

14.  glæder sig over, at instituttet iværksatte en obligatorisk online-oplysningskampagne om bekæmpelse af svig blandt sit eksisterende personale såvel som blandt sit nye personale i form af en obligatorisk induktion;

Interne kontroller

15.  bemærker, at instituttet reviderede sine interne kontrolrammer i 2017, og at bestyrelsen vedtog principperne for interne kontroller; anerkender, at vurderingen var baseret på de 16 interne kontrolstandarder, og at 10 ud af 16 af dem som følge heraf blev vurderet til at behøve "lette forbedringer", mens ingen af standarderne for intern kontrol hverken kunne anses for at behøve "væsentlige forbedringer" eller for "ikke at have nogen indført ordning"; opfordrer instituttet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet for at forbedre situationen;

16.  bemærker, at Kommissionens interne revisionstjeneste (IAS) gennemførte en revision af overvågningen af fremskridt på erhvervsuddannelsesområdet, og at revisionen resulterede i fire anbefalinger, hvoraf de tre blev betegnet som "vigtige" og en af dem som "ønskelig"; bemærker, at instituttet derfor har udarbejdet en handlingsplan, der skal gennemføres i 2018; anerkender, at instituttet ikke har nogen udestående revisionsanbefaling fra IAS afgivet før 2017;

Andre bemærkninger

17.  glæder sig over, at instituttet betragter problemerne i forbindelse med lokalerne i Villa Gualino som løst, og at dets forbliven i de nuværende lokaler er sikret for de kommende år;

o

o o

18.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af …(14) 2019 om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

25.1.2019

UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (EFT) for regnskabsåret 2017

(2018/2187(DEC))

Ordfører for udtalelse: Marian Harkin

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  udtrykker sin tilfredshed med Revisionsrettens erklæring om, at de transaktioner, der ligger til grund for instituttets årsregnskab for regnskabsåret 2017, er lovlige og formelt rigtige, og at regnskabet giver et retvisende billede af instituttets finansielle stilling pr. 31. december 2017;

2.  glæder sig over instituttets støtte til og komplementaritet med de eksterne politikker, navnlig EU's udvidelses- og naboskabspolitikker og Unionens udenrigspolitiske instrumenter; glæder sig over instituttets input til bilateral bistand til tredjelande vedrørende politikdialog og Unionens rapporteringsprocesser; anerkender, at instituttet er villig til at blive mere involveret i spørgsmål vedrørende erhvervsuddannelse inden for rammerne af Unionens bistand til tredjelande, og tilskynder instituttet til at støtte Unionens bistand til styrkelse af reformen af erhvervsuddannelserne på globalt plan;

3.  anerkender instituttets bestræbelser på at bistå Unionens partnerlande med at udnytte deres menneskelige kapital gennem reformer af uddannelses- og arbejdsmarkedssystemer inden for rammerne af EU's udenrigspolitik; glæder sig over instituttets aktiviteter vedrørende udvikling af færdigheder og fremme af livslang læring med henblik på at hjælpe partnerlande til at forbedre beskæftigelsesegnetheden og beskæftigelsesmulighederne for deres borgere;

4.  bifalder instituttets fortsatte samarbejde med de øvrige EU-agenturer, navnlig med Cedefop, om EU-politik, der bidrager til udvikling af menneskelig kapital, hvilket muliggør betydelig deling af viden;

5.  glæder sig over den høje gennemførelsesrate for aktiviteter i 2017 (93 %), men bemærker, at tendensen i forhold til de foregående år har været faldende (94 % i 2016 og 96 % i 2015);

6.  understreger betydningen af at sikre tilstrækkeligt personale og tilstrækkelige finansielle ressourcer til, at instituttet kan udføre sine opgaver;

7.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste i 2017 udsendte en revisionsrapport om "Progress monitoring in Vocational and Educational Training through the Torino process in ETF", og at instituttet udarbejdede en handlingsplan med henblik på at adressere eventuelle muligheder for forbedring;

8.  glæder sig over, at instituttets juridiske rådgiver i 2017 blev udnævnt til ETF's etik- og integritetsansvarlige, som anbefalet af dechargemyndigheden;

9.  glæder sig over, at instituttet betragter problemerne i forbindelse med lokalerne i Villa Gualino som løst, og at dets tilstedeværelse i de nuværende faciliteter er sikret for de kommende år;

10.  glæder sig over instituttets støtte til EU-kandidatlandene på områder som arbejdsbaseret læring, løbende faglig udvikling for lærere på erhvervsuddannelserne og iværksætteruddannelse; støtter instituttets indsats i det vestlige Balkan, der er målrettet mod modernisering af kvalifikationer og kvalifikationssystemer; anerkender de fremskridt, der er gjort med hensyn til udvikling og gennemførelse af nationale kvalifikationsrammer på forskellige niveauer samt validering af uformel og ikke-formel læring (VINFIL); hilser instituttets rapport "Tracking vocational graduates in the EU candidate countries" velkommen; tilskynder instituttet til at fortsætte sit arbejde i landene i det østlige partnerskab i både regionale og landespecifikke aktiviteter, der er knyttet til forbedring af kvaliteten af erhvervsskoler, udstyr og levering;

11.  glæder sig over de aktiviteter og den støtte, der er blevet gennemført i Centralasien med hensyn til overvågning af EU's tekniske bistand og budgetstøtte i disse lande og til fremme af regionalt samarbejde på linje med Central Asia Education Platform (CAEP); støtter Centralasiens fortsatte engagement i en systemdækkende politisk analyse og overvågning af fremskridtene på erhvervsuddannelsesområdet via Torinoprocessen.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

23.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

2

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Angélique Delahaye, Monika Smolková

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

42

+

ALDE

Mircea Diaconu, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2

-

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

ENF

Christelle Lechevalier

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Petra Kammerevert

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 184.

(2)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 184.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUT L 354 af 31.12.2008, s. 82.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 184.

(8)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 184.

(9)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUT L 354 af 31.12.2008, s. 82.

(12)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 108/41 af 22.3.2018, s. 211.

(14)

Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2019)0000.

Seneste opdatering: 18. marts 2019Juridisk meddelelse