Postupak : 2018/2210(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0140/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0140/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.13

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0254

IZVJEŠĆE     
PDF 216kWORD 72k
1.3.2019
PE 626.815v02-00 A8-0140/2019

o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2017.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor

(2018/2210(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Petri Sarvamaa

1. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2017.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor

(2018/2210(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje odluke o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije o mjerama poduzetima na temelju razrješnice za financijsku godinu 2016. (COM(2018)0545),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda(1) o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji agencija za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(2), a posebno njezin članak 208.,,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(3), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(4), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenja Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja i Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0140/2019),

A.   budući da ova Rezolucija za svako tijelo u smislu članka 70. Uredbe (EU, Euratom) br. 2018/1046 sadrži horizontalne primjedbe priložene odlukama o razrješnici u skladu s člankom 110. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1271/2013 i člankom 5. Priloga V. Poslovniku Parlamenta;

B.  budući da je 18. siječnja 2018. Konferencija predsjednika podržala preporuke međuinstitucijske radne skupine o sredstvima decentraliziranih agencija; podsjeća na 6 preporuka izdanih u okviru njezina mandata, posebno u pogledu cilja smanjenja broja osoblja za 5 %, postupanja s novim zadaćama, redovite evaluacije agencija, dijeljenja službi, evaluacije agencija s višestrukim mjestima rada i agencija financiranih naknadama;

C.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnice tijelo nadležno za davanje razrješnice naglašava važnost daljnjeg jačanja učinkovitosti, djelotvornosti, ekonomičnosti i odgovornosti institucija Unije, te provedbe pojma izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrog upravljanja ljudskim resursima;

1.  naglašava da su agencije izrazito vidljive u državama članicama i da imaju znatan utjecaj na politike, donošenje odluka i provedbu programa u područjima od ključne važnosti za europske građane, kao što su sigurnost, zaštita, zdravlje, istraživanje, ekonomska pitanja, okoliš, rodna ravnopravnost, energija, promet, sloboda i pravosuđe; ponavlja važnost zadaća koje izvršavaju agencije i njihova izravnog učinka na svakodnevni život građana Unije; ponavlja također važnost neovisnosti agencija, osobito regulatornih agencija i onih s funkcijom neovisnog prikupljanja informacija; podsjeća na to da su glavni razlozi za uspostavu agencija bili upravljanje sustavima Unije, olakšavanje provedbe jedinstvenog tržišta Unije i provođenje neovisnih tehničkih ili znanstvenih procjena; u tom pogledu pozdravlja učinkovit opći uspjeh agencija i napredak postignut u povećanju njihove vidljivosti kod europskih građana;

2.  sa zadovoljstvom primjećuje da je u godišnjem izvješću Revizorskog suda o agencijama za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) Revizorski sud izrazio bezuvjetno revizorsko mišljenje o pouzdanosti računovodstvene dokumentacije svih agencija; nadalje napominje da je Revizorski sud izrazio bezuvjetno mišljenje o zakonitosti i pravilnosti povezanih prihoda na kojima se temelji računovodstvena dokumentacija za sve agencije; primjećuje da je Revizorski sud izrazio bezuvjetno mišljenje o zakonitosti i pravilnosti povezanih plaćanja na kojima se temelji računovodstvena dokumentacija za sve agencije, osim Europskog potpornog ureda za azil (EASO); sa žaljenjem ističe da je za plaćanja EASO-a Revizorski sud izrazio nepovoljno mišljenje;

3.  primjećuje da su za 32 decentralizirane agencije Unije proračuni za 2017. ukupno iznosili oko 2,35 milijardi EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza, što predstavlja povećanje od oko 13,36 % u usporedbi s 2016. te 2,24 milijarde EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje, što predstavlja povećanje od 10,31 % u usporedbi s 2016.; međutim napominje da je od tih 2,24 milijarde EUR oko 1,62 milijarde EUR financirano iz općeg proračuna Unije, što predstavlja 72,08 % ukupnog financiranja agencija u 2017. (69,81 % u 2016.); nadalje uviđa da je oko 627 milijuna EUR financirano naknadama i pristojbama te izravnim doprinosima zemalja sudionica;

4.  podsjeća na svoj zahtjev da se racionalizira i ubrza postupak davanja razrješnice prema postizanju odlučivanja o davanju razrješnice u godini koja slijedi godinu za koju se daje razrješnica, čime bi se postupak završio u godini koja slijedi predmetnoj računovodstvenoj godini; u tom pogledu pozdravlja pozitivne napore i dobru suradnju s Mrežom agencija Europske unije („Mreža”) i pojedinačnim agencijama, a osobito s Revizorskim sudom, što pokazuje jasan potencijal za racionaliziranje i ubrzavanje postupka s njihove strane; uviđa dosad postignuti napredak i poziva sve relevantne aktere da i dalje ulažu napore za nastavak postupka;

Glavni rizici koje je utvrdio Revizorski sud

5.  sa zadovoljstvom napominje da Revizorski sud, kako se navodi u izvješću, smatra da je cjelokupni rizik pouzdanosti računovodstvene dokumentacije nizak za sve agencije, s obzirom na to da se računovodstvena dokumentacija agencija temelji na međunarodno prihvaćenim računovodstvenim standardima te uzimajući u obzir činjenicu da je u prošlosti primijećeno samo nekoliko značajnih pogrešaka;

6.  primjećuje na temelju izvješća Revizorskog suda da Revizorski sud cjelokupni rizik za zakonitost i pravilnost povezanih transakcija na kojima se temelji računovodstvena dokumentacija agencija smatra srednjim, i varira od niskog do visokog ovisno o proračunskim naslovima; primjećuje da je rizik za glavu I. (rashodi za osoblje) općenito nizak, za glavu II. (administrativni rashodi) je općenito srednji, a za glavu III. (operativni rashodi) je u rasponu između niskog i visokog ovisno o agenciji i prirodi njezinih operativnih rashoda; ističe da rizik obično potječe iz javne nabave i isplate bespovratnih sredstava;

7.  primjećuje da je prema izvješću Revizorskog suda rizik za dobro financijsko upravljanje srednji i da je u najvećoj mjeri prisutan u područjima informacijske tehnologije i javne nabave; žali što informacijska tehnologija i javna nabava ostaju područja u kojima su greške češće prisutne;

8.  ističe da, iz šire perspektive, broj malih agencija, od kojih svaka ima svoje administrativne strukture i postupke, predstavlja rizik za administrativnu neučinkovitost i podrazumijeva opasnost u pogledu preklapanja nedosljednih metoda, osim ako se ne zajamči usklađenost, a sredstva dijele na učinkovit način;

Proračun i financijsko upravljanje

9.  sa zadovoljstvom primjećuje da se prema izvješću Revizorskog suda broj primjedbi u pogledu zakonitosti i pravilnosti plaćanja smanjio na 8 u 2017. s 11 u 2016., što odražava stalne napore agencija da poštuju Financijsku uredbu;

10.  poziva Komisiju, Mrežu i pojedinačne agencije da surađuju i pruže konstruktivne povratne informacije tijekom čitavih pregovora za višegodišnji financijski okvir za razdoblje nakon 2020. i da razmotre nove izvore financiranja za agencije uz postojeće doprinose iz proračuna Unije; inzistira na tome da buduće odluke o sredstvima ne bi trebalo donositi na općoj razini već bi trebale biti povezane sa zadaćama koje agencije moraju obaviti u skladu sa zakonodavstvom na snazi; u tom pogledu ističe važnost tematskog spajanja i suradnje agencija s obzirom na područja politike;

11.  primjećuje da se revidirana izvješća o izvršenju proračuna određenih agencija razlikuju u pogledu razine pruženih detalja u odnosu na većinu drugih agencija, što pokazuje da postoji potreba za time da se agencijama dostave jasne smjernice o proračunskom izvješćivanju; priznaje napore uložene u jamčenje dosljednosti u pogledu prikazivanja računovodstvene dokumentacije i izvješćivanja o njoj; primjećuje neusklađenosti u pogledu određenih informacija i dokumenata koje su objavile agencije, osobito u pogledu podataka povezanih s osobljem, uključujući u izvješćima o planu radnih mjesta (popunjena radna mjesta ili maksimalno dozvoljena radna mjesta u okviru proračuna Unije); ističe da neke agencije ne navode jasno u svojim izvješćima koje pokazatelje izvršenja proračuna koriste i da agencije ne izračunavaju uvijek iznose i postotke na dosljedan način upotrebom istih elemenata za izračun; poziva Komisiju, mrežu i pojedinačne agencije da rade na racionaliziranim i usklađenim pokazateljima i da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijeste o mjerama poduzetima u tom pogledu; nadalje, poziva Komisiju da u narednim godinama tijelu nadležnom za davanje razrješnice automatski pruži službeni proračun (u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje) i podatke u pogledu osoblja (plan radnih mjesta, ugovorni djelatnici i upućeni nacionalni stručnjaci na datum 31. prosinca predmetne godine) za 32 decentralizirane agencije;

12.  podsjeća na prijedlog Mreže u pogledu izvješćivanja o poništenim prijenosima koji prelaze 5 % ukupnog proračuna prethodne godine; međutim smatra da priopćavanje udjela poništenih prijenosa u odnosu na iznos prenesen iz godine N-2 u godinu N-1 predstavlja relevantniji pokazatelj u pogledu provedbe proračunskog načela jedne godine; ističe da razina poništenih prijenosa ukazuje na mjeru u kojoj su agencije točno predvidjele svoje financijske potrebe; poziva Revizorski sud i Komisiju da predlože i definiraju dosljednu formulu za izračun poništenih prijenosa i poziva agencije da te informacije uključe u svoja konsolidirana godišnja izvješća o radu za naredne financijske godine;

13.  ističe potrebu da se uspostave jasne definicije prihvatljivih prijenosa kako bi se racionaliziralo izvješćivanje Revizorskog suda i agencija o tom pitanju te kako bi se tijelu nadležnom za davanje razrješnice omogućilo da razlikuje prijenose koji ukazuju na loše proračunsko planiranje od prijenosa koji su proračunski alat kojim se podržavaju višegodišnji programi i planiranje javne nabave;

Uspješnost

14.  potiče agencije i Komisiju da primjene načelo izrade proračuna na temelju uspješnosti kako bi dosljedno težile najučinkovitijim načinima za pružanje dodane vrijednosti i dodatno razmotrile moguća poboljšanja u učinkovitosti u pogledu upravljanja sredstvima;

15.  sa zadovoljstvom primjećuje da su agencije EU-a uspostavile Mrežu kao platformu za suradnju među agencijama radi povećanja vidljivosti agencija, utvrđivanja i promicanja mogućih elemenata za povećanje učinkovitosti te stvaranja dodane vrijednosti; uviđa dodanu vrijednost Mreže u njezinoj suradnji s Parlamentom i pozdravlja njezine napore u koordiniranju, prikupljanju i konsolidiranju mjera i informacija u korist institucija Unije; nadalje uviđa smjernice koje Mreža pruža agencijama u pogledu njihova napora da optimiziraju svoj kapacitet planiranja, praćenja i izvješćivanja o rezultatima, proračunu i upotrjebljenim sredstvima;

16.  sa zadovoljstvom napominje da neke agencije surađuju po tematskim skupinama, primjerice agencije u području pravosuđa i unutarnjih poslova(5) i europska nadzorna tijela(6); potiče druge agencije da također pojačaju međusobnu suradnju kadgod je to moguće, ne samo u uspostavljanju zajedničkih službi i sinergija, već i u zajedničkim političkim područjima; pozdravlja novi agregirani format izvješća Revizorskog suda u kojem se agencije predstavljaju u skladu s naslovima višegodišnjeg financijskog okvira i stoga grupiraju po područjima politika;

17.  naglašava da bi trebalo uzeti u obzir učinkovitost prilikom određivanja sjedišta agencija u državama članicama ili njihova premještanja; izražava razočaranje rezultatima koje je u tom pogledu postigla Međuinstitucijska radna skupina za decentralizirane agencije, s obzirom na to da nisu podneseni konkretni prijedlozi kako bi se spojile ili zajedno smjestile agencije s naglaskom na povezanim područjima politika; potiče Komisiju da bez odgode podnese evaluaciju agencija koje djeluju na više lokacija, kako je preporučila međuinstitucijska radna skupina, kao i prijedloge o mogućim spajanjima, zatvaranjima i/ili prijenosu zadaća na Komisiju, na temelju pažljive detaljne analize i primjenjujući jasne i transparentne kriterije, kao što je bilo predviđeno u opisu posla radne skupine, ali nikada nije bilo propisno razmatrano zbog toga što Komisija nije podnijela prijedloge u tom smislu;

18.  žali što, iako su agencije povećale upotrebu sličnih sustava za upravljanje proračunom i računovodstvenih sustava, i dalje nastavljaju upotrebljavati mnoštvo različitih informatičkih rješenja u drugim ključnim područjima, poput upravljanja ljudskim resursima i upravljanja javnom nabavom i ugovorima; dijeli mišljenje Revizorskog suda da bi daljnje usklađivanje informatičkih rješenja u tim područjima povećalo troškovnu učinkovitost, smanjilo rizike unutarnje kontrole i pojačalo upravljanje informacijskom tehnologijom;

Kadrovska politika

19.  napominje da su 32 centralizirane agencije zapošljavale 7324 službenika, privremenih i ugovornih djelatnika te upućenih nacionalnih stručnjaka tijekom 2017. (6941 u 2016.), što predstavlja povećanje od 5,52 % u odnosu na prethodnu godinu;

20.  napominje da bi agencije, radi uspješnog rješavanja novih zadaća, stalnog nastojanja da povećavaju svoju učinkovitost, brzog i učinkovitog popunjavanja slobodnih radnih mjesta i povećavanja svoje sposobnosti da privuku stručnjake, trebale kontinuirano pratiti i ocjenjivati svoje razine broja zaposlenih i svoje potrebe u smislu dodatnih ljudskih i financijskih resursa i, prema potrebi, podnijeti relevantne zahtjeve kako bi bile u mogućnosti na odgovarajući način izvršavati svoje zadaće i dužnosti;

21.  podsjeća da je tijekom sastanka međuinstitucijske radne skupine koji se održao 12. srpnja 2018. Komisija predstavila dopis o razvoju broja radnih mjesta u planu radnih mjesta u kojem je zaključila da je postignut cilj smanjenja broja osoblja od 5 %; ističe da je Parlament podržao taj zaključak(7);

22.  napominje da je Komisija primijenila dodatni godišnji rez od 1 % tijekom petogodišnjeg razdoblja od 2014. do 2018. kako bi stvorila „fond za preraspodjelu” iz kojeg se mogu dodjeljivati radna mjesta agencijama kojima su dodijeljene nove zadaće ili koje su u fazi osnivanja(8);

23.  primjećuje da su decentralizirane agencije povećale upotrebu ugovornog osoblja za provedbu novih zadaća radi djelomične kompenzacije zbog smanjenja broja osoblja za 5 % i zbog reza za stvaranje fonda za preraspodjelu; poziva Mrežu da razvije opću politiku kako se stalno osoblje ne bi zamijenilo skupljim vanjskim savjetnicima;

24.  primjećuje izazov nedovoljnog broja osoblja s kojim su suočene neke agencije, osobito kad se dodijele nove zadaće, a ne predvidi se dodatno osoblje za njihovu provedbu; žali što Komisija nije uzela u obzir zahtjev zahvaćenih agencija da se broj njihova osoblja poveća, čime se ugrožava njihova uspješnost;

25.  sa zabrinutošću napominje broj čimbenika koji koče operativni uspjeh pojedinih agencija, poput poteškoća u zapošljavanju kvalificiranih osoba na određenim platnim razredima, djelomično zbog niskog koeficijenta ispravka plaće u određenim državama članicama, i provedba aktivnosti kroz postupke dodjele bespovratnih sredstava koji su bili dugi i administrativno zahtjevni; poziva Mrežu i pojedinačne agencije da razmotre relevantna rješenja i izvijeste tijelo nadležno za davanje razrješnice o napretku postignutom u tom pogledu;

26.  poziva sve agencije da objave svoje razine fluktuacije osoblja i da jasno navedu položaje koji su efektivno zauzeti do 31. prosinca relevantne financijske godine kako bi se osigurala usporedivost među agencijama;

27.  žali zbog rodne neravnoteže u nekim agencijama; poziva sve agencije da stalno rade na ravnopravnom raspoređivanju na svim razinama osoblja i da izvješćuju tijelo nadležno za davanje razrješnice o provedenim mjerama i postignutom napretku;

28.  sa zabrinutošću napominje da većina agencija ne objavljuje oglase o slobodnim radnim mjestima na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja (EPSO); međutim, shvaća zabrinutost agencija u pogledu visokih troškova prijevoda; u tom pogledu pozdravlja međuagencijsku oglasnu ploču s natječajima za posao koju je uspostavila Mreža i poziva agencije da u potpunosti iskoriste tu platformu; poziva i EPSO da na svojim općim internetskim stranicama s oglasima o slobodnim radnim mjestima Unije promiče oglasnu ploču Mreže;

29.  potiče agencije Unije da razmotre mogućnost usvajanja strategije o temeljnim pravima, uključujući upućivanje na temeljna prava u kodeksu ponašanja koji bi mogao definirati zadaće njihova osoblja i osposobljavanje potrebno njihovu osoblju, uspostavljanja mehanizama za osiguravanje toga da će se kršenja temeljnih prava utvrditi i prijaviti i da će se pozornost glavnih tijela agencije odmah skrenuti na opasnost od takvih kršenja; uspostavljanja, kad god je to relevantno, položaja službenika za temeljna prava koji će izravno odgovarati upravnom odboru kako bi se zajamčio određeni stupanj neovisnosti u pogledu drugog osoblja, u cilju jamčenja da se odmah odgovara na prijetnje temeljnim pravima i da se unutar organizacije konstantno unapređuju politike o temeljnim pravima; razvijanja redovitog dijaloga s organizacijama civilnog društva i relevantnim međunarodnim organizacijama o pitanjima povezanima s temeljnim pravima; stavljanja temeljnih prava u središte pravila suradnje agencije s vanjskim subjektima, uključujući osobito članove nacionalnih uprava s kojima kontaktiraju na operativnoj razini;

Javna nabava

30.  sa zabrinutošću napominje da prema izvješću Revizorskog suda i dalje postoje nedostaci u upravljanju javnom nabavom i da 14 agencija ima problema u tom području, većinom u pogledu javne nabave usluga; primjećuje da izvori tih nedostataka uključuju manjak adekvatne ravnoteže između cijene i kvalitete prilikom dodjeljivanja ugovora, neoptimalno osmišljene okvirne ugovore, neopravdane posredničke usluge i upotrebu okvirnih ugovora koji nisu dovoljno detaljni; poziva agencije da posvete osobitu pozornost primjedbama Revizorskog suda i da dodatno poboljšaju svoje upravljanje javnom nabavom;

31.  pozdravlja činjenicu da agencije sve više upotrebljavaju portal za zajedničku nabavu (središnji registar prilika za zajedničku nabavu) koji se nalazi na ekstranetu agencija te koji obuhvaća funkcionalnosti kao što su razmjena dokumenata i rasprave na forumu, čime komunikacija među agencijama u pogledu usluga nabave postaje transparentnija te upravljanje njome postaje jednostavnije;

32.  dijeli stajalište Komisije u pogledu upotrebe sličnih alata i jedinstvenog rješenja za javnu nabavu robe ili usluga (e-javna nabava) radi postizanja usklađenijeg informatičkog okvira među agencijama; poziva Mrežu da izvješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o napretku postignutom u tom pogledu;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

33.  primjećuje da je 77 % agencija već uspostavilo i provelo interna pravila ili smjernice o zviždačima, a drugih 23 % je u postupku usvajanja; potiče preostale agencije da uspostave i provedu interna pravila o zviždačima bez daljnjeg odgađanja; poziva Mrežu da izvješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o donošenju i provedbi tih mjera;

34.  pozdravlja činjenicu da je 29 agencija (94 %) donijelo smjernice za pružanje javnog pristupa dokumentima; poziva preostale agencije koje nemaju takve smjernice da ih usvoje bez daljnjeg odgađanja; odobrava razvoj unutarnjih sustava za obradu zahtjeva, uključujući posebno osposobljene timove za pristup dokumentima, posvećene rješavanju zaprimljenih zahtjeva u agencijama koje se suočavaju s učestalijim i složenijim zahtjevima; poziva Mrežu da izradi zajedničke smjernice za primjenu javnog pristupa dokumentima, koje će provesti agencije;

35.  napominje da su izjave o financijskim interesima članova upravnog odbora i viših rukovoditelja na snazi u skoro svim agencijama i da ih većina agencija objavljuje na vlastitim internetskim stranicama, uz relevantne životopise; poziva Mrežu da o tom pitanju nastavi izvješćivati tijelo nadležno za davanje razrješnice; ističe da članovi upravnog odbora i višeg rukovodstva trebaju podnijeti izjave o financijskim interesima umjesto izjava o izostanku sukoba interesa; ponavlja da ne trebaju članovi upravnog odbora ili višeg rukovodstva sami izjaviti da nisu u sukobu interesa; ponavlja da bi neutralno tijelo trebalo procijeniti postojanje sukoba interesa;

36.  podsjeća da je nekoliko agencija, osobito onih koje izdaju odobrenja trećim stranama za stavljanje proizvoda na tržište, ranjivo ako nemaju i ne provode jasna i djelotvorna pravila o sprječavanju sukoba interesa; poziva agencije da sudjeluju u međuinstitucijskom sporazumu o registru transparentnosti koji je trenutno predmet pregovora između Komisije, Vijeća i Parlamenta;

37.  poziva agencije da provedu sveobuhvatnu i horizontalnu politiku u pogledu izbjegavanja sukoba interesa i da koriste politiku neovisnosti Europske agencije za kemikalije kao najbolju praksu i uzorni sustav praćenja i sprječavanja sukoba interesa; podsjeća na to da su u skladu s tom politikom neovisnosti godišnje izjave o financijskim interesima sveg predmetnog osoblja i stručnjaka obvezne i da bi ih trebalo ažurirati ako se situacija promjeni, a svatko s prijavljenim interesom u određenom pitanju izuzet je od donošenja odluke ili mišljenja o tom pitanju; nadalje potiče agencije da uspostave savjetodavni odbor za sukobe interesa;

Unutarnje kontrole

38.  uviđa primjedbu Revizorskog suda o potrebi da se ojača neovisnost računovodstvenih službenika tako što će oni izravno odgovarati direktorima agencija i upravnim odborima u pogledu 11 agencija; prima na znanje odgovor Mreže u kojem se navodi da ne postoji kontekst ili analiza rizika koja bi opravdala tu primjedbu; poziva Revizorski sud i Mrežu da se dogovore oko zajedničkog pristupa tom problemu i da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijeste o razvoju događaja u tom pogledu;

39.  sa zadovoljstvom primjećuje da velika većina agencija (28) nema nedostataka u provedbi vlastitih standarda unutarnje kontrole u pogledu planova kontinuiteta poslovanja; poziva preostale agencije da poboljšaju svoje stanje kako bi se ublažili potencijalni rizici i da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijeste o poduzetim mjerama;

Ostale primjedbe

40.  naglašava da je Ujedinjena Kraljevina 29. ožujka 2017. obavijestila Europsko vijeće o svojoj odluci o povlačenju iz Unije; sa zabrinutošću napominje da, za razliku od većine drugih agencija, pet od tih agencija nije izvršilo sveobuhvatne analize vjerojatnog učinka povlačenja Ujedinjene Kraljevine na vlastitu organizaciju, djelovanje i račune;

41.  prima na znanje sporazum postignut na sastanku Vijeća za opće poslove od 20. studenoga 2017. o premještanju Europske agencije za lijekove (EMA) iz Londona u Amsterdam i Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) iz Londona u Pariz; sa zabrinutošću napominje potencijalni učinak povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije na te agencije u smislu budućih troškova i gubitka stručnosti, čime nastaje rizik za kontinuitet poslovanja; nadalje primjećuje mogući učinak na prihode i aktivnosti nekoliko agencija koje nemaju sjedište u Londonu; poziva agencije da se pripreme za ublažavanje svih potencijalnih rizika koji se mogu pojaviti te da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o provedbi tih pripremnih mjera;

42.  sa zabrinutošću napominje da neke agencije i dalje imaju dvojna operativna i administrativna sjedišta; smatra ključnim da bi se sva dvojna sjedišta koja nemaju nikakvu operativnu dodanu vrijednost prvom prilikom trebala ukinuti;

43.  žali što se novom Financijskom uredbom(9) ne predviđa smanjenje administrativnog opterećenja koje i dalje snose decentralizirane agencije; napominje da revizija decentraliziranih agencija „ostaje u punoj odgovornosti Revizorskog suda, koji upravlja svim potrebnim administrativnim postupcima i postupcima javne nabave”; ponavlja da je novi revizijski pristup koji uključuje revizore iz privatnog sektora rezultirao znatnim povećanjem administrativnog opterećenja za agencije i da je vrijeme utrošeno na javnu nabavu i administraciju u pogledu ugovora o reviziji stvorilo dodatne troškove čime su dodatno opterećena sve oskudnija sredstva agencija; naglašava da je nužno riješiti to pitanje; poziva uključene strane da pruže rješenja za to pitanje kako bi se znatno smanjilo administrativno opterećenje;

44.  uviđa da su vanjske evaluacije agencija općenito pozitivne te da su agencije pripremile akcijske planove za poduzimanje daljnjih mjera u pogledu pitanja navedenih u evaluacijskim izvješćima; napominje da, iako se uredbama o osnivanju većine agencija predviđa periodična provedba vanjske evaluacije (obično svakih četiri do šest godina), uredbe o osnivanju pet decentraliziranih agencija ne sadržavaju takvu odredbu, dok se uredbom o osnivanju Europske agencije za lijekove (EMA) vanjska evaluacija zahtijeva tek svakih deset godina; poziva Komisiju i dotične agencije da riješe to pitanje i izvijeste tijelo nadležno za davanje razrješnice o poduzetim mjerama;

45.  pozdravlja reviziju uredbi o osnivanju triju tripartitnih agencija, Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound), Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) i Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA);

46.  podsjeća na to da godišnja razmjena gledišta u nadležnim odborima o nacrtima godišnjih programa rada i višegodišnjim strategijama agencija doprinosi tome da programi i strategije budu odraz aktualnih političkih prioriteta, posebno iz perspektive europskog stupa ljudskih prava i strategije Europa 2020.;

o

o o

47.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi agencijama koje podliježu ovom postupku razrješnice, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

25.1.2019

MIŠLJENJE ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2017.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor

(2018/2210(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Marian Harkin

PRIJEDLOZI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja izmjenu uredbi o osnivanju triju tripartitnih agencija (Eurofounda, Cedefopa i EU-OSHA-e);

2.  prima na znanje rezultate vanjske evaluacije četiriju agencija koje djeluju u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključenosti (Cedefopa, Eurofounda, EU-OSHA-e i Europske zaklada za osposobljavanje (ETF)); uviđa da su agencije uspješno provele te preporuke u osam široko definiranih operativnih sektora;

3.  naglašava važnost osiguravanja odgovarajućeg osoblja i financijskih sredstava kako bi agencije mogle izvršavati svoje zadaće;

4.  podsjeća na to da je godišnja razmjena gledišta u nadležnim odborima o nacrtima godišnjih programa rada i višegodišnjim strategijama agencija doprinijela tome da programi i strategije budu odraz aktualnih političkih prioriteta, posebno iz perspektive europskog stupa ljudskih prava i strategije Europa 2020.;

5.  pozdravlja i potiče suradnju između agencija, i unutar i izvan okvira mreže agencija EU-a, kojom se omogućuje postizanje sinergija, razmjena ideja i najboljih praksi u cilju uravnoteženijeg upravljanja, poboljšanja učinkovitosti, smanjenja troškova i postizanje bolje usklađenosti među njima;

6.  napominje da većina tih agencija oglase o slobodnim radnim mjestima objavljuje na svojoj internetskoj stranici i na društvenim medijima, ali često ne i na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja (EPSO); potiče agencije da oglase o slobodnim radnim mjestima objavljuju na internetskim stranicama EPSO-a, čime bi se povećali transparentnost i odjek u javnosti, vodeći pritom računa o troškovnoj učinkovitosti;

7.  pozdravlja činjenicu da se, prema preporukama Revizorskog suda, broj primjedbi u pogledu zakonitosti i pravilnosti plaćanja smanjio, što ukazuje na to agencije nastavljaju ulagati napore u usklađivanje s pravnim okvirom, a posebno s odredbama utvrđenima u Financijskoj uredbi i pravilnicima o osoblju;

8.  poziva agencije da se pobrinu za to da računovodstveni službenici budu neovisni o svima kojima je (pod)delegirano odobravanje preuzimanja obveza i izvršavanja plaćanja, s obzirom na to da hijerarhijski položaj računovodstvenog službenika unutar agencije može utjecati na njegovu neovisnost;

9.  svjestan je napretka koji su agencije postigle u usklađivanju IT rješenja u području sustava za upravljanje i računovodstvo; podržava preporuku Revizorskog suda prema kojoj bi trebalo u većoj mjeri koristiti IT rješenja u ključnim područjima kao što su upravljanje ljudskim resursima i upravljanje javnom nabavnom te ugovorima, kako bi se smanjili rizici za unutarnje kontrole i ojačalo upravljanje u području IT-a; podsjeća na to da bi uporaba sličnih elektroničkih alata za nabavu robe ili usluga (e-nabava) bila važan korak prema usklađenijem IT okviru za agencije; potiče agencije da nastave uvoditi i implementirati sustave za e-račune i e-natječaje.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

23.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

42

1

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Angélique Delahaye, Monika Smolková

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

42

+

ALDE

Mircea Diaconu, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

1

-

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

ENF

Christelle Lechevalier

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

25.1.2019

MIŠLJENJE ODBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2017.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor

(2018/2210(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Romeo Franz

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja zaključke Revizorskog suda („Sud”) koji smatra da završna godišnja računovodstvena dokumentacija svih agencija u području pravosuđa i unutarnjih poslova u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje njihovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2017. te da su njihove transakcije zakonite i pravilne;

2.  međutim potvrđuje da je Revizorski sud za EASO izrazio nepovoljno mišljenje kad je riječ o zakonitosti i pravilnosti njegovih plaćanja zbog značajne i sustavne neusklađenosti plaćanja s Financijskom uredbom EASO-a i drugim važećim pravilima i odredbama, uglavnom u vezi s postupcima javne nabave i zapošljavanja povezanima s tim plaćanjima; žali zbog toga što pogreške u plaćanjima koja nisu u skladu s pravilima ukupno odgovaraju iznosu od najmanje 7,7 milijuna eura, odnosno 10,3 % ukupnih plaćanja EASO-a izvršenih 2017., što je veliki porast u odnosu na 2016.; primjećuje da je 2017. stanje u EASO-u u pogledu ljudskih resursa bilo sve gore; žali zbog toga što EASO 2017. nije imala administrativne kapacitete za popunjavanje visokog broja upražnjenih radnih mjesta, što dovodi u veliku opasnost nastavak njegova rada u aktualnim razmjerima; pozdravlja čvrstu predanost EASO-a tome da bez odgode riješi svoje organizacijske i upravljačke nedostatke; napominje da je Parlament u listopadu 2018. odbio razrješnicu za proračun EASO-a za 2016.;

3.  ističe da je Revizorski sud 2017. za Frontex ponovno izvijestio da dokazi o rashodima čiji su povrat tražile zemlje suradnice često nisu bili dostatni; pozdravlja odluku Frontexa da uvede pojednostavljeni model za povrat troškova kako bi se riješio taj problem koji se ponavlja od 2014.; u tom kontekstu također napominje da je Revizorski sud izvijestio o otkazivanju odobrenih proračunskih sredstava prenesenih iz prethodnih godina, što upućuje na prekomjernu procjenu proračunskih potreba Frontexa tih godina koju su donijele javne uprave država članica EU-a i drugih država sudionica;

4.  prima na znanje da je CEPOL jedina agencija za pravosuđe i unutarnje poslove koja je svoje računovodstvene funkcije prenijela na računovodstvenog službenika Komisije na ugovornoj osnovi; potiče druge agencije da učine isto jer će se time povećati učinkovitost pripreme računovodstvene dokumentacije i jamčiti njihova pouzdanost;

5.  naglašava da je za razvoj i provedbu IT projekata eu-LISA morala primjenjivati model eksternalizacije na temelju kojega približno 90 % povezanog posla, kao što je operativno upravljanje sustavima, obavljaju tri vanjska izvršitelja; potvrđuje da su IT projekti u vlasništvu i pod kontrolom te agencije, ali strahuje da zbog modela na temelju kojeg se razvojne aktivnosti za tako osjetljive IT sustave eksternaliziraju u tolikoj mjeri nastaje rizik u pogledu prekomjernog oslanjanja na izvršitelje i prevelike ovisnosti o njima; ističe da zbog malog broja zaposlenika u glavnim operativnim odjelima postoji opasnost u vezi s kontinuitetom poslovanja; pozdravlja aktivnosti koje je eu-LISA do sada poduzela u tom pogledu i traži od eu-LISA-e da poduzme odgovarajuće dugoročne mjere na organizacijskoj, a eventualno i na tehnološkoj/operativnoj razini kako bi se ti rizici dugoročno ublažili te kako bi se zajamčila trajnost operacija Agencije i funkcioniranje schengenskog prostora; traži od eu-LISA-e da zajamči da izvršitelji ne podliježu obvezama prema zakonima trećih zemalja koji bi ih mogli dovesti u sukob s nužnim mjerama u pogledu povjerljivosti pri suradnji s eu-LISA-om;

6.  žali zbog toga što je Revizorski sud i za eu-LISA-u, FRA i CEPOL (uz EASO) utvrdio nedostatke u postupku javne nabave, uglavnom u vezi s nabavom usluga, koji dovode u pitanje ostvarivanje najveće moguće vrijednosti za uloženi novac; napominje da često utvrđeni nedostaci uključuju nepostojanje odgovarajuće ravnoteže između cijene i kvalitete u kriterijima za odabir ponude, neoptimalnu izradu okvirnih ugovora, primjenu okvirnih ugovora kojima se omogućuje nabava usluga za koje specifikacije i/ili cijena nisu bili dostatno detaljno utvrđeni te neopravdano korištenje posredničkim uslugama; poziva te agencije da poduzmu korektivne mjere kako bi se slični problemi ubuduće izbjegli.

7.  žali zbog toga što različite agencije u području pravosuđa i unutarnjih poslova slobodna radna mjesta objavljuju samo na svojim internetskim stranicama i to na ograničenom broju jezika; traži od svih agencija u području pravosuđa i unutarnjih poslova da, u cilju povećane transparentnosti za građane Unije, sustavno sva slobodna radna mjesta objavljuje na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja (EPSO), na svim jezicima Unije; svjestan je dodatnih troškova koji proizlaze iz prevođenja oglasa na sve službene jezike Unije i poziva Europsku komisiju da razmotri mjere za smanjenje financijskog opterećenja za prevođenje oglasa za slobodna radna mjesta u agencijama, među ostalim, sklapanjem ad hoc okvirnog sporazuma s Prevoditeljskim centrom za tijela Europske unije (CdT);

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

10.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

43

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Petra Kammerevert

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 357, 4.10.2018., str. 1.

(2)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(3)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(4)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(5)

Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex), Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (EU-LISA), Europski potporni ured za azil (EASO), Europski institut za jednakost spolova (EIGE), Europski centar za praćenje droga

i ovisnosti o drogama (EMCDDA), Europska policijska akademija (CEPOL), Europski policijski ured (Europol), Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA), Europski ured za pravosudnu suradnju

(Eurojust)

(6)

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA), Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA), Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA).

(7)

Pismo Jeana Arthuisa upućeno Antoniju Tajaniju: ref. D(2018)30134

(8)

U skladu s terminologijom koju je Komisija upotrijebila za klasificiranje decentraliziranih agencija kao „agencija u fazi osnivanja”, „agencija s novim zadaćama” ili „agencija s ustaljenim poslovanjem”, odražavajući pritom stupanj njihova razvoja i rast njihova doprinosa Uniji te broj osoblja.

(9)

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije

Posljednje ažuriranje: 19. ožujka 2019.Pravna napomena