Procedūra : 2018/2197(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0133/2019

Pateikti tekstai :

A8-0133/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.25

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0266

PRANEŠIMAS     
PDF 199kWORD 64k
1.3.2019
PE 626.794v02-00 A8-0133/2019

dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EFCA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2197(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Petri Sarvamaa

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 Žuvininkystės komiteto NUOMONĖ
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2197(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8‑0087/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 768/2005, įsteigiantį Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą(5), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Žuvininkystės komiteto nuomonę (A8-0133/2019),

1.  patvirtina Europos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1)

OL C 434, 2018 11 30, p. 109.

(2)

OL C 434, 2018 11 30, p. 109.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(5)

OL L 128, 2005 5 21, p. 1.

(6)

OL L 328, 2013 12 07, p. 42.


2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2018/2197(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8‑0087/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 768/2005, įsteigiantį Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą(5), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Žuvininkystės komiteto nuomonę (A8-0133/2019),

1.  pritaria Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1)

OL C 434, 2018 11 30, p. 109.

(2)

OL C 434, 2018 11 30, p. 109.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(5)

OL L 128, 2005 5 21, p. 1.

(6)

OL L 328, 2013 12 07, p. 42.


3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2018/2197(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Žuvininkystės komiteto nuomonę (A8-0133/2019),

A.  kadangi, remiantis Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine(1), jos galutinis 2017 finansinių metų biudžetas buvo 17 113 000 EUR, t. y. 71,7 proc. didesnis nei 2016 m.; kadangi biudžeto padidėjimas iš esmės susijęs su III antraštine dalimi (veiklos biudžetas): jis padidėjo 295 proc., kad Agentūra galėtų ir toliau frachtuoti priemones (nauja Europos pakrančių apsaugos tarnyba); kadangi visą Agentūros biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai (toliau – „Rūmai“) pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog Agentūros 2017 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos, o jose nurodomos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  džiaugdamasis pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 98,9 proc., t. y. 0,7 proc. mažesnis, palyginti su 2016 m.; apgailestaudamas pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 73,8 proc., t. y., 14,7 proc. mažesnis, palyginti su 2016 m.;

Perkėlimų panaikinimas

2.  susirūpinęs pažymi, kad panaikinti perkėlimai iš 2016 į 2017 metus siekė 53 595 EUR, t. y. 5,22 proc. bendros perkeltos sumos – 0,5 proc. daugiau negu 2016 m.;

Veiklos rezultatai

3.  džiaugdamasis pažymi, kad Agentūra naudoja įvairius pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kurie jai padeda siekti daugiamečių strateginių tikslų, įvertinti savo veiklos pridėtinę vertę ir pagerinti biudžeto valdymą;

4.  pažymi, kad Agentūra laiku įgyvendino 93 proc. savo veiklos ir įgyvendino 90 proc. savo metinio komunikacijos strategijos plano;

5.  džiaugdamasis pažymi, kad Agentūra, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir Europos jūrų saugumo agentūra priėmė trišalį darbo susitarimą, kuriame apibrėžtas šių agentūrų bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas su nacionalinėmis valdžios institucijomis, vykdančiomis pakrančių apsaugos funkcijas; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie tolesnius planus ir pokyčius, susijusius su šiuo bendradarbiavimu;

6.  sutinka, kad išlaikyti tokį pat aukštą kontrolės lygį kaip 2016 m. buvo nelengva, atsižvelgiant į tai, kad bendradarbiaudama Agentūra vykdė Europos pakrančių apsaugos funkcijas;

7.  pažymi, kad Sąjungos migracijos politika ir visų pirma Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų įsteigimas siekiant apskritai gerinti pakrančių apsaugos funkcijas reiškia, kad Agentūrai teks vykdyti naujas tikrinimo užduotis ir užtikrinti geresnį bendradarbiavimą, todėl reikės daugiau lėšų ir techninių bei žmogiškųjų išteklių;

8.  pažymi, kad Agentūrą reikėtų aprūpinti pakankamais ištekliais, kad ji galėtų vykdyti naujo pobūdžio operacijas, skirtas neteisėto žmonių gabenimo maršrutams suardyti, taip pat naudoti iš tų laivų sistemų perduodamus duomenis siekiant aptikti migrantus gabenančius laivus;

9.  vis dėlto primygtinai pabrėžia, kad pagrindinė inspektavimo veikla, siekiant įgyvendinti įpareigojimą iškrauti laimikį, yra nepaprastai svarbi;

10.  atkreipia dėmesį į tai, kad antrojo penkerių metų (2012–2016 m.) nepriklausomo Agentūros išorės vertinimo rezultatai pateikti 2017 m. birželio 20 d.; džiaugdamasis pažymi, kad vertinime patvirtinama, jog Agentūros veiklos rezultatai pagal visus vertinimo kriterijus yra teigiami;

Personalo politika

11.  pažymi, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 96,72 proc.: pagal etatų planą patvirtintas 61 laikinųjų darbuotojų etatas, o užpildyti 59 laikinųjų darbuotojų etatai (2016 m. patvirtintas 51 etatas); pažymi, kad 2017 m. Agentūroje papildomai dirbo aštuoni sutartininkai ir penki deleguotieji nacionaliniai ekspertai; atkreipia dėmesį į tai, kad pakeitus Agentūros steigimo reglamentą, Agentūrai buvo skirta 13 etatų susijusioms naujoms užduotims vykdyti, iš kurių trys buvo priskirti agentūrų etatų perskirstymo fondui;

12.  pažymi, kad Agentūra priėmė Komisijos pavyzdinį sprendimą dėl asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politikos ir kad 2017 m. paskelbtas konfidencialių patarėjų konkursas, o mokymai baigti 2018 m.;

13.  ragina Agentūrą toliau stiprinti lyčių lygybės politiką, siekiant prasiskverbti į tradiciškai vyrų dominuojamą sektorių, iš kurio skiriami Agentūros ekspertai; nepaisant to, kad daugumą vykdomojo direktoriaus ir Išteklių ir IT skyriaus personalo sudaro moterys, tik 22 proc. AD 8 ir aukštesnės kategorijos darbuotojų yra moterys;

Viešasis pirkimas

14.  pabrėžia, kad 2017 m. pagrindinė viešojo pirkimo veikla buvo sutelkta į tai, kad būtų paskelbtas atviras konkursas dėl atviros jūros žvejybos patruliavimo laivo frachtavimo (20 mln. EUR), kuris buvo sėkmingai užbaigtas pasirašant preliminariąją sutartį;

15.  džiaugdamasis pažymi, kad Agentūra, atsižvelgdama į Sąjungos agentūrų tikslą dalytis viešojo pirkimo pastangomis, 2017 m. paskelbė savo pirmąjį tarpinstitucinį atvirą kvietimą dalyvauti konkurse ir kad dar dvi agentūros prisijungė prie šios viešojo pirkimo procedūros; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie būsimus pokyčius, susijusius su bendromis pirkimo procedūromis;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas bei skaidrumas

16.  palankiai vertina esamas Agentūros priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą bei informatorių apsaugą; džiaugdamasis pažymi, kad ekspertams, nepasirašiusiems interesų deklaracijos, neleidžiama dirbti pagal konkrečią sutartį ir kad Agentūra reguliariai stebi deklaracijų teikimą;

Vidaus kontrolė

17.  palankiai vertina tai, kad Agentūra išvystė ir įgyvendino centralizuotą visų Audito Rūmų ir Vidaus audito tarnybos audito rekomendacijų stebėjimo sistemą, kad galėtų tokias rekomendacijas konsoliduoti ir stebėti jų įgyvendinimą bei pagerinti atitinkamų veiksmų planų pažangos stebėjimą;

Kitos pastabos

18.  atkreipia dėmesį į Agentūros pastangas užtikrinti ekonomiškai efektyvią ir aplinką tausojančią darbų vietą; vis dėlto pažymi, kad Agentūra nenustatė jokių papildomų išmetamo CO2 kiekio mažinimo arba kompensavimo priemonių;

o

o o

19.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2019 m. ... rezoliucijoje(2) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1)

OL C 84, 2017 3 17, p. 158.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2019)0000.


Žuvininkystės komiteto NUOMONĖ  (10.1.2019)

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EFCA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2197(DEC))

Nuomonės referentas: José Blanco López

PASIŪLYMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų metinę ataskaitą dėl Agentūros 2017 finansinių metų ir į Agentūros metinę 2017 m. veiklos ataskaitą;

2.  džiaugiasi, kad Audito Rūmai pareiškė, jog 2017 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

3.  palankiai vertina tai, kad Agentūros biudžetas 2017 m. gerokai padidėjo – 86 proc., palyginti su 2016 m. biudžetu, be kita ko, 295 proc. padidėjo jos veiklos biudžetas, o darbuotojų skaičius iš viso padidėjo 10 (20 proc.);

4.  pabrėžia, kad 2017 m. Agentūrai buvo išskirtiniai metai, nes tiek padidinus bendrą biudžetą ir darbuotojų skaičių ji galėjo svariai prisidėti prie Europos pakrančių apsaugos pajėgumų didinimo;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad nepaisant tokio gerokai padidėjusio biudžeto ir su tuo susijusių patirtų sunkumų, Agentūra sugebėjo išlaikyti gerą biudžeto vykdymo rodiklį – įvykdė 99 proc. įsipareigojimų ir 74 proc. mokėjimų; įdėtos racionalizavimo ir efektyvumo didinimo pastangos davė rezultatų (95 proc. finansinių operacijų dabar valdoma elektroniniu būdu) – Agentūra per praėjusius metus sugebėjo įvykdyti 15 proc. daugiau mokėjimų, nepadidinusi žmogiškųjų išteklių;

6.  sutinka, kad išlaikyti tokį pat aukštą inspektavimo lygį kaip 2016 m. buvo nelengva, atsižvelgiant į tai, kad bendradarbiaudama Agentūra vykdė Europos pakrančių apsaugos funkcijas;

7.  pažymi, kad Sąjungos migracijos politika ir visų pirma Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų įsteigimas siekiant apskritai gerinti pakrančių apsaugos funkcijas reiškia, kad Agentūra turės vykdyti naujas tikrinimo užduotis ir užtikrinti geresnį bendradarbiavimą, todėl reikės daugiau lėšų ir techninių bei žmogiškųjų išteklių;

8.  pažymi, kad Agentūrą reikėtų aprūpinti pakankamais ištekliais, kad ji galėtų vykdyti naujo pobūdžio operacijas, skirtas neteisėto žmonių gabenimo maršrutams suardyti, taip pat naudoti iš tų laivų sistemų perduodamus duomenis siekiant aptikti migrantus gabenančius laivus;

9.  vis dėlto primygtinai pabrėžia, kad pagrindinė inspektavimo veikla, siekiant įgyvendinti įpareigojimą iškrauti laimikį, yra nepaprastai svarbi;

10.  todėl tvirtai pritaria tam, kad ir ateinančiais metais būtų skiriamas padidintas biudžetas (pagal ES biudžeto įnašo dydį Agentūra ir toliau užimtų 25 vietą iš 41);

11.  pabrėžia, kad ateinančiais metais reikia padidinti biudžeto asignavimus, skirtus Agentūros su žuvininkystės priežiūra susijusioms operacijoms finansuoti;

12.  be to, pabrėžia, kad reikėtų skirti netgi dar daugiau išteklių, kad būtų galima įveikti padidėjusį darbo krūvį, susijusį su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos, ir galimomis didžiulėmis jo pasekmėmis žuvininkystės kontrolės sistemai;

13.  ragina Agentūrą toliau stiprinti lyčių lygybės politiką, siekiant prasiskverbti į tradiciškai vyrų dominuojamą sektorių, iš kurio skiriami Agentūros ekspertai; nepaisant to, kad daugumą vykdomojo direktoriaus ir Išteklių bei IT skyrių personalo sudaro moterys, tik 22 proc. AD 8 ir aukštesnės kategorijos darbuotojų yra moterys;

14.  dar kartą išreiškia nuomonę, kad derėtų paskirti vieną Europos Parlamento narį į Agentūros administracinę valdybą, siekiant padidinti jos institucinį skaidrumą, ypač valdybai tvirtinant biudžetą; siūlo šiuo valdybos nariu rinkti Europos Parlamento Žuvininkystės komiteto narį.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

10.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

2

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Tilly Metz

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

17

+

ALDE

PPE

S&D

 

VERTS/ALE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer‑Pierik, Jarosław Wałęsa

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Marco Affronte, Tilly Metz

2

-

EFDD

David Coburn, Sylvie Goddyn

3

0

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Petra Kammerevert


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. kovo 19 d.Teisinis pranešimas