Menetlus : 2018/2191(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0134/2019

Esitatud tekstid :

A8-0134/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.22

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0263

RAPORT     
PDF 182kWORD 65k
1.3.2019
PE 626.791v02-00 A8-0134/2019

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2191(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Petri Sarvamaa

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2191(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 851/2004 (millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus)(5), eriti selle artiklit 23,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0134/2019),

1.  annab heakskiidu Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse direktori tegevusele keskuse 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2018/2191(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(10), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 851/2004 (millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus)(11), eriti selle artiklit 23,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0134/2019),

1.  annab heakskiidu Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2018/2191(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0134/2019),

A.  arvestades, et Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (edaspidi „keskus“) tulude ja kulude aruande(13) kohaselt oli keskuse 2017. aasta lõplik eelarve 58 042 653 eurot, mis tähendab 2016. aastaga võrreldes eelarve vähenemist 0,35 % võrra; arvestades, et 97,80 % keskuse eelarvest tuleb liidu eelarvest;

B.  arvestades, et Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) märkis oma aruandes Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et keskuse raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2017. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,78 %, mis on 2016. aastaga võrreldes 1,76 % võrra kõrgem; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 81,71 %, mis on eelnenud aastaga võrreldes 2,45 % võrra kõrgem;

2.  tuletab meelde, et kuna keskus on liidu amet, on selle eelarve koostatud eurodes; kuna keskus asub aga väljaspool euroala (Rootsis), tekib suur osa selle kuludest Rootsi kroonides (SEK); märgib lisaks, et keskusele avaldab mõju vahetuskursi kõikumine, sest tal mitte ainult ei ole pangaarved Rootsi kroonides, vaid ta teeb teatavaid tehinguid ka muudes välisvaluutades;

Ülekantud assigneeringute tühistamine

3.  märgib murelikult, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringutest tühistati 953 754 eurot, mis moodustab kogu üle kantud summast 8,73 %, kuid on siiski 2016. aasta tühistamismäärast 3,11 % võrra madalam;

Tulemuslikkus

4.  märgib rahuloluga, et keskus kasutab oma tegevuse lisaväärtuse hindamiseks ja eelarvehalduse parandamiseks mitut võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajat ja muu hulgas ka komisjoni 13. märtsi 2015. aasta töödokumendis(14) esitatud peamiste tulemusnäitajate loetelu;

5.  võtab teadmiseks, et keskus viis lõpule oma haigusseiresüsteemide ümberkorraldamise tegevuskava, avaldas hinnangud ELi uute terviseohtude kohta ja toetas jätkuvalt liidu mikrobioloogialaborite suutlikkuse jälgimist;

6.  tuletab meelde, et keskuse ülesanne on teha kindlaks, milliseid ohte nakkushaigused inimeste tervisele praegu tekitavad ja millised ohud võivad tekkida edaspidi, ning neid ohte hinnata ja neist teavitada; rõhutab, et 2017. aastal täitis keskus 59 ametlikku teadusliku arvamuse taotlust, millest 35 esitas Euroopa Parlament, ja avaldas kokku 210 aruannet (2016. aastal 158 aruannet), sh 38 kiiret riskianalüüsi, milles käsitleti Euroopas esinevaid uusi haigusohte, ja 78 järelevalvearuannet;

7.  märgib, et keskus algatas ka projekti EPHESUS, mille eesmärk on hinnata kõiki liidu / Euroopa Majanduspiirkonna rahvatervisesektoris kasutatavaid nakkushaiguste seire süsteeme, ja alustas oma haigusprogrammide hindamist;

8.  tunneb heameelt selle üle, et keskus on seadnud prioriteediks meetmed, millega tõrjuda ohtu, mida liidus tekitavad ravimiresistentsus ja vaktsiinikõhklus;

9.  märgib rahuloluga, et keskus jagab parimaid tavasid ja teeb korrapäraselt koostööd teiste ametitega, eelkõige Euroopa Toiduohutusameti, Euroopa Ravimiameti ning Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskusega; võtab ühtlasi teadmiseks, et keskus osaleb teiste ametite korraldatavates institutsioonidevahelistes hangetes; rõhutab, et keskus peaks ka edaspidi soodustama koostööd teiste liidu ametite ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ning toetama sidusrühmade ja kodanikega peetavat arutelu;

10.  võtab teadmiseks, et aastatel 2018–2019 tehakse välishindamine ajavahemiku 2013–2017 kohta; palub, et keskus teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selle tulemustest;

Personalipoliitika

11.  märgib, et 31. detsembril 2017 oli ametikohtade loetelust täidetud 91,21 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 182 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 166 (2016. aastal oli kinnitatud ametikohti 186); märgib, et 2017. aastal töötas keskuse heaks ka 97 lepingulist töötajat ja kolm lähetatud riiklikku eksperti;

12.  märgib, et keskus on kehtestanud inimväärikuse kaitsmise ja ahistamise vältimise poliitika; märgib, et see hõlmab konfidentsiaalset nõustamist ja koolitusi; märgib, et 2017. aastal anti teada kahest ahistamisjuhtumist, mida ka uuriti;

Hanked

13.  tõdeb, et komisjoni DG DIGITi rakendusel e-PRIOR põhinev elektrooniline hankesüsteem ja hangete parem järelevalve on keskuse hankemenetlusi parandanud; võtab ühtlasi teadmiseks, et keskus viis 2017. aastal lõpule 316 hankemenetlust;

Huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning läbipaistvus

14.  märgib, et keskuse direktori CV ja huvide deklaratsioon on avaldatud keskuse veebisaidil; tunneb muret selle pärast, et sealt puuduvad mõned haldusnõukogu ja nõuandva kogu liikmete CVd ja huvide deklaratsioonid; palub keskusel teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selles küsimuses võetud meetmetest;

15.  võtab teadmiseks keskuse võetud meetmed ja jätkuvad pingutused, mille eesmärk on tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning rikkumisest teatajate kaitse; märgib, et keskuse andmetel lõpetas Euroopa Pettustevastane Amet 2017. aastal ühe rikkumisest teatamise juhtumi ilma edasiste meetmeteta; märgib, et 2017. aastal tuvastati kuus võimalikku huvide konflikti ja nende täiendava uurimise tulemusel tuvastati üks huvide konflikt, mille tagajärjel paluti ühel isikul mitte osaleda ühte konkreetset päevakorrapunkti käsitleval arutelul;

Sisekontroll

16.  märgib murelikult, et 2017. aastal esines 26 korral möödaminekut kontrollidest või kõrvalekallet kehtestatud protsessidest ja menetlustest, kuid see arv on siiski 14 võrra väiksem kui 2016. aastal; võtab teadmiseks, et selliste juhtumite vähendamiseks on vastu võetud tegevuskava; palub keskusel teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selles küsimuses võetud parandusmeetmete tulemustest;

17.  märgib, et lisaks farmaatsiatööstuse esindajatega toimuvate kohtumiste sisekorrale on väljatöötamisel ka kolmandate isikutega vastastikuse mõistmise memorandumite ja koostöölepingute sõlmimise sisekord; palub, et keskus teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selles küsimuses tehtud edusammudest;

Muud märkused

18.  märgib, et 2016. aasta juulis sõlmis keskus oma uute ruumide jaoks uue rendilepingu, mis jõustus 2018. aasta veebruari lõpus, ning et uue rendilepingu kestus on 15 aastat; märgib, et keskus kolis uutesse ruumidesse 2018. aasta aprillis;

o

o o

19.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma ... 2019. aasta resolutsioonile ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta(15).

24.1.2019

KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2191(DEC))

Arvamuse koostaja: Adina-Ioana Vălean

ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  märgib, et Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (edaspidi „keskus“) 2017. aasta lõplik eelarve oli 58 042 653 eurot, mis on 2016. aasta eelarvest veidi (0,35 %) väiksem; märgib, et 97,80 % keskuse eelarvevahenditest saadakse liidu eelarvest;

2.  märgib, et 2017. aastal eelarve jälgimisel tehtud pingutuste tulemusel saavutati eelarve täitmise määr 99,78 %, mis on 2016. aasta määrast 1,76 % võrra kõrgem; märgib, et maksete assigneeringutest täideti 81,71 %, mis on 2016. aasta määrast 2,45 % võrra kõrgem;

3.  tuletab meelde, et kuna keskus on liidu amet, on selle eelarve koostatud eurodes; kuna keskus asub aga väljaspool euroala (Rootsis), tekib suur osa selle kuludest Rootsi kroonides (SEK); märgib lisaks, et keskusele avaldab mõju vahetuskursi kõikumine, sest tal mitte ainult ei ole pangaarved Rootsi kroonides, vaid ta teeb teatavaid tehinguid ka muudes välisvaluutades;

4.  tuletab meelde, et keskuse ülesanne on teha kindlaks, milliseid ohte nakkushaigused inimeste tervisele praegu tekitavad ja millised ohud võivad tekkida edaspidi, ning neid ohte hinnata ja neist teavitada; rõhutab, et 2017. aastal täitis keskus 59 ametlikku teadusliku arvamuse taotlust, millest 35 esitas Euroopa Parlament, ja avaldas kokku 210 aruannet (2016. aastal 158 aruannet), sh 38 kiiret riskianalüüsi, milles käsitleti Euroopas esinevaid uusi haigusohte, ja 78 järelevalvearuannet;

5.  märgib, et 2017. aastal alustas haldusnõukogu ettevalmistusi keskuse kolmandaks välishindamiseks, mis puudutab 2013.–2017. aastat, ja mis algas 2018. aasta septembris; märgib, et keskus algatas ka projekti EPHESUS, mille eesmärk on hinnata kõiki liidu / Euroopa Majanduspiirkonna rahvatervisesektoris kasutatavaid nakkushaiguste seire süsteeme, ja alustas oma haigusprogrammide hindamist;

6.  tunneb heameelt selle üle, et keskus on seadnud prioriteediks meetmed, millega tõrjuda ohtu, mida liidus tekitavad ravimiresistentsus ja vaktsiinikõhklus;

7.  rõhutab, et keskus on kasutusele võtnud uued IT-vahendid, millega parandada hangete kavandamist ja seiret, et kõrvaldada hiljutise auditi käigus kindlaks tehtud suured puudused;

8.  rõhutab, et keskus peaks ka edaspidi soodustama koostööd teiste liidu ametite ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ning toetama sidusrühmade ja kodanikega peetavat arutelu;

9.  rõhutab, et 2017. aastal anti teada kahest ahistamisjuhtumist, mida ka uuriti;

10.  tunneb heameelt asjaolu üle, et kontrollikoda märkis, et ta sai keskuse 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ning selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta piisava kindluse;

11.  soovitab olemasolevate andmete põhjal anda Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse direktori tegevusele keskuse 2017. aasta eelarve täitmisel heakskiidu.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

46

6

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Olle Ludvigsson

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISONIS

46

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

6

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ECR

Jadwiga Wiśniewska

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.2.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Petra Kammerevert

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 128.

(2)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 128.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(5)

ELT L 142, 30.4.2004, lk 1.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 128.

(8)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 128.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(11)

ELT L 142, 30.4.2004, lk 1.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

ELT C 108, 22.3.2018, lk 213.

(14)

Komisjoni talituste 13. märtsi 2015. aasta töödokument „Guidelines on key performance indicators (KPI) for directors of EU decentralised agencies“ (Suunised ELi detsentraliseeritud asutuste juhtidele tulemuslikkuse põhinäitajate kohta), SWD (2015)0062.

(15)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2019)0000.

Viimane päevakajastamine: 19. märts 2019Õigusalane teave