Förfarande : 2018/2187(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0131/2019

Ingivna texter :

A8-0131/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.36

Antagna texter :

P8_TA(2019)0277

BETÄNKANDE     
PDF 184kWORD 61k
1.3.2019
PE 626.805v02-00 A8-0131/2019

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) för budgetåret 2017

(2018/2187(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Petri Sarvamaa

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2017

(2018/2187(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2017, med stiftelsens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja stiftelsens ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0077/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1339/2008 av den 16 december 2008 om inrättande av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen(5), särskilt artikel 17,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0131/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen ansvarsfrihet för genomförandet av stiftelsens budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2017

(2018/2187(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2017, med stiftelsens svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja stiftelsens ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0077/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1339/2008 av den 16 december 2008 om inrättande av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen(11), särskilt artikel 17,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0131/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2017

(2018/2187(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0131/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(13) för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (nedan kallad stiftelsen) uppgick stiftelsens slutliga budget för budgetåret 2017 till 20 144 089 EUR, vilket utgör en minskning med 3,62 % jämfört med 2016. Byråns budget kommer nästan uteslutande från unionsbudgeten.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om stiftelsens årsredovisning för budgetåret 2017 förklarat att man har uppnått rimlig säkerhet om att stiftelsens räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2017 resulterade i ett högt budgetgenomförande på 99,93 %, vilket är en lätt minskning med 0,06 % jämfört med 2016. Parlamentet noterar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 97,97 %, vilket är en ökning med 0,31 % jämfört med det föregående året.

Annullering av överföringar

2.  Europaparlamentet noterar bekymrat att stiftelsens annullering av överföringar från 2016 till 2017 uppgick till 42 925 EUR, vilket fortfarande utgör 9,16 % av det sammanlagda överförda beloppet, trots en avsevärd minskning med 8,42 % jämfört med 2016.

Resultat

3.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att stiftelsen använder vissa nyckelutförandeindikatorer vid sidan av andra produktivitets- och kvalitetsindikatorer för att bedöma mervärdet av sin verksamhet och förbättra budgetförvaltningen.

4.  Europaparlamentet välkomnar stiftelsens stöd och kompletterande bidrag till den externa politiken, särskilt utvidgnings- och grannskapspolitiken, och unionens utrikespolitiska instrument. Parlamentet välkomnar stiftelsens bidrag till det bilaterala externa biståndet i samband med den politiska dialogen och unionens rapporteringsprocesser. Parlamentet konstaterar att stiftelsen är villig att i högre grad involveras i yrkesutbildningsfrågor inom ramen för unionens bistånd till tredjeländer och uppmuntrar stiftelsens vilja att stödja unionens bistånd för att stärka yrkesutbildningsreformen globalt.

5.  Europaparlamentet är medvetet om stiftelsens arbete för att hjälpa unionens partnerländer att utnyttja sitt humankapital genom reformer av utbildnings-, yrkesutbildnings- och arbetsmarknadssystem inom ramen för unionens utrikespolitik. Parlamentet välkomnar stiftelsens verksamhet när det gäller utvecklingen av färdigheter och främjandet av livslångt lärande för att hjälpa partnerländerna att förbättra sina medborgares anställbarhet och deras sysselsättningsmöjligheter.

6.  Europaparlamentet välkomnar stiftelsens stöd till unionens kandidatländer på områden såsom arbetsplatsförlagt lärande, kompetensutveckling för lärare vid yrkesutbildningar och utbildning i entreprenörskap. Parlamentet stöder stiftelsens insatser på västra Balkan för att modernisera kvalifikationer och kvalifikationssystem. Parlamentet konstaterar de framsteg som gjorts med att utveckla och genomföra nationella referensramar för kvalifikationer på olika nivåer samt när det gäller valideringen av informellt och icke-formellt lärande. Parlamentet välkomnar stiftelsens rapport om uppföljning av utexaminerade från yrkesutbildningsprogram i EU:s kandidatländer. Parlamentet uppmuntrar stiftelsen att fortsätta arbetet i länderna inom det östliga partnerskapet, både i regionala och landspecifika verksamheter som syftar till att förbättra kvaliteten på yrkesskolor, utrustning och leveranser.

7.  Europaparlamentet välkomnar insatserna i och stödet till Centralasien för att övervaka unionens tekniska bistånd och budgetstöd i dessa länder och främja regionalt samarbete i linje med utbildningsplattformen för Centralasien. Parlamentet stöder Centralasiens fortsatta engagemang för en systemomfattande policyanalys och uppföljningen av framstegen inom yrkesutbildningen genom Turinprocessen.

8.  Europaparlamentet noterar att stiftelsen uppnådde en genomförandegrad på 93 % av verksamheten som till 88 % genomfördes inom tidsfristen, att den lanserade forumet för kvalitet inom yrkesutbildning och att den kunde nå sina mål för 13 av 14 nyckelutförandeindikatorer.

9.  Europaparlamentet välkomnar stiftelsens avtal och årliga handlingsplaner för samarbete på politikområden som överlappar med Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor och Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning. Parlamentet uppskattar att stiftelsen blev ledare för kontraktet mellan byråerna avseende tillhandahållandet av jämförande undersökningar om personalengagemang.

Personalpolitik

10.  Europaparlamentet noterar att 96,6 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 88 tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten (jämfört med 90 tillåtna tjänster 2016) hade 85 tillsatts. Parlamentet noterar dessutom att 40 kontraktsanställda och en utstationerad nationell expert arbetade för stiftelsen 2017.

11.  Europaparlamentet betonar vikten av att se till att det finns tillräckligt med personal och ekonomiska resurser så att stiftelsen kan utföra sina uppgifter.

12.  Europaparlamentet noterar att stiftelsen har vidtagit flera åtgärder för att bekämpa trakasserier och att alla nyanlända deltar i ett informationsmöte som leds av konfidentiella rådgivare.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

13.  Europaparlamentet noterar stiftelsens befintliga åtgärder och pågående insatser för att säkerställa transparens, förebyggande och hantering av intressekonflikter samt skydd av visselblåsare. Parlamentet noterar att ett oberoende informations-, rådgivnings- och hänvisningsorgan för visselblåsare inrättades genom att institutets juridiska rådgivare utsågs till stiftelsens etik- och integritetskorrespondent. Parlamentet noterar att den roll som rapportörerna för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och för ombudsmannen spelar kombinerades med rollen som etik- och integritetsrapportör i syfte att skapa en central kanal genom vilken personalen kan slå larm om missförhållanden och samtidigt säkerställa oberoende och konfidentialitet.

14.  Europaparlamentet gläder sig över att stiftelsen har inlett en obligatorisk informationskampanj online om bedrägeribekämpning för sin befintliga personal, och för sin nya personal i form av en obligatorisk introduktionskurs.

Internkontroller

15.  Europaparlamentet noterar att stiftelsen såg över sin ram för intern kontroll 2017 och att styrelsen antog internkontrollprinciperna. Parlamentet konstaterar att bedömningen grundades på de 16 tillämpliga normerna för internkontroll (ICS) och att man bedömde att 10 av de 16 normerna endast krävde ”små förbättringar”, och att det för ingen av dem ansågs behövas ”betydande förbättringar” eller att ”inget system fanns på plats”. Parlamentet uppmanar stiftelsen att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits för att förbättra situationen.

16.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) genomförde en granskning av övervakningen av framsteg på yrkesutbildningsområdet och att denna granskning ledde till fyra rekommendationer, varav tre ansågs som ”viktiga” och en som ”önskvärd”. Parlamentet noterar att stiftelsen därför har utarbetat en handlingsplan som ska genomföras under 2018. Parlamentet konstaterar att stiftelsen inte har någon kvarstående rekommendation från IAS före 2017.

Övriga kommentarer

17.  Europaparlamentet gläder sig över att stiftelsen anser att bekymret med lokalerna i Villa Gualino har övervunnits och att dess närvaro i de nuvarande lokalerna är säkrad för en överskådlig framtid.

o

o o

18.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2019(14) om stiftelsens verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

25.1.2019

YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) för budgetåret 2017

(2018/2187(DEC))

Föredragande av yttrande: Marian Harkin

FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att de transaktioner som ligger till grund för stiftelsens årliga räkenskaper för budgetåret 2017 är lagliga och korrekta och att dess finansiella ställning per den 31 december 2017 återges på ett rättvisande sätt.

2.  Europaparlamentet välkomnar stiftelsens stöd och kompletterande bidrag till den externa politiken, särskilt utvidgnings- och grannskapspolitiken, och unionens utrikespolitiska instrument. Parlamentet välkomnar stiftelsens bidrag till det bilaterala externa biståndet i samband med den politiska dialogen och unionens rapporteringsprocesser. Parlamentet konstaterar att stiftelsen är villig att i högre grad involveras i yrkesutbildningsfrågor inom ramen för unionens bistånd till tredjeländer och uppmuntrar stiftelsens vilja att stödja unionens bistånd för att stärka yrkesutbildningsreformen globalt.

3.  Europaparlamentet är medvetet om stiftelsens arbete för att hjälpa unionens partnerländer att utnyttja sitt humankapital genom reformer av utbildnings-, yrkesutbildnings- och arbetsmarknadssystem inom ramen för unionens utrikespolitik. Parlamentet välkomnar stiftelsens verksamhet när det gäller utvecklingen av färdigheter och främjandet av livslångt lärande för att hjälpa partnerländerna att förbättra sina medborgares anställbarhet och deras sysselsättningsmöjligheter.

4.  Europaparlamentet välkomnar stiftelsens fortsatta samarbete med unionens övriga byråer, särskilt Cedefop, i förbindelse med EU-insatser som bidrar till utvecklingen av humankapitalet, vilket möjliggör ett omfattande kunskapsutbyte.

5.  Europaparlamentet välkomnar den höga genomförandegraden av verksamhet under 2017 (93 %), men noterar att trenden under tidigare år har minskat (94 % år 2016 och 96 % år 2015).

6.  Europaparlamentet betonar vikten av att se till att det finns tillräckligt med personal och finansiella resurser så att stiftelsen kan utföra sina uppgifter.

7.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision utfärdade granskningsrapporten Progress monitoring in Vocational and Educational Training through the Torino process in ETF (övervakning av framsteg på yrkesutbildningsområdet genom Turinprocessen inom stiftelsen) och att stiftelsen utarbetade en handlingsplan för att hantera potentiella områden för förbättringar.

8.  Europaparlamentet gläder sig över att stiftelsens juridiska rådgivare utsågs 2017 till stiftelsens etik- och integritetsrapportör, i enlighet med den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens rekommendationer.

9.  Europaparlamentet gläder sig över att stiftelsen anser att farhågorna avseende lokalerna i Villa Gualino har övervunnits och att dess närvaro i de nuvarande lokalerna är klar för en överskådlig framtid.

10.  Europaparlamentet välkomnar stiftelsens stöd till unionens kandidatländer på områden såsom arbetsplatsförlagt lärande, kompetensutveckling för lärare vid yrkesutbildningar och utbildning i entreprenörskap. Parlamentet stöder stiftelsens insatser på västra Balkan för att modernisera kvalifikationer och kvalifikationssystem. Parlamentet konstaterar de framsteg som gjorts med att utveckla och genomföra nationella referensramar för kvalifikationer på olika nivåer samt när det gäller valideringen av informellt och icke-formellt lärande. Parlamentet välkomnar stiftelsens rapport om uppföljning av utexaminerade från yrkesutbildningsprogram i EU:s kandidatländer. Parlamentet uppmuntrar stiftelsen att fortsätta arbetet i länderna inom det östliga partnerskapet, både i regionala och landsspecifika verksamheter som syftar till att förbättra kvaliteten på yrkesskolor, utrustning och leveranser.

11.  Europaparlamentet välkomnar insatserna i och stödet till Centralasien för att övervaka unionens tekniska bistånd och budgetstöd i dessa länder och främja regionalt samarbete i linje med utbildningsplattformen för Centralasien. Parlamentet stöder Centralasiens fortsatta engagemang för en systemomfattande policyanalys och uppföljningen av framstegen inom yrkesutbildningen genom Turinprocessen.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

23.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

42

2

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Angélique Delahaye, Monika Smolková

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

42

+

ALDE

Mircea Diaconu, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2

-

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

ENF

Christelle Lechevalier

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Petra Kammerevert

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 184.

(2)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 184.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUT L 354, 31.12.2008, s. 82.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 184.

(8)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 184.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUT L 354, 31.12.2008, s. 82.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 108/41, 22.3.2018, s. 211.

(14)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2019)0000.

Senaste uppdatering: 18 mars 2019Rättsligt meddelande