Процедура : 2018/2199(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0132/2019

Внесени текстове :

A8-0132/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.39

Приети текстове :

P8_TA(2019)0280

ДОКЛАД     
PDF 193kWORD 57k
1.3.2019
PE 626.808v02-00 A8-0132/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом (ESA) за финансовата 2017 година

(2018/2199(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Петри Сарвама

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2017 година

(2018/2199(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0089/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 1, параграф 2 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 68 от него,

–  като взе предвид Решение 2008/114/EО, Евратом на Съвета от 12 февруари 2008 г. за създаване на устав на Агенцията за снабдяване към Евратом(5), и по-специално член 8 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0132/2019),

1.  освобождава от отговорност генералния директор на Агенцията за снабдяване към Евратом във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на генералния директор на Агенцията за снабдяване към Евратом, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2017 година

(2018/2199(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(6),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(7) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0089/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(8), и по-специално член 1, параграф 2 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(9), и по-специално член 68 от него,

–  като взе предвид Решение 2008/114/EО, Евратом на Съвета от 12 февруари 2008 г. за създаване на устав на Агенцията за снабдяване към Евратом(10), и по-специално член 8 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0132/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на генералния директор на Агенцията за снабдяване към Евратом, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2017 година

(2018/2199(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0132/2019),

А.  като има предвид, че според финансовите отчети за приходите и разходите на Агенцията за снабдяване към Евратом („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 123 000 EUR, което представлява леко намаление с 1,6% спрямо 2016 г.; като има предвид, че целият бюджет на Агенцията се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение за бюджетните кредити за поети задължения от 98,88%, което представлява увеличение с 4,54% спрямо 2016 г.; въпреки това отбелязва със загриженост, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 74,64 %, което представлява намаление с 11,48 % спрямо 2016 г.;

Анулиране на преноси

2.  приветства факта, че анулираните преноси от 2016 към 2017 г. възлизат на 148,09 EUR, което представлява 1,44% от общия размер на пренесените суми и намаление с 2,07% спрямо 2016 г.;

Изпълнение

3.  отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че през 2017 г. тя е обработила 320 операции, в т.ч. договори, изменения и известия, и е продължила да носи отговорност за общата политика за доставки на ядрени материали на Съюза в съответствие със законоустановения ѝ мандат, с цел да се гарантира сигурността на доставките на ядрени материали; отчита продължаващите усилия на Агенцията по отношение на диверсификацията на източниците на доставки;

Политика относно персонала

4.  отбелязва, че към края на 2017 г. Агенцията е имала 17 служители, като всички те са били длъжностни лица на Комисията, от общо 25, разрешени от щатното разписание, също както и през 2016 г.;

Други коментари

5.  отбелязва, че Обединеното кралство е представило своето намерение да се оттегли от Съюза, включително Евратом; отбелязва, че считано от датата на оттегляне, Обединеното кралство ще носи цялата отговорност за гарантиране на спазването на международните си задължения, произтичащи от членството му в Международната агенция за атомна енергия и от различни международни договори и конвенции, по които е страна; отбелязва по-специално, че Обединеното кралство трябва да установи свой собствен режим за ядрени гаранции и да договори двустранни споразумения за ядрено сътрудничество с различните държави, които понастоящем са обхванати от споразуменията на Евратом; призовава Агенцията да продължи да следи положението и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно развитието в това отношение;

o

o o

6.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2019 г.(11) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Petra Kammerevert

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 188.

(2)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 188.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(5)

OВ L 41, 15.2.2008 г., стр. 15.

(6)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 188.

(7)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 188.

(8)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(9)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(10)

OВ L 41, 15.2.2008 г., стр. 15.

(11)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0000.

Последно осъвременяване: 14 март 2019 г.Правна информация