Postupak : 2018/2191(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0134/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0134/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.22

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0263

IZVJEŠĆE     
PDF 196kWORD 54k
1.3.2019
PE 626.791v02-00 A8-0134/2019

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) za financijsku godinu 2017.

(2018/2191(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Petri Sarvamaa

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2017.

(2018/2191(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2017., s odgovorom Centra(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 851/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o osnivanju Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti(5), a posebno njezin članak 23.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0134/2019),

1.  daje razrješnicu direktoru Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za izvršenje proračuna Centra za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2017.

(2018/2191(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2017., s odgovorom Centra(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(10), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 851/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o osnivanju Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti(11), a posebno njezin članak 23.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0134/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2017.

(2018/2191(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0134/2019),

A.  budući da je, prema njegovu izvještaju o prihodima i rashodima(13), konačni proračun Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti(dalje u tekstu: Centar) za financijsku godinu 2017. iznosio 58 042 653 EUR, što je blago povećanje od 0,35 % u odnosu na 2016. godinu; budući da 97,80 % proračuna Centra proizlazi iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,78 %, što je povećanje od 1,76 % u odnosu na 2016.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 81,71 %, što je povećanje od 2,45 % u odnosu na prethodnu godinu;

2.  podsjeća na to da Centar, kao agencija Unije, ima proračun u eurima; međutim, s obzirom na to da se njegovo sjedište nalazi izvan europodručja (u Švedskoj), mnogi su njegovi rashodi u švedskim krunama; štoviše, Centar je izložen fluktuacijama deviznog tečaja jer, osim što ima bankovne račune u švedskim krunama, također izvršava određene transakcije u drugim stranim valutama;

Ukidanje prijenosa

3.  sa zabrinutošću primjećuje da su ukidanja prijenosa iz 2016. u 2017. iznosila 953 754 EUR, što predstavlja 8,73 % ukupnog prenesenog iznosa, i da to predstavlja smanjenje od 3,11 % u odnosu na 2016.;

Uspješnost

4.  sa zadovoljstvom napominje da Centar upotrebljava nekoliko ključnih pokazatelja uspješnosti kako bi se ocijenila dodana vrijednost njegovih aktivnosti, kao i popis ključnih pokazatelja uspješnosti iz radnog dokumenta službi Komisije od 13. ožujka 2015.(14) kako bi se poboljšalo njegovo upravljanje proračunom;

5.  prima na znanje da je Centar dovršio plan za reorganizaciju svojih sustava za nadzor bolesti, objavio evaluacije o novim zdravstvenim prijetnjama u Uniji i nastavio podupirati praćenje kapaciteta mikrobioloških laboratorija u Uniji;

6.  ponavlja da je zadaća Centra utvrditi i procijeniti postojeće i nove prijetnje prenosivih bolesti za zdravlje ljudi te izvještavati o njima; naglašava da je 2017. Centar odgovorio na 59 formalnih znanstvenih zahtjeva, od kojih 35 iz Parlamenta, te objavio ukupno 210 izvješća (u usporedbi s njih 158 2016. godine), uključujući 38 brzih procjena rizika povezanih s novim prijetnjama bolesti u Europi i 78 izvješća o nadzoru;

7.  napominje da je Centar pokrenuo projekt EPHESUS, namijenjen za ocjenjivanje sustava za nadzor zaraznih bolesti u sektoru javnog zdravstva u Uniji/EGP-u, te je započeo s evaluacijom svojih programa povezanih s bolestima;

8.  pozdravlja činjenicu da je Centar kao prioritet odredio aktivnosti kojima se želi riješiti problem opasnosti koja se javlja zbog stvaranja otpornosti na antimikrobna sredstva i povećanja otpora prema cijepljenju u Uniji;

9.  sa zadovoljstvom napominje da Centar dijeli najbolju praksu i redovito surađuje s drugim agencijama, posebno s Europskom agencijom za sigurnost hrane, Europskom agencijom za lijekove i Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama; nadalje prima na znanje da Centar sudjeluje u međuinstitucijskim postupcima javne nabave koje organiziraju druge agencije; naglašava da bi Centar i dalje trebao promicati suradnju s drugim agencijama Unije i međunarodnim organizacijama te poticati dijalog s dionicima i građanima;

10.  prima na znanje da će se u razdoblju 2018. – 2019. provesti vanjska evaluacija za razdoblje 2013. – 2017.; poziva Centar da tijelo nadležno za davanje razrješnica obavještava o rezultatima;

Politika zapošljavanja

11.  napominje da je 31. prosinca 2017. bilo izvršeno 91,21 % plana radnih mjesta, tj. imenovano je 166 privremenih djelatnika od 182 privremenih djelatnika koji su odobreni u okviru proračuna Unije (u odnosu na 186 odobrenih radnih mjesta u 2016.); također primjećuje da je 2017. za Centar radilo 97 ugovornih djelatnika i troje upućenih nacionalnih stručnjaka;

12.  napominje da je Centar donio politiku o zaštiti dostojanstva osoba i sprečavanju uznemiravanja; prima na znanje da Centar nudi povjerljivo savjetovanje kao i tečajeve za osposobljavanje; napominje da je 2017. bilo dva slučaja uznemiravanja koji su prijavljeni i nad kojima se provela istraga;

Javna nabava

13.  prima na znanje da je korištenje elektroničkih radnih postupaka za javnu nabavu, na temelju aplikacije Glavne uprave Komisije za informatiku e-PRIOR, uz poboljšanja u praćenju nabave, poboljšalo postupke javne nabave Centra; nadalje prima na znanje da je Centar 2017. dovršio 316 postupaka javne nabave;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

14.  prima na znanje da su izjava direktora Centra o financijskim interesima i njegov životopis objavljeni na internetskim stranicama Centra; sa zabrinutošću napominje da nedostaju neke izjave o financijskim interesima i životopisi članova upravnog odbora i savjetodavnog foruma; poziva Centar da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetima u pogledu toga;

15.  prima na znanje postojeće mjere Centra i njegove stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja sukoba interesa i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača; napominje da je, prema navodima Centra, Europski ured za borbu protiv prijevara 2017. zaključio jedan slučaj „zviždača” bez daljnjeg postupanja; napominje da je 2017. utvrđeno i dodatno istraženo šest potencijalnih slučajeva sukoba interesa, od kojih je utvrđen jedan sukob interesa, zbog čega je od jedne osobe zatraženo da se suzdrži od rasprave o određenoj točki dnevnog reda;

Unutarnje kontrole

16.  sa zabrinutošću napominje da je 2017. došlo do 26 slučajeva zaobilaženja kontrole i odstupanja od uspostavljenih procesa i postupaka, što je 14 slučajeva manje nego 2016.; prima na znanje da je usvojen akcijski plan za smanjenje broja takvih zaobilaženja i odstupanja; poziva Centar da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o rezultatima korektivnih mjera u tom pogledu;

17.  primjećuje da je, osim internog postupka u vezi sa sastancima s farmaceutskom industrijom, u razvoju i unutarnji postupak za sklapanje memoranduma o razumijevanju i sporazuma o suradnji s trećim stranama; poziva Centar da o napretku u vezi s time obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

Druge primjedbe

18.  napominje da je Centar u srpnju 2016. potpisao novi ugovor o najmu novih poslovnih prostora, koji je stupio na snagu krajem veljače 2018. i da novi ugovor o najmu vrijedi 15 godina; prima na znanje da se Centar u travnju 2018. preselio u nove prostorije;

o

o o

19.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2019.(15) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

24.1.2019

MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) za financijsku godinu 2017.

(2018/2191(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Adina-Ioana Vălean

PRIJEDLOZI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  prima na znanje da je konačni proračun Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti („Centar”) za financijsku godinu 2017. iznosio 58 042 653 EUR , što predstavlja blago smanjenje od 0,35 % u odnosu na 2016.; napominje da 97,80 % proračuna Centra proizlazi iz proračuna Unije;

2.  prima na znanje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,78 %, što je povećanje od 1,76 postotnog boda u odnosu na 2016.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 81,71 %, što je povećanje od 2,45 postotnih bodova u odnosu na 2016.;

3.  podsjeća na to da Centar, kao agencija Unije, ima proračun u eurima; međutim, s obzirom na to da se njegovo sjedište nalazi izvan europodručja (u Švedskoj), mnogi su njegovi rashodi u švedskim krunama; štoviše, Centar je izložen fluktuacijama deviznog tečaja jer, osim što ima bankovne račune u švedskim krunama, također izvršava određene transakcije u drugim stranim valutama;

4.  ponavlja da je zadaća Centra utvrditi i procijeniti postojeće i nove prijetnje prenosivih bolesti za zdravlje ljudi te izvještavati o njima; naglašava da je 2017. Centar odgovorio na 59 formalnih znanstvenih zahtjeva, od kojih 35 iz Parlamenta, te objavio ukupno 210 izvješća (u usporedbi s njih 158 2016. godine), uključujući 38 brzih procjena rizika povezanih s novim prijetnjama bolesti u Europi i 78 izvješća o nadzoru;

5.  napominje da je 2017. upravni odbor započeo s pripremom za treću vanjsku evaluaciju Centra za razdoblje od 2013. do 2017., koja je započela u rujnu 2018.; napominje da je Centar pokrenuo projekt EPHESUS, namijenjen za ocjenjivanje sustava za nadzor zaraznih bolesti u sektoru javnog zdravstva u Uniji/EGP-u, te je započeo s evaluacijom svojih programa povezanih s bolestima;

6.  pozdravlja činjenicu da je Centar kao prioritet odredio aktivnosti kojima se želi riješiti problem opasnosti koja se javlja zbog stvaranja otpornosti na antimikrobna sredstva i povećanja otpora prema cijepljenju u Uniji;

7.  ističe da je Centar uveo nove informatičke alate za poboljšanje planiranja i praćenja postupka javne nabave, čime je ispravio znatne nedostatke koji su utvrđeni tijekom nedavne revizije;

8.  naglašava da bi Centar i dalje trebao promicati suradnju s drugim agencijama Unije i međunarodnim organizacijama te poticati dijalog s dionicima i građanima;

9.  ističe da je 2017. bilo dva slučaja uznemiravanja koji su prijavljeni i nad kojima se provela istraga;

10.  pozdravlja činjenicu da je Revizorski sud stekao razumno uvjerenje da je računovodstvena dokumentacija Centra za financijsku godinu 2017. vjerodostojna te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

11.  na temelju dostupnih činjenica preporučuje da se direktoru Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti da razrješnica u vezi s izvršenjem proračuna Centra za financijsku godinu 2017.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

22.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

46

6

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Olle Ludvigsson

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

46

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ECR

Jadwiga Wiśniewska

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Petra Kammerevert

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 434, 30.11.2018, str. 128.

(2)

SL C 434, 30.11.2018, str. 128.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(5)

SL L 142, 30.4.2004., str. 1.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 434, 30.11.2018, str. 128.

(8)

SL C 434, 30.11.2018, str. 128.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(11)

SL L 142, 30.4.2004., str. 1.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

SL C 108, 22.3.2018, str. 213.

(14)

Radni dokument službi Komisije od 13. ožujka 2015., „Smjernice o ključnim pokazateljima uspješnosti za direktore decentraliziranih agencija EU-a”, SWD(2015)0062.

(15)

Usvojeni tekstovi, P8_TA-PROV(2019)0000.

Posljednje ažuriranje: 19. ožujka 2019.Pravna napomena