Процедура : 2018/2181(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0139/2019

Внесени текстове :

A8-0139/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.31

Приети текстове :

P8_TA(2019)0272

ДОКЛАД     
PDF 215kWORD 59k
1.3.2019
PE 626.800v02-00 A8-0139/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) за финансовата 2017 година

(2018/2181(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Петри Сарвама

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2017 година

(2018/2181(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2017 година, придружен от отговорите на Центъра(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8-0071/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1920/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании(5), и по-специално член 15 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0139/2019),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2017 година

(2018/2181(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2017 година, придружен от отговорите на Центъра(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (058250000/2019 – C8-0071/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(10), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1920/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании(11), и по-специално член 15 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0139/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2017 година

(2018/2181(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0139/2019),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(13) на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании („Центъра“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 15 828 389 EUR, което представлява увеличение с 2,64% спрямо 2016 г.; като има предвид, че бюджетът на Центъра се осигурява основно от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад за годишните отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2016 година („доклада на Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Центъра са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 100%, което представлява леко увеличение с 0,05% в сравнение с 2016 г.; отбелязва, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 94,70%, което представлява намаление с 0,94% в сравнение с предходната година;

Анулиране на преноси

2.  отбелязва, че анулираните бюджетни кредити, пренесени от 2016 г. към 2017 г., възлизат на 18 245 EUR, което представлява 3,90% от общия размер на пренесената сума, като това показва увеличение с 0,15% в сравнение с 2016 г.;

Резултати от дейността

3.  отбелязва със задоволство, че Центърът измерва постигането на своите 68 годишни цели с 50 ключови показатели за ефективност, които са разделени на осем стратегически цели, за оценка на добавената стойност, осигурявана от неговите дейности, и за подобряване на управлението на бюджета;

4.  отчита, че Центърът е постигнал 90% от годишните цели, определени за 2017 г., и че е изпълнил успешно първата година от своята стратегия за 2025 г.;

5.  отбелязва със задоволство, че Центърът споделя полезни взаимодействия с Европейската агенция за морска безопасност в областта на корпоративните и спомагателните услуги и управлението на общи помещения в Лисабон; отчита, че са въведени оперативни полезни взаимодействия с други агенции на Съюза в областта на правосъдието и вътрешните работи и здравеопазването;

Политика относно персонала

6.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било запълнено на 93,51%, като са били назначени 72 длъжностни лица или срочно наети служители от общо 77-те работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 79 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Центъра са работили 29 договорно наети служители и 1 командирован национален експерт;

7.  отбелязва, че Центърът има общи разпоредби за изграждане и поддържане на култура на работа, основана на достойнство и уважение, с цел предотвратяване и борба срещу тормоза; отчита, че той осигурява възможности за провеждане на поверителни консултации;

8.  приветства предложението на Палатата обявленията за свободни работни места да се публикуват също и на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал с цел повишаване на информираността; отбелязва въз основа на отговора на Центъра, че той е поел ангажимент да оцени разходите и ползите от това действие и освен това планира да публикува всички бъдещи обявления за свободни работни места на общата платформа за работни места, разработена от мрежата от агенции на ЕС;

Обществени поръчки

9.  отбелязва със задоволство, че Центърът е приложил план за възлагане на обществени поръчки, който е осъществен успешно в тясно сътрудничество с всички отдели;

10.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че до края на 2017 г. Центърът все още не е използвал никой от инструментите, стартирани от Комисията с цел внедряване на единно решение за електронния обмен на информация с трети страни, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (електронни обществени поръчки); отбелязва въз основа на отговора на Центъра, че той е създал необходимите инструменти за „електронно фактуриране“ и е планирал необходимите подготвителни действия, за да може да използва „електронни процедури за възлагане на обществени поръчки“ и „електронно подаване на документи“ от октомври 2018 г., както се изисква от съответната правна рамка; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно постигнатия напредък;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

11.  отбелязва, че според доклада на Палатата е необходимо да се увеличи независимостта на отговорния счетоводител, като той се постави на пряко подчинение на директора и на управителния съвет на Центъра; отбелязва въз основа на отговора на Центъра, че според него настоящата организационна структура не е засегнала независимостта на счетоводителите; отбелязва освен това, че Центърът обаче е готов да предприеме последващи действия във връзка с препоръката на Палатата;

Вътрешен контрол

12.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) изтъкна, че е важно да се извърши анализ на нуждите на процесите на събиране на данни, валидиране и осигуряване на качество и да се преразгледа рамката за управление на качеството на данните и съответствието ѝ със стратегията на Центъра за 2025 г.; отбелязва, че през декември 2017 г. Центърът прие план за действие за изпълнение на тези препоръки; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност за постигнатия напредък в това отношение;

13.  отбелязва със съжаление, че една от препоръките, класифицирана като „важна“, включена в одита на Службата за вътрешен одит за 2013 г. относно „Бюджет и мониторинг“, все още не е изпълнена изцяло; отбелязва със загриженост, че според доклада на Палатата няколко препоръки, включени в одита на Службата за вътрешен одит за 2015 г. относно управлението на ИТ проекти, са само частично изпълнени и все още са текущи; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението на тези препоръки;

o

o o

14.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2019 г.(14) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

17.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2017 година

(2018/2181(DEC))

Докладчик по становище: Ромео Франц

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства заключенията на Сметната палата, че годишните отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании („Центъра“) дават вярна представа за неговото финансово състояние към 31 декември 2017 г. и че операциите му са законосъобразни и редовни; приветства по-специално факта, че Сметната палата не е изразила забележки във връзка с финансовото изпълнение на бюджета на Центъра за 2017 г.;

2.  отбелязва, че понастоящем счетоводителят на Центъра е административно подчинен на ръководителя на отдел „Администрация/корпоративни услуги“ вместо на директора на Центъра, както препоръчва Сметната палата за всички децентрализирани агенции; отбелязва, че според Центъра настоящата структура на административно подчинение е адаптирана към неговия размер и не засяга независимостта на счетоводителя; въпреки това изисква Центърът стриктно да следва препоръката на Сметната палата и счетоводителят да стане пряко подчинен на директора на Центъра по отношение на административните въпроси, а на управителния съвет – за функционалните аспекти; насърчава Центъра да делегира своите счетоводни функции на счетоводителя на Комисията на договорна основа, тъй като това ще повиши ефективността на изготвянето на годишните отчети и ще гарантира тяхната надеждност;

3.  изразява съжаление, че изпълнението на препоръката на Службата за вътрешен одит (IAS) от януари 2016 г. за подобряване на управлението на проектите на Центъра в областта на информационните технологии не е могло да бъде приключено до края на 2017 г.; настоява по-специално Центърът да разработи всеобхватна дългосрочна стратегическа визия за информационните системи, подкрепящи основните му оперативни процеси, и да приеме методики за управление на ИТ проекти и системи, които са съобразени с неговите нужди; изисква от Центъра да приключи във възможно най-кратък срок изпълнението на тази препоръка от одита, извършен през 2016 г.;

4.  взема под внимание забележките на Сметната палата по отношение на публикуването на обявления за свободни работни места на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO); отбелязва притесненията на Центъра във връзка с допълнителните разходи за писмен превод поради факта, че EPSO изисква публикуването на обявленията за свободни работни места да се извършва на всички официални езици на институциите на Съюза; изисква следователно Центърът да продължи да публикува всички обявления за свободни работни места на общата платформа за работни места, разработена от мрежата от агенции на ЕС, и, когато е целесъобразно, да публикува обявления за свободни работни места и на уебсайта на EPSO;

5.  приветства ангажимента на Центъра да предприеме действия във връзка с препоръките, отправени от IAS в одитния доклад от 2017 г. относно управлението на събирането на данни, валидирането и осигуряването на качество в Центъра; подчертава, че е важно Центърът да изпълнява задълженията, които поема.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Petra Kammerevert

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 149.

(2)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 149.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(5)

OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 149.

(8)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 149.

(9)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(11)

OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

ОВ C 25, 24.1.2018 г., стр. 1.

(14)

Приети текстове, P8_TA(2019)0000.

Последно осъвременяване: 15 март 2019 г.Правна информация