Postup : 2018/2180(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0136/2019

Predkladané texty :

A8-0136/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.43

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0284

SPRÁVA     
PDF 202kWORD 61k
1.3.2019
PE 626.812v02-00 A8-0136/2019

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2180(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2180(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8‑0070/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva(5), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0136/2019),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2017

(2018/2180(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8‑0070/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva(11), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0136/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2180(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0136/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(13) bol konečný rozpočet Agentúry Európskej únie pre základné práva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2017 na úrovni 22 852 250 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 5,78 %; keďže rozpočet agentúry pochádza takmer výlučne z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné riadenie

1.  s uznaním konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 100 %, t. j. na rovnakej úrovni ako v roku 2016; so znepokojením poznamenáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola nízka na úrovni 72,11 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje mierne zníženie o 1,1 %;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

2.  poznamenáva, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 dosiahol 117 566 EUR, čo predstavuje 2,05 % z celkovej prenesenej sumy a zníženie o 1,22 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

3.  s uspokojením konštatuje, že agentúra využíva 31 kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) ako súčasť rámca na meranie výkonnosti s cieľom posúdiť výsledky a vplyv svojich činností a päť ďalších kľúčových ukazovateľov výkonnosti, aby posilnila svoje rozpočtové riadenie;

4.  víta spoluprácu agentúry s inými agentúrami, najmä Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Agentúrou Európskej únie pre prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov, Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva, Agentúrou Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva a Európskym podporným úradom pre azyl s cieľom dosiahnuť spoločné politické ciele;

5.  nabáda agentúru, aby zintenzívnila spoluprácu s medzinárodnými organizáciami, ako je Rada Európy a Organizácia Spojených národov, s cieľom nájsť a využiť synergie vždy, keď je to možné;

6.  konštatuje, že v roku 2017 sa uskutočnilo druhé externé hodnotenie agentúry; s uspokojením konštatuje, že výsledky sú celkovo uspokojivé; berie na vedomie odporúčania správnej rady agentúry predložené Komisii;

7.  konštatuje, že Komisia po prvýkrát požiadala agentúru, aby zhodnotila vplyv právneho nástroja Únie na základné práva; ďalej berie na vedomie, že agentúra vyvinula pre vnútroštátne orgány modul odbornej prípravy s cieľom podporiť súlad s Chartou základných práv Európskej únie;

8.  zdôrazňuje hodnotu štúdií a stanovísk agentúry pre vypracovávanie právnych predpisov Únie; zdôrazňuje, že agentúra by mala byť schopná poskytovať stanoviská k legislatívnym návrhom z vlastnej iniciatívy a že jej mandát by sa mal rozšíriť na všetky druhy práv, ktoré sú chránené Chartou základných práv Európskej únie, vrátane otázok policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach; vyjadruje poľutovanie nad tým, že súčasný mandát agentúry obmedzuje jej možnosti vykonávať činnosti a štúdie v určitých tematických oblastiach; odporúča zahrnutie týchto tematických oblastí do nového viacročného finančného rámca;

9.  víta skutočnosť, že agentúra pokračovala vo svojom výskume týkajúcom sa situácie menšín v Únii v kontexte Druhého prieskumu Európskej únie týkajúceho sa menšín a diskriminácie; v tejto súvislosti víta najmä zverejnenie najnovšej tematickej správy o diskriminácii, ktorej čelia ľudia afrického pôvodu v Únii; okrem toho víta uverejnenie štúdie o prechode od vzdelávania k zamestnaniu mladých Rómov;

10.  víta pokračujúce úsilie agentúry vo výskume zameranom na situáciu Rómov v Únii, čím prispieva k monitorovaniu účinnosti a nedostatkov stratégií začleňovania a súvisiacich politík Únie a jej členských štátov; osobitne víta politické odporúčania, ktoré agentúra na základe tohto prieskumu vydala, o úspešnom boji proti neznášanlivosti voči Rómom a snahe o ich sociálne začlenenie;

11.  víta záväzok agentúry v oblasti práv detí, ktorý napĺňa štúdiami o minimálnych vekových požiadavkách na účasť v trestnoprávnych a občianskoprávnych konaniach v celej Únii, o posudzovaní veku a odbere odtlačkov prstov detí v azylových konaniach a o chudobe detí v Únii.

Personálna politika

12.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 97,22 %, pričom zo 72 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní so 74 povolenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 70 dočasných zamestnancov; konštatuje, že v roku 2017 okrem toho pre agentúru pracovalo 30 zmluvných zamestnancov a 8 vyslaných národných expertov;

13.  berie na vedomie, že agentúra prijala politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; oceňuje, že ponúka dôverné poradenstvo, ako aj školenia; konštatuje, že v roku 2017 boli preskúmané dve obvinenia z nevhodného správania a v roku 2018 boli uzavreté;

Verejné obstarávanie

14.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že agentúre tým vznikli dodatočné administratívne náklady a, hoci to ovplyvnilo harmonogram operácií, nespôsobilo to žiadne oneskorenie vykonávania projektov; berie na vedomie, že agentúra prijala opatrenia na zmiernenie rizík neúspešných postupov verejného obstarávania v budúcnosti; berie na vedomie žiadosť agentúry o dodatočné financovanie, ale poukazuje na to, že rozpočtové obmedzenia by nemali viesť k neúspešným postupom verejného obstarávania; žiada preto agentúru, aby pred uverejnením výzvy na predkladanie ponúk uskutočnila primeraný prieskum trhu a aby naďalej zlepšovala efektívnosť svojich postupov verejného obstarávania;

15.  konštatuje, že na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že agentúra do konca roka 2017 nezačala používať všetky nástroje, ktoré Komisia predstavila s cieľom zaviesť jedno riešenie pre elektronickú výmenu a uchovávanie informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie); konštatuje, že podľa agentúry už má niektoré zavedené nástroje a že je v procese zavádzania zostávajúcich nástrojov do začiatku roka 2019; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o uplatňovaní všetkých potrebných nástrojov;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

16.  uznáva existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie agentúry o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti; konštatuje, že agentúra podľa vlastných vyjadrení v roku 2017 posúdila a zmiernila viaceré potenciálne a vnímané konflikty záujmov, pričom žiadne z nich neviedli k skutočným konfliktom;

17.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že treba posilniť nezávislosť účtovníka tým, že sa bude priamo zodpovedať riaditeľovi a správnej rade agentúry; víta skutočnosť, že táto reorganizácia by sa mala zrealizovať do konca roka 2018; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o vykonaní tejto reorganizácie;

18.  konštatuje, že v posledných rokoch boli voči agentúre vedené dve súdne konania týkajúce sa obvinení z neregulárnych rozhodnutí o prijatí zamestnancov; berie na vedomie, že Všeobecný súd Európskej únie obidva prípady zamietol a žalobcom nariadil náhradu trov konania; berie na vedomie tvrdenia z tlače o možnom konflikte záujmov v súvislosti s využívaním konzultačných služieb bývalého dočasného sudcu Súdu pre verejnú službu; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o opatreniach prijatých na zmiernenie rizika možného konfliktu záujmov;

Vnútorné kontroly

19.  poznamenáva, že v roku 2017 Útvar Komisie pre vnútorný audit vykonal audit riadenia a etiky v agentúre a že v mene Komisie sa uskutočnilo externé hodnotenie výkonnosti agentúry v období rokov 2013 – 2017; berie na vedomie, že agentúra vypracovala akčný plán na riešenie prípadných oblastí na zlepšenie;

20.  víta splnenie odporúčania Dvora audítorov z roku 2016, ktoré sa týkalo zlepšenia postupu formálneho (sub-) delegovania povoľujúcich úradníkov;

Ďalšie pripomienky

21.  berie na vedomie úsilie agentúry o zabezpečenie nákladovo efektívneho a ekologického pracoviska; poukazuje však na to, že agentúra nemá zavedené dodatočné konkrétne opatrenia na zníženie alebo kompenzáciu emisií CO2;

o

o o

22.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2019(14) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

17.1.2019

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2180(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Romeo Franz

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta závery Dvora audítorov, v ktorých sa uvádza, že ročná účtovná závierka Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) (ďalej len „agentúra“) verne vyjadruje jej finančnú situáciu k 31. decembru 2017 a že jej operácie sú zákonné a riadne; víta dobré výsledky agentúry; tiež víta jej aktívny prístup k Európskemu parlamentu;

2.  víta rozhodnutie agentúry posilniť zmenou hierarchických vzťahov nezávislosť svojho účtovníka, ktorý sa bude od konca roka 2018 zodpovedať riaditeľovi agentúry v oblasti administratívnych záležitostí a správnej rade vo funkčných aspektoch;

3.  víta splnenie odporúčania Dvora audítorov z roku 2016, ktoré sa týkalo zlepšenia postupu formálneho (sub-) delegovania povoľujúcich úradníkov;

4.  víta odhodlanie agentúry riešiť odporúčania, ktoré uverejnil Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vo svojej audítorskej správe za rok 2017 o správe a etických zásadách v agentúre; berie na vedomie aj ochotu agentúry riešiť odporúčania stanovené v rámci externého hodnotenia výkonnosti agentúry FRA v období 2013 – 2017, ktoré sa tiež v roku 2017 uskutočnilo v mene Komisie;

5.  berie na vedomie komplexnú povahu štúdií, ktoré vykonala agentúra a ktoré sa týkajú právnych predpisov a postupov 28 členských štátov, a konštatuje v tejto súvislosti, že aspoň tri otvorené výzvy na predkladanie ponúk na obstarávanie boli neúspešné, pretože prijaté ponuky prekročili stanovenú maximálnu hodnotu zákazky (v dôsledku nerealistických trhových odhadov); konštatuje, že agentúre tým vznikli dodatočné administratívne náklady a, hoci to ovplyvnilo harmonogram operácií, nespôsobilo to žiadne oneskorenie vykonávania projektov; berie na vedomie, že agentúra prijala opatrenia na zmiernenie rizík neúspešných postupov verejného obstarávania v budúcnosti; berie na vedomie žiadosť agentúry o dodatočné financovanie, ale poukazuje na to, že rozpočtové obmedzenia by nemali viesť k neúspešným postupom verejného obstarávania; žiada preto agentúru, aby pred uverejnením výzvy na predkladanie ponúk uskutočnila primeraný prieskum trhu a aby naďalej zlepšovala efektívnosť svojich postupov verejného obstarávania;

6.  zdôrazňuje hodnotu štúdií a stanovísk agentúry pre vypracovávanie právnych predpisov Únie; zdôrazňuje, že agentúra by mala byť schopná poskytovať stanoviská k legislatívnym návrhom z vlastnej iniciatívy a že jej mandát by sa mal rozšíriť na všetky druhy práv, ktoré sú chránené Chartou základných práv Európskej únie, vrátane otázok policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach; vyjadruje poľutovanie nad tým, že súčasný mandát agentúry obmedzuje jej možnosti vykonávať činnosti a štúdie v určitých tematických oblastiach; odporúča zahrnutie týchto tematických oblastí do nového viacročného finančného rámca;

7.  víta skutočnosť, že agentúra pokračovala vo svojom výskume týkajúcom sa situácie menšín v Únii v kontexte Druhého prieskumu Európskej únie týkajúceho sa menšín a diskriminácie; v tejto súvislosti víta najmä zverejnenie najnovšej tematickej správy o diskriminácii, ktorej čelia ľudia afrického pôvodu v Únii; okrem toho víta uverejnenie štúdie o prechode od vzdelávania k zamestnaniu mladých Rómov;

8.  víta pokračujúce úsilie agentúry vo výskume zameranom na situáciu Rómov v Únii, čím prispieva k monitorovaniu účinnosti a nedostatkov stratégií začleňovania a súvisiacich politík Únie a jej členských štátov; osobitne víta politické odporúčania, ktoré agentúra na základe tohto prieskumu vydala, o úspešnom boji proti neznášanlivosti voči Rómom a snahe o ich sociálne začlenenie;

9.  požaduje zavedenie osobitnej rozpočtovej položky na činnosti na podporu viditeľnosti a všeobecného povedomia o agentúre; vyzýva agentúru, aby bola v tomto smere aktívnejšia, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o jej ročných činnostiach;

10.  víta záväzok agentúry v oblasti práv detí, ktorý napĺňa štúdiami o minimálnych vekových požiadavkách na účasť v trestnoprávnych a občianskoprávnych konaniach v celej Únii, o posudzovaní veku a odbere odtlačkov prstov detí v azylových konaniach a o chudobe detí v Únii.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

10.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Laura Ferrara

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníčka prítomná na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Petra Kammerevert

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 169.

(2)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 169.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 169.

(8)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 169.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Ú. v. EÚ C 116/04, 28.3.2018, s. 17.

(14)

Prijaté texty, P8_TA(2019)0000.

Posledná úprava: 19. marca 2019Právne oznámenie