Postopek : 2018/2183(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0138/2019

Predložena besedila :

A8-0138/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.38

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0279

POROČILO     
PDF 194kWORD 55k
1.3.2019
PE 626.807v02-00 A8-0138/2019

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) za proračunsko leto 2017

(2018/2183(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Petri Sarvamaa

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2017

(2018/2183(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu(5) in zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0138/2019),

1.  podeli razrešnico direktorici Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2017

(2018/2183(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(10) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu(11) in zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0138/2019),

1.  odobri zaključni račun Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorici Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2017

(2018/2183(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0138/2019),

A.  ker je na podlagi poročila o prihodkih in odhodkih(13) Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (v nadaljnjem besedilu: agencija) njen končni proračun v proračunskem letu 2017 znašal 15.656.308 EUR, kar je 6,10 % manj kot leta 2016; ker proračun agencije izvira predvsem iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 znašala 96,03 %, kar pa je nekoliko manj (0,28 %) kot leta 2016; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 72,23 %, kar je le 1,88 % več kot leto prej;

Razveljavitev prenesenih sredstev

2.  ugotavlja, da je agencija razveljavila 194.467,98 EUR, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, kar je 4,93 % vseh prenesenih sredstev in 1,17 % več kot leta 2016; poleg tega ugotavlja, da je bila stopnja nenačrtovanih prenosov iz leta 2017 v leto 2018 v naslovu II razmeroma visoka, in sicer v znesku 200.000 EUR, kar je večinoma povezano z notranjo reorganizacijo pisarniških prostorov;

Uspešnost

3.  ugotavlja, da agencija za merjenje uspešnosti in izboljšanje upravljanja proračuna uporablja nekatere ključne kazalnike uspešnosti; poleg tega z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija v letu 2018 načrtuje uvedbo revidiranega okvira za upravljanje smotrnosti uspešnosti, katerega cilj je zagotoviti ustreznejše kazalnike uspešnosti za boljšo oceno dodane vrednosti, ki jo zagotavljajo dejavnosti agencije; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju tega okvira;

4.  ugotavlja, da je agencija sicer dobro uporabljala razpoložljiva sredstva, vendar pa so bile postavke, povezane z zagotavljanjem spletnih komunikacij in delovnega programa, nekoliko nižje od zastavljenih ciljev;

5.  podpira dejavnosti agencije ter njeno analizo o varnosti in zdravju pri delu, saj prispevajo k oblikovanju politike EU za spodbujanje zdravih in varnih delovnih mest po celotni Uniji, in v zvezi s tem poudarja, kako pomembno je, da ima agencija dovolj zaposlenih in finančnih sredstev za opravljanje svojih nalog;

6.  pozdravlja, da je agencija trdno zavezana temu, da vsi delavci uživajo enake pravice na področju varnosti in zdravja pri delu, ne glede na velikost podjetja, vrsto pogodbe in delovno razmerje;

7.  ceni stalno podporo agencije za mikro-, mala in srednja podjetja v obliki praktičnih orodij in smernic za spoštovanje zakonodaje o varnosti in zdravju pri delu; pozdravlja dokončanje projekta zdravih delovnih mest za vse generacije, ki bo prispeval k varnim in zdravim razmeram v celotnem poklicnem življenju;

8.  ugotavlja, da so se leta 2017 končala tri zunanja ocenjevanja: vmesna ocena večletnega strateškega programa 2014–2020, naknadna ocena varnejšega in bolj zdravega dela v vseh starostnih obdobjih ter naknadna ocena evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih II; priznava, da so vsa ocenjevanja imela pozitiven rezultat in da so bila podana priporočila že izvedena;

9.  pozdravlja prizadevanja agencije za vključitev večjezičnosti v svoje produkte, kar je leta 2017 priznala tudi evropska varuhinja človekovih pravic ter agenciji skupaj z Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) in Prevajalskim centrom za organe Evropske unije (CdT) podelila nagrado varuhinje za dobro upravljanje v kategoriji „odličnost pri zagotavljanju storitev, osredotočenih na državljane/stranke“ za njihov skupni inovativen projekt, ki olajšuje upravljanje prevajanja večjezičnih spletnih mest;

10.  z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija proaktivno deli naloge z drugimi agencijami na področjih, kot so varnost, upravljanje objektov oziroma bančne storitve, v prihodnosti pa načrtuje dodatno okrepitev sodelovanja; poudarja pomen dobrega sodelovanja med agencijami, ki delujejo na področju zaposlovanja, socialnih zadev in vključevanja, zlasti pa med agencijo, Eurofoundom, Cedefopom in Evropskim inštitutom za enakost spolov (EIGE);

Kadrovska politika

11.  ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 uresničen 97,5-odstotno, saj je bilo imenovanih 39 začasnih uslužbencev od 40 začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije (v primerjavi z 41 odobrenimi delovnimi mesti leta 2016); ugotavlja tudi, da je v letu 2017 za agencijo delalo 24 pogodbenih uslužbencev;

12.  ugotavlja, da ima agencija politiko o zaščiti človekovega dostojanstva in preprečevanju nadlegovanja; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je leta 2016 začela preiskava o nadlegovanju, ki se je zaključila leta 2017; obžaluje, da je bila ugotovljena kršitev člena 12a(3) kadrovskih predpisov; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o sprejetih disciplinskih ukrepih in predvidenih ukrepih za zmanjšanje teh tveganj v prihodnosti;

Javno naročanje

13.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da agencija konec leta 2017 še ni uporabljala orodij, s katerimi želi Komisija uvesti enotno rešitev za elektronsko izmenjavo informacij s tretjimi stranmi, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja (e-javno naročanje); poziva agencijo, naj uvede vsa potrebna orodja in organu za podelitev razrešnice poroča o napredku v zvezi s tem;

14.  pozdravlja, da je agencija novembra 2018 uspešno začela svoj prvi postopek elektronskega javnega naročanja;

15.  na podlagi poročila Računskega sodišča z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je agencija podpisala okvirno pogodbo za storitve svetovanja na področju informacijske tehnologije v obdobju 2014–2017, pri čemer so bile cene odvisne od časa, ki je bil porabljen za projekte, in niso bile povezane s predajo, te pogodbe pa agencija ne more spremljati v celoti, saj je bila na primer leta 2016 polovica storitev izvedena izven prostorov agencije; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, ki so bili sprejeti v ta namen;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

16.  priznava obstoječe ukrepe in stalna prizadevanja agencije za zagotavljanje preglednosti ter preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov; poleg tega je seznanjen, da namerava agencija sprejeti vzorčni sklep o prijavljanju nepravilnosti, za katerega je Komisija dala predhodno soglasje(14);

17.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je treba povečati neodvisnost računovodje, tako da bo neposredno odgovarjal direktorici in upravnemu odboru agencije; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, sprejetih v zvezi s tem; priznava, da agencija v odgovor na to priporočilo Računskega sodišča pripravlja sklep, po katerem bo upravni odbor funkcije računovodje prepustil v izvajanje GD BUDG;

18.  poziva agencijo, naj novo ustanovno uredbo obravnava kot priložnost za dodatno povečanje neodvisnosti računovodje;

Druge pripombe

19.  ugotavlja, da je agencija izvedla analizo verjetnega učinka odločitve Združenega kraljestva, da izstopi iz Unije, na njeno organizacijo, poslovanje in računovodske izkaze; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izidu te analize;

o

o o

20.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2019(15) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

25.1.2019

MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) za proračunsko leto 2017

(2018/2183(DEC))

Pripravljavec mnenja: Marian Harkin

POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  izraža zadovoljstvo z ugotovitvijo Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi agencije za proračunsko leto 2017, zakonite in pravilne ter da je njen finančni položaj na dan 31. decembra 2017 pošteno predstavljen;

2.  podpira dejavnosti agencije ter njeno analizo o varnosti in zdravju pri delu, saj prispevajo k oblikovanju politike EU za spodbujanje zdravih in varnih delovnih mest po celotni Uniji, in v zvezi s tem poudarja, kako pomembno je, da ima agencija dovolj zaposlenih in finančnih sredstev za opravljanje svojih nalog;

3.  ceni stalno podporo agencije za mikro-, mala in srednja podjetja v obliki praktičnih orodij in smernic za spoštovanje zakonodaje o varnosti in zdravju pri delu; pozdravlja izvedbo projekta zdravih delovnih mest za vse generacije, ki bo prispeval k varnim in zdravim razmeram v celotnem poklicnem življenju;

4.  pozdravlja, da je agencija novembra 2018 uspešno začela svoj prvi postopek elektronskega javnega naročanja;

5.  pozdravlja dejstvo, da je agencija prejela nagrado evropskega varuha človekovih pravic za dobro upravljanje v kategoriji „odličnost pri storitvah, osredotočenih na državljane/stranke“, in sicer za inovativni projekt za upravljanje prevajanja večjezičnih spletnih mest v sodelovanju z Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) in Prevajalskim centrom za organe Evropske unije (CdT);

6.  obžaluje, da so bili prenosi za naslov II (upravni odhodki) in naslov III (odhodki iz poslovanja) visoki in so znašali po 40 % za vsak naslov, kar je v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti; ugotavlja, da Računsko sodišče v svojem poročilo ni navedlo dokazov, da se ti prenosi nanašajo na odhodke, predvidene med procesom priprave proračuna; opozarja, da je do tako visokih prenosov prišlo tudi v prejšnjih letih, in poziva agencijo, naj brez nadaljnjega odlašanja uvede diferencirana proračunska sredstva, ki bi bolje odražala večletno naravo njenih dejavnosti; vseeno priznava, da agencija razmišlja o tem, da bi v bližnji prihodnosti za odhodke iz poslovanja uvedla model diferenciranih proračunskih sredstev;

7.  pozdravlja, da je agencija močno zavezana preprečevanju nadlegovanja, saj je sprejela politiko o zaščiti človekovega dostojanstva ter preprečevanju psihičnega nasilja in spolnega nadlegovanja; ugotavlja, da je agencija novembra 2018 sprejela vzorčni sklep v zvezi s smernicami za žvižgače;

8.  ugotavlja, da je agencija Evropskemu parlamentu posredovala rezultate predhodne analize posledic brexita, kot je zahtevala Evropska komisija, in da je nato ustanovila še interno delovno skupino za brexit, ki bo opredelila sporna vprašanja in spremljala napredek pogajanj o izstopu;

9.  pozdravlja, da je agencija trdno zavezana temu, da vsi delavci uživajo enake pravice na področju varnosti in zdravja pri delu, ne glede na velikost podjetja, vrsto pogodbe in delovno razmerje;

10.  ugotavlja, da Računsko sodišče svetuje, da se poveča neodvisnost računovodje, tako da bi odgovarjal neposredno direktorici agencije (v zvezi z upravnimi zadevami) in upravnemu odboru (v zvezi s svojim delom), čeprav po podatkih agencije računovodja v praksi odgovarja neposredno direktorici; potrjuje, da agencija v odgovor na to priporočilo Računskega sodišča pripravlja sklep, po katerem bo upravni odbor funkcije računovodje prepustil v izvajanje GD BUDG; poziva agencijo, naj poveča neodvisnost računovodje, tako da bo neposredno odgovarjal direktorici in upravnemu odboru agencije;

11.  poziva agencijo, naj novo ustanovno uredbo obravnava kot priložnost za dodatno povečanje neodvisnosti računovodje;

12.  poudarja pomen dobrega sodelovanja med agencijami, ki delujejo na področju zaposlovanja, socialnih zadev in vključevanja, zlasti pa med agencijo, Eurofoundom, Cedefopom in Evropskim inštitutom za enakost spolov (EIGE);

13.  na podlagi razpoložljivih dejstev priporoča, da se izvršni direktorici Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu podeli razrešnica za izvrševanje proračuna agencije za proračunsko leto 2017.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

23.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

42

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Arne Gericke, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Angélique Delahaye, Monika Smolková

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

42

+

ALDE

Mircea Diaconu, Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2

-

ENF

Christelle Lechevalier

NI

Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)

1

0

EFDD

Laura Agea

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Petra Kammerevert

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

18

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 434, 30.11.2018, str 90.

(2)

UL C 434, 30.11.2018, str 90.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(5)

UL L 216, 20.8.1994, str. 1.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 434, 30.11.2018, str 90.

(8)

UL C 434, 30.11.2018, str 90.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(11)

UL L 216, 20.8.1994, str. 1.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

UL C 248/01, 29.7.2017, str. 3.

(14)

Sklep Komisije C(2018) 1362 z dne 27. 2. 2018.

(15)

Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0000.

Zadnja posodobitev: 19. marec 2019Pravno obvestilo