Postup : 2018/2197(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0133/2019

Předložené texty :

A8-0133/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.25

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0266

ZPRÁVA     
PDF 195kWORD 60k
1.3.2019
PE 626.794v02-00 A8-0133/2019

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu (EFCA) na rozpočtový rok 2017

(2018/2197(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2017

(2018/2197(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0087/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 768/2005, ze dne 26. dubna 2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu a mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku(5), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro rybolov (A8-0133/2019),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro kontrolu rybolovu absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro kontrolu rybolovu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2017

(2018/2197(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0087/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 768/2005, ze dne 26. dubna 2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu a mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku(11), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro rybolov (A8-0133/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro kontrolu rybolovu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2017

(2018/2197(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro rybolov (A8-0133/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu (dále jen „agentura“)(13) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 výše 17 113 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst o 71,70 %; vzhledem k tomu, že ke zvýšení došlo zejména v hlavě III (provozní rozpočet), v níž se prostředky zvýšily o 295 %, aby bylo možno nadále pronajímat prostředky, s jejichž pomoci agentura plní své úkoly (nová funkce evropské pobřežní stráže); vzhledem k tomu, že celý rozpočet agentury se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu o tom, že roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2017 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že díky monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2017 dosáhla míra plnění rozpočtu 98,9 %, což představuje snížení o 0,7 % oproti roku 2016; s politováním konstatuje, že míra plnění prostředků na platby činila 73,8 %, což představuje snížení o 14,7 % oproti roku 2016;

Rušení přenosů

2.  se znepokojením konstatuje, že zrušené přenosy prostředků z roku 2016 do roku 2017 dosáhly 53 595 EUR, tedy 5,22 % celkové přenesené částky, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst o 0,5 %;

Výkonnost

3.  s uspokojením konstatuje, že agentura využívá řadu specifických klíčových výkonnostních ukazatelů (key performance indicators, KPI) k měření plnění svých víceletých strategických cílů a hodnocení přidané hodnoty svých činností a ke zlepšování svého rozpočtového řízení;

4.  konstatuje, že agentura provedla 93 % svých činností včas a svůj roční plán komunikační strategie realizovala z 90 %;

5.  s uspokojením konstatuje, že agentura, Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž a Evropská agentura pro námořní bezpečnost uzavřely třístrannou pracovní dohodu o vzájemné spolupráci a o spolupráci s vnitrostátními orgány, které plní úkoly ochrany hranic; vyzývá agenturu, aby orgán příslušnému k udílení absolutoria informovala o budoucích plánech v rámci této spolupráce a o jejím vývoji;

6.  souhlasí s tím, že zachování stejně vysoké úrovně inspekcí od roku 2016 bylo v souvislosti se spoluprací na funkcích Evropské pobřežní stráže náročné;

7.  zdůrazňuje, že migrační politika Unie, a zejména vytvoření Evropské pohraniční a pobřežní stráže v rámci celkového zlepšení funkcí pobřežní stráže s sebou pro agenturu nesou nové úkoly v oblasti inspekce a lepší spolupráce, což bude vyžadovat zvýšení financování i technických a lidských zdrojů;

8.  zdůrazňuje, že by agentura měla obdržet dostatečné prostředky na provádění nových typů operací zaměřených na přerušení tras převaděčství osob a využívat údajů poskytovaných systémy hlášení na lodích s cílem odhalovat plavidla převážející migranty;

9.  trvá však na tom, že hlavní inspekční činnosti související s plněním povinnosti vykládky mají zásadní význam;

10.  bere na vědomí výsledky druhého pětiletého nezávislého externího hodnocení agentury za období 2012–2016, které byly předloženy dne 20. června 2017; s uspokojením konstatuje, že zpráva potvrzuje pozitivní výsledky agentury ve všech kritériích hodnocení;

Personální politika

11.  konstatuje, že ke dni 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn ze 96,72 %, přičemž v agentuře pracovalo 59 ze 61 dočasných pracovníků povolených v rámci rozpočtu Unie (ve srovnání s 51 povolenými místy v roce 2016); dále konstatuje, že pro agenturu v roce 2017 pracovalo osm smluvních zaměstnanců a pět vyslaných národních odborníků; konstatuje, že v důsledku změny zakládajícího nařízení agentura získala v13 míst na plnění nových úkolů, přičemž tři z těchto míst byla použita na fond pro přesuny mezi agenturami;

12.  konstatuje, že agentura přijala vzorové rozhodnutí Komise o politice na ochranu důstojnosti osoby a prevenci obtěžování a že v roce 2017 bylo zahájeno výběrové řízení na důvěrné poradce a v roce 2018 je ve své závěrečné fázi jejich školení;

13.  vyzývá agenturu, aby dále pracovala na politice rovnoměrného zastoupení mužů a žen, a překonala tak představu, že tato oblast a její odborné pozice patří tradičně mužům: v oddělení výkonného ředitele a v oddělení zdrojů a IT tvoří většinu zaměstnanců ženy, avšak v platové třídě AD8 a výše tvoří ženy pouhých 22 %;

Veřejné zakázky

14.  zdůrazňuje, že činnost v oblasti veřejných zakázek se v roce 2017 soustředila zejména na otevřené výběrové řízení na pronájem plavidla pobřežní hlídky pro kontrolu rybolovných činností (20 milionů EUR), které bylo úspěšně dokončeno a vyústilo v podpis rámcové smlouvy;

15.  s uspokojením konstatuje, že v souladu se snahou agentur Unie provádět zadávací řízení společně vypsala agentura v roce 2017 první interinstitucionální otevřené nabídkové řízení, k němuž se přistoupily další dvě agentury; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria předložila zprávu o opatřeních přijatých za účelem zlepšení zadávacích řízení;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

16.  bere na vědomí stávající opatření agentury a její snahy o zajištění transparentnosti, prevence a řízení střetů zájmů a ochrany oznamovatelů; s uspokojením konstatuje, že odborníci, kteří nepodepsali prohlášení o zájmech, nesmějí pracovat na základě specifické smlouvy a že agentura pravidelně sleduje, zda odborníci tato prohlášení předkládají;

Vnitřní kontroly

17.  vítá skutečnost, že agentura vyvinula a zavedla centralizovaný systém monitorování veškerých auditních doporučení, které vydává Účetní dvůr a útvar interního auditu, a používá tento systém jak ke konsolidaci a sledování doporučení, tak i zlepšení následných opatření prováděných v rámci příslušných akčních plánů;

Další připomínky

18.  bere na vědomí úsilí agentury o to, aby byla nákladově efektivním pracovištěm šetrným k životnímu prostředí; poukazuje nicméně na to, že agentura nepřijala žádná dodatečná opatření ke snížení nebo kompenzaci emisí CO‏‏2;

o

o o

19.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne … 2019(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

10.1.2019

STANOVISKO Výboru pro rybolov

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2017

(2018/2197(DEC))

Navrhovatel: José Blanco López

NÁVRHY

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  bere na vědomí výroční zprávu Účetního dvora o agentuře za rozpočtový rok 2017 a také výroční zprávu o činnosti agentury za rok 2017;

2.  vyjadřuje uspokojení nad tím, že Účetní dvůr prohlásil operace, na nichž se zakládá účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2017, za legální a správné;

3.  vítá značné navýšení rozpočtu v roce 2017, o 86 % více oproti rozpočtu na rok 2016, včetně navýšení jejího operačního rozpočtu o 295 % a čistého nárůstu počtu stálých zaměstnanců o 10 (20 %);

4.  zdůrazňuje, že rok 2017 byl pro agenturu výjimečný, přičemž toto celkové navýšení jí umožnilo významným dílem přispět k budování kapacity Evropské pobřežní stráže;

5.  podotýká, že navzdory tomuto podstatně navýšenému rozpočtu a s tím spojeným potížím se agentuře podařilo udržet dobrou míru plnění rozpočtu, a to 99 % u závazků a 74 % u plateb; agentura vynaložila úsilí v oblasti racionalizace a účinnosti (95 % finančních transakcí je nyní spravováno elektronicky), díky čemuž byla schopna s týmiž lidskými zdroji zvládnout 15% nárůst plateb;

6.  souhlasí s tím, že zachování stejně vysoké úrovně inspekcí od roku 2016 bylo v souvislosti se spoluprací na funkcích Evropské pobřežní stráže náročné;

7.  zdůrazňuje, že migrační politika Unie, a zejména vytvoření Evropské pohraniční a pobřežní stráže v rámci celkového zlepšení funkcí pobřežní stráže s sebou pro agenturu nesou nové úkoly v oblasti inspekce a lepší spolupráce, což bude vyžadovat zvýšení financování i technických a lidských zdrojů;

8.  zdůrazňuje, že by agentura měla obdržet dostatečné prostředky na provádění nových typů operací zaměřených na přerušení tras převaděčství osob a využívat údajů poskytovaných systémy hlášení na lodích s cílem odhalovat plavidla převážející migranty;

9.  trvá však na tom, že hlavní inspekční činnosti související s plněním povinnosti vykládky mají zásadní význam;

10.  proto jednoznačně podporuje další navýšení rozpočtu v nadcházejících letech (co se týče příspěvku z rozpočtu Unie, agentura zůstává na 25. místě z 41 agentur Unie);

11.  zdůrazňuje, že v nadcházejících letech je třeba navýšit rozpočtové prostředky na činnosti agentury týkající se dohledu nad rybolovem;

12.  dále zdůrazňuje, že je nutné přidělování zdrojů ještě navýšit, aby bylo možné čelit navýšení pracovní zátěže kvůli vystoupení Spojeného království z Evropské unie a kvůli jeho možným všeobecným důsledkům pro rámec kontroly rybolovu;

13.  vyzývá agenturu, aby dále pracovala na politice rovnoměrného zastoupení mužů a žen, a překonala tak představu, že tato oblast a její odborné pozice patří tradičně mužům: v oddělení výkonného ředitele a v oddělení zdrojů a IT tvoří většinu zaměstnanců ženy, avšak v platové třídě AD8 a výše tvoří ženy pouhých 22 %;

14.  opět se domnívá, že členem správní rady agentury by měl být jmenován poslanec Evropského parlamentu, aby se posílila její institucionální transparentnost, zejména při schvalování rozpočtu touto radou; navrhuje v tomto ohledu, aby byl daný poslanec vybrán z členů Výboru Evropského parlamentu pro rybolov.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

10.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

2

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Tilly Metz

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

17

+

ALDE

PPE

S&D

 

VERTS/ALE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Marco Affronte, Tilly Metz

2

-

EFDD

David Coburn, Sylvie Goddyn

3

0

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Petra Kammerevert

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 109.

(2)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 109.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 30.11.2018, s. 109.

(8)

Úř. věst. C 30.11.2018, s. 109.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Úř. věst. C 84, 17.3.2017, s. 158.

(14)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

Poslední aktualizace: 19. března 2019Právní upozornění