Процедура : 2018/2185(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0135/2019

Внесени текстове :

A8-0135/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.30
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0271

ДОКЛАД     
PDF 226kWORD 71k
1.3.2019
PE 626.799v02-00 A8-0135/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата (EMA) за финансовата 2017 година

(2018/2185(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Петри Сарвама

ИЗМЕНЕНИЯ
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2017 година

(2018/2185(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0075/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата(5), и по-специално член 68 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0135/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция по лекарствата във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция по лекарствата, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2017 година

(2018/2185(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0075/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(10), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата(11), и по-специално член 68 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0135/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция по лекарствата, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2017 година

(2018/2185(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0135/2019),

A.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(13) на Европейската агенция по лекарствата („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 331 266 000 EUR, което представлява увеличение със 7,41% спрямо 2016 г.; като има предвид, че Агенцията се финансира чрез такси, като 86% от нейните приходи за 2017 г. са от такси, плащани от фармацевтичната промишленост за доставени услуги, и 12% са от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“), заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 92,92%, което представлява намаление с 3,38% в сравнение с 2016 г.; отбелязва също така, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 76,62%, което представлява намаление с 5,73% в сравнение с 2016 г.;

Анулиране на преноси

2.  отбелязва със съжаление, че анулираните бюджетни кредити, пренесени от 2016 г. към 2017 г., възлизат на 4 350 908 EUR, което представлява 10,11% от общия размер на пренесената сума и показва значително увеличение с 5,65% в сравнение с 2016 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки за осигуряване на пълно използване на пренесените бюджетни кредити, за да се избегне отменянето на значителни ресурси;

Резултати от дейността

3.  отчита, че Агенцията използва няколко ключови показателя за ефективност, включително комбинация от оперативни, ръководни/управленски и комуникационни/свързани със заинтересованите лица показатели, за измерване на обема на работата си, изпълнението на работната си програма и удовлетворението на заинтересованите лица, наред с другото, с цел да се оцени добавената стойност, осигурявана от нейните дейности, както и че тя използва и методология за планиране и мониторинг на бюджета с цел подобряване на управлението на бюджета;

4.  отчита, че през ноември 2017 г. Агенцията е въвела нова и подобрена версия на системата EudraVigilance – информационна система, която се използва за докладване на предполагаеми странични ефекти на лекарствата;

5.  посочва отново важната роля на Агенцията за защита и насърчаване на общественото здраве и здравето на животните чрез оценката и контрола върху лекарствата, предназначени за хуманна или ветеринарна употреба;

6.  подчертава, че редица дейности на Агенцията бяха забавени или отложени поради излизането на Обединеното кралство от ЕС или външни обстоятелства;

7.  подчертава, че през 2017 г. Агенцията препоръча 110 нови лекарства за издаване на разрешение за търговия (92 за хуманна и 18 за ветеринарна употреба) и че те включват 42 нови активни вещества (35 за хуманна и 7 за ветеринарна употреба);

8.  приветства факта, че през 2017 г. Агенцията е изпълнила комуникационен план за засилване на сътрудничеството с националните компетентни органи, организациите на пациентите, потребителите и професионалистите в областта на здравеопазването;

9.  отбелязва със задоволство, че Агенцията си сътрудничи с други агенции по съвместни научни проекти и обменя подкрепа или научни данни; отчита освен това, че Агенцията има официални работни договорености с петте агенции, които са основните ѝ партньори;

10.  отбелязва, че управителният съвет на Агенцията е приел многогодишния работен план за периода 2018 – 2020 г., който подкрепя изпълнението на съвместната стратегия за европейската регулаторна мрежа за лекарствата и освен това очертава основните инициативи и дейности за следващите години;

Политика относно персонала

11.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било запълнено на 97,82%, като са били назначени 583 срочно наети служители от общо 596-те свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (в сравнение с 602 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Агенцията са работили 147 договорно наети служители и 36 командировани национални експерти; отбелязва, че разходите за персонал са се увеличили с 10 милиона евро; отправя искане към Агенцията да докладва подробно относно тези разходи; настоятелно призовава Агенцията да не замества постоянния персонал с по-скъпоструващи договорно наети служители;

12.  отбелязва, че Агенцията е приела образеца за решение на Комисията във връзка с политиката за защита на личното достойнство и борба с тормоза; отчита, че Агенцията е въвела система от доверени съветници след междуведомствена покана за изразяване на интерес и е назначила координатор за предотвратяване на тормоза;

13.  отбелязва със загриженост, че според Агенцията и според доклада на Палатата, въпреки че на Агенцията са възложени значителни нови задачи, нейното щатно разписание не е увеличено през 2017 г., което води до критична зависимост от външни експертни становища в засегнатите области; приветства факта, че управителният съвет на Агенцията беше устно информиран от представител на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“, че искането на Агенцията да наеме до 40 служители на срочни договори през 2019 г. е прието; приветства вече предприетите от Агенцията мерки за намаляване на свързаните с това рискове и призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно взетите допълнителни решения за подобряване на положението;

14.  приветства предложението на Палатата обявленията за свободни длъжности да се публикуват също и на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал с цел повишаване на информираността; разбира загрижеността на Агенцията във връзка с разходите за писмени преводи;

Обществени поръчки

15.  отбелязва, че според доклада на Палатата към края на 2017 г. Агенцията все още не е въвела всички инструменти, стартирани от Комисията с цел внедряване на единно решение за електронния обмен на информация с трети страни, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (електронни обществени поръчки); отбелязва, че според отговора на Агенцията тя е подписала меморандум за разбирателство с Комисията за достъп до и използване на електронно подаване на документи; призовава Агенцията да въведе всички необходими инструменти и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно постигнатия в тази област напредък;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

16.   подчертава, че клиентите на Агенцията – фармацевтичната промишленост – плащат за процедурата, а не за резултата от оценките на Агенцията; разбира, че Агенцията счита, че нейните препоръки се правят независимо и че следователно те не създават конфликти на интереси, по отношение на което обаче всички потенциални рискове надлежно се вземат предвид, предотвратяват се и се смекчават;

17.  приветства факта, че Агенцията също така изисква от всички консултанти в областта на ИТ да подписват индивидуални декларации за интереси и декларации за поверителност при назначаването им;

18.  отбелязва съществуващите мерки, въведени от Агенцията, и текущите усилия за осигуряване на прозрачност, предотвратяване, управление на конфликтите на интереси и гарантиране на защита за лицата, подаващи сигнали за нередности; отбелязва със загриженост, че през 2017 г. Агенцията е получила 25 доклада относно случаи на сигнализиране за нередности от външен източник, 15 случая са били приключени през 2017 г. и 10 случая все още са в ход; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност за развитието по този въпрос;

19.   подчертава, че през 2017 г. не са били започнати процедури, свързани със случаи на злоупотреба с доверие във връзка с членове на управителния съвет, членове на научния комитет или експерти, и че не са отбелязани случаи на конфликт на интереси по отношение на членове на персонала;

20.  отбелязва, че Агенцията се среща с външни заинтересовани лица и разполага с правила за управление на взаимодействията си със заинтересованите лица и освен това публикува протоколите от заседанията с „представителите на интереси“ на своя уебсайт; отбелязва със задоволство, че Агенцията е разработила рамка за управление на отношенията със заинтересованите лица в консултация с Комисията, в която се включват мерки за прозрачност;

21.  отбелязва, че според доклада на Палатата е необходимо да се увеличи независимостта на отговорния счетоводител, като той бъде поставен на пряко подчинение на изпълнителния директор и на управителния съвет на Агенцията; отбелязва, че според отговора на Агенцията, тя е удовлетворена от степента на независимост, осигурена от настоящата рамка, но все пак ще разгледа какви промени биха могли да се въведат; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност за развитието в това отношение; освен това отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че през март 2018 г. тя е започнала повторно валидиране на счетоводните си системи;

22.  приветства проучването, започнато от Европейския омбудсман относно договореностите на Агенцията за ангажиране с производителите на лекарствени продукти, преди те да подадат заявление за разрешение за пускане на пазара на техните лекарствени продукти в Съюза, и приветства факта, че всички заинтересовани страни са приканени да представят своите коментари по този въпрос, особено след като приходите на Агенцията от такси и възнаграждения, свързани с разрешения за търговия, са се увеличили с 14 милиона евро;

23.  потвърждава въз основа на информация от Агенцията, че провеждането на срещи преди подаването на заявления допринася за разработването на лекарства; отбелязва, че във връзка със срещите преди подаването на заявления експертите от Комитета по лекарствени продукти за хуманна употреба изпълняват ролята на консултанти и оценители на заявленията за разрешение за пускане на пазара; призовава Агенцията най-малкото да публикува списък на дейностите преди подаването на заявление, след получаване на разрешението за пускане на пазара;

Вътрешен одит

24.  отбелязва със загриженост, че Службата за вътрешен одит на Комисията е извършила одит на „Прилагането на Регламента за таксите за фармакологична бдителност“(14), който прави заключението, че въпреки че структурата на системата за управление и вътрешен контрол е подходяща, съществува значителна слабост, която е била записана като „много важна“ препоръка по отношение на управлението от страна на Агенцията на постоянния дефицит между приходите от такси за фармакологична бдителност и свързаните с това разходи; отбелязва, че Агенцията е изготвила план за действие, който включва текуща оценка от страна на Комисията на действащата система за такси и възнаграждения; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно корективните действия, предприети за разглеждането на препоръките;

Други коментари

25.  отбелязва, че Палатата е включила в докладите си параграф за „обръщане на внимание“ на двете агенции със седалище в Лондон във връзка с решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз; отбелязва, че седалището на Агенцията ще се премести в Амстердам в началото на 2019 г. и че отчетите на Агенцията включват провизии за свързани с това разходи в размер на 18 600 000 EUR; изразява съжаление, че в договора за наем за седалището в Лондон е определен период на наемане до 2039 г. без клауза за напускане; изразява дълбоко съжаление, че в бележките към отчетите се посочва дължим наем до 2039 г. в размер на 489 000 000 EUR, от които като условно задължение е записана максимална сума в размер на 465 000 000 EUR, отговаряща на оставащия период на договора за наем за времето след планираното преместване на Агенцията в Амстердам; настоятелно призовава Агенцията и Европейската комисия да направят всичко възможно, за да сведат до минимум финансовото, административното и оперативното въздействие на неблагоприятния договор за наем, и да докладват на органа за освобождаване от отговорност за развитието в тази връзка;

26.  отчита, че Агенцията е създала оперативната група за операции и подготовка за преместване, за да гарантира, че взема всички необходими мерки за запазване на непрекъснатостта на своите стопански операции след оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз и преместването на Агенцията в Нидерландия; отбелязва със задоволство, че през 2017 г. Агенцията е предприела няколко стъпки за преместването в Амстердам, включително оценка на въздействието, проучвания на персонала, специална стратегия за набиране и подбор след решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз и подготовка за преместването на центровете за данни на Агенцията;

27.  подчертава, че според Агенцията са необходими значителни ресурси, които да бъдат преразпределени за дейности по преместването, и че един недостиг на човешки ресурси може да се отрази отрицателно на капацитета на Агенцията да изпълнява своите основни и законодателни отговорности; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност за развитието по този въпрос;

°

°  °

28.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2019 г.(15) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

23.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата (EMA) за финансовата 2017 година

(2018/2185(DEC))

Докладчик по становище: Адина‑Йоана Вълян

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава, че Агенцията се финансира чрез такси, като 88% от нейните приходи за 2017 г. са от такси, плащани от фармацевтичната промишленост, 9% идват от бюджета на Съюза и 3% са от външни целеви приходи;

2.  отбелязва, че общият бюджет на Агенцията за финансовата 2017 година възлиза на 331 266 000 EUR, което представлява увеличение с 7,4% в сравнение с 2016 г.;

3.  подчертава, че през финансовата 2017 година степента на изпълнение на бюджета е 92,92%, което представлява намаление с 3,38 процентни пункта в сравнение с 2016 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 82,45%, което представлява намаление с 3,06 процентни пункта в сравнение с 2016 г.;

4.  отбелязва, че от общо 596 разрешени съгласно бюджета на Съюза длъжности, към 31 декември 2017 г. са били заети 583 длъжности (в сравнение с 587 от общо 602 разрешени длъжности през 2016 г.); изразява съжаление, че на Агенцията бяха възложени нови задачи без увеличение на персонала, което доведе до критична зависимост от външни експерти; подчертава, че преместването на Агенцията изисква значителни средства и това води до недостиг на човешки ресурси, което може да се отрази отрицателно на капацитета на Агенцията да изпълнява своите основни и законодателни отговорности;

5.  посочва отново важната роля на Агенцията за защита и насърчаване на общественото здраве и здравето на животните чрез оценката и контрола върху лекарствата, предназначени за хуманна или ветеринарна употреба;

6.  подчертава, че редица дейности на Агенцията бяха забавени или отложени поради излизането на Обединеното кралство от ЕС или външни обстоятелства;

7.  подчертава, че през 2017 г. Агенцията препоръча 110 нови лекарства за издаване на разрешение за търговия (92 за хуманна и 18 за ветеринарна употреба) и че те включват 42 нови активни вещества (35 за хуманна и 7 за ветеринарна употреба);

8.  изтъква, че управителният съвет е приел решение относно защитата на личното достойнство и предотвратяването на психически и сексуален тормоз;

9.   подчертава, че през 2017 г. не са били започнати процедури, свързани със случаи на злоупотреба с доверие във връзка с членове на управителния съвет, членове на научния комитет или експерти, и че не са отбелязани случаи на конфликт на интереси по отношение на членове на персонала;

10.  отбелязва, че през 2017 г. Агенцията не е регистрирала вътрешни сигнали за нарушения и е получила 25 доклада от външен източник, 10 от които все още са били в процес на разглеждане към 31 декември 2017 г.; отбелязва, че в два случая са предприети регулаторни действия на равнище държави членки;

11.  приветства факта, че през 2017 г. Агенцията е изпълнила комуникационен план за засилване на сътрудничеството с националните компетентни органи, организациите на пациентите, потребителите и професионалистите в областта на здравеопазването;

12.  отбелязва със задоволство, че Агенцията си сътрудничи с други агенции, по-специално с Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) в областта на антимикробната резистентност;

13.  приветства факта, че Сметната палата е заявила, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията за 2017 г. са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

14.  препоръчва, въз основа на наличните факти, освобождаване от отговорност на изпълнителния директор на Европейската агенция по лекарствата във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

6

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Olle Ludvigsson

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

48

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL 

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl‑Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ENF

Jean‑François Jalkh

S&D

Nessa Childers

2

0

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Elisabetta Gardini

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Petra Kammerevert

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 141.

(2)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 141.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(5)

OВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 141.

(8)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 141.

(9)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(11)

OВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

OВ C 420/01, 7.12.2017 г., стр. 3.

(14)

Регламент (ЕС) № 658/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно таксите, дължими на Европейската агенция по лекарствата за извършване на дейности по фармакологична бдителност по отношение на лекарствените продукти за хуманна употреба (ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 112).

(15)

Приети текстове, P8_TA(2019)0000.

Последно осъвременяване: 18 март 2019 г.Правна информация