Postup : 2018/2181(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0139/2019

Předložené texty :

A8-0139/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.31

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0272

ZPRÁVA     
PDF 200kWORD 54k
1.3.2019
PE 626.800v02-00 A8-0139/2019

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) na rozpočtový rok 2017

(2018/2181(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2017

(2018/2181(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí centra(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria centru za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0071/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (5), a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0139/2019),

1.  uděluje řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost absolutorium za plnění rozpočtu centra na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2017

(2018/2181(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí centra(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria centru za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (058250000/2019 – C8-0071/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (11), a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0139/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2017

(2018/2181(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0139/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazů příjmů a výdajů(13) Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (dále jen „centrum“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 celkem 15 828 389 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje zvýšení o 2,64 %; vzhledem k tomu, že rozpočet centra pochází převážně z rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2017 („zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka centra je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí zaměřeného na monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu ve výši 100 %, což oproti roku 2016 znamená mírný nárůst o 0,05 %; konstatuje, že míra využití prostředků na platby činila 94,70 %, což oproti předcházejícímu roku představuje snížení o 0,94 %;

Zrušení přenesených prostředků

2.  bere na vědomí, že zrušené prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 dosáhly výše 18 245 EUR, což představuje 3,90 % celkové přenesené částky a ve srovnání s rokem 2016 zvýšení o 0,15 %;

Výkonnost

3.  s uspokojením konstatuje, že centrum měří plnění svých 68 ročních cílů (v rámci 8 strategických cílů) pomocí 50 klíčových ukazatelů výkonnosti, aby tak posoudilo přidanou hodnotu svých činností a zlepšilo řízení svého rozpočtu;

4.  bere na vědomí, že centrum splnilo 90 % svých ročních cílů stanovených pro rok 2017 a že úspěšně provedlo první rok své strategie do roku 2025;

5.  s uspokojením konstatuje, že centrum pracuje v součinnosti s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost v oblasti korporátních a podpůrných služeb a správy společných prostor v Lisabonu; uznává, že centrum vyvíjí součinnost s dalšími agenturami Unie v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a v oblasti zdraví;

Personální politika

6.  bere na vědomí, že ke dni 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn z 93,51 %, přičemž ze 77 úředníků a dočasných pracovníků povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání se 79 povolenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 72; bere na vědomí, že pro centrum dále v roce 2017 pracovalo 29 smluvních zaměstnanců a 1 vyslaný národní odborník;

7.  konstatuje, že centrum zavedlo obecná ustanovení ohledně budování a uplatňování pracovní kultury založené na důstojnosti a úctě s cílem předcházet obtěžování a bojovat proti tomuto jevu; uznává, že centrum umožňuje důvěrné poradenství;

8.  vítá návrh Účetního dvora, aby oznámení o volných pracovních místech byla v zájmu větší publicity zveřejňována rovněž na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu; na základě odpovědi centra konstatuje, že je centrum odhodláno provádět hodnocení nákladů a přínosů tohoto opatření a mimoto hodlá v budoucnu zveřejňovat oznámení o všech volných pracovních místech na meziagenturním portálu pro inzerci pracovních příležitostí vytvořeném sítí agentur EU;

Veřejné zakázky

9.  s uspokojením bere na vědomí, že centrum zavedlo nový plán pro zadávání zakázek, který byl v úzké spolupráci se všemi odděleními úspěšně proveden;

10.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora centrum na konci roku 2017 ještě nepoužívalo všechny nástroje poskytnuté Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek); na základě odpovědi centra konstatuje, že středisko vytvořilo nástroje nezbytné pro elektronickou fakturaci (e-invoicing) a naplánovalo přípravná opatření potřebná k tomu, aby mohlo používat elektronické zadávání zakázek (e-tendering) a elektronické předkládání nabídek (e-submission) od října 2018, jak stanoví příslušný právní rámec; žádá centrum, aby informovalo orgán příslušný k udělení absolutoria o pokroku v tomto směru;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

11.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora je třeba posílit nezávislost účetního tím, že bude přímo odpovědný řediteli centra a správní radě; bere na vědomí, že podle názoru centra nemá současná organizační struktura na nezávislost účetního žádný vliv; dále konstatuje, že se centrum nicméně hodlá řídit doporučením Účetního dvora;

Vnitřní kontroly

12.  bere na vědomí, že útvar interního auditu Komise (IAS) poukázal na to, že je nutné provést analýzu potřeb týkajících se procesu shromažďování, validace a zajišťování kvality údajů a přezkum rámce centra pro řízení kvality sebraných dat a sladění tohoto rámce se strategií centra do roku 2025; všímá si, že centrum přijalo v prosinci 2017 akční plán, jehož cílem je řešit tato doporučení; žádá centrum, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovalo o vývoji situace v této věci;

13.  s politováním konstatuje, že jedno doporučení, které bylo označeno za „důležité“ a bylo obsaženo v auditu IAS z roku 2013 týkajícím se „rozpočtu a monitorování“, nebylo dosud zcela provedeno; se znepokojením konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora bylo několik doporučení obsažených v auditu IAS z roku 2015, který se týkal řízení projektů v oblasti IT, doposud provedeno jen zčásti a jejich provádění stále probíhá; žádá centrum, aby o provedení těchto doporučení informovalo orgán příslušný k udělení absolutoria;

o

o o

14.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne … 2019(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

17.1.2019

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2017

(2018/2181(DEC))

Zpravodaj: Romeo Franz

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1.  vítá závěry Účetního dvora, že roční účetní závěrka Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (dále jen „centrum“) věrně zobrazuje jeho finanční situaci ke dni 31. prosince 2017 a že jeho operace jsou legální a správné; zejména vítá skutečnost, že k čerpání finančních prostředků z rozpočtu centra na rok 2017 nevyslovil Účetní dvůr žádné připomínky;

2.  bere na vědomí, že účetní střediska v současnosti administrativně odpovídá vedoucímu útvaru správy / podnikových služeb, nikoli řediteli centra, jak doporučuje Účetní dvůr u všech decentralizovaných agentur; bere na vědomí, že podle vyjádření centra je současná linie podřízenosti uzpůsobena jeho velikosti a nemá na nezávislost účetního žádný vliv; požaduje nicméně, aby se centrum důsledně řídilo doporučením Účetního dvora a zajistilo, aby účetní v administrativních záležitostech odpovídal přímo řediteli centra a ve funkčních aspektech správní radě; vybízí centrum, aby na základě smlouvy pověřilo vedením svého účetnictví účetního Komise, neboť se tím zvýší efektivnost přípravy roční účetní závěrky a bude zajištěna její spolehlivost;

3.  lituje toho, že doporučení útvaru interního auditu (IAS) z ledna 2016, aby centrum zlepšilo řízení projektů v oblasti IT, se nepodařilo do konce roku 2017 uzavřít; konkrétně trvá na tom, aby centrum formulovalo jednotnou dlouhodobou strategickou vizi systémů IT, které podporují jeho hlavní operační procesy, a aby přijalo takovou metodiku pro řízení projektů IT a řízení systémových požadavků, která bude vyhovovat jeho potřebám; požaduje, aby centrum toto zbývající doporučení auditu z roku 2016 uzavřelo co nejdříve;

4.  bere na vědomí připomínky Účetního dvora ke zveřejňování oznámení o volných pracovních místech na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO); chápe obavy centra, pokud jde o dodatečné náklady na překlad, v důsledku toho, že úřad EPSO vyžaduje zveřejňování oznámení o volných pracovních místech ve všech úředních jazycích institucí Unie; požaduje proto, aby centrum i nadále zveřejňovalo všechna oznámení o volných pracovních místech na meziagenturním portálu pro inzerci pracovních příležitostí vytvořeném sítí agentur EU a v relevantních případech umísťovalo oznámení o volných pracovních místech také na internetových stránkách úřadu EPSO;

5.  vítá příslib centra, že se bude zabývat doporučeními, která útvar IAS formuloval ve své auditní zprávě z roku 2017 o správě shromažďování, validaci a zajišťování kvality údajů; zdůrazňuje, že je důležité, aby centrum tento svůj příslib naplnilo.INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

10.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

43

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Petra Kammerevert

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 149.

(2)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 149.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 149.

(8)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 149.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Úř. věst. C 25, 24.1.2008, s. 1.

(14)

Přijaté texty, P8_TA(2019)0000.

Poslední aktualizace: 19. března 2019Právní upozornění