Procedură : 2018/2181(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0139/2019

Texte depuse :

A8-0139/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.31

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0272

RAPORT     
PDF 195kWORD 57k
1.3.2019
PE 626.800v02-00 A8-0139/2019

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2181(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Petri Sarvamaa

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2181(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Observatorului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Observatorului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0071/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie(5), în special articolul 15,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0139/2019),

1.  acordă directorului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2017

(2018/2181(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Observatorului(7),

–  având în vedere declarația de asigurare(8) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Observatorului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0071/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(9), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(10), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie(11), în special articolul 15,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0139/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2181(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0139/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor(13), bugetul definitiv al Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (denumit în continuare „Observatorul”) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 15 828 389 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 2,64 % comparativ cu 2016; întrucât bugetul Observatorului provine în principal de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2017 („raportul Curții”), declară că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Observatorului și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  apreciază faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2017 au condus la o rată de execuție bugetară de 100 %, ceea ce reprezintă o ușoară creștere de 0,05 % față de exercițiul 2016; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 94,70 %, ceea ce reprezintă o scădere cu 0,94 % față de exercițiul precedent;

Anularea reportărilor

2.  ia act de faptul că reportările din 2016 în 2017 anulate au totalizat 18 245 EUR, reprezentând 3,90 % din suma totală reportată, ceea ce înseamnă o creștere de 0,15 % față de 2016;

Performanță

3.  constată cu satisfacție că Observatorul măsoară realizarea celor 68 de obiective anuale ale sale cu ajutorul a 50 de indicatori-cheie de performanță, împărțiți în opt obiective strategice, pentru a evalua valoarea adăugată a activităților sale și pentru a-și îmbunătăți gestionarea bugetară;

4.  ia act de faptul că Observatorul a atins 90 % din obiectivele anuale stabilite pentru 2017, și că a pus în aplicare cu succes primul an din strategia sa 2025;

5.  apreciază sinergiile dintre Observator și Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă în ceea ce privește serviciile administrative și de asistență și gestionarea sediului comun de la Lisabona; ia act de crearea unor sinergii operaționale cu alte agenții ale Uniunii în domeniul justiției și al afacerilor interne și în domeniul sănătății;

Politica de personal

6.  constată că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era completată în proporție de 93,51 %, fiind ocupate 72 posturi de funcționari sau agenți temporari din cele 77 de posturi de funcționari sau agenți temporari autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 79 de posturi autorizate în 2016); constată că, în 2017, în cadrul Observatorului au lucrat, de asemenea, 29 de agenți contractuali și 1 expert național detașat;

7.  constată că Observatorul deține prevederi generale privind dezvoltarea și menținerea unei culturi a muncii bazată pe demnitate și respect, pentru a preveni și combate hărțuirea; observă că acesta permite consilierea confidențială;

8.  salută sugestia Curții ca anunțurile de posturi vacante să fie publicate și pe site-ul Oficiului European pentru Selecția Personalului, pentru a difuza mai larg aceste informații; constată că Observatorul, conform răspunsului său, își ia angajamentul de a evalua rentabilitatea acestei acțiuni, și în plus intenționează să publice toate viitoarele anunțuri de posturi vacante pe site-ul interinstituțional privind locurile de muncă creat de rețeaua agențiilor UE;

Achizițiile

9.  apreciază faptul că Observatorul a adoptat un plan de achiziții, care a fost realizat cu succes, în strânsă colaborare cu toate unitățile;

10.  observă că, în conformitate cu raportul Curții, la sfârșitul lui 2017, Observatorul nu folosea încă niciunul dintre instrumentele lansate de Comisie pentru a implementa o soluție unică pentru schimburile electronice de informații cu părțile terțe care participă la procedurile de achiziții publice (achiziții publice electronice); constată, pe baza răspunsului Observatorului, că Observatorul a implementat instrumentele necesare pentru facturarea electronică și a planificat operațiunile pregătitoare necesare pentru a putea folosi licitațiile electronice și depunerea electronică începând din octombrie 2018, conform prevederilor cadrului juridic relevant; invită Observatorul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

11.  constată că, potrivit raportului Curții, este necesar să se consolideze independența contabilului prin subordonarea directă a acestuia directorului și consiliului de administrație al Observatorului; constată că, potrivit răspunsului Observatorului, actuala structură a organizației nu afectează independența contabililor; mai mult, ia act de faptul că Observatorul este, cu toate acestea, dispus să urmeze recomandările Curții;

Controalele interne

12.  constată că Serviciul de Audit Intern (IAS) al Comisiei a subliniat importanța realizării unei analize a nevoilor privind procesele de colectare a datelor, de validare și asigurare a calității, precum și a revizuirii cadrului de referință pentru managementul calității datelor și alinierea acestuia cu strategia 2025 a Observatorului; constată că Observatorul a adoptat un plan de acțiune pentru a răspunde acestor recomandări în decembrie 2017; invită Observatorul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluțiile înregistrate în acest sens;

13.  constată cu regret că una dintre recomandările din auditul IAS din 2013, clasificată ca „importantă”, referitoare la „buget și monitorizare”, nu este încă pusă în aplicare pe deplin; constată cu îngrijorare că, potrivit raportului Curții, mai multe dintre recomandările incluse în auditul IAS din 2015 privind managementul proiectelor informatice sunt puse în aplicare doar parțial și sunt încă în curs; invită Observatorul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a acestor recomandări;

o

o o

14.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ...2019(14) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

17.1.2019

AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2181(DEC))

Raportor pentru aviz: Romeo Franz

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  salută concluziile Curții de Conturi, potrivit cărora conturile anuale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (denumit în continuare „Observatorul”) prezintă în mod fidel situația financiară a acestuia la 31 decembrie 2017, iar operațiunile sale sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare; salută în special lipsa observațiilor Curții de Conturi cu privire la execuția financiară a bugetului Observatorului pe 2017;

2.  constată că în prezent contabilul Observatorului răspunde, pentru chestiuni administrative, în fața șeful administrației/al serviciilor, și nu în fața directorului Observatorului, astfel cum a recomandat Curtea de Conturi pentru toate agențiile descentralizate; constată că, potrivit Observatorului, actuala linie de raportare este adaptată la dimensiunea acestuia și nu afectează independența contabilului; solicită, cu toate acestea, ca Observatorul să respecte cu strictețe recomandarea Curții de Conturi și să ia măsuri pentru ca contabilul său să raporteze direct în fața directorului Observatorului pentru chestiuni administrative și în fața Consiliului de administrație în ceea ce privește aspectele funcționale; încurajează Observatorul să delege contabilului Comisiei funcțiile sale contabile, pe bază contractuală, deoarece acest lucru va mări eficiența întocmirii conturilor anuale și le va asigura fiabilitatea;

3.  regretă faptul că recomandarea Serviciului de Audit Intern (IAS) din ianuarie 2016 referitoare la îmbunătățirea modului în care Observatorul gestionează proiectele informatice nu a putut fi închisă la sfârșitul anului 2017; insistă, în special, ca Observatorul să dezvolte o viziune strategică globală pe termen lung în ceea ce privește sistemele informatice pe care se sprijină procesele sale operaționale de bază, și să adopte metodologii de management al proiectelor și sistemelor informatice adaptate nevoilor sale; solicită Observatorului să închidă cât mai curând posibil recomandarea de audit restantă din 2016;

4.  ia act de observațiile Curții de Conturi referitoare la publicarea anunțurilor de posturi vacante pe site-ul internet al Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO); recunoaște preocupările Observatorului în ceea ce privește costurile suplimentare de traducere, care se datorează faptului că EPSO solicită publicarea anunțurilor de posturi vacante în toate limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii; solicită, prin urmare, ca Observatorul să continue să își publice toate anunțurile de posturi vacante pe site-ul interinstituțional privind locurile de muncă creat de rețeaua agențiilor UE și, dacă este cazul, să publice anunțurile de posturi vacante și pe site-ul EPSO;

5.  salută angajamentul Observatorului de a aborda recomandările identificate de IAS în raportul de audit din 2017 privind „Gestionarea colectării datelor, a validării și a asigurării calității”; subliniază că este important ca Observatorul să își îndeplinească angajamentul.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

10.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

43

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Petra Kammerevert

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL

ÎN COMISIA COMPETENTĂ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

(1)

JO C 434, 30.11.2018, p. 149.

(2)

JO C 434, 30.11.2018, p. 149.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(5)

JO L 376, 27.12.2006, p. 1.

(6)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

JO C 434, 30.11.2018, p. 149.

(8)

JO C 434, 30.11.2018, p. 149.

(9)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(10)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(11)

JO L 376, 27.12.2006, p. 1.

(12)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(13)

JO C 25, 24.1.2018, p. 1.

(14)

Texte adoptate, P8_TA(2019)0000.

Ultima actualizare: 19 martie 2019Notă juridică