Postupak : 2018/2203(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0137/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0137/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.28

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0269

IZVJEŠĆE     
PDF 195kWORD 60k
1.3.2019
PE 626.797v02-00 A8-0137/2019

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) za financijsku godinu 2017.

(2018/2203(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Petri Sarvamaa

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2017.

(2018/2203(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2017., s odgovorom Nadzornog tijela(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Nadzorno tijelo treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0093/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ(5), a posebno njezin članak 64.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0137/2019),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za izvršenje proračuna Nadzornog tijela za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2017.

(2018/2203(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2017., s odgovorom Nadzornog tijela(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Nadzorno tijelo treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0093/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(10), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ(11), a posebno njezin članak 64.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0000/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2017.

(2018/2203(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0137/2019),

A.   budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(13) Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje („Nadzorno tijelo”) njegov konačni proračun za financijsku godinu 2017. iznosio 23 999 257 EUR, što je povećanje od 10,28 % u odnosu na 2016. godinu; budući da se Nadzorno tijelo financira iz doprinosa Unije (8 946 404 EUR, što odgovara udjelu od 37 %) i doprinosa nacionalnih nadzornih tijela država članica (15 052 852 EUR, što odgovara udjelu od 63 %);

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Nadzornog tijela pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom primjećuje da su napori u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 99,79 %, čime je Nadzorno tijelo ispunilo zacrtani cilj i ostvarilo povećanje od 0,11 % u odnosu na 2016.; nadalje primjećuje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 88,09 %, što je malo smanjenje od 0,88 % u odnosu na 2016.;

2.  prima na znanje nastojanja Nadzornog tijela da interno preraspodijeli svoje proračunske i ljudske resurse, s obzirom na to da se njegovo djelovanje sve više preusmjerava s regulatornih zadaća na konvergenciju i provođenje nadzora; naglašava, u tom pogledu, potrebu da se osigura odgovarajuća razina prioriteta u pogledu dodjele sredstava;

Ukidanje prijenosa

3.  sa zabrinutošću primjećuje da su ukidanja prijenosa iz 2016. u 2017. iznosila 127 694 EUR, što predstavlja 5,47 % ukupnog prenesenog iznosa, što je slično stopi iz 2016.;

Uspješnost

4.  sa zadovoljstvom primjećuje da je nadzorno tijelo postavilo 13 ciljeva strateške razine koji se mjere ključnim pokazateljima uspješnosti i koji su podijeljeni između njegova tri operativna strateška cilja kako bi se procijenila dodana vrijednost koju pružaju njegove aktivnosti i kako bi se poboljšalo upravljanje proračunom, uz druge pokazatelje koji se koriste interno;

5.  napominje da je Nadzorno tijelo postiglo cilj za osam ključnih pokazatelja uspješnosti; uviđa da je za drugih pet ključnih pokazatelja uspješnosti Nadzorno tijelo bilo samo blizu ostvarenja cilja, od kojih su neki bili veoma ambiciozni i za malo nisu ostvareni;

6.  ističe središnju ulogu Nadzornog tijela u doprinošenju kvalitetnim zajedničkm regulatornim i nadzornim standardima i praksama, dosljednoj primjeni pravno obvezujućih akata Unije, poticanju i olakšavanju delegiranja zadaća i odgovornosti među nadležnim tijelima, praćenju i pristupanju tržišnim kretanjima u opsegu njegove nadležnosti te podupiranju zaštite osiguranika, članova mirovinskog sustava i korisnika;

7.  ističe ulogu Nadzornog tijela u olakšavanju i promicanju koordinacije između nacionalnih nadzornih tijela i, po potrebi, s institucijama nadležnima za međunarodni nadzor;

8.  napominje, međutim, da se EIOPA suočila s ograničenjima u pogledu strukture nadzornog sustava, manjka resursa i, u nekim slučajevima, nedovoljne potpore i suradnje nacionalnih nadležnih tijela. ističe da EIOPA-i, zakonodavcima i nacionalnim nadležnim tijelima i dalje preostaje mnogo toga što treba učiniti kako bi postigli usklađenost nadzornih praksi;

9.  naglašava da bi Nadzorno tijelo, pazeći da se sve zadaće izvrše u cijelosti i u zadanim rokovima, trebalo ispunjavati zadaće i mandat koje su mu dodijelili Europski parlament i Vijeće te da bi se trebalo držati povjerenog mu mandata; poziva Nadzorno tijelo da se pobrine za odgovarajuće popratne mjere i provedbu preporuka Revizorskog suda;

10.  smatra da pri obavljanju svojih zadaća, a posebno pri sastavljanju provedbenih mjera, Nadzorno tijelo mora redovito i iscrpno obavještavati Europski parlament i Vijeće o svojim aktivnostima; s obzirom na prirodu zadaća Nadzornog tijela, inzistira na obveznoj transparentnosti koju ono mora pokazivati ne samo u odnosu s Europskim parlamentom i Vijećem, već i prema građanima Unije;

11.  naglašava da Nadzorno tijelo pri provedbi svoga mandata posebnu pozornost treba posvetiti poštovanju načela proporcionalnosti; naglašava da bi, posebno pri formuliranju mjera razine 2 i razine 3, trebalo posvetiti pozornost posebnim značajkama nacionalnih financijskih tržišta;

12.  ističe potrebu za dodjelom dovoljno sredstava, rješavanjem pitanja postojećih nadležnosti u borbi protiv pranja novca te što bržim osiguranjem razmjene s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo u području pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma;

13.  u kontekstu nadzorne funkcije Nadzornog tijela u pogledu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, pozdravlja donošenje politike o zviždačima i naglašava potrebu da nacionalna nadzorna tijela usvoje slične politike;

14.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Nadzorno tijelo proaktivno u utvrđivanju prilika za učinkovitost i sinergije s drugim agencijama, osobito s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo i Europskim nadzornim tijelom za vrijednosne papire i tržišta kapitala, preko Zajedničkog odbora europskih nadzornih tijela i preko zajedničke javne nabave; poziva Nadzorno tijelo da u suradnji s EBA-om i ESMA-om izradi zajedničke smjernice o integraciji rizika od pranja novca i financiranja terorizma u bonitetni nadzor;

15.  toplo pozdravlja reorganizaciju Nadzornog tijela kojoj je, među ostalim, cilj postići uštedu i povećati učinkovitost spajanjem ili povećanjem koordinacije svojih službi, uvođenjem stalnog postupka proračunskih prognoza ili provedbom novih financijskih kanala;

16.  napominje da Nadzorno tijelo zamjenjuje trenutni elektronički sustav upravljanja ljudskim resursima sa sustavom Sysper, kojeg pruža Komisija; prima na znanje da će nadzorno tijelo omogućiti organizaciji niže troškove, da koristi sinergije i učinkovitost; poziva Nadzorno tijelo da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o konkretnim rezultatima u pogledu toga;

17.  nadalje napominje da, prema Revizorskom sudu, preusmjeravanje s regulative na nadzor predstavlja poseban izazov zbog ograničenih resursa za nadzorne zadaće (14 % osoblja EIOPA-e), posebno kada je riječ o nadzoru prekograničnog poslovanja i unutarnjih modela;

18.  napominje, međutim, da je mišljenje Revizorskog suda vrlo kratko i sadrži mali broj prijedloga za poboljšanje učinkovitosti financijskog upravljanja EIOPA-om; poziva Nadzorno tijelo da se pobrine za odgovarajuće popratne mjere i provedbu preporuka Revizorskog suda;

19.  napominje da je vanjska evaluacija triju europskih nadzornih tijela provedena 2017.; poziva Nadzorno tijelo da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetima (od strane Nadzornog tijela) s ciljem rješavanja nedostataka na koje je ukazala vanjska evaluacija;

Kadrovska politika

20.  napominje da je 31. prosinca 2017. bilo izvršeno 99,01 % plana radnih mjesta, tj. imenovano je 100 privremenih djelatnika od 101 privremenog djelatnika odobrenog u okviru proračuna Unije, u odnosu na 93 odobrenih radnih mjesta u 2016.; također napominje da je 2017. za Nadzorno tijelo radilo 34 ugovorna djelatnika i 17 upućenih nacionalnih stručnjaka;

21.  napominje da je Nadzorno tijelo donijelo politiku o zaštiti dostojanstva osoba i sprečavanju uznemiravanja;

22.  pozdravlja prijedlog Revizorskog suda da se oglasi o slobodnim radnim mjestima objavljuju na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja kako bi se povećao publicitet; razumije odgovor Nadzornog tijela o visokim troškovima prevođenja koji bi proizašli iz takve objave;

Javna nabava

23.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Nadzorno tijelo bilo među prvim agencijama Unije koje su pokrenule projekt uvođenja e-javne nabave; pozdravlja činjenicu da se tim rješenjem omogućuje učinkovitiji i transparentniji postupak javne nabave od kojeg korist imaju i Nadzorno tijelo i eventualni dobavljači;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

24.  prima na znanje mjere koje je Nadzorno tijelo već poduzelo i njegove stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača; pozdravlja činjenicu da Nadzorno tijelo na svojim internetskim stranicama objavljuje registar sastanaka s vanjskim dionicima;

25.  na temelju izvješća Revizorskog suda primjećuje da postoji potreba za jačanjem neovisnosti računovodstvenog službenika tako što će on izravno odgovarati direktoru i upravnom odboru Nadzornog tijela; sa zadovoljstvom primjećuje već primijenjene mjere za jačanje te neovisnosti;

26.  napominje da je početkom 2017. imenovan službenik za etička pitanja za osoblje Nadzornog tijela, čime se podržava jačanje funkcije službenika za etička pitanja; poziva Nadzorno tijelo da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o napretku postignutom u tom području;

Unutarnje kontrole

27.  napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju provela reviziju kako bi procijenila učinkovitost kontrola upravljanja u postupku testiranja otpornosti na stres Nadzornog tijela; poziva Nadzorno tijelo da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o rezultatima te revizije;

28.  pozdravlja činjenicu da je Nadzorno tijelo uvelo dvije nove nadzorne službe u području postupaka i konvergencije kako bi ojačalo svoju usmjerenost na nadzor;

Ostale primjedbe

29.  napominje da je moguće da će se u budućnosti smanjiti prihodi Nadzornog tijela zbog odluke Ujedinjene Kraljevine o povlačenju iz Unije; napominje da su ostali rizici povezani s tom činjenicom kontinuitet ugovora i dosljednost pristupa nadzora Unije nad prekograničnim bankarskim grupama; poziva Nadzorno tijelo da ostane svjesno tih rizika i da se pripremi za njihovo ublažavanje;

o

o o

30.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2019.(14) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

24.1.2019

MIŠLJENJE Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) za financijsku godinu 2017.

(2018/2203(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Doru-Claudian Frunzulică

PRIJEDLOZI

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  potvrđuje da su, prema mišljenju Revizorskog suda, transakcije povezane s godišnjom računovodstvenom dokumentacijom Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje („Nadzorno tijelo”) za 2017. zakonite i pravilne u svim značajnim aspektima; napominje, međutim, da je mišljenje Revizorskog suda vrlo kratko i sadrži samo manji broj prijedloga za poboljšanje učinkovitosti financijskog upravljanja EIOPA-om; poziva Nadzorno tijelo da se pobrine za odgovarajuće popratne mjere i provedbu preporuka Revizorskog suda;

2.  ističe središnju ulogu Nadzornog tijela u doprinošenju kvalitetnim zajedničkim regulatornim i nadzornim standardima i praksama, dosljednoj primjeni pravno obvezujućih akata Unije, poticanju i olakšavanju delegiranja zadaća i odgovornosti među nadležnim tijelima, praćenju i pristupanju tržišnim kretanjima u opsegu njegove nadležnosti te podupiranju zaštite osiguranika, članova mirovinskog sustava i korisnika;

3.  ističe ulogu Nadzornog tijela u olakšavanju i promicanju koordinacije između nacionalnih nadzornih tijela i, po potrebi, s institucijama nadležnima za međunarodni nadzor;

4.  naglašava da bi Nadzorno tijelo, pazeći da se sve zadaće izvrše u cijelosti i u zadanim rokovima, trebalo ispunjavati zadaće i mandat koje su mu dodijelili Europski parlament i Vijeće te da bi se trebalo držati povjerenog mu mandata; poziva Nadzorno tijelo da se pobrine za odgovarajuće popratne mjere i provedbu preporuka Revizorskog suda;

5.  smatra da pri obavljanju svojih zadaća, a posebno pri sastavljanju provedbenih mjera, EIOPA mora redovito i iscrpno obavještavati Europski parlament i Vijeće o svojim aktivnostima; s obzirom na prirodu zadaća Nadzornog tijela, inzistira na obveznoj transparentnosti koju ono mora pokazivati ne samo u odnosu s Europskim parlamentom i Vijećem, već i prema građanima Unije;

6.  naglašava da Nadzorno tijelo pri provedbi svoga mandata posebnu pozornost treba posvetiti poštovanju načela proporcionalnosti; naglašava da bi, posebno pri formuliranju mjera razine 2 i razine 3, trebalo posvetiti pozornost posebnim značajkama nacionalnih financijskih tržišta;

7.  prima na znanje nastojanja Nadzornog tijela da interno preraspodijeli svoje proračunske i ljudske resurse, s obzirom na to da se njegovo djelovanje sve više preusmjerava s regulatornih zadaća na konvergenciju i provođenje nadzora; naglašava, u tom pogledu, potrebu da se osigura odgovarajuća razina prioriteta u pogledu dodjele sredstava;

8.  napominje da je ukupni broj članova osoblja krajem 2017. iznosio 151, u usporedbi sa 139 na kraju 2016.;

9.  ističe potrebu za dodjelom dovoljno sredstava, rješavanjem pitanja postojećih nadležnosti u borbi protiv pranja novca te što bržim osiguranjem razmjene s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo u području pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma; poziva Nadzorno tijelo da u suradnji s EBA-om i ESMA-om izradi zajedničke smjernice o integraciji rizika od pranja novca i financiranja terorizma u bonitetni nadzor;

10.  u kontekstu nadzorne funkcije Nadzornog tijela u pogledu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, pozdravlja donošenje politike o zviždačima i naglašava potrebu da nacionalna nadzorna tijela usvoje slične politike;

11.  usmjerava pozornost na činjenicu da se 40 % proračuna Nadzornog tijela financira sredstvima Europske unije, a 60 % izravnim doprinosima nadzornih tijela država članica te da takvo miješano financiranje može biti prijetnja za njegovu neovisnost i nadzorne zadaće; prima na znanje odluku Ujedinjene Kraljevine o izlasku iz EU-a i financijske, administrativne, ljudske i druge posljedice te odluke; naglašava da će se prihodi Nadzornog tijela smanjiti zbog odluke Ujedinjene Kraljevine o povlačenju iz Unije te ističe potrebu za pronalaskom odgovarajućih aranžmana za njegovo financiranje jer će samo dostatna financijska sredstva omogućiti Nadzornom tijelu da dosljedno, neovisno i učinkovito ispunjava svoj mandat kako bi se financijska tržišta učinila sigurnijima, a europski potrošači učinkovitije zaštitili.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

22.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

44

2

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Hugues Bayet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Babette Winter, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Eric Andrieu, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Virginie Rozière

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

44

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Eric Andrieu, Hugues Bayet, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Virginie Rozière, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

2

-

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Miguel Viegas

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martin Schirdewan

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Petra Kammerevert

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 434, 30.11.2018., str. 61.

(2)

SL C 434, 30.11.2018., str. 61.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(5)

SL L 331, 15.12.2010., str. 48.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 434, 30.11.2018., str. 61.

(8)

SL C 434, 30.11.2018., str. 61.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(11)

SL L 331, 15.12.2010., str. 48.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

OJ C 84/37, 17.3.2017, p. 179

(14)

Usvojeni tekstovi, P8_TA-PROV(2019)0000.

Posljednje ažuriranje: 19. ožujka 2019.Pravna napomena