Postup : 2018/2180(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0136/2019

Předložené texty :

A8-0136/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.43

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0284

ZPRÁVA     
PDF 200kWORD 60k
1.3.2019
PE 626.812v02-00 A8-0136/2019

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) na rozpočtový rok 2017

(2018/2180(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2017

(2018/2180(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0070/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 168/2007, ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva(5), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0136/2019),

1.  uděluje řediteli Agentury Evropské unie pro základní práva absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Agentury Evropské unie pro základní práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2017

(2018/2180(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0070/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 168/2007, ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva(11), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0136/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Agentury Evropské unie pro základní práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2017

(2018/2180(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0136/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(13) Agentury Evropské unie pro základní práva (dále jen „agentura“) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 výše 22 852 250 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst o 5,78 %; vzhledem k tomu, že rozpočet agentury vychází téměř výhradně z rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu ve výši 100 %, tedy stejná jako v roce 2016; se znepokojením konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla pouze 72,11 %, což ve srovnání s předchozím rokem představuje mírné snížení o 1,1 %;

Zrušení přenesených prostředků

2.  bere na vědomí, že zrušené prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 dosáhly výše 117 566 EUR, což představuje 2,05 % celkové přenesené částky a ve srovnání s rokem 2016 pokles o 1,22 %;

Výkonnost

3.  s uspokojením bere na vědomí, že agentura ve svém rámci pro měření výkonnosti používá 31 klíčových ukazatelů výkonnosti k posouzení výsledků a dopadu svých činností a dalších pět klíčových ukazatelů výkonnosti ke zlepšení svého rozpočtového řízení;

4.  vítá spolupráci agentury s dalšími agenturami, zejména Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž, Evropskou agenturou pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva, Agenturou Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva a Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu, za účelem splnění společných cílů politik;

5.  vybízí agenturu, aby zintenzivnila spolupráci s mezinárodními organizacemi, jako je Rada Evropy a Organizace spojených národů, za účelem nalezení a uplatňování součinnosti, kdykoli to bude možné;

6.  konstatuje, že v roce 2017 proběhlo druhé externí hodnocení agentury; s uspokojením konstatuje, že jeho výsledky jsou celkově pozitivní; bere na vědomí doporučení, která Komisi předložila správní rada agentury;

7.  konstatuje, že Komise poprvé požádala agenturu, aby posoudila dopad právního nástroje Unie na základní práva; dále konstatuje, že agentura vytvořila školicí modul pro vnitrostátní orgány, aby podpořila dodržování Listiny základních práv Evropské unie;

8.  vyzdvihuje hodnotu studií a stanovisek vydávaných agenturou pro vytváření právních předpisů Unie; zdůrazňuje, že agentura by měla mít možnost vydávat stanoviska k legislativním návrhům z vlastního podnětu a že by se její pravomoci měly rozšířit na všechny oblasti práv chráněných Listinou základních práv Evropské unie, mimo jiné i na otázky policejní a soudní spolupráce v trestních věcech; lituje toho, že stávající mandát agentury omezuje její možnosti uskutečňovat opatření a studie v některých tematických oblastech; doporučuje, aby tyto tematické oblasti byly zahrnuty do nového víceletého finančního rámce.

9.  vítá skutečnost, že agentura pokračovala v mapování situace menšin v Unii v souvislosti s druhým šetřením o menšinách a diskriminaci v Evropské unii; v této souvislosti zejména vítá zveřejnění nejnovější tematické zprávy o diskriminaci, které čelí osoby afrického původu v EU; dále vítá zveřejnění studie o přechodu mladých Romů ze vzdělávacího systému do zaměstnání;

10.  vítá skutečnost, že agentura průběžně mapuje situaci Romů v EU, čímž přispívá k monitorování účinnosti a nedostatků strategií pro začleňování a souvisejících politik Unie a jejích členských států; především vítá politická doporučení, která agentura na základě tohoto průzkumu vydala pro úspěšný boj proti nesnášenlivosti vůči Romům a pro jejich sociální začlenění;

11.  vítá angažovanost agentury v oblasti práv dětí, která se promítla do studií na téma minimální věkové hranice pro účast v trestním a občanskoprávním řízení v Unii, posuzování věku a snímání otisků prstů u dětí v azylovém řízení a dětské chudoby v Unii.

Zaměstnanecká politika

12.  bere na vědomí, že dne 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn z 97,22 %, přičemž ze 72 dočasných zaměstnanců povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání se 74 povolenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 70; konstatuje, že v roce 2017 pro agenturu pracovalo dalších 30 smluvních zaměstnanců a 8 vyslaných národních odborníků;

13.  bere na vědomí, že Europol přijal politiku ochrany lidské důstojnosti a prevence obtěžování; oceňuje, že nabízí důvěrné poradenství i školení; bere na vědomí, že v roce 2017 byly vyšetřovány dva případy údajného nevhodného chování, které byly v roce 2018 uzavřeny;

Veřejné zakázky

14.  konstatuje, že to vedlo k dodatečným administrativním výdajům na straně agentury, a ačkoliv to mělo dopad na harmonogram činnosti, nezpůsobilo to žádné zpoždění při provádění projektů; bere na vědomí opatření, která agentura přijala k omezení rizik neúspěšných zadávacích řízení v budoucnu; bere na vědomí žádost o dodatečné financování agentury, zdůrazňuje však, že rozpočtová omezení by nikdy neměla vést k suboptimálním zadávacím řízením; žádá proto agenturu, aby prováděla odpovídající průzkum trhu předtím, než zahájí řízení na zadávání studií, a aby i nadále zlepšovala účinnost svých zadávacích řízení;

15.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že agentura před koncem roku 2017 ještě neměla zavedeny všechny nástroje poskytnuté Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu a uchovávání informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek); na základě informací agentury bere na vědomí, že některé nástroje již agentura zavedla a zbývající nástroje zavede do počátku roku 2019; vyzývá agenturu, aby o zavedení všech nezbytných nástrojů informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

16.  bere na vědomí stávající opatření agentury a probíhající snahy o zajištění transparentnosti, prevence a řízení střetů zájmů a ochrany oznamovatelů; na základě informací od agentury bere na vědomí, že agentura v roce 2017 posoudila a zmírnila řadu potenciálních a domnělých střetů zájmů, přičemž žádný nevedl ke skutečnému střetu;

17.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora je třeba posílit nezávislost účetního tím, že bude přímo odpovědný řediteli a správní radě agentury; vítá skutečnost, že tato reorganizace by podle očekávání měla být provedena do konce roku 2018; vyzývá agenturu, aby o provedení této reorganizace informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

18.  konstatuje, že v posledních letech byla proti agentuře zahájena dvě soudní řízení z důvodu nařčení z nestandardních rozhodnutí o přijetí zaměstnanců; konstatuje, že Tribunál Evropské unie oba případy zamítl a žadatelům přikázal uhradit náklady; bere na vědomí tvrzení tisku o potenciálním střetu zájmů v souvislosti s využíváním konzultačních služeb bývalého přechodného soudce Soudu pro veřejnou službu; žádá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o opatřeních přijatých ke zmírnění veškerých rizik potenciálního střetu zájmů;

Vnitřní kontroly

19.  konstatuje, že útvar interního auditu Komise provedl v roce 2017 audit v oblasti správy a řízení a etických zásad v agentuře a že proběhlo externí hodnocení výkonnosti agentury v období 2013–2017 pro Komisi; oceňuje, že agentura vypracovala akční plány řešení pro oblasti, kde je možno dosáhnout zlepšení;

20.  vítá skutečnost, že bylo splněno doporučení Dvora z roku 2016, pokud jde o zlepšení postupu formálního pověření (dalšího pověření) pro schvalující osoby;

Další připomínky

21.  bere na vědomí úsilí agentury o to, aby byla nákladově efektivním pracovištěm šetrným k životnímu prostředí; poukazuje nicméně na to, že agentura nepřijala dodatečná konkrétní opatření ke snížení nebo kompenzaci emisí CO‏‏‏2;

o

o o

22.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne … 2019(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

17.1.2019

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2017

(2018/2180(DEC))

Zpravodaj: Romeo Franz

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1.  vítá závěry Účetního dvora, z nichž vyplývá, že roční účetní závěrka Agentury Evropské unie pro základní práva (dále jen „agentura“) věrně zobrazuje její finanční situaci ke dni 31. prosince 2017 a že její operace jsou legální a správné; vítá solidní výsledky agentury; dále vítá její proaktivní spolupráci s Evropským parlamentem;

2.  vítá rozhodnutí agentury posílit nezávislost jejího účetního tím, že od konce roku 2018 bude v administrativních záležitostech odpovídat řediteli agentury a ve funkčních aspektech správní radě;

3.  vítá skutečnost, že bylo splněno doporučení Účetního dvora z roku 2016, pokud jde o zlepšení postupu formálního pověření (dalšího pověření) pro schvalující osoby;

4.  vítá závazek agentury, že se bude zabývat doporučeními, která ve zprávě o auditu z roku 2017 zaměřené na správu a etické zásady v agentuře uvedl Útvar interního auditu Komise; dále bere na vědomí ochotu agentury zabývat se doporučeními zjištěnými v rámci vnějšího hodnocení výkonnosti agentury v období let 2013–2017, které bylo také provedeno v roce 2017 z podnětu Komise;

5.  bere na vědomí komplexní povahu studií, které agentura vypracovává a které se zabývají právem a praxí ve 28 členských státech, a v této souvislosti konstatuje, že nejméně tři poslední otevřená řízení na zadávání studií byla neúspěšná, protože obdržené nabídky přesahovaly stanovenou maximální hodnotu zakázky (kvůli nerealistickým tržním odhadům); konstatuje, že to vedlo k dodatečným administrativním výdajům na straně agentury, a ačkoliv to mělo dopad na harmonogram činnosti, nezpůsobilo to žádné zpoždění při provádění projektů; bere na vědomí opatření, která agentura přijala k omezení rizik neúspěšných zadávacích řízení v budoucnu; bere na vědomí žádost o dodatečné financování agentury, zdůrazňuje však, že rozpočtová omezení by nikdy neměla vést k suboptimálním zadávacím řízením; žádá proto agenturu, aby prováděla odpovídající průzkum trhu předtím, než zahájí řízení na zadávání studií, a aby i nadále zlepšovala účinnost svých zadávacích řízení;

6.  vyzdvihuje hodnotu studií a stanovisek vydávaných agenturou pro vytváření právních předpisů Unie; zdůrazňuje, že agentura by měla mít možnost vydávat stanoviska k legislativním návrhům z vlastního podnětu a že by se její pravomoci měly rozšířit na všechny oblasti práv chráněných Listinou základních práv Evropské unie, mimo jiné i na otázky policejní a soudní spolupráce v trestních věcech; lituje toho, že stávající mandát agentury omezuje její možnosti uskutečňovat opatření a studie v některých tematických oblastech; doporučuje, aby tyto tematické oblasti byly zahrnuty do nového víceletého finančního rámce.

7.  vítá skutečnost, že agentura pokračovala v mapování situace menšin v Unii v souvislosti s druhým šetřením o menšinách a diskriminaci v Evropské unii; v této souvislosti zejména vítá zveřejnění nejnovější tematické zprávy o diskriminaci, které čelí osoby afrického původu v EU; dále vítá zveřejnění studie o přechodu mladých Romů ze vzdělávacího systému do zaměstnání;

8.  vítá skutečnost, že agentura průběžně mapuje situaci Romů v EU, čímž přispívá k monitorování účinnosti a nedostatků strategií pro začleňování a souvisejících politik Unie a jejích členských států; především vítá politická doporučení, která agentura na základě tohoto průzkumu vydala pro úspěšný boj proti nesnášenlivosti vůči Romům a pro jejich sociální začlenění;

9.  vyzývá k tomu, aby byla vyčleněna zvláštní rozpočtová položka na činnosti zvyšující viditelnost a obecné povědomí o agentuře; vyzývá agenturu, aby byla v tomto ohledu proaktivnější a zveřejňovala informace o svých výročních činnostech;

10.  vítá angažovanost agentury v oblasti práv dětí, která se promítla do studií na téma minimální věkové hranice pro účast v trestním a občanskoprávním řízení v Unii, posuzování věku a snímání otisků prstů u dětí v azylovém řízení a dětské chudoby v Unii.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

10.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

42

3

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Laura Ferrara

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Petra Kammerevert

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 169.

(2)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 169.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 434. 30.11.2018, s. 169.

(8)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 169.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Úř. věst. 116/04, 28.3.2018, s. 17

(14)

Přijaté texty, P8_TA(2019)0000.

Poslední aktualizace: 19. března 2019Právní upozornění