Διαδικασία : 2018/2210(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0140/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0140/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0254

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 246kWORD 81k
1.3.2019
PE 626.815v02-00 A8-0140/2019

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος

(2018/2210(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Petri Sarvamaa

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος

(2018/2210(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2018)0545),

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις(1) του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς των οργανισμών για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(2), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(3), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0140/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν ψήφισμα περιλαμβάνει, για κάθε οργανισμό κατά την έννοια του άρθρου 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046, οριζόντιες παρατηρήσεις που συνοδεύουν τις αποφάσεις απαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 110 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής και το τμήμα V του παραρτήματος V του Κανονισμού του Κοινοβουλίου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστάσεις της διοργανικής ομάδας εργασίας (IIWG2) σχετικά με τους πόρους των αποκεντρωμένων οργανισμών εγκρίθηκαν από τη Διάσκεψη των Προέδρων στις 18 Ιανουαρίου 2018· υπενθυμίζει τις 6 συστάσεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της εντολής της, ιδίως σε σχέση με τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5 %, την αντιμετώπιση των νέων καθηκόντων, την τακτική αξιολόγηση των οργανισμών, την κοινοχρησία υπηρεσιών, την αξιολόγηση των οργανισμών με περισσότερους του ενός τόπους εγκατάστασης, και τους οργανισμούς που χρηματοδοτούνται με έσοδα από τέλη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει τη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της οικονομίας και της λογοδοσίας των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, και η εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

1.  τονίζει ότι οι οργανισμοί τυγχάνουν μεγάλης προβολής στα κράτη μέλη και επηρεάζουν σημαντικά τη χάραξη πολιτικής, τη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση προγραμμάτων σε τομείς ζωτικής σημασίας για τους ευρωπαίους πολίτες, όπως οι τομείς της προστασίας, της ασφάλειας, της υγείας, της έρευνας, των οικονομικών υποθέσεων, του περιβάλλοντος, της ισότητας των φύλων, της ενέργειας, των μεταφορών, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης· επαναλαμβάνει ότι οι οργανισμοί επιτελούν σημαντικό έργο και έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Ένωσης· επαναλαμβάνει, επίσης, τη σημασία που έχει η αυτονομία των οργανισμών, ιδίως των ρυθμιστικών οργανισμών και των οργανισμών που επιτελούν το έργο της ανεξάρτητης συλλογής πληροφοριών· υπενθυμίζει ότι οι οργανισμοί συστάθηκαν κατά κύριο λόγο προκειμένου να διαχειρίζονται τα συστήματα της Ένωσης, να διευκολύνουν την υλοποίηση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς και να διενεργούν ανεξάρτητες τεχνικές ή επιστημονικές αξιολογήσεις· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τις αποτελεσματικές συνολικές επιδόσεις των οργανισμών και για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την ενίσχυση της προβολής τους στους ευρωπαίους πολίτες·

2.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε ελεγκτική γνώμη χωρίς επιφύλαξη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών όλων των οργανισμών· σημειώνει ακόμη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε γνώμη χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για όλους τους οργανισμούς· παρατηρεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε γνώμη χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για όλους τους οργανισμούς, πλην της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)· επισημαίνει με λύπη του ότι, όσον αφορά τις πληρωμές της EASO, το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε αρνητική γνώμη·

3.  σημειώνει ότι, όσον αφορά τους 32 αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης, οι προϋπολογισμοί για το 2017 ανήλθαν σε περίπου 2,35 δισεκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 13,36 % περίπου σε σύγκριση με το 2016, και σε 2,24 δισεκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,31 % σε σύγκριση με το 2016· σημειώνει, επιπλέον, ότι από τα 2,24 δισεκατομμύρια EUR, περίπου 1,62 δισεκατομμύρια EUR προέρχονταν από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, ποσό που αντιστοιχεί στο 72,08 % της συνολικής χρηματοδότησης των οργανισμών για το 2017 (έναντι 69,81 % το 2016)· διαπιστώνει, επιπλέον, ότι περίπου 627 εκατομμύρια EUR προέρχονταν από τέλη και επιβαρύνσεις, καθώς και από άμεσες εισφορές των συμμετεχουσών χωρών·

4.  υπενθυμίζει το αίτημά του για εξορθολογισμό και επιτάχυνση της διαδικασίας απαλλαγής, με στόχο να λαμβάνεται η απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγής εντός του έτους που έπεται του έτους για το οποίο χορηγείται η απαλλαγή, ούτως ώστε να περατώνεται η διαδικασία εντός του έτους που έπεται της υπό εξέταση λογιστικής χρήσης· εκφράζει την ικανοποίησή του, στο πλαίσιο αυτό, για τις θετικές προσπάθειες που καταβάλλονται και για την καλή συνεργασία με το Δίκτυο των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης («το Δίκτυο») και τους μεμονωμένους οργανισμούς, και ιδίως με το Ελεγκτικό Συνέδριο, στο πλαίσιο της οποίας υπάρχουν σαφείς δυνατότητες για εξορθολογισμό και επιτάχυνση της διαδικασίας από την πλευρά τους· εκτιμά την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής και καλεί όλους τους σχετικούς παράγοντες να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την περαιτέρω προώθηση της διαδικασίας·

Κύριοι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο

5.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα με την έκθεσή του, το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι ο συνολικός κίνδυνος για την αξιοπιστία των λογαριασμών είναι χαμηλός για όλους τους οργανισμούς, δεδομένου ότι οι λογαριασμοί των οργανισμών βασίζονται σε διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα, και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στο παρελθόν σημειώθηκαν μόνο λίγα ουσιώδη σφάλματα·

6.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεσή του, το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι ο συνολικός κίνδυνος για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί των οργανισμών είναι μέτριος, με διακυμάνσεις από χαμηλό έως υψηλό κίνδυνο για συγκεκριμένους τίτλους του προϋπολογισμού· σημειώνει ότι ο κίνδυνος για τον τίτλο I (δαπάνες προσωπικού) είναι γενικά χαμηλός, για τον τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) ο κίνδυνος θεωρείται μέτριος, και για τον τίτλο III (επιχειρησιακές δαπάνες) ο κίνδυνος θεωρείται χαμηλός έως υψηλός, ανάλογα με τους οργανισμούς και τη φύση των επιχειρησιακών δαπανών τους· επισημαίνει ότι οι πηγές κινδύνου εντοπίζονται συνήθως στις δημόσιες συμβάσεις και τις πληρωμές επιχορηγήσεων·

7.  παρατηρεί ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο κίνδυνος για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση είναι μέτριος και εντοπίζεται κυρίως στους τομείς της πληροφορικής και των δημόσιων συμβάσεων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι τομείς της πληροφορικής και των δημόσιων συμβάσεων εξακολουθούν να ενέχουν κίνδυνο σφάλματος·

8.  τονίζει ότι, σε γενικότερο επίπεδο, η ύπαρξη πολλών μικρών οργανισμών, με χωριστές διοικητικές δομές και διαδικασίες, συνιστά κίνδυνο για τη διοικητική αποτελεσματικότητα και μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αλληλεπικάλυψη μεθόδων που χαρακτηρίζονται από έλλειψη συνοχής, αν δεν διασφαλιστούν η εναρμόνιση και η αποδοτική κατανομή των πόρων·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

9.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο αριθμός των παρατηρήσεων σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών μειώθηκε σε 8 το 2017, από 11 το 2016, γεγονός που καταδεικνύει τη συνέχιση των προσπαθειών των οργανισμών να συμμορφωθούν με τον δημοσιονομικό κανονισμό·

10.  καλεί την Επιτροπή, το Δίκτυο και τους μεμονωμένους οργανισμούς να συνεργάζονται και να παρέχουν εποικοδομητικές παρατηρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020, και να διερευνήσουν νέες πηγές χρηματοδότησης για τους οργανισμούς επιπλέον των υφιστάμενων συνεισφορών από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· επιμένει ότι οι μελλοντικές αποφάσεις σχετικά με τους πόρους δεν θα πρέπει να λαμβάνονται σε συνολικό επίπεδο, αλλά να συνδέονται κυρίως με τα καθήκοντα που ανατίθενται στους οργανισμούς βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της θεματικής ομαδοποίησης των οργανισμών και της συνεργασίας κατά τομέα πολιτικής·

11.  σημειώνει ότι οι ελεγχθείσες εκθέσεις ορισμένων οργανισμών σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού διαφέρουν από τις αντίστοιχες εκθέσεις των περισσότερων οργανισμών ως προς τον βαθμό λεπτομέρειας των παρεχόμενων πληροφοριών, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη να υπάρχουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την κατάρτιση δημοσιονομικών εκθέσεων από τους οργανισμούς· αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί προκειμένου να διασφαλιστεί συνέπεια ως προς την παρουσίαση των λογαριασμών και την υποβολή εκθέσεων· παρατηρεί ανακολουθίες σε ορισμένες πληροφορίες και έγγραφα που γνωστοποιήθηκαν από τους οργανισμούς, ιδίως όσον αφορά τα αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το προσωπικό, μεταξύ άλλων και σε εκθέσεις για τον πίνακα προσωπικού (όσον αφορά τις θέσεις που έχουν καλυφθεί ή τον μέγιστο αριθμό θέσεων που έχουν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης)· επισημαίνει ότι ορισμένοι οργανισμοί δεν αναφέρουν σαφώς στις εκθέσεις τους τους χρησιμοποιούμενους δείκτες δημοσιονομικών επιδόσεων, και ότι οι οργανισμοί δεν έχουν υπολογίσει πάντα με συνέπεια τα αντίστοιχα ποσά και ποσοστά χρησιμοποιώντας τα ίδια στοιχεία για τον υπολογισμό· καλεί την Επιτροπή, το Δίκτυο και τους μεμονωμένους οργανισμούς να εργαστούν για τον εξορθολογισμό και την εναρμόνιση των δεικτών, και να ενημερώνουν την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για τον σκοπό αυτό· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή, τα επόμενα έτη, να παρέχει αυτομάτως στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τον επίσημο προϋπολογισμό (σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών) και τα στοιχεία σχετικά με το προσωπικό (πίνακας προσωπικού, συμβασιούχοι υπάλληλοι και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες στις 31 Δεκεμβρίου του υπό εξέταση έτους) των 32 αποκεντρωμένων οργανισμών·

12.  υπενθυμίζει την πρόταση του Δικτύου να κοινοποιούνται οι ακυρωθείσες μεταφορών από έτος σε έτος που υπερβαίνουν το 5 % του συνολικού προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους· πιστεύει, ωστόσο, ότι η κοινοποίηση του μεριδίου των ακυρωθεισών μεταφορών από έτος σε έτος επί του συνολικού ποσού που μεταφέρεται από το έτος N-2 στο έτος N-1 αποτελεί καταλληλότερο δείκτη όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού· επισημαίνει ότι το επίπεδο των ακυρωθεισών μεταφορών από έτος σε έτος είναι ενδεικτικό του βαθμού στον οποίο οι οργανισμοί έχουν προβλέψει σωστά τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Επιτροπή να προτείνουν και να ορίσουν έναν συνεκτικό τύπο για τον υπολογισμό των ακυρωθεισών μεταφορών από έτος σε έτος, και καλεί τους οργανισμούς να συμπεριλαμβάνουν τις πληροφορίες αυτές στις αντίστοιχες ενοποιημένες ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους για τα επόμενα οικονομικά έτη·

13.  τονίζει ότι απαιτείται να καθοριστούν σαφείς ορισμοί για τις αποδεκτές μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος, προκειμένου να εξορθολογιστεί η υποβολή εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των οργανισμών σχετικά με το ζήτημα αυτό, καθώς και για να μπορεί η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή να διακρίνει εκείνες που υποδηλώνουν ανεπαρκή δημοσιονομικό προγραμματισμό από εκείνες που συνιστούν δημοσιονομικό μέσο που στηρίζει πολυετή προγράμματα και τον προγραμματισμό της σύναψης συμβάσεων·

Επιδόσεις

14.  ενθαρρύνει τους οργανισμούς και την Επιτροπή να εφαρμόζουν την αρχή της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, να αναζητούν με συνέπεια τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την εξασφάλιση προστιθέμενης αξίας και να διερευνούν περαιτέρω δυνατότητες βελτίωσης της αποδοτικότητας όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων·

15.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Δίκτυο συστάθηκε από τους οργανισμούς ως πλατφόρμα διοργανικής συνεργασίας, με σκοπό την ενίσχυση της προβολής τους, τον εντοπισμό και την προώθηση δυνατοτήτων βελτίωσης της αποδοτικότητας και την εξασφάλιση προστιθέμενης αξίας· αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία του Δικτύου όσον αφορά τη συνεργασία του με το Κοινοβούλιο, και χαιρετίζει τις προσπάθειές του για τον συντονισμό, τη συγκέντρωση και την ενοποίηση δράσεων και πληροφοριών προς όφελος των θεσμικών οργάνων της Ένωσης· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την καθοδήγηση που παρέχεται από το Δίκτυο στους οργανισμούς όσον αφορά τις προσπάθειές τους να βελτιστοποιήσουν τις ικανότητές τους στον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα, τον προϋπολογισμό και τους πόρους που χρησιμοποιούνται·

16.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ορισμένοι οργανισμοί συνεργάζονται ανάλογα με τη θεματική τους ομαδοποίηση, όπως οι οργανισμοί του τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων(5) και οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές(6)· παροτρύνει τους λοιπούς οργανισμούς να ενισχύσουν και αυτοί τη μεταξύ τους συνεργασία, όποτε είναι δυνατό, όχι μόνο για τη δημιουργία κοινών υπηρεσιών και συνεργειών, αλλά και στους κοινούς, μεταξύ τους, τομείς πολιτικής· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα συγκεντρωτική μορφή της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία παρουσιάζει τους οργανισμούς ανάλογα με τους τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και, με τον τρόπο αυτό, τους ομαδοποιεί ανά τομέα πολιτικής·

17.  τονίζει ότι κατά την επιλογή ή τη μεταφορά της έδρας των οργανισμών στα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αποδοτικότητα· εκφράζει την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα της διοργανικής ομάδας εργασίας για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς στο θέμα αυτό, δεδομένου ότι δεν διατυπώθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για τη συγχώνευση ή τη συστέγαση οργανισμών που επικεντρώνονται σε συναφείς τομείς πολιτικής· ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση αξιολόγηση των οργανισμών που είναι εγκατεστημένοι σε περισσότερους του ενός τόπους, σύμφωνα με τις συστάσεις της διοργανικής ομάδας εργασίας, καθώς και προτάσεις για πιθανές συγχωνεύσεις, παύσεις λειτουργίας και/ή τη μεταβίβαση καθηκόντων στην Επιτροπή, βάσει προσεκτικής και εις βάθος ανάλυσης και με τη χρήση σαφών και διαφανών κριτηρίων, όπως προβλεπόταν στην εντολή της διοργανικής ομάδας εργασίας, αλλά δεν έγινε ποτέ στην πραγματικότητα λόγω έλλειψης σχετικών προτάσεων από την Επιτροπή·

18.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, μολονότι οι οργανισμοί έχουν ενισχύσει τη χρήση παρόμοιων συστημάτων διαχείρισης του προϋπολογισμού και λογιστικής, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν ένα πλήθος εργαλείων πληροφορικής σε άλλους βασικούς τομείς, όπως η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και η σύναψη και διαχείριση των συμβάσεων· συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η περαιτέρω εναρμόνιση των εργαλείων πληροφορικής σε αυτούς τους τομείς θα ενίσχυε την αποδοτικότητα των δαπανών, θα περιόριζε τους κινδύνους εσωτερικού ελέγχου και θα ενίσχυε τη διακυβέρνηση στον τομέα της πληροφορικής·

Πολιτική προσωπικού

19.  σημειώνει ότι, το 2017, οι 32 αποκεντρωμένοι οργανισμοί απασχολούσαν 7 324 μόνιμους, έκτακτους και συμβασιούχους υπαλλήλους και αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες (6 941 το 2016), αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 5,52 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

20.  επισημαίνει ότι για την ορθή διεκπεραίωση νέων καθηκόντων, την επιδίωξη διαρκούς βελτίωσης της αποδοτικότητας, την ταχεία και αποτελεσματική κάλυψη των κενών θέσεων και την ενίσχυση της ικανότητας των οργανισμών να προσελκύουν εμπειρογνώμονες, οι οργανισμοί θα πρέπει να παρακολουθούν συνεχώς και να αξιολογούν το επίπεδο στελέχωσής τους και τις ανάγκες τους σε πρόσθετους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, και να υποβάλλουν τα σχετικά αιτήματα όταν είναι αναγκαίο προκειμένου να μπορούν να επιτελούν με επάρκεια τα καθήκοντά τους και να ασκούν αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές τους·

21.  υπενθυμίζει ότι, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης επακολούθησης της IIWG2, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουλίου 2018, η Επιτροπή παρουσίασε σημείωμα σχετικά με την εξέλιξη του αριθμού θέσεων στον πίνακα προσωπικού, στο οποίο υποστηρίζει ότι έχει επιτευχθεί η μείωση του προσωπικού κατά 5 %· επισημαίνει ότι το εν λόγω συμπέρασμα υποστηρίχθηκε από το Κοινοβούλιο(7)·

22.  σημειώνει ότι η Επιτροπή επέβαλε στους οργανισμούς πρόσθετη ετήσια συνεισφορά προσωπικού της τάξης του 1 % για την πενταετή περίοδο 2014-2018, για να δημιουργήσει «ομάδα ανακατανομής προσωπικού», από την οποία θα διαθέτει τις θέσεις σε οργανισμούς στους οποίους ανατίθενται νέα καθήκοντα ή οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο εκκίνησης(8)·

23.  παρατηρεί ότι οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί αύξησαν τη χρήση του προσωπικού επί συμβάσει για την εκτέλεση νέων καθηκόντων, προκειμένου να αντισταθμίσουν εν μέρει τη μείωση του προσωπικού κατά 5 % και τη συνεισφορά για τη δημιουργία της ομάδας ανακατανομής προσωπικού· καλεί το Δίκτυο να αναπτύξει μια γενική πολιτική που θα προβλέπει ότι το μόνιμο προσωπικό δεν θα αντικαθίσταται από εξωτερικούς συμβούλους που κοστίζουν περισσότερο·

24.  σημειώνει την πρόκληση των ελλείψεων σε προσωπικό που αντιμετωπίζουν ορισμένοι οργανισμοί, ιδίως όταν ανατίθενται νέα καθήκοντα χωρίς να προβλέπεται πρόσθετο προσωπικό για την υλοποίησή τους· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη το αίτημα των επηρεαζόμενων οργανισμών να αυξηθεί το προσωπικό τους, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τις καλές επιδόσεις τους·

25.  σημειώνει με ανησυχία τους διάφορους παράγοντες που εμποδίζουν τις επιχειρησιακές επιδόσεις ορισμένων οργανισμών, όπως η δυσκολία να προσλάβουν ειδικευμένους υπαλλήλους σε συγκεκριμένες κατηγορίες, εν μέρει λόγω του χαμηλού συντελεστή διόρθωσης σε ορισμένα κράτη μέλη, και η υλοποίηση δραστηριοτήτων μέσω διαδικασιών επιχορηγήσεων που ήταν χρονοβόρες και διοικητικά απαιτητικές· καλεί το Δίκτυο και τους μεμονωμένους οργανισμούς να εξετάσουν σχετικές λύσεις, και να ενημερώνουν την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται στον τομέα αυτό·

26.  καλεί όλους τους οργανισμούς να δημοσιοποιούν το επίπεδο εναλλαγής του προσωπικού τους και να αναφέρουν με σαφήνεια τις θέσεις που έχουν όντως καλυφθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του σχετικού οικονομικού έτους, προκειμένου να διασφαλιστεί η συγκρισιμότητα μεταξύ των οργανισμών·

27.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ισορροπίας μεταξύ των φύλων σε ορισμένους οργανισμούς· καλεί όλους τους οργανισμούς να καταβάλλουν διαρκείς προσπάθειες για την ισόρροπη κατανομή σε όλα τα επίπεδα προσωπικού, και να ενημερώνουν την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που εφαρμόζονται και την πρόοδο που σημειώνεται·

28.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι περισσότεροι οργανισμοί δεν δημοσιεύουν τις προκηρύξεις θέσεων εργασίας τους στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO)· κατανοεί, ωστόσο, την ανησυχία των οργανισμών όσον αφορά τις υψηλές δαπάνες μετάφρασης· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τον κοινό πίνακα θέσεων των οργανισμών που δημιουργήθηκε και διατηρείται από το Δίκτυο, και καλεί τους οργανισμούς να αξιοποιήσουν πλήρως την πλατφόρμα· καλεί επίσης την EPSO να προωθήσει τον πίνακα θέσεων του Δικτύου στον γενικό της ιστότοπο για τις προκηρύξεις θέσεων εργασίας στην Ένωση·

29.  ενθαρρύνει τους οργανισμούς της Ένωσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο να θεσπίσουν μια στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα, που θα περιλαμβάνει αναφορά στα θεμελιώδη δικαιώματα στο πλαίσιο ενός κώδικα δεοντολογίας ο οποίος θα μπορούσε να καθορίζει τα καθήκοντα και την κατάρτιση του προσωπικού τους· να δημιουργήσουν μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν ότι θα εντοπίζεται και θα αναφέρεται κάθε παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και ότι τα κύρια όργανα των οργανισμών θα ενημερώνονται ταχέως σχετικά με τυχόν κινδύνους τέτοιων παραβιάσεων· να θεσπίσουν, κατά περίπτωση, τη θέση του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο οποίος θα λογοδοτεί απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να εξασφαλίζεται ένας βαθμός ανεξαρτησίας έναντι του λοιπού προσωπικού, με στόχο να διασφαλίζεται η άμεση αντιμετώπιση των απειλών κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η διαρκής αναβάθμιση της πολιτικής θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός του οργανισμού· να αναπτύξουν τακτικό διάλογο με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς όσον αφορά ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων· να καταστήσουν τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα κεντρική συνιστώσα των όρων αναφοράς στο πλαίσιο της συνεργασίας του εκάστοτε οργανισμού με εξωτερικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των μελών εθνικών διοικήσεων με τα οποία αλληλεπιδρούν σε επιχειρησιακό επίπεδο·

Σύναψη συμβάσεων

30.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις στη διαχείριση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, με 14 οργανισμούς να παρουσιάζουν αδυναμίες στον τομέα αυτόν, κυρίως όσον αφορά τις συμβάσεις υπηρεσιών· παρατηρεί ότι στις πηγές αυτών των αδυναμιών περιλαμβάνεται η έλλειψη κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ τιμής και ποιότητας κατά την ανάθεση συμβάσεων, ο μη βέλτιστος σχεδιασμός των συμβάσεων-πλαισίων, οι αδικαιολόγητες υπηρεσίες διαμεσολάβησης και η χρήση συμβάσεων-πλαισίων χωρίς επαρκείς λεπτομέρειες· καλεί τους οργανισμούς να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να βελτιώσουν περαιτέρω τη διαχείρισή τους όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις·

31.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι οργανισμοί χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο την κοινή πύλη για τις συμβάσεις (το κεντρικό μητρώο ευκαιριών ομαδοποιημένων προμηθειών) που φιλοξενείται από το εξωτερικό δίκτυο των οργανισμών, και το οποίο περιλαμβάνει λειτουργίες όπως η ανταλλαγή εγγράφων και οι συζητήσεις σε φόρουμ, και καθιστά πιο διαφανή και διαχειρίσιμη την επικοινωνία μεταξύ των οργανισμών όσον αφορά τις υπηρεσίες προμηθειών·

32.  συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη χρήση παρόμοιων εργαλείων και μιας ενιαίας λύσης για την προμήθεια υλικού ή υπηρεσιών (ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις), με στόχο να επιτευχθεί ένα πιο εναρμονισμένο πλαίσιο πληροφορικής μεταξύ των οργανισμών· καλεί το Δίκτυο να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τη πρόοδο που σημειώνεται στον τομέα αυτό·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

33.  σημειώνει ότι στο 77 % των οργανισμών έχουν ήδη θεσπιστεί και εφαρμοστεί εσωτερικοί κανόνες ή κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών, ενώ στο υπόλοιπο 23 % βρίσκονται υπό έγκριση· παροτρύνει τους υπόλοιπους οργανισμούς να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν εσωτερικούς κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· καλεί το Δίκτυο να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την έγκριση και την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων·

34.  εκφράζει επίσης ικανοποίηση για το γεγονός ότι 29 οργανισμοί (94 %) διαθέτουν κατευθυντήριες γραμμές για τη χορήγηση στο κοινό πρόσβασης στα έγγραφα· ζητεί από τους υπόλοιπους οργανισμούς που δεν έχουν τέτοιες κατευθυντήριες γραμμές να προχωρήσουν στην έγκρισή τους χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· επιδοκιμάζει την ανάπτυξη εσωτερικών συστημάτων για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων ομάδων ειδικά εκπαιδευμένων όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα, που ασχολούνται ειδικά με τη διεκπεραίωση των εισερχόμενων αιτήσεων στους οργανισμούς στους οποίους είναι αυξημένη η συχνότητα και η πολυπλοκότητα των αιτήσεων· καλεί το Δίκτυο να αναπτύξει κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή από τους οργανισμούς της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα·

35.  σημειώνει ότι σχεδόν σε όλους τους οργανισμούς υποβάλλονται δηλώσεις συμφερόντων από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, και ότι οι δηλώσεις αυτές δημοσιεύονται από τους περισσότερους οργανισμούς στον ιστότοπό τους, μαζί με τα σχετικά βιογραφικά σημειώματα· καλεί το Δίκτυο να συνεχίσει να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με το ζήτημα αυτό· τονίζει ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη θα πρέπει να υποβάλλουν δηλώσεις συμφερόντων αντί δηλώσεων απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων· επαναλαμβάνει ότι δεν εναπόκειται στα διοικητικά στελέχη να δηλώνουν τα ίδια την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων· υπενθυμίζει ότι η ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέπει να αξιολογείται από ουδέτερο φορέα·

36.  υπενθυμίζει ότι ορισμένοι οργανισμοί, ιδίως όσοι εκδίδουν άδειες σε τρίτους για τη διάθεση προϊόντων στην αγορά, είναι ευάλωτοι εάν δεν διαθέτουν και δεν εφαρμόζουν σαφείς και αποτελεσματικούς κανόνες για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων· καλεί όλους τους οργανισμούς να συμμετάσχουν στη διοργανική συμφωνία σχετικά με το μητρώο διαφάνειας που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου·

37.  καλεί τους οργανισμούς να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη και οριζόντια πολιτική όσον αφορά την αποφυγή των συγκρούσεων συμφερόντων, και να χρησιμοποιούν την πολιτική ανεξαρτησίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) ως βέλτιστη πρακτική και υποδειγματικό σύστημα εποπτείας και πρόληψης των συγκρούσεων συμφερόντων· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την εν λόγω πολιτική ανεξαρτησίας, οι ετήσιες δηλώσεις συμφερόντων είναι υποχρεωτικές για όλους τους υπαλλήλους και τους εμπειρογνώμονες και θα πρέπει να επικαιροποιούνται σε περίπτωση μεταβολής της κατάστασης, ενώ οποιοσδήποτε διαθέτει δεδηλωμένο συμφέρον σε μια υπόθεση αποκλείεται από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ή γνωμοδότησης επί του θέματος· ενθαρρύνει, επιπλέον, τους οργανισμούς να συγκροτήσουν συμβουλευτική επιτροπή για τις συγκρούσεις συμφερόντων·

Εσωτερικοί έλεγχοι

38.  αναγνωρίζει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσον αφορά 11 οργανισμούς, σχετικά με την ανάγκη να ενισχυθεί η ανεξαρτησία των υπολόγων, με το να υπάγονται απευθείας στους διευθυντές και τα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών· σημειώνει την απάντηση του Δικτύου στην οποία αναφέρεται ότι δεν υπάρχει προηγούμενο ή ανάλυση κινδύνου που να δικαιολογεί την εν λόγω παρατήρηση· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Δίκτυο να υιοθετήσουν μια κοινή προσέγγιση επί του θέματος, και να ενημερώνουν την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα αυτό·

39.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η μεγάλη πλειονότητα των οργανισμών (28) δεν παρουσιάζει αδυναμίες στην εφαρμογή των προτύπων εσωτερικού ελέγχου όσον αφορά τα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας· καλεί τους υπόλοιπους οργανισμούς να επιφέρουν βελτιώσεις με στόχο τον μετριασμό των πιθανών κινδύνων, και να ενημερώνουν την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται·

Λοιπά σχόλια

40.  επισημαίνει ότι, στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την απόφασή του να αποχωρήσει από την Ένωση· σημειώνει με ανησυχία ότι, σε αντίθεση με την πλειονότητα των οργανισμών, πέντε οργανισμοί δεν πραγματοποίησαν λεπτομερή ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων που θα έχει η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου στην οργάνωση, τις δραστηριότητες και τους λογαριασμούς τους·

41.  σημειώνει τη συμφωνία που επετεύχθη στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 20ής Νοεμβρίου 2017 για τη μετεγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) από το Λονδίνο στο Άμστερνταμ και το Παρίσι, αντιστοίχως· σημειώνει με ανησυχία τις επιπτώσεις που πιθανώς θα έχει στους οργανισμούς αυτούς η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, από άποψη μελλοντικού κόστους και απώλειας εμπειρογνωσίας, και οι οποίες ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την επιχειρησιακή συνέχεια· σημειώνει, επιπλέον, τον πιθανό αντίκτυπο στα έσοδα και τις δραστηριότητες διαφόρων οργανισμών που δεν είναι εγκατεστημένοι στο Λονδίνο· καλεί τους οργανισμούς να προετοιμαστούν για τον μετριασμό των πιθανών κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν, και να ενημερώνουν την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω προπαρασκευαστικών μέτρων·

42.  επισημαίνει με ανησυχία ότι ορισμένοι οργανισμοί εξακολουθούν να έχουν διπλές επιχειρησιακές και διοικητικές έδρες· θεωρεί απαραίτητο να καταργηθούν με την πρώτη ευκαιρία οι διπλές έδρες που δεν προσφέρουν προστιθέμενη αξία σε επιχειρησιακό επίπεδο·

43.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός(9) δεν προβλέπει μείωση του διοικητικού φόρτου που εξακολουθεί να βαρύνει τους αποκεντρωμένους οργανισμούς· επισημαίνει ότι ο έλεγχος των αποκεντρωμένων οργανισμών «παραμένει υπό την πλήρη ευθύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο διαχειρίζεται όλες τις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες και διαδικασίες προμηθειών»· επαναλαμβάνει ότι η νέα προσέγγιση στον λογιστικό έλεγχο, που προβλέπει τη συμμετοχή ελεγκτών του ιδιωτικού τομέα, έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του διοικητικού φόρτου για τους οργανισμούς, και ότι ο χρόνος που αναλώνεται για τη σύναψη συμβάσεων και τη διαχείριση των συμβάσεων λογιστικού ελέγχου έχει προκαλέσει πρόσθετες δαπάνες, επιβαρύνοντας με τον τρόπο αυτό περαιτέρω τους περιορισμένους πόρους των οργανισμών· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό· καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη να δώσουν λύση στο ζήτημα, ώστε να μειωθεί σημαντικά ο διοικητικός φόρτος·

44.  αναγνωρίζει ότι οι εξωτερικές αξιολογήσεις των οργανισμών είναι σε γενικές γραμμές θετικές και οι οργανισμοί έχουν καταρτίσει σχέδια δράσης για την παρακολούθηση των θεμάτων που εγείρονται στις εκθέσεις αξιολόγησης· επισημαίνει ότι, μολονότι οι ιδρυτικοί κανονισμοί των περισσότερων οργανισμών προβλέπουν περιοδική εξωτερική αξιολόγηση (συνήθως κάθε τέσσερα με έξι χρόνια), οι ιδρυτικοί κανονισμοί πέντε αποκεντρωμένων οργανισμών δεν περιλαμβάνουν τέτοια διάταξη, ενώ ο ιδρυτικός κανονισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων απαιτεί τη διενέργεια εξωτερικής αξιολόγησης μόνο κάθε δέκα χρόνια· καλεί την Επιτροπή και τους εν λόγω οργανισμούς να αντιμετωπίσουν το εν λόγω ζήτημα και να ενημερώνουν την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται·

45.  επικροτεί την αναθεώρηση των ιδρυτικών κανονισμών των τριών τριμερών οργανισμών — του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)·

46.  υπενθυμίζει ότι η ετήσια ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τα σχέδια ετήσιων προγραμμάτων εργασίας και τις πολυετείς στρατηγικές των οργανισμών στις αρμόδιες επιτροπές συμβάλλει στο να εξασφαλίζεται ότι τα προγράμματα και οι στρατηγικές αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές πολιτικές προτεραιότητες - ειδικά στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

o

o o

47.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στους οργανισμούς που υπόκεινται στην τρέχουσα διαδικασία απαλλαγής, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

25.1.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος

(2018/2210(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Marian Harkin

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επικροτεί την αναθεώρηση των ιδρυτικών κανονισμών των τριών τριμερών οργανισμών Eurofound, Cedefop και EU-OSHA·

2.  σημειώνει τα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης των τεσσάρων οργανισμών που ασκούν τις δραστηριότητές τους στον τομέα της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της κοινωνικής ένταξης (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA και Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF))· αναγνωρίζει την επιτυχία των οργανισμών όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων αυτών σε οκτώ ευρείς επιχειρησιακούς τομείς·

3.  τονίζει τη σημασία της εξασφάλισης επαρκούς προσωπικού και οικονομικών πόρων που θα επιτρέπουν στους οργανισμούς να εκτελούν τα καθήκοντά τους·

4.  υπενθυμίζει ότι η ετήσια ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τα σχέδια ετήσιων προγραμμάτων εργασίας και τις πολυετείς στρατηγικές των οργανισμών στις αρμόδιες επιτροπές συμβάλλει στο να εξασφαλίζεται ότι τα προγράμματα και οι στρατηγικές αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές πολιτικές προτεραιότητες - ειδικά στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

5.  επικροτεί και ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών στο πλαίσιο, αλλά και πέρα από αυτό, του δικτύου των οργανισμών της ΕΕ (EUAN), που διευκολύνει τη δημιουργία συνεργιών και την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να επιτευχθούν πιο ισόρροπη διοίκηση, βελτιωμένη απόδοση, μειωμένες δαπάνες και μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ τους·

6.  σημειώνει ότι οι περισσότεροι οργανισμοί δημοσιεύουν προκηρύξεις κενών θέσεων στους δικούς τους ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά συχνά δεν τις δημοσιεύουν στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO)· ενθαρρύνει τους οργανισμούς να δημοσιεύουν τις προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπο της EPSO, κάτι που θα αυξήσει τη διαφάνεια και τη δημοσιότητα, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική αποδοτικότητα·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο αριθμός των παρατηρήσεων επί της νομιμότητας και της κανονικότητας των πληρωμών μειώθηκε, γεγονός που καταδεικνύει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των οργανισμών να συμμορφωθούν με το νομικό πλαίσιο, ιδίως δε τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού και του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

8.  καλεί τους οργανισμούς να καταστήσουν τους υπολόγους ανεξάρτητους από οιονδήποτε έχει (δευτερεύουσα) μεταβίβαση αρμοδιοτήτων να εγκρίνει αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές, δεδομένου ότι η ιεραρχική θέση ενός υπολόγου εντός ενός οργανισμού μπορεί να επηρεάσει την ανεξαρτησία του·

9.  αναγνωρίζει την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι οργανισμοί όσον αφορά την εναρμόνιση των λύσεων ΤΠ στους τομείς της διαχείρισης και των λογιστικών συστημάτων· συμφωνεί με τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να επιδιωχθεί αυξημένη χρήση των λύσεων ΤΠ σε βασικούς τομείς, όπως η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και η ανάθεση δημοσίων συμβάσεων ή η διαχείριση των συμβάσεων για τη μείωση των κινδύνων εσωτερικού ελέγχου και την ενίσχυση της διακυβέρνησης ΤΠ· υπενθυμίζει ότι η χρήση παρόμοιων ηλεκτρονικών εργαλείων για την παροχή προμηθειών ή υπηρεσιών (ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις) θα αποτελέσει σημαντική κίνηση για την επίτευξη ενός περισσότερο εναρμονισμένου πλαισίου ΤΠ μεταξύ των οργανισμών· ενθαρρύνει τους οργανισμούς να συνεχίσουν την καθιέρωση και την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της ηλεκτρονικής δημοσίευσης της προκήρυξης διαγωνισμού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Λάμπρος Φουντούλης, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Angélique Delahaye, Monika Smolková

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

42

+

ALDE

Mircea Diaconu, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

1

-

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

ENF

Christelle Lechevalier

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

17.1.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος

(2018/2210(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Romeo Franz

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί όλων των οργανισμών στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (οργανισμοί ΔΕΥ) παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής τους την 31η Δεκεμβρίου 2017, και οι πράξεις των οργανισμών είναι νόμιμες και κανονικές·

2.  αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι στην περίπτωση της EASO, το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε αρνητική γνώμη όσον αφορά την νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών της λόγω της ουσιώδους και συστηματικής μη συμμόρφωσης των πληρωμών με τον δημοσιονομικό κανονισμό της EASO και τους λοιπούς ισχύοντες κανόνες και διατάξεις, που αφορούν κυρίως τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και προσλήψεων στις οποίες βασίζονται οι πληρωμές· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το ποσό στο οποίο ανέρχονται συνολικά τα σφάλματα λόγω μη συμμόρφωσης των πληρωμών είναι τουλάχιστον 7,7 εκατομμύρια EUR, ήτοι 10,3 % του συνόλου των πληρωμών που πραγματοποίησε η EASO το 2017, το οποίο αντιπροσωπεύει σημαντική αύξηση σε σχέση με το ποσοστό σφάλματος από το 2016· σημειώνει την εκθετική επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων πόρων στην EASO το 2017· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η EASO το 2017 δεν είχε τη διοικητική ικανότητα να καλύψει τον υψηλό αριθμό κενών της θέσεων γεγονός που εγκυμονεί σημαντικό κίνδυνο για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της στην τρέχουσα κλίμακα· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ισχυρή δέσμευση της EASO να αντιμετωπίσει χωρίς καθυστέρηση τις οργανωτικές και διαχειριστικές αδυναμίες της· επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο απέρριψε την απαλλαγή για τον προϋπολογισμό του 2016 της EASO τον Οκτώβριο του 2018·

3.  επισημαίνει ότι, όσον αφορά τον Frontex, το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέφερε εκ νέου το 2017 ότι τα αποδεικτικά στοιχεία των δαπανών που δήλωσαν οι συνεργαζόμενες χώρες ήταν συχνά ανεπαρκή· χαιρετίζει την απόφαση του Frontex να θεσπίσει ένα απλουστευμένο μοντέλο απόδοσης δαπανών για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού που επαναλαμβάνεται από το 2014· σημειώνει επίσης, στο πλαίσιο αυτό, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέφερε ακυρώσεις πιστώσεων του προϋπολογισμού που μεταφέρθηκαν από προηγούμενα έτη, γεγονός που καταδεικνύει σαφή υπερεκτίμηση των δημοσιονομικών αναγκών του Frontex κατά τα έτη αυτά από μέρους των δημόσιων διοικήσεων των κρατών μελών της ΕΕ και άλλων συνεργαζόμενων χωρών·

4.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι η CEPOL παραμένει ο μόνος οργανισμός ΔΕΥ που έχει αναθέσει τις λογιστικές διαδικασίες του στον υπόλογο της Επιτροπής σε συμβατική βάση· ενθαρρύνει τους άλλους οργανισμούς να πράξουν το ίδιο, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της κατάρτισης των λογαριασμών και θα διασφαλιστεί η αξιοπιστία τους·

5.  τονίζει ότι για την ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων ΤΠ, ο eu-LISA έπρεπε να εφαρμόσει ένα μοντέλο εξωτερικής ανάθεσης βάσει του οποίου ποσοστό περίπου 90 % των σχετικών εργασιών, όπως η λειτουργική διαχείριση των συστημάτων, εκτελέστηκε από τρεις αναδόχους διότι δεν διέθετε τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους· αναγνωρίζει ότι τα έργα ΤΠ ανήκουν κατά κυριότητα στον eu-LISA, και τελούν υπό τον έλεγχό του αλλά φοβάται ότι, το εφαρμοζόμενο μοντέλο, στο πλαίσιο του οποίου οι δραστηριότητες σχεδιασμού και ανάπτυξης τέτοιων ευαίσθητων συστημάτων ΤΠ ανατίθενται σε τρίτους σε τέτοιον βαθμό, εγκυμονεί κινδύνους υπέρμετρης στήριξης σε εξωτερικούς αναδόχους και υπερβολικής εξάρτησης από αυτούς· επισημαίνει το γεγονός ότι ο μικρός αριθμός των υπαλλήλων σε καίριες επιχειρησιακές μονάδες δημιουργεί κινδύνους για τη συνέχεια των δραστηριοτήτων· χαιρετίζει τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα από τον eu-LISA στο πλαίσιο αυτό και ζητεί από τον eu-LISA να λάβει τα κατάλληλα μακροπρόθεσμα μέτρα τόσο σε οργανωτικό όσο και σε πιθανώς τεχνολογικό/επιχειρησιακό επίπεδο για να μετριάσει τους εν λόγω κινδύνους μακροπρόθεσμα και να εξασφαλίσει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού και τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν· ζητεί από τον eu-LISA να διασφαλίσει ότι οι ανάδοχοί του δεν δεσμεύονται από νόμους τρίτων χωρών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγκρουση με τις αναγκαίες ρυθμίσεις περί απορρήτου που έχουν συνάψει με τον eu-LISA·

6.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στην περίπτωση του eu-LISA, του FRA και του CEPOL, το Ελεγκτικό Συνέδριο παρατήρησε επίσης (επιπλέον της EASO) αδυναμίες στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, κυρίως όσον αφορά τις υπηρεσίες, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την αρχή της βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων· σημειώνει ότι μεταξύ των αδυναμιών που διαπιστώνονται συχνά είναι η απουσία κατάλληλης ισόρροπης σχέσης μεταξύ τιμής και ποιότητας στο πλαίσιο των κριτηρίων ανάθεσης των συμβάσεων, ο μη βέλτιστος σχεδιασμός των συμβάσεων-πλαίσιο, η χρήση συμβάσεων-πλαίσιο που επιτρέπουν την αγορά υπηρεσιών των οποίων οι προδιαγραφές ή/και η τιμή δεν ήταν επαρκώς λεπτομερείς, καθώς και η αδικαιολόγητη χρήση υπηρεσιών διαμεσολάβησης· καλεί τους εν λόγω οργανισμούς να λάβουν διορθωτικά μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων ζητημάτων στο μέλλον·

7.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι διάφοροι οργανισμοί στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων δημοσιεύουν προκηρύξεις κενών θέσεων μόνο στον δικό τους ιστότοπο και σε περιορισμένο αριθμό γλωσσών· ζητεί από όλους τους οργανισμούς στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων να δημοσιεύουν συστηματικά όλες τις προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης, προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια για το σύνολο των πολιτών της Ένωσης· αναγνωρίζει τις πρόσθετες δαπάνες που σχετίζονται με τη μετάφραση των προκηρύξεων κενών θέσεων σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης μέτρων με στόχο τη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης για τη μετάφραση των προκηρύξεων των κενών θέσεων στους οργανισμούς, μεταξύ άλλων με τη σύναψη ειδικής συμφωνίας-πλαισίου με το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petra Kammerevert

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ.1.

(2)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(5)

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών

και Τοξικομανίας (EMCDDA), Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL), Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ), Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Eurojust)

(6)

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

(7)

επιστολή του J. Arthuis προς τον A. Tajani: Αριθ. αναφ. D(2018)30134

(8)

Σύμφωνα με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για την κατάταξη των αποκεντρωμένων οργανισμών ως οργανισμών «στο στάδιο εκκίνησης», με «νέα καθήκοντα» ή «με κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας», που αποτυπώνει το στάδιο ανάπτυξής τους και την εξέλιξη της

συνεισφοράς τους στην Ένωση και του επιπέδου στελέχωσής τους.

(9)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης

Τελευταία ενημέρωση: 19 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου