Postup : 2018/2183(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0138/2019

Předložené texty :

A8-0138/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.38

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0279

ZPRÁVA     
PDF 201kWORD 64k
1.3.2019
PE 626.807v02-00 A8-0138/2019

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) na rozpočtový rok 2017

(2018/2183(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2017

(2018/2183(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci(5), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0138/2019),

1.  uděluje ředitelce Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, ředitelce Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2017

(2018/2183(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci(11), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0138/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí ředitelce Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2017

(2018/2183(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0138/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(13) Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „agentura“) činil její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 celkem 15 656 308 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje pokles o 6,10 %; vzhledem k tomu, že rozpočet agentury se odvíjí převážně od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že výsledkem úsilí zaměřeného na monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu 96,03 %, což ve srovnání s rokem 2016 představuje mírné snížení o 0,28 %; se znepokojením konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 72,23 %, což ve srovnání s předchozím rokem představuje pouze mírné zvýšení o 1,88 %;

Zrušení přenosů prostředků

2.  bere na vědomí, že zrušené prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 dosáhly výše 194 467,98 EUR, což představuje 4,93 % celkové přenesené částky a ve srovnání s rokem 2016 zvýšení o 1,17 %; dále si všímá poměrně vysoké úrovně neplánovaných přenosů prostředků z roku 2017 do roku 2018 v hlavě II, které dosáhly částky 200 000 EUR a souvisely především s vnitřní reorganizací kancelářských prostor;

Výkonnost

3.  všímá si, že agentura používá některé klíčové ukazatele výkonnosti k měření své výkonnosti a ke zlepšování řízení svého rozpočtu; dále s uspokojením konstatuje, že agentura v roce 2018 plánuje zavést revidovaný rámec pro řízení výkonnosti, jehož cílem bude poskytnout smysluplnější ukazatele výkonnosti, které umožní lepší hodnocení přidané hodnoty činností agentury; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o provedení tohoto rámce;

4.  konstatuje, že přestože měla agentura dobré výsledky v oblasti využívání dostupných zdrojů, bylo plnění cílů v souvislosti s položkami souvisejícími s komunikací na internetových stránkách a plnění pracovního programu těsně pod stanovenou hranicí;

5.  podporuje činnosti a analýzy agentury v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, díky nimž agentura přispívá k tomu, aby se politika Unie zaměřovala na podporu zdravého a bezpečného prostředí na pracovištích v celé Unii, a zdůrazňuje, jak důležité je pro tento účel zajistit odpovídající stav zaměstnanců a finanční zdroje, které umožní agentuře plnit její úkoly;

6.  vítá pevné odhodlání agentury zajistit, aby všichni pracovníci bez ohledu na velikost firmy, typ smlouvy nebo zaměstnanecký vztah požívali týchž práv na zdraví a bezpečnost při práci;

7.  oceňuje soustavnou podporu agentury středním a malým podnikům a mikropodnikům, a to ve formě praktických nástrojů a pokynů, které jim mají umožnit působit v souladu s právními předpisy v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci; vítá dokončení projektu „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“, který usiluje o bezpečné a zdravé podmínky po celý pracovní život;

8.  konstatuje, že v roce 2017 byla ukončena tři externí hodnocení agentury: hodnocení víceletého strategického programu na období 2014 až 2020 v polovině období, hodnocení ex-post zabývající se otázkou větší míry bezpečí a zdraví na pracovišti v každém věku a hodnocení ex-post týkající se evropského průzkumu podniků o nových a vznikajících rizicích II; bere na vědomí, že všechna hodnocení měla pozitivní výsledek a že vydaná doporučení již byla provedena;

9.  vítá úsilí agentury o racionalizaci mnohojazyčnosti ve svých produktech, které Evropský veřejný ochránce práv uznal v roce 2017 tím, že agentuře společně s Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a Překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie udělil cenu veřejného ochránce práv za řádnou správu v kategorii „Excelence v poskytování služeb zaměřených na občany/zákazníky“ za jejich společně vyvinutý inovativní projekt, který usnadňuje řízení překladu pro vícejazyčné internetové stránky;

10.  s uspokojením konstatuje, že agentura aktivně sdílí úkoly s ostatními agenturami v oblastech, jako je bezpečnost, správa zařízení nebo bankovní služby, a v budoucnu hodlá spolupráci dále posilovat; upozorňuje na důležitost dobré spolupráci mezi agenturami působícími v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a začleňování a zejména spolupráce mezi touto agenturou, nadací Eurofound, střediskem Cedefop a institutem EIGE;

Personální politika

11.  konstatuje, že ke dni 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn ze 97,5 %, přičemž v agentuře pracovalo 39 ze 40 dočasných pracovníků schválených v rámci rozpočtu Unie (ve srovnání s 41 schválenými místy v roce 2016); konstatuje, že kromě toho v roce 2017 pracovalo v agentuře také 24 smluvních zaměstnanců;

12.  bere na vědomí, že agentura přijala politiku na ochranu lidské důstojnosti a předcházení obtěžování; se znepokojením konstatuje, že v roce 2016 bylo zahájeno jedno vyšetřování týkající se obtěžování, které bylo v roce 2017 uzavřeno; vyjadřuje politování nad tím, že výsledek vyšetřování prokázal, že byl porušen čl. 12a odst. 3 služebního řádu; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o disciplinárních opatřeních, která byla přijata, a o opatřeních, která jsou plánována za účelem omezení takovýchto rizik v budoucnu;

Veřejné zakázky

13.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že agentura na konci roku 2017 stále nepoužívala žádné nástroje poskytnuté Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek); žádá agenturu, aby všechny nezbytné nástroje zavedla a orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o pokroku dosaženém v této věci;

14.  vítá skutečnost, že agentura úspěšně spustila své první elektronické zadávání zakázek v listopadu 2018;

15.  na základě zprávy Účetního dvora se znepokojením konstatuje, že agentura podepsala rámcovou smlouvu týkající se poskytování konzultačních služeb v oblasti IT na období let 2014 až 2017, podle níž byly ceny stanoveny v závislosti na času strávenému prací na projektech a nebyly vázány na výsledek, přičemž v souvislosti s touto smlouvou má agenturu velmi omezené možnosti kontroly, neboť například v roce 2016 byla polovina služeb realizována mimo její prostory; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o opatřeních podniknutých v této věci;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

16.  bere na vědomí stávající opatření agentury a probíhající úsilí o zajištění transparentnosti, prevence a řízení střetů zájmů; na základě informací od agentury dále konstatuje, že agentura hodlá přijmout vzorové rozhodnutí o pokynech pro oznamování (whistleblowing), s nímž Komise udělila souhlas ex ante(14);

17.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora je třeba posílit nezávislost účetního tím, že bude přímo odpovědný řediteli a správní radě agentury; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o krocích podniknutých v této souvislosti; je si vědom toho, že v reakci na toto doporučení Účetního dvora agentura právě připravuje rozhodnutí správní rady svěřit plnění funkce účetního externě GŘ BUDG;

18.  vyzývá agenturu, aby využila nové zakládající nařízení jako příležitost k dalšímu zvýšení nezávislosti účetního;

Další připomínky

19.  konstatuje, že agentura provedla komplexní analýzu pravděpodobného dopadu rozhodnutí Spojeného království o vystoupení z Unie na její organizaci, činnost a účetnictví; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o výsledcích této analýzy;

o

o o

20.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne … 2019(15) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

25.1.2019

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2017

(2018/2183(DEC))

Zpravodaj: Marian Harkin

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1.  s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr prohlásil, že operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2017, jsou legální a správné a že účetní závěrka věrně zobrazuje finanční situaci nadace k 31. prosinci 2017;

2.  podporuje činnosti a analýzy agentury v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, díky nimž agentura přispívá k tomu, aby se politika EU zaměřovala na podporu zdravého a bezpečného prostředí na pracovištích v celé Unii, a zdůrazňuje, jak důležité je pro tento účel zajistit odpovídající stav zaměstnanců a finanční zdroje, které umožní agentuře plnit své úkoly;

3.  oceňuje soustavnou podporu agentury středním a malým podnikům a mikropodnikům, a to ve formě praktických nástrojů a pokynů, které jim mají umožnit působit v souladu s právními předpisy v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci; vítá dokončení projektu „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“, který usiluje o bezpečné a zdravé podmínky po celý pracovní život;

4.  vítá skutečnost, že agentura úspěšně spustila své první elektronické zadávání zakázek v listopadu 2018;

5.  vítá skutečnost, že agentura získala cenu evropského veřejného ochránce práv za vysokou úroveň veřejné správy v kategorii „Vynikající úroveň poskytování služeb zaměřených na občana/zákazníka“ za svůj inovativní projekt, který má usnadnit řízení vícejazyčných internetových stránek a který vznikl ve spolupráci s Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a Překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie (CdT);

6.  lituje toho, že objem přenesených prostředků u hlavy II (správní výdaje) a hlavy III (operační výdaje) byl vysoký a činil u každé z těchto hlav 40 %, což je v rozporu se zásadou ročního rozpočtu; konstatuje, že EÚD ve své zprávě neshledal důkazy, že tyto přenosy souvisely s výdaji plánovanými během procesu sestavování rozpočtu; připomíná, že k takto vysokým přenosům docházelo i v předchozích letech, a vyzývá agenturu, aby bez dalšího prodlení zavedla časově rozlišené příděly rozpočtových prostředků, které budou lépe odrážet víceletou povahu operací; bere však na vědomí, že agentura počítá s možností v blízké budoucnosti přejít u svých operačních výdajů na model časově rozlišených prostředků;

7.  vítá rozhodné odhodlání agentury bojovat proti obtěžování přijetím politiky ochrany lidské důstojnosti a boje proti psychickému a sexuálnímu obtěžování; bere na vědomí, že agentura přijala vzorové rozhodnutí o pokynech pro oznamování (whistleblowing) v listopadu 2018;

8.  bere na vědomí, že agentura předala Evropskému parlamentu výsledky předběžné analýzy dopadu brexitu, o kterou ji požádala Evropská komise, a rovněž vytvořila interní pracovní skupinu pro brexit, která má identifikovat problematické záležitosti a sledovat pokrok jednání o brexitu;

9.  vítá pevné odhodlání agentury zajistit, aby všichni pracovníci bez ohledu na velikost firmy, typ smlouvy nebo zaměstnanecký vztah požívali týchž práv na zdraví a bezpečnost při práci;

10.  bere na vědomí, že Účetní dvůr doporučuje posílit nezávislost účetního tím, že bude přímo odpovědný řediteli agentury (správně) a správní radě (funkčně), i když podle agentury je účetní v praxi odpovědný přímo řediteli; je si vědom toho, že v reakci na toto doporučení Účetního dvora agentura právě připravuje rozhodnutí správní rady svěřit plnění funkce účetního externě GŘ BUDG; žádá, aby agentura posílila nezávislost účetního tím, že bude přímo odpovědný řediteli agentury (správně) a správní radě (funkčně).

11.  vyzývá agenturu, aby využila nové zřizovací nařízení jako příležitost k dalšímu zvýšení nezávislosti účetního;

12.  upozorňuje na důležitost dobré spolupráci mezi agenturami působícími v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a začleňování a zejména spolupráce mezi touto agenturou, nadací Eurofound, střediskem Cedefop a institutem EIGE;

13.  na základě dostupných údajů doporučuje, aby bylo výkonné ředitelce Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci uděleno absolutorium za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2017.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

23.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

42

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Angélique Delahaye, Monika Smolková

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

42

+

ALDE

Mircea Diaconu, Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2

-

ENF

Christelle Lechevalier

NI

Lampros Fountoulis

1

0

EFDD

Laura Agea

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Petra Kammerevert

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

18

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 90.

(2)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 90.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 90.

(8)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 90.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Úř. věst. C 248/01, 29.07.2017, s. 3.

(14)

Rozhodnutí EK C(2018) 1362 ze dne 27.2. 2018

(15)

Přijaté texty, P8_TA(2019)0000.

Poslední aktualizace: 19. března 2019Právní upozornění