Menettely : 2018/2187(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0131/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0131/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.36

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0277

MIETINTÖ     
PDF 179kWORD 64k
1.3.2019
PE 626.805v02-00 A8-0131/2019

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön (ETF) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2187(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Petri Sarvamaa

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2187(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan koulutussäätiön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan koulutussäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä säätiön vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä säätiölle (05825/2019 – C8‑0077/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan koulutussäätiön perustamisesta 16. joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1339/2008(5) ja erityisesti sen 17 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0131/2019),

1.  myöntää Euroopan koulutussäätiön johtajalle vastuuvapauden säätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan koulutussäätiön johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä

(2018/2187(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan koulutussäätiön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan koulutussäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä säätiön vastauksen(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä säätiölle (05825/2019 – C8‑0077/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(10) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan koulutussäätiön perustamisesta 16. joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1339/2008(11) ja erityisesti sen 17 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0131/2019),

1.  hyväksyy Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan koulutussäätiön johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2187(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0131/2019),

A.  toteaa, että Euroopan koulutussäätiön tulo- ja menotaulukon(13) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 20 144 089 euroa, mikä merkitsee 3,62 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että säätiön talousarvio rahoitetaan miltei kokonaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan säätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että säätiön tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli korkeat 99,93 prosenttia, mikä merkitsee lievää 0,06 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 97,97 prosenttia, mikä merkitsee 0,31 prosentin vähennystä edellisvuoteen verrattuna;

Määrärahasiirtojen peruutukset

2.  panee huolestuneena merkille, että säätiön siirrettyjen määrärahojen peruuntumiset vuodelta 2016 vuodelle 2017 olivat määrältään 42 925 euroa, mikä on edelleen 9,16 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä huolimatta huomattavasta 8,42 prosentin vähennyksestä vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

3.  panee tyytyväisenä merkille, että säätiö käyttää muiden tuottavuus- ja laatuindikaattoreiden lisäksi tiettyjä keskeisiä tulosindikaattoreita, joilla arvioidaan sen toiminnasta saatavaa lisäarvoa ja parannetaan sen budjettihallintoa;

4.  suhtautuu myönteisesti siihen, että säätiö tukee ja täydentää ulkopolitiikkaa, erityisesti laajentumis- ja naapuruuspolitiikkaa sekä EU:n ulkopolitiikan välineitä; suhtautuu myönteisesti säätiön toimintaan poliittiseen vuoropuheluun ja unionin raportointiprosesseihin liittyvän kahdenvälisen ulkomaanavun osalta; panee tyytyväisenä merkille, että säätiö on halukas paneutumaan enemmän unionin ulkopuolisille maille myönnettävään unionin tukeen liittyviin ammatillisen koulutuksen alan kysymyksiin, ja kannustaa sitä puoltamaan ammatillisen koulutuksen yleiseen uudistukseen myönnettävää unionin tukea;

5.  panee merkille unionin ulkosuhdepolitiikkaan liittyvän säätiön toiminnan, jolla se auttaa unionin kumppanimaita valjastamaan käyttöön inhimillisen pääomansa uudistamalla yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen ja työmarkkinoiden järjestelmiään; pitää myönteisinä osaamisen kehittämistä ja elinikäisen oppimisen edistämistä koskevia säätiön toimia, joilla on määrä tukea kumppanimaita niiden pyrkiessä parantamaan kansalaistensa työllistettävyyttä ja työllisyysnäkymiä;

6.  suhtautuu myönteisesti säätiön ehdokasvaltioille antamaan tukeen eri aloilla, joista mainittakoon työssäoppiminen, ammatillisen koulutuksen opettajien jatkuva ammatillinen kehittäminen ja yrittäjyyden oppiminen; tukee säätiön toimintaa Länsi-Balkanilla tutkintojen ja tutkintojärjestelmien nykyaikaistamiseksi; panee merkille edistymisen kansallisten tutkintokehysten kehittämisessä ja täytäntöönpanossa eri tasoilla sekä epävirallisen ja arkioppimisen validoinnin; panee tyytyväisenä merkille säätiön kertomuksen ”Tracking vocational graduates in the EU candidate countries”; kannustaa lisäämään säätiön toimintaa itäisen kumppanuuden maissa sekä alueellisissa että maakohtaisissa toimissa, jotka liittyvät ammatillisten oppilaitosten, laitteiden ja koulutuksen toteuttamisen laadun parantamiseen;

7.  pitää myönteisenä Keski-Aasiassa toteutettuja toimia ja tukea, jotka liittyvät unionin teknisen avun ja talousarviotuen seurantaan näissä maissa sekä Keski-Aasian koulutusfoorumin (CAEP) mukaisen alueellisen yhteistyön edistämiseen; tukee Keski-Aasian jatkuvaa sitoutumista koko järjestelmän laajuiseen toimintapolitiikan analyysiin ja edistyksen seurantaan ammatillisessa koulutuksessa Torinon prosessin kautta;

8.  panee merkille, että säätiön toiminnasta toteutui 93 prosenttia ja oikea-aikaisesti saatettiin loppuun 88 prosenttia toimista, säätiö käynnisti laadukasta ammatillista koulutusta käsittelevän foorumin ja se onnistui saavuttamaan 14 keskeisestä tulosindikaattorista 13:n indikaattorin tavoitteet;

9.  pitää myönteisinä säätiön yhteistyösopimuksia ja vuosittaisia toimintasuunnitelmia Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön sekä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen kanssa aloilla, joissa toimet menevät päällekkäin; arvostaa sitä, että säätiö johtaa virastojen väliseen sopimukseen sisältyvien, vertailuarvioihin perustuvien henkilöstön sitoutumista koskevien selvitysten tekemistä;

Henkilöstöpolitiikka

10.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 96,6 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 88 väliaikaisesta toimesta 85 oli täytettynä (verrattuna 90 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2016); panee merkille, että vuonna 2017 säätiölle työskenteli lisäksi 40 sopimussuhteista toimihenkilöä ja yksi kansallinen asiantuntija;

11.  pitää tärkeänä varmistaa riittävät henkilö- ja rahoitusresurssit, jotta säätiö voi hoitaa tehtävänsä;

12.  panee merkille, että säätiöllä on käynnissä useita häirinnän vastaisia toimenpiteitä ja kaikki tulokkaat osallistuvat luottamuksellista neuvontaa antavien henkilöiden järjestämään tiedotustilaisuuteen;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

13.  panee merkille säätiön nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset avoimuuden, eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan sekä väärinkäytösten paljastajien suojelun varmistamiseksi; panee merkille, että nimittämällä säätiön oikeudellinen neuvonantaja eettisyydestä ja lahjomattomuudesta vastaavaksi yhteyshenkilöksi luotiin riippumaton väärinkäytösten paljastajien ilmoitus-, neuvonta- ja käsittelyelin; panee merkille, että Euroopan petostentorjuntaviraston ja oikeusasiamiehen yhteyshenkilön rooli yhdistettiin eettisyydestä ja lahjomattomuudesta vastaavan yhteyshenkilön rooliin, jotta saatiin yksi keskitetty kanava, jonka kautta henkilöstö voi raportoida väärinkäytöksistä ja varmistaa riippumattomuuden ja luottamuksellisuuden;

14.  pitää myönteisenä, että säätiö käynnisti pakollisen petostentorjuntatietoisuutta koskevan verkkoharjoituksen koko nykyiselle henkilöstölleen sekä uusille henkilöstön jäsenille pakollisena johdantoharjoituksena;

Sisäinen valvonta

15.  panee merkille, että säätiö tarkisti sisäisen valvonnan kehystään vuonna 2017 ja että johtokunta hyväksyi sisäistä valvontaa koskevat periaatteet; toteaa, että arviointi perustui 16:een käytössä olleeseen sisäisen valvonnan standardiin ja arvioinnin tuloksena oli, että 16 arvioidusta standardista 10:een olisi tehtävä vain ”pieniä parannuksia” eikä yhteenkään standardiin tarvitse tehdä ”merkittäviä parannuksia” eikä standardien kohdalla myöskään todettu, että ”järjestelmää ei ole käytössä”; kehottaa säätiötä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimenpiteistä tilanteen parantamiseksi;

16.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus toteutti tarkastuksen, joka koski ammatillisen koulutuksen edistyksen seuraamista ja että tarkastus johti neljään suositukseen, joista kolmea pidettiin ”tärkeinä” ja yhtä niistä ”toivottavana”; panee merkille, että säätiö on sen vuoksi laatinut toimintasuunnitelman, joka on määrä toteuttaa vuonna 2018; toteaa, että säätiöllä ei ole ennen vuotta 2017 toteutetun sisäisen tarkastuksen johdosta keskeneräisiä avoimia suosituksia;

Muita huomautuksia

17.  on tyytyväinen siihen, että säätiön mukaan Villa Gualinon tiloihin liittyvät ongelmat on ratkaistu ja että toiminta nykyisissä tiloissa on lähitulevaisuudessa turvattu;

o

o o

18.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2019 antamaansa päätöslauselmaan(14).

25.1.2019

TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön (ETF) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2187(DEC))

Valmistelija: Marian Harkin

EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  on tyytyväinen, että tilintarkastustuomioistuin totesi, että säätiön varainhoitovuodelta 2017 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset ja että säätiön taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 2017 on esitetty oikeat ja riittävät tiedot;

2.  suhtautuu myönteisesti siihen, että säätiö tukee ja täydentää ulkopolitiikkaa, erityisesti laajentumis- ja naapuruuspolitiikkaa sekä EU:n ulkopolitiikan välineitä; suhtautuu myönteisesti säätiön toimintaan poliittiseen vuoropuheluun ja unionin raportointiprosesseihin liittyvän kahdenvälisen ulkomaanavun osalta; panee tyytyväisenä merkille, että säätiö on halukas paneutumaan enemmän unionin ulkopuolisille maille myönnettävään unionin tukeen liittyviin ammatillisen koulutuksen alan kysymyksiin, ja kannustaa sitä puoltamaan ammatillisen koulutuksen yleiseen uudistukseen myönnettävää unionin tukea;

3.  panee merkille unionin ulkosuhdepolitiikkaan liittyvän säätiön toiminnan, jolla se auttaa unionin kumppanimaita valjastamaan inhimillisen pääomansa käyttöönsä uudistamalla yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen ja työmarkkinoiden järjestelmiään; pitää myönteisinä osaamisen kehittämistä ja elinikäisen oppimisen edistämistä koskevia säätiön toimia, joilla on määrä tukea kumppanimaita niiden pyrkiessä parantamaan kansalaistensa työllistettävyyttä ja työllisyysnäkymiä;

4.  suhtautuu myönteisesti siihen, että säätiö jatkaa inhimillisen pääoman kehittämistä edistävää EU:n toimintapolitiikkaa koskevaa yhteistyötään muiden unionin virastojen kanssa ja erityisesti Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen kanssa, sillä tämä mahdollistaa merkittävän tietämyksen jakamisen;

5.  on tyytyväinen vuoden 2017 korkeaan toteutusasteeseen (93 prosenttia) mutta toteaa suuntauksen laskeneen hieman viime vuosista (94 prosenttia vuonna 2016 ja 96 prosenttia vuonna 2015);

6.  pitää tärkeänä varmistaa riittävät henkilö- ja rahoitusresurssit, jotta säätiö voi hoitaa tehtävänsä;

7.  panee merkille, että komission sisäisen tarkastuksen osasto julkaisi vuonna 2017 tarkastuskertomuksen aiheesta ”Progress monitoring in Vocational and Educational Training through the Torino process in ETF” ja että säätiö laati toimintasuunnitelman, jonka tarkoituksena oli kohdentaa toimia mahdollisesti parannusta vaativiin osa-alueisiin;

8.  panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2017 säätiön oikeudellinen neuvonantaja nimitettiin koulutussäätiön eettisyydestä ja lahjomattomuudesta vastaavaksi yhteyshenkilöksi vastuuvapauden myöntävän viranomaisen antamien neuvojen mukaisesti;

9.  on tyytyväinen siihen, että säätiön mukaan Villa Gualinon tiloihin liittyvät ongelmat on ratkaistu ja että toiminta nykyisissä tiloissa on lähitulevaisuudessa turvattu;

10.  suhtautuu myönteisesti säätiön ehdokasvaltioille antamaan tukeen eri aloilla, joista mainittakoon työssäoppiminen, ammatillisen koulutuksen opettajien jatkuva ammatillinen kehittäminen ja yrittäjyyden oppiminen; tukee säätiön toimintaa Länsi-Balkanilla tutkintojen ja tutkintojärjestelmien nykyaikaistamiseksi; panee merkille edistymisen kansallisten tutkintokehysten kehittämisessä ja täytäntöönpanossa eri tasoilla sekä epävirallisen ja arkioppimisen validoinnin; panee tyytyväisenä merkille säätiön kertomuksen ”Tracking vocational graduates in the EU candidate countries”; kannustaa lisäämään säätiön toimintaa itäisen kumppanuuden maissa sekä alueellisissa että maakohtaisissa toimissa, jotka liittyvät ammatillisten oppilaitosten, laitteiden ja koulutuksen toteuttamisen laadun parantamiseen;

11.  pitää myönteisenä Keski-Aasiassa toteutettuja toimia ja tukea, jotka liittyvät unionin teknisen avun ja talousarviotuen seurantaan näissä maissa sekä Keski-Aasian koulutusfoorumin (CAEP) mukaisen alueellisen yhteistyön edistämiseen; tukee Keski-Aasian jatkuvaa sitoutumista koko järjestelmän laajuiseen toimintapolitiikan analyysiin ja edistyksen seurantaan ammatillisessa koulutuksessa Torinon prosessin kautta;

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

23.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

2

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Angélique Delahaye, Monika Smolková

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

42

+

ALDE

Mircea Diaconu, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2

-

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

ENF

Christelle Lechevalier

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Petra Kammerevert

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 184.

(2)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 184.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUVL L 354, 31.12.2008, s. 82.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 184.

(8)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 184.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUVL L 354, 31.12.2008, s. 82.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUVL C 108/41, 22.3.2018, s. 211.

(14)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2019)0000.

Päivitetty viimeksi: 18. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus