Menetlus : 2018/2187(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0131/2019

Esitatud tekstid :

A8-0131/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.36

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0277

RAPORT     
PDF 180kWORD 60k
1.3.2019
PE 626.805v02-00 A8-0131/2019

Euroopa Koolitusfondi (ETF) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2187(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Petri Sarvamaa

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Koolitusfondi 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2187(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Koolitusfondi 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos fondi vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust fondi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0077/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1339/2008 (millega luuakse Euroopa Koolitusfond)(5), eriti selle artiklit 17,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0131/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Koolitusfondi direktori tegevusele fondi 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Koolitusfondi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Koolitusfondi 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2018/2187(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Koolitusfondi 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos fondi vastusega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust fondi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0077/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(10), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1339/2008 (millega luuakse Euroopa Koolitusfond)(11), eriti selle artiklit 17,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0131/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Koolitusfondi 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Koolitusfondi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Koolitusfondi 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2018/2187(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Koolitusfondi 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0131/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Koolitusfondi (edaspidi „fond“) tulude ja kulude kalkulatsiooni(13) kohaselt oli fondi 2017. aasta lõplik eelarve 20 144 089 eurot, mis tähendab 2016. aastaga võrreldes 3,62 % suurust vähenemist; arvestades, et fondi eelarve koosneb peaaegu eranditult liidu eelarvest eraldatud rahast;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes fondi eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et fondi raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2017. aastal tehtud eelarve jälgimise pingutuste tulemuseks oli suur eelarve täitmise määr 99,93 %, mis oli 2016. aastaga võrreldes 0,06 % võrra madalam; võtab teadmiseks, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 97,97 %, mis on eelnenud aastaga võrreldes 0,31 % võrra kõrgem;

Ülekantud assigneeringute tühistamine

2.  märgib murega, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringutest tühistati 42 925 eurot, mis moodustab kogu üle kantud summast 9,16 %, ehkki see summa on 2016. aastaga võrreldes oluliselt (8,42 %) väiksem;

Tulemused

3.  märgib rahuloluga, et fond kasutab lisaks muudele tootlikkuse ja kvaliteedi näitajatele teatavaid tulemuslikkuse põhinäitajaid, et hinnata oma tegevusest tulenevat lisaväärtust ning parandada eelarve haldamist;

4.  väljendab heameelt, et fond toetab ja täiendab liidu välispoliitikat, eelkõige laienemise ja naabruspoliitikat, ning välispoliitika vahendeid; peab kiiduväärseks, et fond on kahepoolsesse välisabisse panustanud poliitilise dialoogi ja liidu aruandlusega; tunnustab fondi selle eest, et see on valmis kolmandatele riikidele antava liidu abiga seotud kutsehariduse ja -õppe küsimuste lahendamisele rohkem kaasa aitama, ning innustab fondi liidu abi toetama, et tugevdada kogu maailmas kutsehariduse ja -õppe reformi;

5.  tunnustab tööd, mida fond teeb selleks, et toetada liidu välispoliitika raames liidu partnerriike inimkapitali rakendamisel hariduse, koolituse ja tööturusüsteemide reformimise kaudu; peab kiiduväärseks fondi tegevust oskuste arendamisel ja elukestva õppe hõlbustamisel, et toetada partnerriike nende kodanike tööalase konkurentsivõime ja töövõimaluste parandamisel;

6.  väljendab heameelt selle üle, et fond toetab liidu kandidaatriike sellistes valdkondades nagu töökohas toimuv õpe, kutsehariduse ja -õppe õpetajate kutsealane areng ning ettevõtlusõpe; toetab fondi jõupingutusi Lääne-Balkani riikides, mille eesmärk on ajakohastada kvalifikatsioone ja kvalifikatsioonisüsteeme; tunnustab eri tasandite riiklike kvalifikatsiooniraamistike väljatöötamisel ja rakendamisel tehtud edusamme ning mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimist; tunneb heameelt fondi aruande üle, mis käsitleb kutsekooli lõpetanuid ELi kandidaatriikides; julgustab fondi jätkama oma tööd idapartnerluse riikides nii piirkondliku kui ka riigispetsiifilise tegevuse raames, mis on seotud kutsekoolide, varustuse ja tarne kvaliteedi parandamisega;

7.  väljendab heameelt tegevuse ja toetuse üle Kesk-Aasias seoses liidu tehnilise abi ja eelarvetoetuse järelevalvega nendes riikides ning Kesk-Aasia haridusplatvormiga kooskõlastatud piirkondliku koostöö edendamisega; toetab Kesk-Aasia järjepidevat kaasamist kogu süsteemi hõlmavasse poliitikaanalüüsi ning kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas tehtavate edusammude jälgimisse Torino protsessi kaudu;

8.  märgib, et fond saavutas tegevuse lõpetamise määra 93 %, õigeaegse täitmise määr oli 88 %, loodi kutsehariduse ja -koolituse kvaliteedi foorum ning fond võib saavutada aasta eesmärgid 13 tulemuslikkuse põhinäitaja puhul 14st;

9.  väljendab heameelt fondi kokkulepete ja iga-aastaste koostöökavade üle kattuvates poliitikavaldkondades Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi ja Euroopa Kutseõppe Arenduskeskusega; tunneb heameelt selle üle, et fond sai töötajate kaasamise teemaliste võrdlusuuringute koostamise ametitevahelise lepingu juhiks;

Personalipoliitika

10.  märgib, et 31. detsembril 2017 oli ametikohtade loetelust täidetud 96,6 %, kusjuures liidu eelarvega lubatud 88st ajutise teenistuja kohast oli täidetud 85 (2016. aastal oli lubatud ametikohti 90); märgib, et 2017. aastal töötas fondi heaks ka 40 lepingulist töötajat ja üks lähetatud riiklik ekspert;

11.  rõhutab, kui tähtis on tagada fondile tema ülesannete täitmiseks piisavalt töötajaid ja rahalisi vahendeid;

12.  märgib, et fond on võtnud mitmeid ahistamisvastaseid meetmeid ja kõik uued tulijad osalevad usaldusnõunike juhitud teabekoosolekul;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

13.  võtab teadmiseks fondi meetmed ja jätkuvad pingutused, mille eesmärk on tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning rikkumisest teatajate kaitse; märgib, et loodi rikkumisest teatajate sõltumatu avalikustamis-, nõustamis- ja suunamiskogu, nimetades fondi eetikanõuniku fondi eetika- ja usaldusväärsuskorrespondendiks; märgib, et Euroopa Pettustevastase Ameti korrespondendi ja ombudsmani korrespondendi roll ühendati eetika- ja usaldusväärsuskorrespondendi rolliga, et luua üks keskne kanal, mille kaudu töötajad saavad rikkumistest teatada, kusjuures samal ajal on tagatud sõltumatus ja konfidentsiaalsus;

14.  tunneb heameelt selle üle, et fond võttis oma töötajate jaoks kasutusele kohustusliku veebipõhise pettustevastase teadlikkusõppuse ning kehtestas uutele töötajatele samateemalise kohustusliku sissejuhatusõppuse;

Sisekontroll

15.  märgib, et fond vaatas 2017. aastal läbi oma sisekontrolliraamistiku ja juhatus võttis vastu sisekontrolli põhimõtted; võtab teadmiseks asjaolu, et hindamine põhines 16 kehtival sisekontrollistandardil ning selle tulemusena hinnati kümme standardit 16st üksnes „väikesi parandusi vajavaks“, kusjuures ühtki standardit ei peetud olulisi parandusi vajavaks ega leitud, et selle täitmiseks puudub süsteem; palub, et fond teataks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile, milliseid meetmeid on olukorra parandamiseks võetud;

16.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus korraldas kutsehariduse ja -koolituse valdkonna edusammude auditi ning auditi tulemuseks oli neli soovitust, millest kolme nimetati tähtsaks ja üht soovitavaks; märgib, et fond koostas seetõttu tegevuskava, mis tuli ellu viia 2018. aastal; võtab teadmiseks asjaolu, et fondil ei ole täitmata auditisoovitusi, mille siseauditi talitus on esitanud enne 2017. aastat;

Muud märkused

17.  tunneb heameelt selle üle, et fondi hinnangul on Villa Gualino ruumidega seotud mured lahendatud ja fondil on praegustes ruumides lähitulevikus turvaline töötada;

o

o o

18.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute asjus oma ... 2019. aasta resolutsioonile(14) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

25.1.2019

TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Koolitusfondi (ETF) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2187(DEC))

Arvamuse koostaja: Marian Harkin

ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoda tunnistas fondi 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud seaduslikuks ja korrektseks ning fondi finantsolukorrast 31. detsembri 2017. aasta seisuga on antud tõepärane pilt;

2.  väljendab heameelt, et fond toetab ja täiendab liidu välispoliitikat, eelkõige laienemise ja naabruspoliitikat, ning välispoliitika vahendeid; peab kiiduväärseks, et fond on kahepoolsesse välisabisse panustanud poliitilise dialoogi ja liidu aruandlusega; tunnustab fondi selle eest, et see on valmis kolmandatele riikidele antava liidu abiga seotud kutsehariduse ja -õppe küsimuste lahendamisele rohkem kaasa aitama, ning innustab fondi liidu abi toetama, et tugevdada kogu maailmas kutsehariduse ja -õppe reformi;

3.  tunnustab tööd, mida fond teeb selleks, et toetada liidu välispoliitika raames liidu partnerriike inimkapitali rakendamisel hariduse, koolituse ja tööturusüsteemide reformimise kaudu; peab kiiduväärseks fondi tegevust oskuste arendamisel ja elukestva õppe hõlbustamisel, et toetada partnerriike oma kodanike tööalase konkurentsivõime ja töövõimaluste parandamisel;

4.  tunneb heameelt fondi jätkuva koostöö üle teiste liidu ametitega, eriti Euroopa Kutseõppe Arenduskeskusega (Cedefop), ELi poliitikavaldkondades, mis aitavad kaasa inimkapitali arendamisele, tänu millele on võimalik vahetada tihedalt teadmisi;

5.  tunneb heameelt tegevuste lõpuleviimise kõrge määra üle 2017. aastal (93 %), kuid märgib, et varasemate aastate vähenemise suundumus on jätkumas (94 % 2016. aastal ja 96 % 2015. aastal);

6.  rõhutab, kui tähtis on tagada ametile oma ülesannete täitmiseks piisavalt töötajaid ja rahalisi vahendeid;

7.  märgib, et 2017. aastal valmis komisjoni siseauditi talitusel auditiaruanne selle kohta, kuidas teeb fond Torino protsessi raames seiret kutsehariduse ja -koolituse edusammude üle, ning et fond koostas kõigi võimalike paranduste tegemiseks tegevuskava;

8.  tunneb heameelt selle üle, et 2017. aastal määrati fondi õigusnõunik fondi eetika- ja aususküsimuste koordinaatoriks, nagu eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon oli soovitanud;

9.  tunneb heameelt selle üle, et fondi hinnangul on Villa Gualino ruumidega seotud mured lahendatud ja fondil on praegustes ruumides lähitulevikus turvaline töötada;

10.  väljendab heameelt selle üle, e fond toetab liidu kandidaatriike sellistes valdkondades nagu töökohas toimuv õpe, kutsehariduse ja -õppe õpetajate kutsealane areng ning ettevõtlusõpe; toetab fondi jõupingutusi Lääne-Balkani riikides, mille eesmärk on ajakohastada kvalifikatsioone ja kvalifikatsioonisüsteeme; tunnustab eri tasandite riiklike kvalifikatsiooniraamistike väljatöötamisel ja rakendamisel tehtud edusamme ning mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimist; tunneb heameelt fondi aruande üle, mis käsitleb kutsekooli lõpetanuid ELi kandidaatriikides; julgustab fondi jätkama oma tööd idapartnerluse riikides nii piirkondliku kui ka riigispetsiifilise tegevuse raames, mis on seotud kutsekoolide, varustuse ja tarne kvaliteedi parandamisega;

11.  väljendab heameelt tegevuse ja toetuse üle Kesk-Aasias seoses liidu tehnilise abi ja eelarvetoetuse järelevalvega nendes riikides ning Kesk-Aasia haridusplatvormiga kooskõlastatud piirkondliku koostöö edendamisega; toetab Kesk-Aasia järjepidevat kaasamist kogu süsteemi hõlmavasse poliitikaanalüüsi ning kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas tehtavate edusammude jälgimisse Torino protsessi kaudu.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

23.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

42

2

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Angélique Delahaye, Monika Smolková

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

42

+

ALDE

Mircea Diaconu, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

ENF

Christelle Lechevalier

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.2.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

18

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Petra Kammerevert

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 184.

(2)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 184.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 193, 30.7,2018, lk 1.

(5)

ELT L 354, 31.12.2008, lk 82.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 184.

(8)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 184.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 193, 30.7,2018, lk 1.

(11)

ELT L 354, 31.12.2008, lk 82.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

ELT C 108/41, 22.3.2018, lk 211.

(14)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2019)0000.

Viimane päevakajastamine: 18. märts 2019Õigusalane teave