Процедура : 2018/2210(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0140/2019

Внесени текстове :

A8-0140/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.13

Приети текстове :

P8_TA(2019)0254

ДОКЛАД     
PDF 250kWORD 79k
1.3.2019
PE 626.815v02-00 A8-0140/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2017 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол

(2018/2210(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Петри Сарвама

ИЗМЕНЕНИЯ
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2017 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол

(2018/2210(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите решения за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2016 година (COM(2018)0545),

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата(1) относно годишните отчети на агенциите за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(2) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(3), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(4), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0140/2019),

А.  като има предвид, че настоящата резолюция съдържа за всеки орган по смисъла на член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 хоризонтални съображения, придружаващи решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета в съответствие с член 110 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията и раздел 5 от приложение V към Правилника за дейността на Европейския парламент;

Б.  като има предвид, че препоръките на междуинституционалната работна група (МРГ2) по въпросите на ресурсите на децентрализираните агенции бяха одобрени от Председателския съвет на 18 януари 2018 г.; припомня 6-те препоръки, отправени в рамките на нейния мандат, по-специално във връзка с целта за намаляване на персонала с 5%, разглеждането на нови задачи, редовното оценяване на агенциите, споделянето на услуги, оценката на агенциите с няколко места на работа и агенциите, финансирани чрез такси;

В.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава значението на по-нататъшното укрепване на ефикасността, ефективността, икономиите и отчетността на институциите на Съюза и на прилагането на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

1.  подчертава, че дейността на агенциите е особено видима в държавите членки и оказва съществено влияние върху политиките и вземането на решения, както и върху изпълнението на програмите в някои области от жизненоважно значение за европейските граждани, като например сигурност, безопасност, здравеопазване, научни изследвания, икономически въпроси, околна среда, равенство между половете, енергетика, транспорт, свобода и правосъдие; посочва отново значението на задачите, изпълнявани от агенциите, както и тяхното пряко въздействие върху ежедневието на гражданите на Съюза; изтъква отново значението на автономността на агенциите, по-специално на регулаторните агенции и на агенциите, които се занимават с независимо събиране на информация; припомня, че агенциите са създадени основно за целите на функционирането на системите на Съюза, улесняването на прилагането на единния европейски пазар и извършването на независими технически или научни оценки; приветства в това отношение ефективното цялостно функциониране на агенциите, както и постигнатия напредък в повишаването на тяхната видимост за европейските граждани;

2.  отбелязва със задоволство, че според годишния доклад на Европейската сметна палата („Палатата“) относно агенциите на Съюза за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“) Палатата е издала одитно становище без резерви относно надеждността и точността на отчетите на всички агенции; отбелязва освен това, че Палатата е изразила становище без резерви относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите приходи за всички агенции; отбелязва, че Палатата е изразила становище без резерви относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите плащания за всички агенции, с изключение на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO); отбелязва със съжаление, че за плащанията на EASO Палатата е изразила отрицателно становище;

3.  отбелязва, че за 32-те децентрализирани агенции на Съюза бюджетите за 2017 г. възлизат на около 2,35 милиарда евро в бюджетни кредити за поети задължения, което представлява увеличение с около 13,36% в сравнение с 2016 г., и на 2,24 милиарда евро в бюджетни кредити за плащания, което показва увеличение с 10,31% в сравнение с 2016 г.; отбелязва освен това, че от общо 2,24 милиарда евро около 1,62 милиарда евро са били финансирани от общия бюджет на Съюза, което представлява 72,08% от общото финансиране на агенциите през 2017 г. (69,81% през 2016 г.); признава освен това, че около 627 милиона евро са били финансирани от такси и от преки вноски от участващите държави;

4.  припомня своето искане за рационализиране и ускоряване на процедурата по освобождаване от отговорност за вземането на решения за освобождаване от отговорност през годината, която следва непосредствено годината, за която е предоставено освобождаването, като процедурата се приключва в рамките на годината след въпросната счетоводна година; във връзка с това приветства положените положителни усилия и доброто сътрудничество с мрежата на агенциите на Европейския съюз („Мрежата“) и отделните агенции, и по-специално Палатата, което показва ясен потенциал за рационализиране и ускоряване на процедурата от тяхна страна; оценява постигнатия до момента напредък и приканва всички заинтересовани участници да продължат да полагат усилия за по-нататъшно развитие на процедурата;

Основни рискове, установени от Палатата

5.  отбелязва със задоволство, че в своя доклад Палатата счита, че цялостният риск по отношение на надеждността на отчетите е нисък за всички агенции, тъй като отчетите на агенциите се основават на международно приети счетоводни стандарти и предвид факта, че в миналото са възникнали само няколко съществени грешки;

6.  отбелязва, че в своя доклад Палатата счита общия риск за законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите на агенциите, за среден, като той варира от нисък до висок за конкретни бюджетни дялове; отбелязва, че рискът по дял I (разходи за персонал) като цяло е нисък, за дял II (административни разходи) рискът се счита за среден, а за дял III (оперативни разходи) рискът се счита за нисък до висок в зависимост от агенциите и естеството на оперативните им разходи; посочва, че източниците на риск обикновено произтичат от обществените поръчки и плащанията на безвъзмездни средства;

7.  отбелязва, че според доклада на Палатата рискът за доброто финансово управление е среден и се концентрира главно в областта на информационните технологии (ИТ) и обществените поръчки; изразява съжаление, че ИТ и обществените поръчки продължават да са податливи на грешки;

8.  подчертава, че от по-широка гледна точка броят на малките агенции, всяка със свои собствени административни структури и процедури, крие риск от административна неефективност и създава риск от припокриване на несъгласувани методи, освен ако е гарантирана хармонизация и е налице ефикасно споделяне на ресурсите;

Бюджетно и финансово управление

9.  отбелязва със задоволство, че според доклада на Палатата броят на констатациите относно законосъобразността и редовността на плащанията е намалял до 8 през 2017 г., от 11 през 2016 г., което показва непрекъснатите усилия на агенциите във връзка със спазването на Финансовия регламент;

10.  призовава Комисията, Мрежата и отделните агенции да работят съвместно и да предоставят конструктивна обратна информация по време на преговорите за Многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г., както и да проучат нови източници на финансиране за агенциите, в допълнение към съществуващото финансиране от бюджета на Съюза; настоява бъдещите решения относно ресурсите да не се вземат на глобална основа, а по-скоро да бъдат обвързани със задачите, които агенциите са натоварени да изпълняват въз основа на действащото законодателство; във връзка с това подчертава значението на тематичното групиране на агенциите и сътрудничеството между тях в зависимост от областите на политиката;

11.  отбелязва, че нивото на детайлност на одитираните отчети за изпълнение на бюджета на някои агенции е различно от това на отчетите на повечето други агенции, което показва необходимостта от ясни насоки относно отчитането на бюджетното изпълнение от страна на агенциите; отбелязва положените усилия за гарантиране на последователност при начина на представяне и докладване във връзка с отчетите; отбелязва несъответствия в някои данни и документи, оповестени от агенциите, особено по отношение на данните, свързани с персонала, включително в докладите относно щатното разписание (попълнени длъжности или максимален брой длъжности, разрешени съгласно бюджета на Съюза); посочва, че някои агенции не посочват ясно в своите доклади използваните показатели за изпълнението на бюджета и че агенциите невинаги изчисляват съответните суми и проценти последователно, като използват същите елементи за изчисление; призовава Комисията, Мрежата и отделните агенции да работят по рационализирани и хармонизирани показатели и да докладват на органа по освобождаване от отговорност относно мерките, предприети в това отношение; освен това призовава Комисията през следващите години автоматично да предоставя на органа по освобождаване от отговорност официалния бюджет (в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания) и данните за персонала (щатно разписание, договорно наети служители и командировани национални експерти към 31 декември на въпросната година) на 32-те децентрализирани агенции;

12.  припомня предложението на Мрежата във връзка с докладването на анулираните пренесени бюджетни кредити, надхвърлящи 5% от общия бюджет за предходната година; счита обаче, че докладването на дела на анулираните пренесени бюджетни кредити над общата сума, пренесена от година N-2 към N-1, представлява по-целесъобразен показател за прилагането на бюджетния принцип на ежегодност; подчертава, че равнището на анулираните пренесени бюджетни кредити е показателно за степента, в която агенциите правилно са прогнозирали своите финансови потребности; приканва Палатата и Комисията да предложат и определят последователна формула за изчисляване на отменените пренесени бюджетни кредити и призовава агенциите да включат тази информация в съответните си консолидирани годишни отчети за дейността за следващите финансови години;

13.  подчертава необходимостта от изготвяне на ясни определения за „приемливи“ преноси, за да се рационализира докладването от страна на Палатата и агенциите по този въпрос, както и за да може органът по освобождаване от отговорност да прави разграничение между преносите, които показват лошо бюджетно планиране, и преносите, които се използват като бюджетен инструмент за подкрепа на многогодишните програми, както и за планирането на обществени поръчки;

Резултати от дейността

14.  насърчава агенциите и Комисията да прилагат принципа на бюджетиране, основано на изпълнението, последователно да търсят най-ефективните начини за осигуряване на добавена стойност и допълнително да проучат възможните подобрения на ефикасността по отношение на управлението на ресурсите;

15.  отбелязва със задоволство, че Мрежата е изградена от агенциите като платформа за сътрудничество между тях и има за цел да подобри информираността за дейността на агенциите, да открива и насърчава потенциалните възможности за подобряване на ефикасността и да създава добавена стойност; признава добавената стойност на Мрежата в сътрудничеството ѝ с Парламента и приветства нейните усилия за координиране, събиране и консолидиране на действия и информация в полза на институциите на Съюза; освен това оценява насоките, предоставени от Мрежата на агенциите в техните усилия за оптимизиране на капацитета им за планиране, наблюдение и докладване на резултатите, бюджета и използваните ресурси;

16.  отбелязва със задоволство, че някои агенции си сътрудничат в рамките на своето тематично групиране, като например агенциите, работещи в областта на правосъдието и вътрешните работи(5), и европейските надзорни органи(6); насърчава другите агенции също да засилят сътрудничеството помежду си, когато това е възможно, не само във връзка със споделеното използване на услуги и полезни взаимодействия, а и в общите за тях области на политиката; приветства новия агрегиран формат на доклада на Палатата, който представя агенциите в съответствие с функциите от многогодишната финансова рамка и по този начин ги групира по области на политиката;

17.  подчертава, че трябва да се взема предвид ефективността при преместването и установяването на агенции в държави членки; изразява разочарованието си от резултатите, постигнати в това отношение от междуинституционалната работна група по въпросите на децентрализираните агенции (МРГ), тъй като не са разработени конкретни предложения за сливане или съвместно настаняване на агенции, работещи по свързани области на политиката; настоятелно призовава Комисията незабавно да представи оценка за агенциите с повече от едно седалище, както се препоръчва от МРГ, както и предложения за евентуални сливания, закривания и/или прехвърляне на задачи към Комисията, въз основа на внимателен задълбочен анализ и при прилагане на ясни и прозрачни критерии, които бяха предвидени в заданието на МРГ, но в действителност така и не бяха направени поради липса на предложения в тази насока от страна на Комисията;

18.  изразява съжаление, че въпреки че агенциите използват в по-голяма степен сходни системи за бюджетно управление и счетоводство, те продължават да използват множество ИТ инструменти в други ключови области като управление на човешките ресурси и управление на обществените поръчки и договорите; споделя становището на Палатата, че допълнителното хармонизиране на ИТ инструментите в тези области би подобрило разходната ефективност, би намалило рисковете за вътрешния контрол и би засилило управлението в областта на ИТ;

Политика относно персонала

19.  отбелязва, че през 2017 г. в 32-те децентрализирани агенции са работили 7 324 длъжностни лица, срочно наети служители, договорно наети служители и командировани национални експерти (6 941 през 2016 г.), което представлява увеличение с 5,52% в сравнение с предходната година;

20.  отбелязва, че за да се справят по подходящ начин с новите задачи, да се стремят към постоянно повишаване на ефективността, да запълват бързо и ефективно свободните длъжности и да подобряват способността си за привличане на експерти, агенциите следва непрекъснато да наблюдават и оценяват състоянието на своя персонал и потребностите от допълнителни човешки и финансови ресурси, както и да отправят съответните искания, когато е необходимо, за да могат адекватно да изпълняват своите задачи и отговорности;

21.  припомня, че по време на последващото заседание на МРГ2, проведено на 12 юли 2018 г., Комисията представи докладна записка относно развитието на броя на длъжностите в щатното разписание, за които тя счита, че е постигнато намаляване на персонала с 5%; посочва, че това заключение беше подкрепено от Парламента;(7)

22.  отбелязва, че Комисията е приложила допълнително годишно съкращение с 1% за петгодишния период 2014 – 2018 г., за да създаде „резерв за преразпределение“, от който да може да разпределя работни места за агенциите с нови задачи или в начална фаза на функциониране(8);

23.  отбелязва, че децентрализираните агенции прибягват в по-голяма степен до използването на договорно наети служители за изпълнението на нови задачи, като по този начин частично компенсират 5%-то намаление на персонала и съкращението с цел създаване на резерв за преразпределение; призовава Мрежата да разработи обща политика да не се замества постоянният персонал с по-скъпоструващи външни консултанти;

24.  отбелязва свързаното с недостига на персонал предизвикателство, пред което са изправени някои от агенциите, особено когато се възлагат нови задачи, без да се предвижда допълнителен персонал за тяхното изпълнение; изразява съжаление, че Комисията не е взела под внимание искането на засегнатите агенции за увеличаване на техния персонал, което излага на риск добрите им резултати;

25.  отбелязва със загриженост броя на факторите, които пречат на оперативната ефективност на някои агенции, като например затруднения при наемането на квалифицирани кадри за определени длъжности, отчасти поради ниския корекционен коефициент в някои държави членки, и изпълнението на дейности чрез процедури за отпускане на безвъзмездни средства, които са дълги и трудни от административна гледна точка; призовава Мрежата и отделните агенции да разгледат подходящи решения и да докладват на органа по освобождаване от отговорност относно постигнатия в това отношение напредък;

26.  призовава всички агенции да оповестят своето ниво на текучество на персонала и ясно да посочат позициите, които действително са заети към 31 декември на съответната финансова година, за да се гарантира съпоставимост между агенциите;

27.  изразява съжаление за дисбаланса между половете в някои агенции; призовава всички агенции постоянно да работят за балансирано разпределение на всички равнища на персонала и да докладват на органа по освобождаване от отговорност относно прилаганите мерки и напредъка;

28.  отбелязва със загриженост, че повечето агенции не публикуват своите обявления за свободни работни места на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO); разбира обаче загрижеността на агенциите във връзка с високите разходи за писмени преводи; в това отношение приветства общата платформа за работни места, стартирана и поддържана от Мрежата, и приканва агенциите да се възползват в пълна степен от платформата; призовава EPSO също така да популяризира платформата за работни места на Мрежата в своя общ уебсайт за обявленията за свободни работни места в администрацията на Съюза;

29.  насърчава агенциите на Съюза да обмислят приемането на стратегия за основните права, включително позоваване на основните права в кодекс за поведение, който би могъл да определи задълженията и обучението на техния персонал; създаването на механизми, които да гарантират, че всяко нарушение на основните права ще бъде открито и докладвано и че основните органи на агенциите ще бъдат своевременно уведомявани за рисковете от такива нарушения; създаването, когато е уместно, на длъжността „служител по въпросите на основните права“, който да се отчита пряко пред управителния съвет, за да се осигури известна степен на независимост спрямо другите служители, с оглед гарантиране на незабавно отстраняване на заплахите за основните права и непрекъснато подобряване на политиката в областта на основните права в рамките на организацията; развитието на редовен диалог с организациите на гражданското общество и съответните международни организации по въпросите на основните права; превръщането на зачитането на основните права в централен елемент от мандата за сътрудничество на агенциите с външни организации, включително по-специално представители на националните администрации, с които те си взаимодействат на оперативно равнище;

Обществени поръчки

30.  отбелязва със загриженост, че според доклада на Палатата продължават да съществуват недостатъци в управлението на обществените поръчки, като 14 агенции показват слабости в тази област, свързани най-вече с възлагането на обществени поръчки за услуги; отбелязва, че тези слабости произтичат от липсата на подходящ баланс между цена и качество при възлагането на договори, неоптимално изготвяне на рамкови договори, необосновани посреднически услуги и използването на рамкови договори без достатъчно подробности; призовава агенциите да обърнат специално внимание на коментарите на Палатата и допълнително да подобрят управлението на обществените поръчки;

31.  приветства факта, че агенциите все по-често използват портала за съвместни обществени поръчки, т.е. централния регистър във връзка с възможностите за съвместно възлагане на обществени поръчки, който се намира на екстранета на агенциите и включва функционалности, като например споделянето на документи и дискусии във форуми, а това прави комуникацията между агенциите относно услугите за възлагане на обществени поръчки по-прозрачна и по-лесна за управление;

32.  споделя мнението на Палатата по отношение на използването на сходни инструменти и едно-единствено решение за възлагането на обществени поръчки за доставки или услуги (електронни обществени поръчки) с цел постигане на по-хармонизирана ИТ рамка между агенциите; призовава Мрежата да докладва на органа по освобождаване от отговорност за постигнатия напредък в това отношение;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

33.  отбелязва, че 77% от агенциите вече са създали и приложили вътрешни правила или насоки относно подаването на сигнали за нередности, а останалите 23% са в процес на приемането им; настоятелно призовава останалите агенции незабавно да установят и да прилагат вътрешни правила относно подаването на сигнали за нередности; призовава Мрежата да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно приемането и прилагането на тези мерки;

34.  приветства факта, че 29 агенции (94%) са въвели насоки за предоставяне на публичен достъп до документите; призовава останалите агенции, които все още не разполагат с такива насоки, да приемат такива без по-нататъшно отлагане; одобрява разработването на вътрешни системи за обработка на заявленията, включително определянето на специално обучени екипи във връзка с достъпа до документи, специализирани в обработката на подаваните заявления в агенциите с по-голяма честота и сложност на заявленията; призовава Мрежата да разработи общи насоки за прилагане на публичен достъп до документите, които да бъдат прилагани от агенциите;

35.  отбелязва, че декларациите за интереси на членовете на управителните съвети и висшето ръководство са налице в почти всички агенции и че те са публикувани от повечето агенции на техния уебсайт, заедно със съответните автобиографии; призовава Мрежата да продължи да докладва на органа по освобождаване от отговорност по този въпрос; подчертава, че членовете на управителните съвети и висшето ръководство следва да представят декларации за интереси вместо декларации за липса на конфликт на интереси; отново заявява, че членовете или ръководството не могат сами да декларират липса на конфликт на интереси; припомня, че наличието на конфликт на интереси следва да се преценява от неутрален орган;

36.  припомня, че редица агенции, по-специално тези, които издават разрешения на трети страни за пускане на продукти на пазара, са уязвими, ако не разполагат с ясни и ефективни правила за предотвратяване на конфликти на интереси, които да прилагат; призовава всички агенции да участват в междуинституционалното споразумение относно регистъра за прозрачност, който понастоящем е предмет на преговори между Комисията, Съвета и Парламента;

37.  призовава агенциите да прилагат всеобхватна и хоризонтална политика по отношение на избягването на конфликти на интереси и да използват политиката за независимост на Европейската агенция по химикали (ECHA) като най-добра практика и пример за система за наблюдение и предотвратяване на всякакви конфликти на интереси; припомня, че в съответствие с тази политика за независимост подаването на годишни декларации за интереси от всички съответни служители и експерти е задължително, както и актуализирането им при настъпването на промени, и че всеки, който декларира интерес по отношение на даден въпрос се изключва от вземането на решение или приемането на становище по този въпрос; освен това насърчава агенциите да създадат консултативен комитет по въпросите на конфликтите на интереси;

Вътрешен контрол

38.  отбелязва коментара на Палатата относно необходимостта да се засили независимостта на главните счетоводители, като те бъдат поставени на пряко подчинение на директорите и на управителните съвети на агенциите във връзка с 11 агенции; отбелязва отговора на Мрежата, който гласи, че няма контекст или анализ на риска, за да се обоснове този коментар; приканва Палатата и Мрежата да постигнат общ подход по въпроса и да докладват на органа по освобождаване от отговорност относно развитието по този въпрос;

39.  отбелязва със задоволство, че при голяма част от агенциите (28) не се наблюдават слабости в прилагането на техните стандарти за вътрешен контрол по отношение на плановете им за непрекъснатост на дейността; призовава останалите агенции да подобрят своето положение, за да намалят всички потенциални рискове, и да докладват на органа по освобождаване от отговорност за взетите мерки;

Други коментари

40.  посочва, че на 29 март 2017 г. Обединеното кралство уведоми Европейския съвет за решението си да напусне Съюза; отбелязва със загриженост, че за разлика от повечето други агенции, пет от агенциите не са извършили цялостен анализ на вероятните последици от оттеглянето на Обединеното кралство за тяхната организация, дейност и счетоводно отчитане;

41.  отбелязва споразумението, постигнато на заседанието на Съвета по общи въпроси от 20 ноември 2017 г., за преместване на Европейската агенция по лекарствата (EMA) и Европейския банков орган (ЕБО) от Лондон съответно в Амстердам и Париж; отбелязва със загриженост потенциалните последици за тези агенции от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза във връзка с бъдещите разходи и загубата на експертен опит, което създава риск за непрекъснатостта на дейността; отбелязва освен това евентуалното отражение върху приходите и дейностите на няколко агенции, чиито седалища не са в Лондон; призовава агенциите да се подготвят за намаляване на всички потенциални рискове, които може да възникнат, и да докладват на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на подобни подготвителни мерки;

42.  отбелязва със загриженост, че някои агенции продължават да имат двойни оперативни и административни седалища; счита за важно двойните седалища, които нямат оперативна добавена стойност, да се премахнат при първа възможност;

43.  изразява съжаление, че новият Финансов регламент(9) не предвижда намаляване на административната тежест, която продължават да носят децентрализираните агенции; отбелязва, че по отношение на одита на децентрализираните агенции „пълната отговорност [...] продължава да носи Европейската сметна палата, която управлява [...] всички необходими административни процедури и процедури за възлагане на поръчки“; отново заявява, че новият подход към одитите, с участието на одитори от частния сектор, е довел до значително увеличаване на административната тежест за агенциите и че времето, посветено на възлагането на обществени поръчки и управлението на договорите за одит, води до допълнителни разходи, като по този начин допълнително се натоварват ограничените ресурси на агенциите; подчертава, че е необходимо да се разреши този проблем; призовава участващите страни да предоставят решения по този въпрос, така че значително да се намали административната тежест;

44.  потвърждава, че външните оценки на агенциите като цяло са положителни и че агенциите са изготвили планове за действие за проследяване на въпросите, повдигнати в докладите за оценка; отбелязва, че въпреки че учредителните регламенти на повечето агенции предвиждат периодично провеждане на външни оценки (обикновено веднъж на всеки четири до шест години), учредителните регламенти на пет децентрализирани агенции не включват такава разпоредба, а учредителният регламент на ЕМА изисква извършването на външна оценка само веднъж на всеки десет години; призовава Комисията и тези агенции да разгледат този въпрос и да докладват на органа по освобождаване от отговорност за взетите мерки;

45.  приветства преразглеждането на учредителните регламенти на трите тристранни агенции – Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA);

46.  припомня, че провежданата всяка година размяна на мнения по проектите на годишните работни програми и многогодишните стратегии на агенциите в отговарящите за тях комисии допринася за гарантиране на съответствието на програмите и стратегиите с актуалните политически приоритети, особено в контекста на Eвропейския стълб на социалните права и стратегията „Европа 2020“;

o

o o

47.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на агенциите, предмет на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

25.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2017 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол

(2018/2210(DEC))

Докладчик по становище: Мариан Харкин

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства преразглеждането на учредителните регламенти на трите тристранни агенции Eurofound, Cedefop и EU-OSHA;

2.  отбелязва резултатите от външната оценка на четирите агенции, работещи в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA и Европейската фондация за обучение (ETF)); признава успешното изпълнение на тези препоръки от страна на агенциите в осем широки оперативни сектора;

3.  подчертава значението на осигуряването на подходящ персонал и финансови ресурси, които да позволяват на агенциите да изпълняват своите задачи;

4.  припомня, че провежданата всяка година размяна на мнения по проектите на годишните работни програми и многогодишните стратегии на агенциите в отговарящите за тях комисии допринася за гарантиране на съответствието на програмите и стратегиите с актуалните политически приоритети, особено в контекста на Eвропейския стълб на социалните права и стратегията „Европа 2020“;

5.  приветства и насърчава сътрудничеството между агенциите във и извън рамките на мрежата от агенции на ЕС (EUAN), което улеснява изграждането на полезни взаимодействия и обмена на идеи и най-добри практики с цел постигането на по-балансирано управление, по-висока ефикасност, по-ниски разходи и по-голяма съгласуваност помежду им;

6.  отбелязва, че повечето агенции публикуват обявленията за свободни работни места на уебсайта си и в социалните медии, често без да ги публикуват на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO); насърчава агенциите да публикуват обявленията си за свободни работни места на уебсайта на EPSO, което би увеличило прозрачността и публичността, като отчитат икономическата ефективност;

7.  приветства факта, че според препоръките на Европейската сметна палата броят на констатациите във връзка със законосъобразността и редовността на плащанията е намалял, което показва, че агенциите продължават да полагат усилия за спазване на правната рамка и по-специално на разпоредбите, установени от Финансовия регламент и от Правилника за персонала;

8.  настоятелно призовава агенциите да осигурят независимостта на счетоводителите от всички служители, които са (вторично) делегирани да разрешават поемането на задължения и извършването на плащания, тъй като мястото на счетоводителя в йерархията на организацията може да влияе върху неговата независимост;

9.  признава постигнатия от агенциите напредък по отношение на хармонизацията на информационно-технологичните решения в областта на управлението и на счетоводните системи; подкрепя препоръката на Палатата за стремеж към засилено използване на информационно-технологични решения в ключови области като управлението на човешките ресурси и процедурите по възлагане на обществени поръчки или управлението на договорите, за да се намалят рисковете, свързани с вътрешния контрол, и да се укрепи управлението с използване на информационни технологии; припомня, че използването на сходни електронни инструменти за възлагане на доставки или услуги (електронни обществени поръчки) също би било важна крачка към постигането на по-хармонизирана информационно-технологична рамка между агенциите; насърчава ги да продължат с по-нататъшното въвеждане и прилагане на електронното фактуриране и електронната тръжна процедура.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Angélique Delahaye, Monika Smolková

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

42

+

ALDE

Mircea Diaconu, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

1

-

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

ENF

Christelle Lechevalier

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

17.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2017 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол

(2018/2210(DEC))

Докладчик по становище: Ромео Франц

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства заключенията на Сметната палата, че годишните отчети на всички агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи (агенции в областта на ПВР) дават вярна представа за тяхното финансово състояние към 31 декември 2017 г. във всички съществени аспекти и че операциите им са законосъобразни и редовни;

2.  признава все пак, че Сметната палата е дала отрицателно становище по отношение на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) във връзка със законосъобразността и редовността на нейните плащания поради съществени и систематични случаи на несъответствие на плащанията с изискванията на Финансовия регламент на EASO и други приложими правила и разпоредби, свързани основно с плащанията по процедурите за възлагане на обществени поръчки и процедурите за набиране на служители; изразява съжаление за това, че комбинираният процент на грешки от неправомерни плащания възлиза най-малко на 7,7 милиона евро, т.е. 10,3% от общия размер на плащанията на EASO през 2017 г., което представлява значително увеличение на процента на грешки спрямо 2016 г.; отбелязва изключителното влошаване на положението с човешките ресурси в EASO през 2017 г.; изразява съжаление за това, че през 2017 г. Службата EASO не е разполагала с административен капацитет, за да запълни големия брой свободни работни места в своята структура, което създава значителен риск за продължаването на операциите на Службата в настоящия им мащаб; приветства твърдия ангажимент на Службата EASO за незабавно отстраняване на нейните организационни и управленски слабости; отбелязва, че през октомври 2018 г. Парламентът отказа да освободи EASO от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.;

3.  посочва, че по отношение на Frontex Сметната палата отново докладва през 2017 г., че доказателствата за разходите, заявени от сътрудничещите държави, често са недостатъчни; приветства решението на Frontex за въвеждане на опростен модел за възстановяване на разходите с цел справяне с този проблем, който се повтаря от 2014 г. насам; отбелязва също така в този контекст, че Сметната палата е докладвала за отмяна на бюджетни кредити, пренесени от предходни години, което показва ясно надценяване на бюджетните потребности на Frontex през тези години от страна на публичните администрации на държавите – членки на ЕС и на други сътрудничещи страни;

4.  отбелязва, че CEPOL продължава да бъде единствената агенция в областта на ПВР, която е делегирала своите счетоводни функции на счетоводителя на Комисията на договорна основа; насърчава другите агенции да постъпят по същия начин, тъй като това ще повиши ефективността на изготвянето на отчетите и ще гарантира тяхната надеждност;

5.  подчертава, че за разработването и изпълнението на проекти в областта на информационните технологии eu-LISA трябваше да приложи модел за възлагане на дейности на външни изпълнители, при който около 90% от съответната работа, като например оперативното управление на системите, се извършва от три дружества изпълнители поради липсата на необходимите човешки ресурси; признава, че ИТ проектите са собственост на Агенцията и са под неин контрол, но се опасява, че използването на модел, при който непрекъснатото адаптиране и развойната дейност за тези чувствителни ИТ системи се възлагат на външни изпълнители в подобен обем, създава рискове от предоверяване на изпълнителите и твърде голяма зависимост от тях; подчертава, че малкият брой служители в ключови оперативни звена създава рискове за непрекъснатостта на дейността; приветства действията, предприети досега от eu-LISA в тази връзка, и изисква от eu-LISA да вземе подходящи дългосрочни мерки както на организационно, така и евентуално на технологично/оперативно равнище за смекчаване на тези рискове в дългосрочен план, за да се гарантира непрекъснатостта на дейността на Агенцията и функционирането на Шенгенското пространство; изисква от eu-LISA да гарантира, че изпълнителите не са обвързани с каквито и да било закони на трети държави, които биха могли да влязат в конфликт с условията за поверителност, определени от eu-LISA;

6.  изразява съжаление, че Сметната палата е отбелязала слабости в областта на обществените поръчки в eu-LISA, в Агенцията за основните права (FRA) и в Европейския полицейски колеж (CEPOL), наред с EASO, свързани най-вече с предоставянето на услуги, като тези слабости излагат на риск принципа на икономическа ефективност; отбелязва, че някои често установявани недостатъци са: липсата на добър баланс между качествените и ценовите критерии за възлагането на поръчки, недостатъчно добра разработка на рамковите договори, използване на рамкови договори, които позволяват закупуване на услуги, чиито спецификации и/или цена не са достатъчно подробно определени, и неоправдано използване на посреднически услуги; призовава тези агенции да предприемат корективни действия с цел избягване на подобни проблеми в бъдеще;

7.  изразява съжаление за това, че различните агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи публикуват обявленията за свободните длъжности само на собствения си уебсайт и на ограничен брой езици; изисква от всички агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи да публикуват систематично всички свои обявления за свободни работни места на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO), на всички езици на Съюза, с цел повишаване на прозрачността за всички граждани на Съюза; отчита допълнителните разходи, необходими за писмения превод на обявленията за свободни работни места на всички официални езици на Съюза и приканва Европейската комисия да обмисли мерки за намаляване на финансовата тежест за превода на обявленията за свободни работни места за агенциите, включително чрез сключване на специално рамково споразумение с Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (CdT).

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Petra Kammerevert

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 357, 4.10.2018 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(3)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(5)

Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA), Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), Европейски институт за равенство между половете (EIGE), Европейски център за мониторинг на наркотици

и наркомании (EMCDDA), Европейски полицейски колеж (CEPOL), Европейска полицейска служба (Европол), Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA), Орган на Европейския съюз за съдебно сътрудничество

(Евроюст).

(6)

Европейски банков орган (ЕБО), Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

(7)

писмо от Ж. Артюи до А. Таяни: Ref. D(2018)30134

(8)

Според терминологията, използвана от Комисията за класифициране на децентрализираните агенции на агенции „в начална фаза на функциониране“, „с нови задачи“ или „с нормален ритъм на работа“, което отразява етапа от развитието им и увеличаването на техния

принос за ЕС и броя на служителите им.

(9)

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

Последно осъвременяване: 19 март 2019 г.Правна информация