Menetlus : 2018/2185(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0135/2019

Esitatud tekstid :

A8-0135/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.30
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0271

RAPORT     
PDF 186kWORD 67k
1.3.2019
PE 626.799v02-00 A8-0135/2019

Euroopa Ravimiameti (EMA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2185(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Petri Sarvamaa

MUUDATUSED
1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Ravimiameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2185(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Ravimiameti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0075/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 726/2004 (milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa ravimiamet)(5), eriti selle artiklit 68,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0135/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Ravimiameti tegevdirektori tegevusele ameti 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Ravimiameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Ravimiameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2018/2185(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Ravimiameti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0075/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(10), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 726/2004 (milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa ravimiamet)(11), eriti selle artiklit 68,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0135/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Ravimiameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Ravimiameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Ravimiameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2018/2185(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Ravimiameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0135/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Ravimiameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude kalkulatsiooni(13) kohaselt oli ameti 2017. aasta lõplik eelarve 331 266 000 eurot, mis tähendab 2016. aastaga võrreldes 7,41 % suurust kasvu; arvestades, et ameti puhul on tegemist tasudest rahastatava ametiga ning 86 % selle 2017. aasta tuludest saadi ravimitööstuse poolt teenuste eest makstud tasudest ja 12 % liidu eelarvest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes ameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et on saanud piisavalt kinnitust ameti raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2017. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 92,92 %, mis on 2016. aastaga võrreldes 3,38 % väiksem; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 76,62 %, mis on 2016. aastaga võrreldes 5,73 % suurem;

Ülekantud assigneeringute tühistamine

2.  peab kahetsusväärseks, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringutest tühistati 4 350 908 eurot, mis moodustab kogu üle kantud summast 10,11 % ja on 2016. aastaga võrreldes 5,65 % suurem; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru meetmete kohta, mida on võetud ülekantud assigneeringute täielikuks kasutamiseks, et vältida suure hulga assigneeringute vabastamist;

Tulemused

3.  võtab teadmiseks, et amet kasutab mitmeid tulemuslikkuse põhinäitajaid, sealhulgas operatiivtöö, haldamise/juhtimise ja kommunikatsiooni/sidusrühmade näitajate kombinatsiooni, et mõõta muu hulgas oma töökoormust, tööprogrammi rakendamist ja sidusrühmade rahulolu, et hinnata oma tegevusest tulenevat lisaväärtust, ning et amet kasutab eelarve haldamise parandamiseks ka eelarve planeerimise ja seiremeetodeid;

4.  võtab teadmiseks, et amet rakendas novembris 2017 tööle ravimite arvatava kõrvaltoime teatamiseks kasutatava infosüsteemi EudraVigilance uue ja täiustatud versiooni;

5.  rõhutab ameti tähtsat rolli rahva- ja loomatervise kaitsmisel ja edendamisel, kuna ta tegeleb inim- ja veterinaarravimite hindamise ja järelevalvega;

6.  rõhutab, et ameti mitu tegevust viibis või lükati edasi Brexiti või väliste asjaolude tõttu;

7.  toonitab, et amet soovitas 2017. aastal anda müügiloa 110 uuele ravimile (92 inimravimile ja 18 veterinaarravimile), mis sisaldavad 42 uut toimeainet (35 inimtoimeainet ja 7 veterinaartoimeainet);

8.  väljendab heameelt asjaolu üle, et 2017. aastal rakendas amet kommunikatsioonikava, millega tugevdati riikide pädevate asutuste, patsiendi- ja tarbijaorganisatsioonide ning tervishoiu spetsialistide organisatsioonidega tehtavat koostööd;

9.  märgib rahuloluga, et amet teeb teiste ametitega koostööd ühiste teadusväljundite alal ning vahetab tugi- ja teaduslikke andmeid; võtab ühtlasi teadmiseks, et ametil on ametlikud töökokkulepped viie ametiga, mis on tema peamised partnerid;

10.  märgib, et ameti haldusnõukogu võttis vastu mitmeaastase töökava 2018–2020, mis toetab Euroopa ravimite järelevalve asutuste võrgustiku ühisstrateegia rakendamist ning milles kirjeldatakse ka põhialgatusi ja tegevusi järgmisteks aastateks;

Personalipoliitika

11.  märgib, et 31. detsembril 2017. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 97,82 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 596 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 583 (2016. aastal oli kinnitatud ametikohti 602); märgib, et 2017. aastal töötas ameti heaks ka 147 lepingulist töötajat ja 36 lähetatud riiklikku eksperti; märgib, et personalikulud suurenesid 10 miljoni euro võrra; palub ametil nende kulude kohta põhjalikult aru anda; nõuab, et amet ei asendaks alalisi töötajaid kulukamate lepinguliste töötajatega;

12.  märgib, et amet on vastu võtnud komisjoni näidisotsuse inimväärikuse kaitsmise ja ahistamise ennetamise poliitika kohta; võtab teadmiseks, et amet kehtestas ametitevahelise konkursi järgselt usaldusnõunike süsteemi ja nimetas ametisse ahistamise ennetamise koordinaatori;

13.  märgib murega, et ameti andmetel ja kontrollikoja aruande kohaselt ei suurendatud 2017. aastal ameti ametikohtade loetelu, kuigi ametile anti uusi olulisi ülesandeid, mis muudavad ta mõjutatud valdkondades olulisel määral sõltuvaks välisekspertidest; väljendab rahulolu selle üle, et komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi esindaja on ameti haldusnõukogu suuliselt teavitanud, et ameti taotlus palgata 2019. aastal kuni 40 ajutist lepingulist töötajat on heaks kiidetud; väljendab heameelt meetmete üle, mida amet on asjaomaste riskide vähendamiseks juba võtnud, ja palub tal anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada olukorra parandamiseks tehtud edasistest otsustest;

14.  väljendab heameelt kontrollikoja soovituse üle avaldada teated vabade ametikohtade kohta ka Euroopa Personalivaliku Ameti veebisaidil, et parandada teabe levikut; mõistab ameti muret kirjaliku tõlke kulude pärast;

Hanked

15.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2017. aasta lõpuks ei olnud amet veel kasutusele võtnud kõiki komisjoni poolt käiku lastud vahendeid, mille eesmärk on võtta avalikus hankemenetlustes osalevate kolmandate isikutega toimuvaks elektrooniliseks teabevahetuseks kasutusele ühtne lahendus (e-hanked); märgib, et ameti vastuse kohaselt allkirjastas ta komisjoniga hankedokumentide elektroonilise esitamise rakendusele (e-esitamine) juurdepääsu ja selle rakenduse kasutamise kohta vastastikuse mõistmise memorandumi; palub, et amet võtaks kasutusele kõik vajalikud vahendid ja annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selles valdkonnas tehtud edusammudest aru;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

16.   rõhutab, et ameti kliendid – ravimitööstus – maksavad menetluse, mitte ameti hindamistulemuste eest; mõistab, et amet on seisukohal, et tema soovitused esitatakse sõltumatult ja et seetõttu ei põhjusta need huvide konflikti, mille võimalikke riske võetakse siiski nõuetekohaselt arvesse, ennetatakse ja leevendatakse;

17.  peab õigeks, et amet palub ka kõigil IT-konsultantidel tööle asumisel allkirjastada individuaalse huvide deklaratsiooni ja konfidentsiaalsuskokkuleppe;

18.  võtab teadmiseks ameti kehtestatud meetmed ja jätkuvad pingutused, mille eesmärk on tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning rikkumisest teatajate kaitse; märgib murelikult, et amet sai 2017. aastal väliselt allikalt rikkumisest teatamise juhtumite kohta 25 teadet, millest 15 juhtumit lõpetati 2017. aastal ja 10 on veel pooleli; kutsub ametit üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni kõigist arengutest selles valdkonnas;

19.   toonitab, et 2017. aastal ei algatatud haldusnõukogu ja teaduskomitee liimete ning ekspertide suhtes ühtegi usalduse kuritarvitamise menetlust ning ei registreeritud ühtegi töötajatega seotud huvide konflikti juhtumit;

20.  märgib, et amet kohtub väliste sidusrühmadega ja on kehtestanud eeskirjad, mis reguleerivad ameti ja sidusrühmade vahelist suhtlust, ning et amet avaldab huvirühmade esindajatega toimunud kohtumiste protokollid ka oma veebisaidil; märgib rahuloluga, et amet töötas komisjoniga konsulteerides välja sidusrühmadega suhtlemise haldamise raamistiku, mis hõlmab ka läbipaistvusmeetmeid;

21.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt on vaja tugevdada peaarvepidaja sõltumatust, muutes ta alluvaks otse ameti tegevdirektorile ja haldusnõukogule; märgib, et ameti vastuse kohaselt on amet praeguse raamistikuga ette nähtud sõltumatuse tasemega rahul, kuid kaalub siiski, milliseid muudatusi võiks teha; kutsub ametit üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selles valdkonnas toimuvast arengust; märgib lisaks, et amet algatas 2018. aasta märtsis oma raamatupidamissüsteemide uuesti kinnitamise;

22.  väljendab rahulolu Euroopa Ombudsmani alustatud uurimise üle, kus vaatluse all on ametis kasutusel olev kord ravimitootjatega suhtlemiseks enne, kui need taotlevad oma ravimitele liidus müügiluba, ja peab kiiduväärseks asjaolu, et kõiki huvitatud isikuid kutsutakse üles esitama sellekohaseid märkusi, eriti seetõttu, et ameti tulud müügilubadega seotud tasudest ja lõivudest on suurenenud 14 miljoni euro võrra;

23.  võtab ameti andmetele tuginedes teadmiseks, et taotluse esitamise eelsed koosolekud aitavad ravimite väljatöötamisele kaasa; märgib, et taotluse esitamise eelsetel koosolekutel täidavad inimravimite komitee eksperdid nii konsultandi kui ka müügiloa taotluste hindaja ülesannet; palub, et kui müügiluba on antud, avaldaks amet vähemalt loetelu taotluse esitamisele eelnenud sammudest;

Siseaudit

24.  märgib murelikult, et komisjoni siseauditi talitus viis ravimiohutuse järelevalve tasude määruse(14) rakendamise kohta ametis läbi auditi, milles jõuti järeldusele, et kuigi juhtimis- ja sisekontrollisüsteemi ülesehitus on piisav, eksisteerib üks märkimisväärne puudus, mis registreeriti märget „väga oluline“ kandva soovitusena ja puudutab seda, kuidas amet haldab ravimiohutuse järelevalve tasudest saadava tulu ja sellega seotud kulude vahelist pidevat puudujääki; märgib, et amet on koostanud tegevuskava, mis hõlmab praeguse tasude ja tasustamissüsteemi käimasolevat komisjonipoolset hindamist; palub, et amet teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni soovituste elluviimiseks võetud parandusmeetmetest;

Muud märkused

25.  märgib, et kontrollikoda esitas kahe Londonis asuva ameti suhtes asjaolu rõhutava lõigu, mis puudutab Ühendkuningriigi otsust Euroopa Liidust välja astuda; märgib, et ameti asukoht viiakse 2019. aasta alguses üle Amsterdami ning et ameti raamatupidamise aastaaruanne sisaldab sellega seotud kulude katmiseks eraldisi summas 18 600 000 eurot; peab kahetsusväärseks, et ameti praeguste ruumide üürilepingus on üüriperiood nähtud ette aastani 2039 ning leping ei sisalda ennetähtaegse lõpetamise võimalust; peab äärmiselt kahetsusväärseks, et raamatupidamise aastaaruande lisadest on ilmnenud, et kuni 2039. aastani maksmisele kuuluv üürisumma on 489 miljonit eurot, millest 465 miljonit (ameti kavandatud Amsterdami kolimisele järgneva ajavahemiku maksimaalne üürisumma) on kajastatud tingimusliku kohustusena; nõuab, et amet ja Euroopa Komisjon teeksid kõik endast oleneva, et vähendada ebasoodsa üürilepinguga kaasnevat rahalist, halduslikku ja tegevuslikku mõju, ning teavitaksid eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selles valdkonnas toimuvast arengust;

26.  võtab teadmiseks, et amet moodustas tegevus- ja asukoha vahetamiseks valmisoleku töörühma, kes tagab, et amet võtab kõik vajalikud meetmed, et tagada pärast Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust ja ameti üleviimist Madalmaadesse oma tegevuse järjepidevus; märgib rahuloluga, et 2017. aastal tegi amet Amsterdami ümberasumiseks olulisi ettevalmistusi, mis hõlmas mõju hindamist, personaliuuringuid, spetsiaalset värbamis- ja valimisstrateegiat pärast Ühendkuningriigi otsust Euroopa Liidust välja astuda ning ettevalmistusi ameti andmekeskuste ümberpaigutamiseks;

27.  toonitab, et ameti andmetel on vaja, et ümberasumise elluviimiseks jaotataks ümber märkimisväärsel hulgal vahendeid, ning et inimressursside nappuse tagajärjel võib juhtuda, et ametil on raske täita oma põhiülesandeid ja seaduslikke kohustusi; kutsub ametit üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni kõigist arengutest selles valdkonnas;

°

°  °

28.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma ... 2019. aasta resolutsioonile(15) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

23.1.2019

KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Ravimiameti (EMA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2185(DEC))

Arvamuse koostaja: Adina-Ioana Vălean

ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  rõhutab, et ameti puhul on tegemist tasudest rahastatava ametiga ning 88 % selle 2017. aasta tuludest saadi ravimitööstuse makstud tasudest, 9 % liidu eelarvest ja 3 % sihtotstarbelisest välistulust;

2.  märgib, et ameti 2017. aasta lõplik eelarve oli 331 266 000 eurot, mis kujutab endast 2016. aastaga võrreldes 7,4 % suurust kasvu;

3.  rõhutab, et 2017. aastal oli eelarve täitmise määr 92,92 %, mis on 2016. aasta määrast 3,38 % võrra madalam; märgib ühtlasi, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 82,45 %, mis on 2016. aasta määrast 3,06 % võrra madalam;

4.  märgib, et 31. detsembri 2017. aasta seisuga oli liidu 2017. aasta eelarves heaks kiidetud 596 ametikohast täidetud 583 ametikohta (2016. aastal oli 602 heaks kiidetud ametikohast täidetud 587); peab kahetsusväärseks, et ametile määrati uued ülesanded töötajate arvu suurendamata, mis tõi kaasa väga suure sõltuvuse välisekspertide abist; rõhutab, et ameti ümberpaigutamiseks on vaja märkimisväärseid vahendeid, mis toob kaasa inimressursside nappuse, mis võib mõjuda halvasti ameti suutlikkusele täita oma põhiülesandeid ja seadusandliku tegevusega seotud kohustusi;

5.  rõhutab ameti tähtsat rolli rahva- ja loomade tervise kaitsmisel ja edendamisel, kuna ta tegeleb inim- ja veterinaarravimite hindamise ja järelevalvega;

6.  rõhutab, et ameti mitu tegevust viibis või lükati edasi Brexiti või välisasjaolude tõttu;

7.  toonitab, et amet soovitas 2017. aastal anda müügiloa 110 uuele ravimile (92 inimravimile ja 18 veterinaarravimile), mis sisaldavad 42 uut toimeainet (35 inimtoimeainet ja 7 veterinaartoimeainet);

8.  juhib tähelepanu asjaolule, et haldusnõukogu võttis vastu otsuse, mis käsitleb inimväärikuse kaitset ning psühholoogilise ja seksuaalse ahistamise ennetamist;

9.   toonitab, et 2017. aastal ei algatatud haldusnõukogu ja teaduskomitee liimete ning ekspertide suhtes ühtegi usalduse kuritarvitamise menetlust ning ei registreeritud ühtegi töötajatega seotud huvide konflikti juhtumit;

10.  võtab teadmiseks, et 2017. aastal ei registreeritud ametis ühtegi ametisisest rikkumisest teavitamise juhtumit ja väljastpoolt esitati ametile 25 teadet, millest 10 olid veel 31. detsembri 2017. aasta seisuga menetluses; märgib, et kahe juhtumi puhul võeti liikmesriigi tasandil reguleerivaid meetmeid;

11.  tunneb heameelt asjaolu üle, et 2017. aastal rakendas amet kommunikatsioonikava, millega tugevdati riikide pädevate asutuste, patsiendi- ja tarbijaorganisatsioonide ning tervishoiu spetsialistide organisatsioonidega tehtavat koostööd;

12.  märgib rahuloluga, et amet teeb antimikroobikumiresistentsuses vallas koostööd teiste ametitega, eelkõige Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) ning Euroopa Toiduohutusametiga (EFSA);

13.  tunneb heameelt asjaolu üle, et kontrollikoda märkis, et ta sai piisava kindluse ameti 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ning selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

14.  soovitab olemasolevate andmete põhjal anda Euroopa Ravimiameti tegevdirektori tegevusele ameti 2017. aasta eelarve täitmisel heakskiidu.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

48

6

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Olle Ludvigsson

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

48

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL 

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

6

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ENF

Jean-François Jalkh

S&D

Nessa Childers

2

0

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Elisabetta Gardini

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.2.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Petra Kammerevert

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 141.

(2)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 141.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(5)

ELT L 136, 30.4.2004, lk 1.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 141.

(8)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 141.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(11)

ELT L 136, 30.4.2004, lk 1.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

ELT C 420/01, 7.12.2017, lk 3.

(14)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 658/2014 Euroopa Ravimiametile (EMA) inimtervishoius kasutatavate ravimite ravimiohutuse järelevalve toimingute eest makstavate tasude kohta (ELT L 189, 27.6.2014, lk 112).

(15)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0000.

Viimane päevakajastamine: 19. märts 2019Õigusalane teave