Procedūra : 2018/2185(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0135/2019

Pateikti tekstai :

A8-0135/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.30
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0271

PRANEŠIMAS     
PDF 207kWORD 68k
1.3.2019
PE 626.799v02-00 A8-0135/2019

dėl Europos vaistų agentūros (EMA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2185(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Petri Sarvamaa

PAKEITIMAI
1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos vaistų agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2185(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos vaistų agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos vaistų agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0075/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004, nustatantį Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantį Europos vaistų agentūrą(5), ypač į jo 68 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0135/2019),

1.  patvirtina Europos vaistų agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos vaistų agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos vaistų agentūros 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2018/2185(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos vaistų agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos vaistų agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0075/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(10), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004, nustatantį Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantį Europos vaistų agentūrą(11), ypač į jo 68 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(12) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0135/2019),

1.  pritaria Europos vaistų agentūros 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos vaistų agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos vaistų agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2018/2185(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos vaistų agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0135/2019),

A.  kadangi, remiantis Europos vaistų agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine(13), jos galutinis 2017 finansinių metų biudžetas buvo 331 266 000 EUR, t. y. 7,41 proc. didesnis, palyginti su 2016 m.; kadangi Agentūra yra finansuojama iš mokesčių ir 86 proc. jos 2017 m. pajamų sudarė farmacijos pramonės sumokėti mokesčiai už suteiktas paslaugas, o 12 proc. – lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2017 finansinių metų Europos vaistų agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 92,92 proc., t. y. 3,38 proc. mažesnis, palyginti su 2016 m.; taip pat pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 76,62 proc., t. y. 5,73 proc. mažesnis, palyginti su 2016 m.;

Į kitą laikotarpį perkeltų asignavimų panaikinimas

2.  pažymi, kad panaikintų iš 2016 į 2017 m. perkeltų asignavimų suma sudarė 4 350 908 EUR, t. y. 10,11 proc. visos į kitą laikotarpį perkeltos sumos, o tai yra 5,65 proc. daugiau nei 2016 m.; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių buvo imtasi siekiant užtikrinti, kad perkelti asignavimai būtų visiškai išnaudoti siekiant išvengti didelių išteklių panaikinimo;

Veiklos rezultatai

3.  pripažįsta, kad, siekdama įvertinti savo veiklos teikiamą pridėtinę vertę, Agentūra naudoja tam tikrus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, įskaitant veiklos, valdymo ir (arba) vadovavimo, taip pat komunikacijos ir (arba) suinteresuotųjų subjektų rodiklių derinį, kurie leidžia įvertinti jos darbo krūvį, darbo programos įgyvendinimą ir, be kita ko, suinteresuotųjų subjektų pasitenkinimą, ir kad, be to, ji dar naudoja biudžeto planavimo ir stebėsenos metodiką biudžeto valdymui gerinti;

4.  pripažįsta, kad Agentūra 2017 m. lapkričio mėn. įdiegė naują patobulintą sistemos „EudraVigilance“ versiją – tai informacinė sistema, skirta pranešti apie įtariamą vaistų šalutinį poveikį;

5.  pakartoja, kad Agentūra, vertindama ir prižiūrėdama žmonėms skirtus ar veterinarinius vaistus, atlieka svarbų vaidmenį visuomenės ir gyvūnų sveikatos apsaugos ir propagavimo srityje;

6.  pabrėžia, kad nemažai Agentūros veiksmų vykdyti pavėluotai arba atidėti dėl „Brexit‘o“ arba dėl išorės aplinkybių;

7.  pabrėžia, kad 2017 m. Agentūra rekomendavo, kad rinkodaros leidimas būtų suteiktas 110 naujų vaistų (92 žmonėms skirtiems vaistams ir 18 veterinarinių vaistų), įskaitant 42 naujas veikliąsias medžiagas (35 žmonėms skirtas ir 7 veterinarines veikliąsias medžiagas);

8.  palankiai vertina tai, kad 2017 m. Agentūra įgyvendino komunikacijos planą, kuriuo sustiprintas bendradarbiavimas su kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis, pacientų ir vartotojų, taip pat sveikatos priežiūros specialistų organizacijomis;

9.  su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra bendradarbiauja su kitomis agentūromis siekiant bendrų mokslinių rezultatų, taip pat teikia tarpusavio paramą ir keičiasi moksliniais duomenimis; be to, pripažįsta, kad Agentūra yra sudariusi oficialius darbo susitarimus su penkiais pagrindiniais Agentūros partneriais;

10.  pažymi, kad Agentūros valdyba patvirtino 2018–2020 m. daugiametį darbo planą, kuriuo remiamas bendros Europos vaistų reguliavimo tinklo strategijos įgyvendinimas ir kuriame, be kita ko, išdėstytos pagrindinės ateinančių metų iniciatyvos ir veiklos sritys;

Personalo politika

11.  pažymi, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 97,82 proc. ir iš 596 laikinųjų darbuotojų etatų, patvirtintų pagal Sąjungos biudžetą (palyginti su 2016 m. patvirtintais 602 etatais), buvo paskirti 583 laikinieji darbuotojai; taip pat pažymi, kad 2017 m. Agentūroje dirbo 147 sutartininkai ir 36 deleguotieji nacionaliniai ekspertai; pažymi, kad personalo išlaidos padidėjo 10 mln. EUR; prašo Agentūros pateikti išsamią ataskaitą apie šias išlaidas; primygtinai ragina Agentūrą nekeisti nuolatinių darbuotojų brangesniais sutartininkais;

12.  pažymi, kad Agentūra patvirtino pavyzdinį Komisijos sprendimą dėl asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politikos; pripažįsta, kad Agentūra, paskelbusi tarpžinybinį kvietimą pareikšti susidomėjimą, sukūrė konfidencialių patarėjų sistemą ir paskyrė priekabiavimo prevencijos koordinatorių;

13.  susirūpinęs pažymi, kad, remiantis Agentūra ir Audito Rūmų ataskaita, nepaisant to, kad Agentūrai buvo pavestos svarbios naujos užduotys, 2017 metais jos personalo etatų planas nebuvo padidintas, dėl to atsirado didelė priklausomybė nuo išorės ekspertinių žinių atitinkamose srityse; palankiai vertina tai, kad Sveikatos ir maisto saugos GD atstovas žodžiu pranešė Agentūros valdybai, kad Agentūros prašymas 2019 m. įdarbinti ne daugiau kaip 40 ribotos trukmės sutartininkų buvo patvirtintas; palankiai vertina priemones, kurių Agentūra ėmėsi, kad sumažintų su tuo susijusią riziką, ir ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie tolesnius priimtus sprendimus padėčiai pagerinti;

14.  palankiai vertina Audito Rūmų pasiūlymą skelbti laisvas darbo vietas taip pat ir Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) interneto svetainėje, siekiant didinti viešumą; supranta Agentūros susirūpinimą dėl vertimo išlaidų;

Viešieji pirkimai

15.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, iki 2017 m. pabaigos Agentūra dar nepradėjo taikyti visų Komisijos numatytų priemonių, skirtų nustatyti bendrą elektroninio keitimosi informacija su trečiosiomis šalimis, kurios dalyvauja viešųjų pirkimų (e. pirkimų) procedūrose, sprendimą; pažymi, kad, remiantis Agentūros atsakymu, ji su Komisija pasirašė susitarimo memorandumą dėl prieigos prie elektroninio pasiūlymų teikimo ir jo naudojimo; ragina Agentūrą pradėti taikyti visas reikiamas priemones ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šioje srityje pasiektą pažangą;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

16.   pabrėžia, kad Agentūros klientai – farmacijos pramonė – moka už procedūrą, o ne už Agentūros vertinimų rezultatus; supranta, kad, Agentūros nuomone, ji savo rekomendacijas parengė nepriklausomai ir kad todėl dėl jų nekyla interesų konfliktų, kurių atžvilgiu bet kokia galima rizika vis dėlto yra tinkamai apsvarstyta, sustabdyta ir sumažinta;

17.  palankiai vertina tai, kad Agentūra taip pat prašo, kad prieš pradėdami eiti pareigas, visi informacinių technologijų konsultantai pasirašytų individualias deklaracijas dėl konfidencialumo ir interesų konflikto nebuvimo;

18.  pripažįsta esamas Agentūros priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą bei informatorių apsaugą; susirūpinęs pažymi, kad 2017 m. Agentūra iš išorės šaltinių gavo 25 pranešimus, susijusius su informavimu apie pažeidimus, 15 bylų buvo užbaigtos 2017 m., o 10 bylų tebesvarstomos; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie visus pokyčius šioje srityje;

19.   pabrėžia, kad valdančiosios tarybos narių, mokslinio komiteto narių ar ekspertų atžvilgiu nebuvo pradėta jokių piktnaudžiavimo pasitikėjimu nagrinėjimo procedūrų ir kad 2017 m. nebuvo nustatyta darbuotojų interesų konfliktų atvejų;

20.  pažymi, kad Agentūra susitinka su išorės suinteresuotaisiais subjektais ir laikosi taisyklių, kuriomis reglamentuojami jos santykiai su suinteresuotaisiais subjektais, ir kad ji savo interneto svetainėje skelbia susitikimų su interesų grupių atstovais protokolus; su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra, konsultuodamasi su Komisija, parengė santykių su suinteresuotaisiais subjektais valdymo sistemą, kurioje numatytos skaidrumo priemonės;

21.  pažymi, kad, kaip nurodyta Audito Rūmų ataskaitoje, reikia stiprinti apskaitos pareigūno nepriklausomumą, numatant, kad jis būtų tiesiogiai atsakingas Agentūros vykdomajam direktoriui ir valdybai; pažymi, kad, remiantis Agentūros atsakymu, ją tenkina dabartine sistema užtikrinamas nepriklausomumo lygis, tačiau ji vis dėlto svarstys, kokius pakeitimus būtų galima atlikti; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie visus pokyčius šioje srityje; taip pat pažymi, kad Agentūra 2018 m. kovo mėn. pradėjo pakartotinį savo apskaitos sistemų tvirtinimą;

22.  palankiai vertina tai, kad Europos ombudsmenė pradėjo tyrimą dėl Agentūros taikomos tvarkos pradėti bendradarbiavimą su vaistų gamintojais prieš jiems kreipiantis dėl leidimų prekiauti savo vaistais Sąjungoje; palankiai vertina tai, kad visos suinteresuotosios šalys raginamos pateikti savo pastabas šiuo klausimu, ypač atsižvelgiant į tai, kad Agentūros pajamos iš mokesčių ir rinkliavų, susijusių su rinkodaros leidimais, padidėjo 14 mln. EUR;

23.  pažymi, kad Agentūra nurodo, kad prieš pateikiant paraiškas rengiamais susitikimais prisidedama prie vaistų kūrimo; atsižvelgiant į susitikimus prieš pateikiant paraišką, pažymi, kad Žmonėms skirtų vaistų komiteto (CHMP) ekspertai atlieka tiek konsultanto, tiek ir rinkodaros leidimo paraiškų vertintojo pareigas; ragina Agentūrą bent jau paskelbti prieš pateikiant paraiškas vykdytos veiklos sąrašą, kai rinkodaros leidimas yra suteiktas;

Vidaus auditas

24.  susirūpinęs pažymi, kad Komisijos vidaus audito tarnyba atliko Agentūros „Farmakologinio budrumo rinkliavų reglamento įgyvendinimo“(14) auditą, kuriame padaryta išvada, kad, nors valdymo ir vidaus kontrolės sistemos struktūra yra tinkama, nustatyta didelių trūkumų, kurie buvo pateikti kaip „labai svarbi rekomendacija“, susijusi su Agentūros vykdomu nuolatinio pajamų iš farmakologinio budrumo rinkliavų ir susijusių išlaidų deficito valdymu; pažymi, kad Agentūra parengė veiksmų planą, į kurį įtrauktas Komisijos atliekamas dabartinės rinkliavų ir atlyginimų nustatymo sistemos vertinimas; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių buvo imtasi įgyvendinant šias rekomendacijas;

Kitos pastabos

25.  pažymi, kad Audito Rūmai į savo ataskaitą dėl dviejų Londone įsteigtų agentūrų įtraukė „dalyko pabrėžimo“ pastraipą, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės sprendimą išstoti iš Europos Sąjungos; pažymi, kad 2019 m. pradžioje Agentūros būstinė bus perkelta į Amsterdamą ir kad susijusioms išlaidoms skirti atidėjiniai, kurie sudaro 18 600 000 EUR, įtraukti į Agentūros finansines ataskaitas; apgailestauja, kad patalpų Londone nuomos sutartyje nustatytas nuomos laikotarpis iki 2039 m., nenumatant jokios nuostatos dėl sutarties nutraukimo; labai apgailestauja dėl to, kad finansinių ataskaitų aiškinamuosiuose raštuose atskleista 489 000 000 EUR iki 2039 m. likusios nuomos suma, iš kurios 465 000 000 EUR tenka nuomos laikotarpiui po Agentūros planuojamo persikėlimo į Amsterdamą; primygtinai ragina Agentūrą ir Europos Komisiją dėti visas pastangas, kad būtų kuo labiau sumažintas nepalankios nuomos sutarties finansinis ir administracinis poveikis bei poveikis veiklai, ir pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie pokyčius šioje srityje;

26.  pripažįsta, kad Agentūra įsteigė specialią veiksmų ir pasirengimo persikėlimui darbo grupę siekdama užtikrinti, kad po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Agentūros perkėlimo į Nyderlandus Agentūra imtųsi visų būtinų priemonių savo veiklos tęstinumui užtikrinti; su pasitenkinimu pažymi, kad 2017 m. Agentūra ėmėsi tam tikrų veiksmų, susijusių su būstinės perkėlimu į Amsterdamą, be kita ko, atliko poveikio vertinimą, darbuotojų apklausas, parengė specialią įdarbinimo ir atrankos strategiją po Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Europos Sąjungos ir pasirengė Agentūros duomenų centrų perkėlimui;

27.  atkreipia dėmesį į tai, kad, pasak Agentūros, perkėlimo užduotims vykdyti reikės perskirstyti didelius išteklius ir kad dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo Agentūrai gali būti sunku vykdyti savo pagrindinius ir teisėkūros įsipareigojimus; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie visus pokyčius šioje srityje;

°

°  °

28.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios horizontaliojo pobūdžio pastabos pateikiamos 2019 m. ... ... d. rezoliucijoje(15) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

23.1.2019

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos vaistų agentūros (EMA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2185(DEC))

Nuomonės referentė: Adina-Ioana Vălean

PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  pabrėžia, kad Agentūra yra finansuojama iš mokesčių, 88 proc. jos 2017 m. pajamų sudarė farmacijos pramonės įmonių sumokėti mokesčiai, 9 proc. – lėšos iš Sąjungos biudžeto ir 3 proc. – išorės asignuotosios pajamos;

2.  pažymi, kad galutinis Agentūros 2017 finansinių metų biudžetas sudarė 331 266 000 EUR, t. y. 7,4 proc. daugiau, palyginti su 2016 m.;

3.  pabrėžia, kad per 2017 finansinius metus biudžeto įvykdymo lygis pasiekė 92,92 proc., ir jis yra 3,38 procentiniais punktais mažesnis, palyginti su 2016 m.; be to, pažymi, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 82,45 proc., t. y. 3,06 procentinio punkto mažesnis, palyginti su 2016 m.;

4.  pažymi, kad 2017 m. gruodžio 31 d. 583 etatai (iš 596 pagal Sąjungos biudžetą patvirtintų etatų) buvo užimti (palyginti su 587 etatais iš 602 patvirtintų etatų 2016 m.); apgailestauja dėl to, kad Agentūrai paskirtos naujos užduotys nepadidinant darbuotojų skaičiaus, o tai lemia itin didelę priklausomybę nuo išorės ekspertų; pabrėžia, kad Agentūros perkėlimui reikia didelių išteklių ir tai lemia žmogiškųjų išteklių trūkumą, kuris gali daryti neigiamą poveikį Agentūros pajėgumui vykdyti jos pagrindinius ir teisėkūros įpareigojimus;

5.  pakartoja, kad Agentūra, vertindama ir prižiūrėdama žmonėms skirtus ar veterinarinius vaistus, atlieka svarbų vaidmenį visuomenės ir gyvūnų sveikatos apsaugos ir propagavimo srityje;

6.  pabrėžia, kad nemažai Agentūros veiksmų vykdyti pavėluotai arba atidėti dėl „Brexit‘o“ arba dėl išorės aplinkybių;

7.  pabrėžia, kad 2017 m. Agentūra rekomendavo, kad rinkodaros leidimas būtų suteiktas 110 naujų vaistų (92 žmonėms skirtiems vaistams ir 18 veterinarinių vaistų), įskaitant 42 naujas veikliąsias medžiagas (35 žmonėms skirtas ir 7 veterinarines veikliąsias medžiagas);

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad valdančioji taryba priėmė sprendimą dėl asmens orumo apsaugos ir dėl psichologinio ir seksualinio priekabiavimo prevencijos;

9.   pabrėžia, kad valdančiosios tarybos narių, mokslinio komiteto narių ar ekspertų atžvilgiu nebuvo pradėta jokių piktnaudžiavimo pasitikėjimu nagrinėjimo procedūrų ir kad 2017 m. nebuvo nustatyta darbuotojų interesų konfliktų atvejų;

10.  pažymi, kad 2017 m. Agentūra neužregistravo vidaus pranešimų apie pažeidimus atvejų ir iš išorės šaltinių gavo 25 pranešimus, iš kurių 10 pranešimų 2017 m. gruodžio 31 d. vis dar buvo nagrinėjami; pažymi, kad dviem atvejais imtasi reguliavimo veiksmų valstybės narės lygmeniu;

11.  palankiai vertina tai, kad 2017 m. Agentūra įgyvendino komunikacijos planą, kuriuo sustiprintas bendradarbiavimas su kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis, pacientų ir vartotojų, taip pat sveikatos priežiūros specialistų organizacijomis;

12.  su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra bendradarbiauja su kitomis agentūromis, ypač su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru (ECDC) ir Europos maisto saugos tarnyba (EFSA), atsparumo antimikrobinėms medžiagoms srityje;

13.  palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai pranešė, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad 2017 m. Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

14.  remdamasis turimais duomenimis rekomenduoja patvirtinti Europos vaistų agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

22.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

48

6

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Olle Ludvigsson

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

48

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL 

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ENF

Jean-François Jalkh

S&D

Nessa Childers

2

0

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Elisabetta Gardini

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Petra Kammerevert

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 434, 2018 11 30, p. 141.

(2)

OL L 434, 2018 11 30, p. 141.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(5)

OL L 136, 2004 4 30, p. 1.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 434, 2018 11 30, p. 141.

(8)

OL L 434, 2018 11 30, p. 141.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(11)

OL L 136, 2004 4 30, p. 1.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

OL C 420/01, 2017 12 7, p. 3.

(14)

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 658/2014 dėl mokesčių, mokėtinų Europos vaistų agentūrai už farmakologinio budrumo veiklos, susijusios su žmonėms skirtais vaistais, vykdymo (OL L 189, 2014 6 27, p. 112).

(15)

Priimti tekstai, P8_TA(2019)0000.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 19 d.Teisinis pranešimas