Postupak : 2018/2197(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0133/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0133/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.25

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0266

IZVJEŠĆE     
PDF 192kWORD 58k
1.3.2019
PE 626.794v02-00 A8-0133/2019

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva (EFCA) za financijsku godinu 2017.

(2018/2197(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Petri Sarvamaa

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2017.

(2018/2197(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2017. s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0087/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 768/2005 od 26. travnja 2005. o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku(5), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ribarstvo (A8-0133/2019),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za kontrolu ribarstva za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za kontrolu ribarstva, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2017.

(2018/2197(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0087/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(10), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 768/2005 od 26. travnja 2005. o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku(11), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ribarstvo (A8-0133/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2017.,

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za kontrolu ribarstva, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2017.

(2018/2197(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ribarstvo (A8-0133/2019),

A.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(13) Europske agencije za kontrolu ribarstva („Agencija”) za financijsku godinu 2017. njezin konačni proračun iznosio 17 113 000 EUR, što je povećanje od 71,70 % u odnosu na 2016. godinu; budući da je povećanje uglavnom povezano s glavom III. (operativni proračun), uz povećanje od 295 % u cilju dodatnog zakupa sredstava od strane Agencije (nova funkcija europske obalne straže); budući da cijeli proračun Agencije dolazi iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije za financijsku godinu 2017. vjerodostojna te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne,

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 98,9 %, što je smanjenje od 0,7 % u odnosu na 2016.; napominje sa žaljenjem da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 73,8 %, što je smanjenje od 14,7 % u usporedbi s 2016.;

Ukidanje prijenosa

2.  sa zabrinutošću primjećuje da su ukidanja prijenosa iz 2016. u 2017. iznosila 53 595 EUR, što predstavlja 5,22 % ukupnog prenesenog iznosa, što je povećanje od 0,5 % u odnosu na 2016.;

Uspješnost

3.  sa zadovoljstvom primjećuje da Agencija primjenjuje nekoliko ključnih pokazatelja uspješnosti za podršku svojim višegodišnjim strateškim ciljevima, za procjenu dodane vrijednosti svojih aktivnosti i za poboljšanje upravljanja proračunom;

4.  napominje da je Agencija na vrijeme provela 93 % svojih aktivnosti i da je primijenila 90 % svojeg godišnjeg plana komunikacijske strategije;

5.  sa zadovoljstvom primjećuje da su Agencija, Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu i Europska agencija za pomorsku sigurnost usvojile trostrani radni dogovor kojim se definira suradnja među tim agencijama i suradnja s nacionalnim tijelima koja obavljaju funkcije obalne straže; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o budućim planovima i razvoju u pogledu te suradnje;

6.  slaže se s time da je u kontekstu suradnje u pogledu europske obalne straže zadržavanje iste razine inspekcija kao 2016. bilo izazovno postignuće;

7.  naglašava da migracijska politika Unije, a osobito osnivanje europske granične i obalne straže u sklopu sveobuhvatnog poboljšanja obalne straže, za Agenciju podrazumijeva nove zadatke inspekcije i bolju suradnju, za što će biti potrebno povećanje financijskih sredstava te tehničkih i ljudskih resursa;

8.  ističe da bi se Agenciji trebala dodijeliti dostatna sredstva za provođenje novih vrsta operacija kojima bi se prekinule rute krijumčarenja ljudi, kao i za korištenje podataka koje pružaju sustavi izvješćivanja s njezinih brodova kako bi se identificirala plovila koja prevoze migrante;

9.  međutim, ustraje na ključnoj važnosti provedbe osnovnih inspekcija u kontekstu izvršenja obveze iskrcavanja;

10.  prima na znanje da su 20. lipnja 2017. predstavljeni rezultati druge neovisne vanjske evaluacije Agencije za petogodišnje razdoblje od 2012. do 2016.; sa zadovoljstvom primjećuje da se u izvješću potvrđuje pozitivan učinak Agencije u svim evaluacijskim kriterijima;

Kadrovska politika

11.  napominje da je 31. prosinca 2017. plan radnih mjesta bio popunjen 96,72 %, tj. imenovano je 59 privremenih djelatnika od 61 privremenih djelatnika koji su odobreni u okviru proračuna Unije (51 odobreno radno mjesto 2016.); također napominje da je 2017. za Agenciju radilo osam ugovornih djelatnika i pet upućenih nacionalnih stručnjaka; napominje da je, zbog promjene u uredbi o osnivanju, Agenciji odobreno 13 radnih mjesta povezanih s novim zadaćama, od kojih su tri bila iskorištena za bazu za preraspodjelu osoblja agencija;

12.  napominje da je Agencija usvojila oglednu odluku Komisije o politici zaštite dostojanstva osobe i sprečavanju uznemiravanja te da je poziv za povjerljive savjetnike pokrenut 2017. i da je obuka završena 2018.;

13.  poziva Agenciju da dodatno osnaži svoju politiku ravnoteže spolova kako bi premostila činjenicu da područjem iz kojeg dolaze stručnjaci tradicionalno dominiraju muškarci: usprkos ženskoj većini među osobljem izvršnog direktora te odjela za resurse i informacijsku tehnologiju, žene čine samo 22 % osoblja razreda AD 8 i više;

Javna nabava

14.  ističe se da je 2017. glavna djelatnost nabave bila usmjerena na pokretanje otvorenog poziva za najam patrolnog broda za nadzor ribarstva na moru (20 milijuna EUR) koji je uspješno dovršen i koji je doveo do potpisivanja okvirnog ugovora;

15.  sa zadovoljstvom primjećuje da je, u skladu s ciljem agencija Unije za dijeljenje nabave, Agencija 2017. pokrenula prvi međuinstitucijski javni poziv na podnošenje ponuda te da su se druge dvije agencije pridružile tom postupku javne nabave; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o razvoju događaja u vezi s postupcima zajedničke javne nabave;

Transparentnost i demokratičnost te sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa

16.  prima na znanje postojeće mjere Agencije i njezine stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača; sa zadovoljstvom primjećuje da stručnjaci koji ne potpišu izjavu o financijskim interesima ne smiju raditi u okviru posebnog ugovora te da Agencija redovito nadzire podnošenje izjava;

Unutarnje kontrole

17.  pozdravlja činjenicu da je Agencija izradila i provela centralizirano praćenje svih revizijskih preporuka koje su izdali Revizorski sud i Služba za unutarnju reviziju kako bi ih konsolidirala te kako bi se poboljšalo praćenje odgovarajućih planova djelovanja;

Ostale primjedbe

18.  prepoznaje napore Agencije da osigura troškovno učinkovito i okolišno prihvatljivo mjesto rada; ističe, međutim, da Agencija nije uvela nikakve dodatne mjere za smanjenje ili neutraliziranje emisija CO2;

o

o o

19.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2019.(14) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

10.1.2019

MIŠLJENJE Odbora za ribarstvo

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2017.

(2018/2197(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: José Blanco López

PRIJEDLOZI

Odbor za ribarstvo poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  prima na znanje godišnje izvješće Revizorskog suda o Agenciji za financijsku godinu 2017. kao i godišnje izvješće o njezinu radu za 2017.;

2.  izražava zadovoljstvo činjenicom da je Revizorski sud potvrdio da su transakcije na kojima se temelji godišnja računovodstvena dokumentacija za financijsku godinu 2017. zakonite i pravilne;

3.  pozdravlja znatno povećanje njezina proračuna za 2017., većeg za 86 % u odnosu na 2016., uključujući povećanje njezina operativnog proračuna od 295 % i neto povećanje od 10 članova statutarnog osoblja (20 %);

4.  ističe da je 2017. bila iznimna godina za Agenciju te da je spomenuto ukupno povećanje omogućilo njezin značajan doprinos uspostavi europske obalne straže;

5.  ističe da je Agencija, usprkos znatno povećanom proračunu i poteškoćama koje to podrazumijeva, uspjela održati dobru stopu izvršenja proračuna, i to 99 % u obvezama i 74 % u plaćanjima; zahvaljujući trudu uloženom u racionalizaciju i učinkovitost (95 % financijskih transakcija sada se obavlja elektronički), Agencija se s istim brojem osoblja prošle godine uspjela nositi s iznosom plaćanja većim za 15 %;

6.  slaže se s time da je u kontekstu suradnje u pogledu europske obalne straže zadržavanje iste razine inspekcija kao 2016. bilo izazovno postignuće;

7.  naglašava da migracijska politika Unije, a osobito osnivanje europske granične i obalne straže u sklopu sveobuhvatnog poboljšanja obalne straže, za Agenciju podrazumijeva nove zadatke inspekcije i bolju suradnju, za što će biti potrebno povećanje financijskih sredstava te tehničkih i ljudskih resursa;

8.  ističe da bi se Agenciji trebala dodijeliti dostatna sredstva za provođenje novih vrsta operacija kojima bi se prekinule rute krijumčarenja ljudi, kao i za korištenje podataka koje pružaju sustavi izvješćivanja s njezinih brodova kako bi se identificirala plovila koja prevoze migrante;

9.  međutim, ustraje u tome da su od ključne važnosti osnovne inspekcije provedene u kontekstu izvršenja obveze iskrcavanja;

10.  stoga se snažno zalaže za to da i sljedećih godina proračun bude povećan (u pogledu proračunskog doprinosa Unije, Agencija je i dalje na 25. mjestu od 41 agencije Unije);

11.  ističe da treba povećati proračunska sredstva za operacije Agencije u vezi s nadzorom nad ribarstvom sljedećih godina;

12.  osim toga, naglašava da je potrebno još više povećati resurse radi suočavanja s povećanim radnim opterećenjem zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije i njegovih potencijalno znatnih posljedica za okvir za kontrolu ribarstva;

13.  poziva Agenciju da dodatno osnaži svoju politiku ravnopravnosti spolova kako bi premostila činjenicu da područjem iz kojeg dolaze stručnjaci tradicionalno dominiraju muškarci: usprkos ženskoj većini među osobljem izvršnog direktora te odjela za resurse i informacijsku tehnologiju, žene čine samo 22 % osoblja razreda AD 8 i više;

14.  smatra da se jedan zastupnik u Europskom parlamentu treba imenovati u upravni odbor Agencije u cilju poboljšanja institucijske transparentnosti, osobito tijekom razdoblja u kojem spomenuti upravni odbor usvaja proračun; predlaže da se na taj položaj imenuje član Odbora za ribarstvo Europskog parlamenta.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

10.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

17

2

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Tilly Metz

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

17

+

ALDE

PPE

S&D

 

VERTS/ALE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Marco Affronte, Tilly Metz

2

-

EFDD

David Coburn, Sylvie Goddyn

3

0

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Petra Kammerevert

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 434, 30.11.2018, str. 109.

(2)

SL C 434, 30.11.2018, str. 109.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(5)

SL L 128, 21.5.2005., str. 1.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 434, 30.11.2018, str. 109.

(8)

SL C 434, 30.11.2018, str. 109.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(11)

SL L 128, 21.5.2005., str. 1.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

SL C 84, 17.3.2017, str. 158.

(14)

Usvojeni tekstovi, P8_TA-PROV(2019)0000.

Posljednje ažuriranje: 19. ožujka 2019.Pravna napomena