Procedură : 2018/2183(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0138/2019

Texte depuse :

A8-0138/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.38

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0279

RAPORT     
PDF 197kWORD 63k
1.3.2019
PE 626.807v02-00 A8-0138/2019

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2183(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Petri Sarvamaa

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2183(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă(5), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0138/2019),

1.  acordă directorului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru exercițiul financiar 2017

(2018/2183(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(7),

–  având în vedere declarația de asigurare(8) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(9), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(10), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă(11), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0138/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2183(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0138/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(13), bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 15 656 308 EUR, ceea ce reprezintă o scădere cu 6,10 % în raport cu 2016; întrucât bugetul Agenției provine în principal de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) declară, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2017 (denumit în continuare „raportul Curții”), că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată că eforturile de monitorizare a bugetului din cursul exercițiului financiar 2017 au condus la o rată de execuție bugetară de 96,03 %, reprezentând o ușoara scădere de 0,28 % față de 2016; constată cu îngrijorare că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 72,23 %, ceea ce reprezintă doar o ușoară creștere de 1,88 % față de exercițiul precedent;

Anularea reportărilor

2.  ia act de faptul că reportările anulate din 2016 în 2017 au totalizat 194 467,98 EUR, reprezentând 4,93 % din suma totală reportată, ceea ce constituie o creștere de 1,17 % față de 2016; ia act, de asemenea, de nivelul relativ ridicat al reportărilor neplanificate din 2017 în 2018 în ceea ce privește titlul II, care se ridică la 200 000 EUR și sunt legate în principal de reorganizarea internă a spațiilor de birouri;

Performanța

3.  constată că Agenția folosește anumiți indicatori-cheie de performanță pentru a-și măsura performanța și pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară; constată, în continuare, cu satisfacție că Agenția intenționează să introducă în 2018 un cadru revizuit de gestionare a performanței, care urmărește să ofere indicatori de performanță mai semnificativi pentru a evalua mai bine valoarea adăugată adusă de activitățile Agenției; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a acestui cadru;

4.  constată că, deși agenția a utilizat bine resursele disponibile, aspectele legate de comunicarea pe internet și de atingerea obiectivelor programelor de lucru au fost ușor sub obiectivele stabilite;

5.  sprijină activitățile Agenției și analiza realizată de aceasta în legătură cu securitatea și sănătatea la locul de muncă, contribuind astfel la politicile Uniunii menite să promoveze locurile de muncă sănătoase și sigure în întreaga Uniune și subliniază, în acest sens, importanța asigurării unor resurse umane și financiare adecvate care să-i permită agenției să își îndeplinească sarcinile;

6.  salută angajamentul ferm al Agenției de a se asigura că toți lucrătorii beneficiază de aceleași drepturi în materie de sănătate și siguranță la locul de muncă, indiferent de dimensiunea întreprinderii, de tipul contractului sau de raportul de muncă;

7.  apreciază sprijinul constant acordat de agenție întreprinderilor mici și mijlocii și microîntreprinderilor, sub forma unor instrumente și orientări practice care să le permită să respecte legislația privind securitatea și sănătatea în muncă; salută finalizarea proiectului „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele”, care promovează condiții de sănătate și siguranță pe întreaga durată a vieții profesionale;

8.  ia act de faptul că trei evaluări externe s-au încheiat în 2017: o evaluare la jumătatea perioadei a programului strategic multianual 2014-2020, o evaluare ex-post a muncii în condiții mai bune de securitate și sănătate la orice vârstă și o evaluare ex-post a Sondajului european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente II; recunoaște că toate aceste evaluări au ajuns la un rezultat pozitiv, iar recomandările formulate au fost deja puse în aplicare;

9.  salută eforturile Agenției de a integra multilingvismul în produsele sale, eforturi recunoscute de Ombudsmanul European în 2017, când a acordat Agenției, precum și Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) și Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT), Premiul Ombudsmanului pentru bună administrare la categoria „Excelență în furnizarea de servicii orientate către cetățeni/clienți”, pentru proiectul inovator pe care l-au dezvoltat în comun cu scopul de a facilita gestionarea traducerii site-urilor multilingve;

10.  constată cu satisfacție că agenția împarte în mod activ sarcini cu alte agenții în domenii precum securitatea, gestionarea instalațiilor sau serviciile bancare și intenționează să intensifice colaborarea în viitor; subliniază importanța bunei cooperări dintre agențiile din domeniul ocupării forței de muncă, afacerilor sociale și incluziunii și, în special, a cooperării dintre Agenție, Eurofound, Cedefop și EIGE;

Politica de personal

11.  constată că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era completată în proporție de 97,5 %, fiind ocupate 39 de posturi de agenți temporari din cele 40 de posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 41 de posturi autorizate în 2016); ia act de faptul că, în 2017, în cadrul Agenției au lucrat, de asemenea, 24 de agenți contractuali;

12.  constată că Agenția a adoptat o politică privind protejarea demnității persoanelor și prevenirea hărțuirii; constată cu îngrijorare că o anchetă privind hărțuirea a fost deschisă în 2016 și încheiată în 2017; regretă că rezultatul a demonstrat că este vorba de o încălcare a articolului 12a alineatul (3) din Statutul funcționarilor; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile disciplinare luate și la măsurile prevăzute pentru a atenua aceste riscuri în viitor;

Achiziții

13.  ia act, pe baza raportului Curții, de faptul că, la sfârșitul lui 2017, Agenția nu folosea încă niciunul dintre instrumentele lansate de Comisie pentru a implementa o soluție unică pentru schimburile electronice de informații cu părțile terțe care participă la procedurile de achiziții publice (achiziții publice electronice); invită Agenția să implementeze toate instrumentele necesare și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens;

14.  salută faptul că Agenția a lansat cu succes prima sa licitație electronică în noiembrie 2018;

15.  constată cu îngrijorare, pe baza raportului Curții, că Agenția a semnat un contract-cadru pentru furnizarea de servicii de consultanță în domeniul informatic pentru perioada 2014-2017, în cadrul căruia prețurile erau stabilite în funcție de timpul consacrat proiectelor și nu erau legate de livrare, Agenția având posibilități limitate de monitorizare în acest sens, întrucât, de exemplu, în 2016, jumătate dintre servicii au fost efectuate în afara sediului său; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate în acest sens;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

16.  ia act de măsurile aplicate de Agenție și de eforturile continue pentru a asigura transparența și pentru a preveni și soluționa conflictele de interese; constată, de asemenea, pe baza informațiilor din partea Agenției, că aceasta intenționează să adopte modelul de decizie privind avertizările de integritate pentru care Comisia și-a dat acordul ex ante(14);

17.  ia act, pe baza raportului Curții, de faptul că este necesar să se consolideze independența contabilului prin subordonarea directă a acestuia directorului Agenției și Consiliului de administrație; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate în acest sens; recunoaște că, răspunzând acestei recomandări a Curții de Conturi, Agenția pregătește în prezent o decizie prin care Consiliul de conducere să externalizeze poziția de contabil către DG BUDG;

18.  invită Agenția să folosească noul regulament de înființare ca pe o oportunitate de a crește și mai mult independența contabilului;

Alte observații

19.  ia act de faptul că Agenția a efectuat o analiză a impactului probabil al deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană asupra organizării, operațiunilor și conturilor sale; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatul analizei;

o

o o

20.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2019(15) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

25.1.2019

AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2183(DEC))

Raportoare pentru aviz: Marian Harkin

SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  își exprimă mulțumirea că legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2017 au fost constatate de Curtea de Conturi și că situația sa financiară la 31 decembrie 2017 este corect prezentată;

2.  sprijină activitățile Agenției și analiza realizată de aceasta în legătură cu securitatea și sănătatea la locul de muncă, contribuind astfel la politicile UE menite să promoveze locurile de muncă sănătoase și sigure în întreaga Uniune și subliniază, în acest sens, importanța asigurării unor resurse umane și financiare adecvate care să-i permită agenției să își îndeplinească sarcinile;

3.  apreciază sprijinul constant acordat de agenție întreprinderilor mici și mijlocii și microîntreprinderilor, sub forma unor instrumente și orientări practice care să le permită să respecte legislația privind securitatea și sănătatea în muncă; salută finalizarea proiectului „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele”, care promovează condiții de sănătate și sigure pe întreaga durată a vieții profesionale;

4.  salută faptul că Agenția a lansat cu succes prima sa licitație electronică în noiembrie 2018;

5.  salută primirea de către Agenție a premiului Ombudsmanului European pentru bună administrare, categoria „excelență în furnizarea de servicii orientate către cetățeni/clienți”, ca urmare a proiectului său inovator de facilitare a gestionării traducerii site-urilor de internet multilingve, în colaborare cu Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) și cu Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT);

6.  regretă că nivelul reportărilor pentru titlul II (cheltuieli administrative) și pentru titlul III (cheltuieli operaționale) a fost ridicat, ajungând la 40 % pentru fiecare titlu, ceea ce contravine principiului bugetar al anualității; constată că, în raportul său, CCE nu a găsit dovezi care să arate că aceste reportări sunt legate de cheltuielile planificate pe parcursul procesului bugetar; reamintește că și în anii precedenți nivelul reportărilor a fost ridicat și invită Agenția să introducă fără întârziere credite bugetare diferențiate pentru a reflecta mai bine natura multianuală a operațiunilor; cu toate acestea, ia act de faptul că Agenția are în vedere posibilitatea de a adopta modelul creditelor diferențiate pentru cheltuielile sale de funcționare în viitorul apropiat;

7.  salută angajamentul ferm al Agenției în ceea ce privește prevenirea hărțuirii prin adoptarea politicii privind protecția demnității persoanei și prevenirea hărțuirii psihologice și a hărțuirii sexuale; constată că agenția a adoptat, în noiembrie 2018, orientări pentru modelul de decizie privind avertizarea în interes public;

8.  constată că Agenția a pus la dispoziția Parlamentului European rezultatele unei analize preliminare a impactului Brexitului, astfel cum a solicitat Comisia Europeană, și a instituit, de asemenea, un grup intern de lucru pentru Brexit pentru a identifica problemele legate de acesta și a monitoriza progresele negocierilor privind Brexitul;

9.  salută angajamentul ferm al Agenției de a se asigura că toți lucrătorii beneficiază de aceleași drepturi în materie de sănătate și siguranță la locul de muncă, indiferent de dimensiunea întreprinderii, de tipul contractului sau de raportul de muncă;

10.  constată că Curtea de Conturi recomandă să se consolideze independența contabilului, acesta urmând să fie direct responsabil în fața directorului Agenției (pentru chestiuni administrative) și în fața Consiliului de administrație (pentru chestiuni funcționale), deși, potrivit Agenției, contabilul se află, în practică, în subordinea directă a directorului; recunoaște că, răspunzând acestei recomandări a Curții de Conturi, Agenția pregătește în prezent o decizie prin care Consiliul de conducere să externalizeze poziția de contabil către DG BUDG; solicită Agenției să consolideze independența contabilului, făcând ca acesta să fie subordonat direct directorului agenției și consiliului;

11.  invită Agenția să folosească noul regulament de înființare ca pe o oportunitate de a crește și mai mult independența contabilului;

12.  subliniază importanța bunei cooperări dintre agențiile din domeniul ocupării forței de muncă, afacerilor sociale și incluziunii și, în special, a cooperării dintre Agenție, Eurofound, Cedefop și EIGE;

13.  recomandă, pe baza datelor disponibile, să se acorde directorului executiv al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2017.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

23.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Membri supleanți prezenți la votul final

Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Angélique Delahaye, Monika Smolková

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

42

+

ALDE

Mircea Diaconu, Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2

-

ENF

Christelle Lechevalier

NI

Lampros Fountoulis

1

0

EFDD

Laura Agea

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Petra Kammerevert

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

18

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 434, 30.11.2018, p. 90.

(2)

JO C 434, 30.11.2018, p. 90.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(5)

JO L 216, 20.8.1994, p. 1.

(6)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

JO C 434, 30.11.2018, p. 90.

(8)

JO C 434, 30.11.2018, p. 90.

(9)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(10)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(11)

JO L 216, 20.8.1994, p. 1.

(12)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(13)

JO C 248/01, 29.7.2017, p. 3.

(14)

Decizia CE C(2018)1362 din 27.2.2018.

(15)

Texte adoptate, P8_TA(2019)0000.

Ultima actualizare: 19 martie 2019Notă juridică