Postupak : 2018/2180(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0136/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0136/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.43

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0284

IZVJEŠĆE     
PDF 197kWORD 54k
1.3.2019
PE 626.812v02-00 A8-0136/2019

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) za financijsku godinu 2017.

(2018/2180(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Petri Sarvamaa

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2017.

(2018/2180(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0070/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br.168/2007 od 15. veljače 2007. o osnivanju Agencije Europske unije za temeljna prava(5), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0136/2019),

1.  daje razrješnicu direktoru Agencije Europske unije za temeljna prava za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Agencije Europske unije za temeljna prava, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2017.

(2018/2180(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0070/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(10), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br.168/2007 od 15. veljače 2007. o osnivanju Agencije Europske unije za temeljna prava(11), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0136/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Agencije Europske unije za temeljna prava, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) za financijsku godinu 2017.

(2018/2180(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0136/2019),

A.  budući da je, prema njezinu izvještaju o prihodima i rashodima(13), konačni proračun Agencije Europske unije za temeljna prava („Agencija”) za financijsku godinu 2017. iznosio 22 852 250 EUR, što predstavlja povećanje od 5,78 % u odnosu na 2016.; budući da proračun Agencije gotovo isključivo čine proračunska sredstva Unije;

B.  budući da Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izražava razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 100 %, što je isti postotak kao 2016.; napominje sa zabrinutošću da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila niskih 72,11 %, što je neznatno smanjenje od 1,1 % u odnosu na prethodnu godinu;

Ukidanje prijenosa

2.  primjećuje da su ukidanja prijenosa iz 2016. u 2017. iznosila 117 566 EUR, što predstavlja 2,05 % ukupnog prenesenog iznosa i smanjenje od 1,22 % u odnosu na 2016.;

Uspješnost

3.  sa zadovoljstvom napominje da Agencija koristi 31 ključni pokazatelj uspješnosti kao dio svojeg okvira za mjerenje uspješnosti kako bi procijenila rezultate i učinak svojih aktivnosti te pet dodatnih ključnih pokazatelja uspješnosti za poboljšanje upravljanja proračunom;

4.  pozdravlja suradnju Agencije s drugim agencijama, posebno s Europskom agencijom za graničnu i obalnu stražu, Agencijom Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima, Agencijom Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva, Agencijom Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva i Europskim potpornim uredom za azil, kako bi se postigli zajednički ciljevi politike;

5.  potiče Agenciju da pojača suradnju s međunarodnim organizacijama, kao što su Vijeće Europe i Ujedinjeni narodi, radi pronalaženja i korištenja sinergija kad god je to moguće;

6.  napominje da je druga vanjska evaluacija Agencije provedena 2017. godine; sa zadovoljstvom napominje da su rezultati općenito pozitivni; prima na znanje preporuke koje je upravni odbor Agencije dao Komisiji;

7.  napominje da je Komisija od Agencije prvi put zatražila da ocijeni učinak instrumenta prava Unije na temeljna prava; nadalje, prima na znanje da je Agencija razvila modul osposobljavanja za nacionalna tijela kako bi promicala usklađenost s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima;

8.  ističe vrijednost studija i mišljenja Agencije za razvoj zakonodavstva Unije; naglašava da bi Agencija trebala moći samoinicijativno davati mišljenja o zakonodavnim prijedlozima te da bi njezinu nadležnost trebalo proširiti na sva područja prava zaštićena Poveljom o temeljnim pravima Europske unije, uključujući pravosudnu i policijsku suradnju u kaznenim pitanjima; žali zbog toga što su trenutačnim mandatom Agencije njezine mogućnosti provedbe mjera i studija u određenim tematskim područjima ograničene; preporučuje uključivanje tih tematskih područja u novi višegodišnji financijski okvir;

9.  pozdravlja činjenicu da je Agencija nastavila s istraživanjima o položaju manjina u Uniji u kontekstu drugog istraživanja Europske unije o manjinama i diskriminaciji; u tom pogledu posebno pozdravlja objavljivanje najnovijeg tematskog izvješća o diskriminaciji s kojom se u Uniji susreću osobe afričkog podrijetla; nadalje, pozdravlja objavu studije o tranziciji mladih Roma na njihovu putu od obrazovanja do zapošljavanja;

10.  pozdravlja kontinuirani rad Agencije na istraživanju položaja Roma u Uniji, čime je dan doprinos praćenju učinkovitosti i nedostataka strategija uključivanja i s njima povezanih politika Unije i država članica; posebno pozdravlja preporuke Agencije u pogledu politika utemeljenih na istraživanjima koje se odnose na uspješnu borbu protiv netrpeljivosti prema Romima i borbu za socijalnu uključenost Roma;

11.  pozdravlja predanost Agencije u pogledu prava djece te njezin kontinuirani rad u provođenju studija o minimalnoj dobi za sudjelovanje u kaznenim i građanskim postupcima u EU-u, o procjenama dobi i uzimanju otisaka prstiju djece u postupcima azila te o siromaštvu djece u EU-u;

Kadrovska politika

12.  napominje da je 31. prosinca 2017. bilo izvršeno 97,22 % plana radnih mjesta, tj. imenovano je 70 privremenih djelatnika od 72 privremena djelatnika koji su odobreni u okviru proračuna Unije (u odnosu na 74 odobrena radna mjesta 2016.); također primjećuje da je 2017. za Agenciju radilo 30 ugovornih djelatnika i osam upućenih nacionalnih stručnjaka;

13.  primjećuje da je Agencija donijela politiku o zaštiti dostojanstva osoba i sprečavanju uznemiravanja; prima na znanje da Agencija nudi povjerljivo savjetovanje kao i tečajeve za osposobljavanje; napominje da su 2017. istražena, a 2018. zaključena dva slučaja neprimjerenog ponašanja;

Javna nabava

14.  žali zbog toga što je to dovelo do dodatnih administrativnih troškova za Agenciju no, iako je utjecalo na vremenski tijek njezina djelovanja, nije dovelo do kašnjenja u razdoblju provedbe projekata; prima na znanje da je Agencija poduzela mjere za ublažavanje rizika povezanih s neuspješnim postupcima javnog nadmetanja u budućnosti; prima na znanje zahtjev Agencije za dodatnim financijskim sredstvima, ali ističe da proračunska ograničenja ne bi smjela biti razlog za neuspješne postupke javne nabave; stoga poziva Agenciju da prije objave poziva na podnošenje ponuda za studije provede odgovarajuće istraživanje tržišta i da nastavi poboljšavati učinkovitost postupaka javne nabave;

15.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da Agencija do kraja 2017. još uvijek nije uvela sve alate koje je uspostavila Komisija s ciljem uvođenja jedinstvenog rješenja za elektroničku pohranu informacija i razmjenu informacija s trećim stranama koje sudjeluju u postupcima javne nabave (e-nabava); napominje da je Agencija, prema vlastitim navodima, već implementirala neke od postojećih alata te da je u postupku uvođenja preostalih alata do početka 2019.; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o implementaciji svih potrebnih alata;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

16.  prima na znanje postojeće mjere Agencije i njezine stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača; napominje da je Agencija, prema vlastitim navodima, tijekom 2017. procijenila i ublažila niz mogućih i uočenih sukoba interesa te da nijedan nije doveo do stvarnih sukoba;

17.  na temelju izvješća Revizorskog suda primjećuje da postoji potreba za jačanjem neovisnosti računovodstvenog službenika tako što će on izravno odgovarati direktoru i upravnom odboru Agencije; pozdravlja činjenicu da se očekuje da će se ta reorganizacija provesti do kraja 2018.; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o provedbi reorganizacije;

18.  napominje da su posljednjih godina pokrenuta dva sudska postupka protiv Agencije u vezi s navodnim nezakonitim odlukama o zapošljavanju; napominje da je Opći sud Europske unije odbacio oba slučaja i naredio podnositeljima da plate troškove; prima na znanje navode u medijima o mogućem sukobu interesa u pogledu korištenja usluga savjetovanja bivšeg privremenog suca Službeničkog suda; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvješćuje o mjerama poduzetim za ublažavanje svih rizika u vezi s mogućim sukobima interesa;

Unutarnje kontrole

19.  primjećuje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju 2017. provela reviziju upravljanja i etike u Agenciji te da je u ime Komisije provedena vanjska evaluacija uspješnosti Agencije u razdoblju 2013. – 2017.; prima na znanje da je Agencija pripremila akcijske planove za poduzimanje mjera u svim područjima u kojima su moguća poboljšanja;

20.  pozdravlja činjenicu da je zaključena preporuka Revizorskog suda iz 2016. o poboljšanju formalnog postupka (pod)delegiranja za dužnosnike za ovjeravanje;

Ostale primjedbe

21.  prepoznaje napore Agencije da osigura troškovno učinkovito i okolišno prihvatljivo mjesto rada; ističe, međutim, da Agencija nije uvela dodatne posebne mjere za smanjenje ili neutraliziranje emisija CO2;

o

o o

22.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2019.(14) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

17.1.2019

MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2017.

(2018/2180(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Romeo Franz

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja zaključke Revizorskog suda koji smatra da godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije za temeljna prava („Agencije”) vjerno prikazuje njezino financijsko stanje na dan 31. prosinca 2017. te da su transakcije Agencije zakonite i pravilne; pozdravlja dobre rezultate Agencije; nadalje pozdravlja njezin aktivni pristup u odnosu s Europskim parlamentom;

2.  pozdravlja odluku Agencije da ojača neovisnost računovodstvenog službenika na način da će on od kraja 2018. odgovarati direktoru Agencije u administrativnim pitanjima, a upravnom odboru u funkcionalnim pitanjima;

3.  pozdravlja činjenicu da je preporuka Revizorskog suda iz 2016. o poboljšanju formalnog postupka (pod)delegiranja za dužnosnike za ovjeravanje zaključena;

4.  pozdravlja činjenicu da je Agencija izrazila spremnost postupiti po preporukama koje je Služba Komisije za unutarnju reviziju navela u svom izvješću iz 2017. o „upravljanju i etici u Agenciji“; također ističe spremnost Agencije da postupi po preporukama utvrđenima u okviru vanjske evaluacije o „uspješnosti Agencije za temeljna prava u razdoblju 2013. – 2017.”, koja je također, po narudžbi Komisije, provedena 2017.;

5.  uviđa složenu prirodu studija koje je provela Agencija, koje obuhvaćaju pravo i praksu 28 država članica, te u tom smislu primjećuje da su barem tri otvorena poziva na podnošenje ponuda za studije nabave bila neuspješna jer su primljene ponude premašile utvrđenu maksimalnu vrijednost ugovora (zbog nerealne tržišne procjene); žali zbog toga što je to dovelo do dodatnih administrativnih troškova za Agenciju no, iako je utjecalo na vremenski tijek njezina djelovanja, to nije dovelo do kašnjenja u razdoblju provedbe projekata; prima na znanje da je Agencija poduzela mjere za ublažavanje rizika povezanih s neuspješnim postupcima javnog nadmetanja u budućnosti; prima na znanje zahtjev Agencije za dodatnim financijskim sredstvima, ali ističe da proračunska ograničenja ne bi smjela biti razlog za neuspješne postupke javne nabave; stoga poziva Agenciju da prije objave poziva na podnošenje ponuda za studije provede odgovarajuće istraživanja tržišta i da nastavi poboljšavati učinkovitost postupaka javne nabave;

6.  ističe vrijednost studija i mišljenja Agencije za razvoj zakonodavstva Unije; naglašava da bi Agencija trebala moći samoinicijativno davati mišljenja o zakonodavnim prijedlozima te da bi njezinu nadležnost trebalo proširiti na sva područja prava zaštićena Poveljom o temeljnim pravima Europske unije, uključujući pravosudnu i policijsku suradnju u kaznenim pitanjima; žali zbog toga su trenutačnim mandatom Agencije njezine mogućnosti provedbe mjera i studija u određenim tematskim područjima ograničene; preporučuje uključivanje tih tematskih područja u novi višegodišnji financijski okvir;

7.  pozdravlja činjenicu da je Agencija nastavila s istraživanjima o položaju manjina u Uniji u kontekstu drugog istraživanja Europske unije o manjinama i diskriminaciji; u tom pogledu posebno pozdravlja objavljivanje najnovijeg tematskog izvješća o diskriminaciji s kojom se u Uniji susreću osobe afričkog podrijetla; nadalje, pozdravlja objavu studije o tranziciji mladih Roma na njihovu putu od obrazovanja do zapošljavanja;

8.  pozdravlja kontinuirani rad Agencije na istraživanju položaja Roma u Uniji, čime je dan doprinos praćenju učinkovitosti i nedostataka strategija uključivanja i s njima povezanih politika Unije i država članica; posebno pozdravlja preporuke Agencije u pogledu politika utemeljenih na istraživanjima koje se odnose na uspješnu borbu protiv netrpeljivosti prema Romima i borbu za socijalnu uključenost Roma;

9.  poziva na donošenje posebne proračunske stavke za aktivnosti kojima se podupiru vidljivost i podizanje opće svijesti o Agenciji; poziva Agenciju na veću aktivnost u tom pogledu objavljivanjem informacija o svojim godišnjim aktivnostima;

10.  pozdravlja predanost Agencije u pogledu prava djece te njezin kontinuirani rad u provođenju studija o minimalnoj dobi za sudjelovanje u kaznenim i građanskim postupcima u EU-u, o procjenama dobi i uzimanju otisaka prstiju djece u postupcima azila te o siromaštvu djece u EU-u.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

10.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

42

3

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Laura Ferrara

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

18

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Petra Kammerevert

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 434, 30.11.2018, str. 169

(2)

SL C 434, 30.11.2018, str. 169

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(5)

SL L 53, 22.2.2007., str. 1.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 434, 30.11.2018, str. 169

(8)

SL C 434, 30.11.2018, str. 169

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(11)

SL L 53, 22.2.2007., str. 1.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

SL C 116/04, 28.3.2018., str. 17.

(14)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0000.

Posljednje ažuriranje: 19. ožujka 2019.Pravna napomena