Postup : 2018/2210(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0140/2019

Predkladané texty :

A8-0140/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.13

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0254

SPRÁVA     
PDF 228kWORD 75k
1.3.2019
PE 626.815v02-00 A8-0140/2019

o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2017: výkonnosť, finančné riadenie a kontrola

(2018/2210(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2017: výkonnosť, finančné riadenie a kontrola

(2018/2210(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2016 (COM(2018)0545),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov(1) o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(2), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(3), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0140/2019),

A.  keďže toto uznesenie obsahuje pre každý subjekt podľa článku 70 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutí o absolutóriu podľa článku 110 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 a časti 5 prílohy V k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu;

B.  keďže Konferencia predsedov 18. januára 2018 schválila odporúčania medziinštitucionálnej pracovnej skupiny (IIWG2) týkajúce sa zdrojov decentralizovaných agentúr; pripomína 6 odporúčaní vydaných v rámci jej mandátu, konkrétne pokiaľ ide o cieľ znížiť počet zamestnancov o 5 %, riešenie nových úloh, pravidelné hodnotenie agentúr, spoločné využívanie služieb, hodnotenie agentúr s viacerými sídlami a agentúry financované z poplatkov;

C.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje význam ďalšieho posilňovania efektívnosti, účinnosti, hospodárnosti a zodpovednosti inštitúcií Únie, ako aj vykonávania koncepcie zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

1.  zdôrazňuje, že agentúry sú v členských štátoch veľmi viditeľné a majú značný vplyv na tvorbu politiky, rozhodovanie a na plnenie programov v oblastiach, ktoré majú pre európskych občanov rozhodujúci význam, ako sú bezpečnosť, ochrana, zdravie, výskum, hospodárske záležitosti, životné prostredie, rovnosť medzi ženami a mužmi, energetika, doprava, sloboda a spravodlivosť; pripomína význam úloh, ktoré agentúry vykonávajú, a ich priamy vplyv na každodenný život občanov Únie; zdôrazňuje aj význam nezávislosti agentúr, najmä regulačných agentúr a agentúr s funkciou nezávislého zberu informácií; pripomína, že hlavnými dôvodmi zriaďovania agentúr bolo prevádzkovanie systémov Únie, uľahčenie zavádzania európskeho jednotného trhu a vypracúvanie nezávislých odborných alebo vedeckých posúdení; v tejto súvislosti víta pôsobivú celkovú výkonnosť agentúr a pokrok dosiahnutý v zlepšovaní ich viditeľnosti pre európskych občanov;

2.  s uspokojením konštatuje, že podľa výročnej správy Európskeho dvora audítorov (ďalej len „Dvor audítorov“) o agentúrach Únie za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vydal Dvor audítorov audítorské stanovisko bez výhrad k spoľahlivosti účtovnej závierky všetkých agentúr; okrem toho poznamenáva, že Dvor audítorov vydal stanovisko bez výhrad k zákonnosti a riadnosti príjmov súvisiacich s účtovnou závierkou všetkých agentúr; dodáva, že Dvor audítorov vydal stanovisko bez výhrad k zákonnosti a riadnosti platieb súvisiacich s účtovnou závierkou všetkých agentúr okrem Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO); s poľutovaním upozorňuje, že v prípade platieb EASO vydal Dvor audítorov záporné stanovisko;

3.  konštatuje, že celkový rozpočet 32 decentralizovaných agentúr Únie na rok 2017 predstavoval približne 2,35 miliardy EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast približne o 13,36 %, a 2,24 miliardy EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 10,31 %; okrem toho konštatuje, že zo sumy 2,24 miliardy EUR bolo približne 1,62 miliardy financovaných zo všeobecného rozpočtu Únie, čo predstavuje 72,08 % celkového financovania agentúr v roku 2017 (69,81 % v roku 2016); berie tiež na vedomie, že približne 627 miliónov EUR bolo financovaných z poplatkov a platieb a z priamych príspevkov zúčastnených krajín;

4.  pripomína svoju požiadavku na zefektívnenie a urýchlenie postupu udeľovania absolutória tak, aby sa o udelení absolutória rozhodlo v roku bezprostredne nasledujúcom po roku, za ktorý sa udeľuje, a postup sa ukončil v priebehu roka nasledujúceho po príslušnom účtovnom roku; v tejto súvislosti víta vynaložené pozitívne úsilie a dobrú spoluprácu so sieťou agentúr Európskej únie (ďalej len „sieť“) a jednotlivými agentúrami, a najmä s Dvorom audítorov, ktorý preukazuje jasný potenciál na zefektívnenie a urýchlenie postupu zo svojej strany; oceňuje dosiaľ dosiahnutý pokrok a vyzýva všetky príslušné subjekty, aby pokračovali vo svojom úsilí o ďalšie zlepšenie postupu;

Hlavné riziká podľa Dvora audítorov

5.  s uspokojením konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej správe uvádza, že celkové riziko pre spoľahlivosť účtovnej závierky je u všetkých agentúr nízke, keďže účtovné závierky agentúr sú založené na medzinárodne uznávaných účtovných štandardoch a v minulosti sa vyskytlo len niekoľko významných chýb;

6.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov je celkové riziko týkajúce sa zákonnosti a riadnosti operácií súvisiacich s účtovnými závierkami agentúr stredné, pričom v konkrétnych rozpočtových hlavách sa pohybuje od nízkeho až po vysoké; konštatuje, že riziko v hlave I (výdavky na zamestnancov) je vo všeobecnosti nízke, v prípade hlavy II (administratívne výdavky) sa riziko považuje za stredné a v prípade hlavy III (operačné výdavky) sa riziko považuje za nízke až vysoké v závislosti od agentúry a povahy jej operačných výdavkov; upozorňuje, že zdroje rizika zvyčajne pochádzajú z obstarávania a platieb grantov;

7.  poznamenáva, že podľa správy Dvora audítorov je riziko týkajúce sa riadneho finančného riadenia stredné a zistilo sa najmä v oblasti informačných technológií (IT) a verejného obstarávania; vyjadruje poľutovanie nad tým, že oblasti IT a verejného obstarávania sú naďalej náchylné na chyby;

8.  zdôrazňuje, že zo širšieho hľadiska predstavuje počet malých agentúr, z ktorých každá má vlastné administratívne štruktúry a postupy, riziko administratívnej neefektívnosti, a pokiaľ nedôjde k harmonizácii a efektívnemu spoločnému využívaniu zdrojov, hrozí, že nekonzistentné metódy sa môžu prekrývať;

Rozpočet a finančné riadenie

9.  s uspokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov sa počet pripomienok k zákonnosti a riadnosti platieb znížil z 11 v roku 2016 na 8 v roku 2017, čo poukazuje na pokračujúce úsilie agentúr o dodržiavanie nariadenia o rozpočtových pravidlách;

10.  vyzýva Komisiu, sieť a jednotlivé agentúry, aby spolupracovali a poskytli konštruktívnu spätnú väzbu počas rokovaní o viacročnom finančnom rámci na obdobie po roku 2020 a preskúmali nové zdroje financovania agentúr okrem existujúcich príspevkov z rozpočtu Únie; trvá na tom, že budúce rozhodnutia o zdrojoch by sa nemali prijímať globálne, ale mali by byť prepojené s úlohami, ktorými sú agentúry poverené na základe platných právnych predpisov; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam tematického spájania a spolupráce agentúr podľa oblastí politík;

11.  konštatuje, že auditované správy o plnení rozpočtu niektorých agentúr sa líšia v miere poskytnutých podrobností od väčšiny ostatných agentúr, čo poukazuje na potrebu jasných usmernení k predkladaniu správ o plnení rozpočtu agentúr; berie na vedomie úsilie vynaložené s cieľom zabezpečiť konzistentnosť prezentácie a vykazovania účtov; všíma si nezrovnalosti v niektorých informáciách a dokumentoch zverejnených agentúrami, najmä pokiaľ ide o údaje týkajúce sa zamestnancov, a to aj v správach o pláne pracovných miest (obsadené pracovné miesta alebo maximálny počet pracovných miest schválený v rámci rozpočtu Únie); poukazuje na to, že niektoré agentúry vo svojich správach jasne neuvádzajú použité rozpočtové ukazovatele výkonnosti a že nie vždy vypočítavajú príslušné sumy a percentuálne hodnoty jednotným spôsobom, teda použitím rovnakých vstupných údajov; vyzýva Komisiu, sieť a jednotlivé agentúry, aby pracovali na zjednodušených a harmonizovaných ukazovateľoch a aby orgán udeľujúci absolutórium informovali o opatreniach prijatých v tejto súvislosti; okrem toho vyzýva Komisiu, aby v nasledujúcich rokoch automaticky poskytovala orgánu udeľujúcemu absolutórium oficiálny rozpočet (vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch) a počet zamestnancov (plán pracovných miest, počet zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov k 31. decembru príslušného roka) 32 decentralizovaných agentúr;

12.  pripomína návrh siete týkajúci sa vykazovania zrušených prenesených rozpočtových prostriedkov presahujúcich 5 % celkového rozpočtu v predchádzajúcom roku; domnieva sa však, že vykazovanie podielu zrušených prenesených rozpočtových prostriedkov na celkovej sume prenesenej z roku N–2 do roku N–1 predstavuje relevantnejší ukazovateľ, pokiaľ ide o uplatňovanie zásady ročnej platnosti rozpočtu; zdôrazňuje, že úroveň zrušených prenesených rozpočtových prostriedkov svedčí o tom, do akej miery agentúry správne predvídali svoje finančné potreby; vyzýva Dvor audítorov a Komisiu, aby navrhli a vymedzili konzistentný vzorec pre výpočet zrušených prenesených rozpočtových prostriedkov, a vyzýva agentúry, aby tieto informácie zahrnuli do svojich konsolidovaných výročných správ o činnosti za nadchádzajúce rozpočtové roky;

13.  zdôrazňuje potrebu jasne vymedziť prijateľnú úroveň prenosov s cieľom zefektívniť predkladanie správ Dvora audítorov a agentúr o tejto problematike a umožniť orgánu udeľujúcemu absolutórium rozlišovať medzi prenosmi naznačujúcimi slabé rozpočtové plánovanie a prenosmi ako rozpočtovým nástrojom na podporu viacročných programov, ako aj plánovania verejného obstarávania;

Výkonnosť

14.  vyzýva agentúry a Komisiu, aby uplatňovali zásadu zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti, dôsledne hľadali čo najúčinnejšie spôsoby zabezpečenia pridanej hodnoty a stále skúmali možné zlepšenia efektívnosti v súvislosti s riadením zdrojov;

15.  s uspokojením konštatuje, že agentúry vytvorili sieť ako platformu vzájomnej spolupráce na zlepšenie svojej viditeľnosti, identifikáciu a presadzovanie možného zvýšenia efektívnosti a pridanej hodnoty; uznáva pridanú hodnotu siete v jej spolupráci s Parlamentom a víta jej úsilie o koordináciu, zhromažďovanie a konsolidáciu opatrení a informácií v prospech inštitúcií Únie; okrem toho oceňuje usmernenia, ktoré sieť poskytuje agentúram pri ich úsilí o optimalizáciu schopnosti plánovať, monitorovať a podávať správy o výsledkoch, rozpočte a použitých zdrojoch;

16.  s uspokojením konštatuje, že niektoré agentúry spolupracujú podľa tematických zoskupení, napríklad agentúry v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí(5) a európske orgány dohľadu(6); nabáda ostatné agentúry, aby podľa možností tiež prehlbovali vzájomnú spoluprácu, a to nielen zriaďovaním spoločných služieb a súčinnosti, ale aj v spoločných oblastiach politík; víta novú súhrnnú formu správy Dvora audítorov, ktorá obsahuje informácie o agentúrach podľa okruhov viacročného finančného rámca a zoskupuje ich tak podľa oblastí politík;

17.  zdôrazňuje, že pri umiestnení agentúr v členských štátoch (alebo ich presune) je potrebné brať do úvahy efektívnosť; vyjadruje sklamanie z výsledku, ktorý v tejto súvislosti dosiahla medziinštitucionálna pracovná skupina pre decentralizované agentúry, keďže neboli vypracované žiadne osobitné návrhy na zlúčenie agentúr alebo spoločné využívanie priestorov agentúrami so zameraním na súvisiace oblasti politiky; naliehavo vyzýva Komisiu, aby bezodkladne predložila hodnotenie agentúr s viacerými pôsobiskami, ako to odporučila medziinštitucionálna pracovná skupina, ako aj návrhy možných zlúčení, ukončení činnosti a/alebo presunov úloh na Komisiu, a to na základe dôslednej hĺbkovej analýzy a za použitia jasných a transparentných kritérií, ako sa uvádza v stanovách medziinštitucionálnej pracovnej skupiny, čo sa však nikdy náležite nepreskúmalo z dôvodu chýbajúcich príslušných návrhov Komisie;

18.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že hoci agentúry zvýšili využívanie podobných systémov pre rozpočtové riadenie a účtovníctvo, v iných kľúčových oblastiach, ako je riadenie ľudských zdrojov a riadenie verejného obstarávania a zákaziek, naďalej používajú veľké množstvo rôznych IT riešení; súhlasí s názorom Dvora audítorov, že ďalšia harmonizácia IT riešení v týchto oblastiach by zvýšila nákladovú efektívnosť, znížila riziká vnútornej kontroly a posilnila riadenie IT;

Personálna politika

19.  konštatuje, že v roku 2017 bolo v 32 decentralizovaných agentúrach zamestnaných 7 324 úradníkov, dočasných zamestnancov, zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov (6 941 v roku 2016), čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 5,52 %;

20.  konštatuje, že agentúry by v záujme riadneho vykonávania nových úloh, neprestajného zvyšovania efektívnosti, rýchleho a efektívneho obsadzovania pracovných miest a zlepšovania schopnosti prilákať odborníkov mali nepretržite monitorovať a hodnotiť svoje počty zamestnancov a potreby z hľadiska dodatočných ľudských a finančných zdrojov a v prípade potreby predkladať príslušné žiadosti, aby boli schopné primerane vykonávať svoje úlohy a povinnosti;

21.  pripomína, že na nadväzujúcom stretnutí IIWG2, ktoré sa uskutočnilo 12. júla 2018, Komisia predložila dokument o vývoji počtu pracovných miest v pláne pracovných miest, v ktorom usúdila, že cieľ zníženia počtu zamestnancov o 5 % sa dosiahol; poukazuje na to, že tento záver podporil aj Parlament(7);

22.  poznamenáva, že Komisia v päťročnom období 2014 – 2018 uplatnila dodatočné ročné zníženie počtu zamestnancov o 1 % s cieľom vytvoriť fond pracovných miest, z ktorého bude prideľovať pracovné miesta agentúram, ktoré boli poverené novými úlohami alebo sú v počiatočnej fáze fungovania(8);

23.  poznamenáva, že decentralizované agentúry zvýšili využívanie zmluvných zamestnancov na vykonávanie nových úloh ako čiastočnú kompenzáciu za 5 % zníženie počtu pracovných miest a dodatočné zníženie na vytvorenie fondu pracovných miest; vyzýva sieť, aby vypracovala všeobecnú politiku nenahrádzania stálych zamestnancov drahšími externými konzultantmi;

24.  berie na vedomie výzvu, ktorú pre niektoré agentúry predstavuje nedostatok zamestnancov, najmä keď sa nové úlohy pridelia bez toho, aby sa počítalo s dodatočným personálom na ich realizáciu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nevzala do úvahy žiadosť dotknutých agentúr o zvýšenie počtu zamestnancov, čo ohrozuje ich dobré výsledky;

25.  so znepokojením berie na vedomie počet faktorov, ktoré bránia operačnej výkonnosti niektorých agentúr, ako sú napríklad ťažkosti so zamestnávaním kvalifikovaných osôb v daných platových triedach, čiastočne z dôvodu nízkeho korekčného koeficientu v niektorých členských štátoch, a vykonávanie činností prostredníctvom grantových postupov, ktoré sú zdĺhavé a administratívne náročné; vyzýva sieť a jednotlivé agentúry, aby zvážili príslušné riešenia a orgánu udeľujúcemu absolutórium podali správu o pokroku v tejto veci;

26.  vyzýva všetky agentúry, aby zverejnili svoju úroveň fluktuácie zamestnancov a jasne uviedli, ktoré pozície sú obsadené k 31. decembru príslušného rozpočtového roka, s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť medzi agentúrami;

27.  vyjadruje poľutovanie nad nevyváženým zastúpením mužov a žien v niektorých agentúrach; vyzýva všetky agentúry, aby neustále pracovali na vyváženom zastúpení na všetkých úrovniach personálu a aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podávali správy o vykonaných opatreniach a pokroku;

28.  so znepokojením poznamenáva, že väčšina agentúr nezverejňuje oznámenia o voľných pracovných miestach na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO); chápe však obavy agentúr v súvislosti s vysokými nákladmi na preklad; v tejto súvislosti víta medziagentúrnu platformu s pracovnými ponukami, ktorú zriadila a udržiava sieť, a vyzýva agentúry, aby v plnej miere využívali jej výhody; vyzýva úrad EPSO, aby túto platformu siete tiež propagoval na svojom všeobecnom webovom sídle pre oznámenia o voľných miestach v Únii;

29.  nabáda agentúry Únie, aby zvážili: prijatie stratégie pre základné práva vrátane vloženia odkazu na základné práva do kódexu správania, ktorý by mohol vymedziť povinnosti ich zamestnancov a ich školenie; vytvorenie mechanizmov na zabezpečenie toho, aby akékoľvek porušenie základných práv bolo možné zistiť a oznámiť a aby sa riziká takéhoto porušovania urýchlene dostali do pozornosti hlavných orgánov agentúry; zriadenie, ak je to vhodné, pozície úradníka pre základné práva podriadeného priamo správnej rade s cieľom zabezpečiť určitý stupeň nezávislosti voči ostatným zamestnancom, okamžité riešenie ohrozenia základných práv a neustále zlepšovanie politiky základných práv v rámci organizácie; nadviazanie pravidelného dialógu s organizáciami občianskej spoločnosti a príslušnými medzinárodnými organizáciami v otázkach základných práv; zabezpečenie toho, že súlad so základnými právami bude základným referenčným prvkom spolupráce Europolu s vonkajšími subjektmi, najmä s členmi vnútroštátnych správnych orgánov, s ktorými spolupracuje na operačnej úrovni;

Verejné obstarávanie

30.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov pretrvávajú nedostatky v riadení verejných obstarávaní, pričom nedostatky v tejto oblasti vykazuje 14 agentúr, a to najmä pokiaľ ide o obstarávanie služieb; konštatuje, že medzi zdroje týchto nedostatkov patrí nedostatočná rovnováha medzi cenou a kvalitou pri zadávaní zákaziek, nie celkom optimálna koncepcia rámcových zmlúv, neodôvodnené sprostredkovateľské služby a používanie rámcových zmlúv bez dostatočných podrobností; vyzýva agentúry, aby venovali osobitnú pozornosť pripomienkam Dvora audítorov a ďalej zlepšovali riadenie verejného obstarávania;

31.  víta skutočnosť, že agentúry čoraz viac využívajú portál spoločného verejného obstarávania (centrálny register možností spoločného obstarávania) fungujúci na extranete agentúr, ktorý zahŕňa funkcie, ako je napríklad zdieľanie dokumentov a diskusné fóra, a ktorý umožňuje transparentnejšiu komunikáciu medzi agentúrami a jej ľahšie riadenie, pokiaľ ide o služby verejného obstarávania;

32.  súhlasí s názorom Dvora audítorov, pokiaľ ide o používanie podobných nástrojov a jednotné riešenie pre obstarávanie tovaru alebo služieb (elektronické obstarávanie) na dosiahnutie harmonizovanejšieho IT rámca medzi agentúrami; vyzýva sieť, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o pokroku v tejto oblasti;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

33.  konštatuje, že 77 % agentúr už vypracovalo a zaviedlo vnútorné pravidlá alebo usmernenia týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti a zvyšných 23 % ich postupne prijíma; naliehavo vyzýva zvyšné agentúry, aby bez ďalšieho odkladu vypracovali a zaviedli vnútorné predpisy týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti; vyzýva sieť, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podávala správy o prijímaní a vykonávaní týchto opatrení;

34.  víta skutočnosť, že 29 agentúr (94 %) uplatňuje usmernenia týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom; vyzýva ostatné agentúry, ktoré ešte takéto usmernenia neuplatňujú, aby ich prijali bez ďalšieho odkladu; schvaľuje vývoj interných systémov na spracovanie žiadostí o prístup vrátane špeciálne vyškolených tímov pre prístup k dokumentom zameraných na spracovanie prichádzajúcich žiadostí v agentúrach, ktoré čelia častejším a zložitejším žiadostiam; vyzýva sieť, aby vypracovala spoločné usmernenia týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom, ktorý majú uplatňovať agentúry;

35.  konštatuje, že vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady a vyššieho manažmentu sú zavedené takmer vo všetkých agentúrach a že väčšina agentúr tieto vyhlásenia zverejňuje na svojich webových stránkach spolu s príslušnými životopismi; vyzýva sieť, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium aj naďalej podávala správy o tomto aspekte; zdôrazňuje, že členovia správnej rady a vyšší manažment by mali namiesto vyhlásení o neexistencii konfliktu záujmov predkladať vyhlásenia o záujmoch; opätovne zdôrazňuje, že to, že nie sú v konflikte záujmov, nemôžu vyhlásiť samotní členovia správnej rady ani manažment; opakuje, že existenciu konfliktu záujmov by mal posudzovať neutrálny orgán;

36.  pripomína, že mnohé agentúry, najmä tie, ktoré vydávajú povolenia tretím stranám na uvádzanie výrobkov na trh, sú zraniteľné, ak nemajú a neuplatňujú jasné a účinné pravidlá na predchádzanie konfliktom záujmov; vyzýva všetky agentúry, aby sa pripojili k medziinštitucionálnej dohode o registri transparentnosti, ktorá je v súčasnosti predmetom rokovaní medzi Komisiou, Radou a Parlamentom;

37.  vyzýva agentúry, aby vykonávali komplexnú a horizontálnu politiku týkajúcu sa predchádzania konfliktom záujmov a aby použili politiku nezávislosti Európskej chemickej agentúry (ECHA) ako najlepší postup a príkladný systém monitorovania a prevencie akýchkoľvek konfliktov záujmov; pripomína, že v súlade s touto politikou nezávislosti sú každoročné vyhlásenia o záujmoch všetkých dotknutých zamestnancov a expertov povinné a mali by sa aktualizovať, ak sa situácia zmení, a každý, kto má deklarovaný záujem v určitej otázke, je vylúčený z rozhodovania o danej veci alebo poskytovania stanoviska k tejto veci; okrem toho nabáda agentúry, aby zriadili poradný výbor pre konflikty záujmov;

Vnútorná kontrola

38.  berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov týkajúcu sa 11 agentúr, že treba posilniť nezávislosť účtovníka tým, že sa bude zodpovedať priamo riaditeľovi a správnej rade agentúry; berie na vedomie odpoveď siete, v ktorej sa uvádza, že neexistuje žiadna podkladová analýza ani analýza rizika na odôvodnenie tejto pripomienky; vyzýva Dvor audítorov a sieť, aby dospeli k spoločnému prístupu k tejto otázke a aby orgán udeľujúci absolutórium informovali o vývoji v tejto záležitosti;

39.  s uspokojením konštatuje, že veľká väčšina agentúr (28) nevykazuje nedostatky v uplatňovaní svojich noriem vnútornej kontroly, pokiaľ ide o plány na zabezpečenie kontinuity činností; vyzýva zvyšné agentúry, aby zlepšili svoju situáciu s cieľom zmierniť prípadné riziká a aby o prijatých opatreniach informovali orgán udeľujúci absolutórium;

Ďalšie pripomienky

40.  zdôrazňuje, že 29. marca 2017 Spojené kráľovstvo oznámilo Európskej rade svoje rozhodnutie vystúpiť z Únie; so znepokojením konštatuje, že na rozdiel od väčšiny ostatných agentúr päť agentúr nevykonalo komplexnú analýzu pravdepodobného vplyvu vystúpenia Spojeného kráľovstva na svoju organizáciu, operácie a účty;

41.  berie na vedomie dohodu dosiahnutú na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti 20. novembra 2017 o presunutí Európskej agentúry pre lieky (EMA) a Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) z Londýna do Amsterdamu, resp. Paríža; vyjadruje znepokojenie nad možným dosahom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie na tieto agentúry, pokiaľ ide o budúce náklady a stratu odborných znalostí, čo vytvára riziko z hľadiska kontinuity činností; poukazuje tiež na možný vplyv na príjmy a činnosti viacerých agentúr, ktoré nesídlia v Londýne; vyzýva agentúry, aby sa pripravili na zmiernenie prípadných rizík, ktoré by mohli vzniknúť, a aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podali správu o vykonaní takýchto prípravných opatrení;

42.  so znepokojením konštatuje, že niektoré agentúry majú naďalej zdvojené operačné a administratívne sídla; považuje za nevyhnutné čo najskôr zrušiť dvojité sídla, ktoré neprinášajú žiadnu pridanú hodnotu z operačného hľadiska;

43.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v novom nariadení o rozpočtových pravidlách(9) sa nepredpokladá zníženie administratívneho zaťaženia, ktorému naďalej čelia decentralizované agentúry; pripomína, že audit decentralizovaných agentúr je naďalej v plnej zodpovednosti Dvora audítorov, ktorý riadi všetky požadované administratívne postupy a postupy týkajúce sa verejného obstarávania; opätovne zdôrazňuje, že nový prístup k auditom, na základe ktorého sa využívajú služby súkromných audítorov, spôsobil výrazný nárast administratívneho zaťaženia agentúr, ako aj to, že čas spojený s verejným obstarávaním a správou zmlúv o audite viedol k dodatočným výdavkom, čím sa ešte viac zaťažili obmedzené zdroje agentúr; zdôrazňuje, že tento problém treba vyriešiť; vyzýva zúčastnené strany, aby poskytli riešenia tejto otázky s cieľom výrazne znížiť administratívnu záťaž;

44.  berie na vedomie, že externé hodnotenia agentúr sú vo všeobecnosti pozitívne a že agentúry vypracovali akčné plány na riešenie otázok vznesených v hodnotiacich správach; konštatuje, že hoci sa vo väčšine nariadení o zriadení agentúr stanovuje, že externé hodnotenie sa má vykonávať v pravidelných intervaloch (obvykle raz za štyri až šesť rokov), nariadenia o zriadení piatich decentralizovaných agentúr neobsahujú takéto ustanovenie a nariadenie o zriadení Európskej agentúry pre lieky (EMA) vyžaduje externé hodnotenie len raz za 10 rokov; vyzýva Komisiu a dotknuté agentúry, aby sa touto záležitosťou zaoberali a aby o prijatých opatreniach informovali orgán udeľujúci absolutórium;

45.  víta revíziu nariadení o zriadení troch tripartitných agentúr – Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound), Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA);

46.  pripomína, že každoročná výmena názorov v príslušných výboroch o návrhoch ročných pracovných programov a viacročných stratégiách agentúr prispieva k zaisteniu toho, aby tieto programy a stratégie odrážali skutočné politické priority, najmä v súvislosti s Európskym pilierom sociálnych práv a stratégiou Európa 2020;

o

o o

47.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie agentúram, na ktoré sa vzťahuje tento postup udeľovania absolutória, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

25.1.2019

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2017: výkonnosť, finančné riadenie a kontrola

(2018/2210(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Marian Harkin

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta revíziu nariadení o zriadení troch tripartitných agentúr: Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound), Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA);

2.  berie na vedomie výsledky prebiehajúceho externého hodnotenia štyroch agentúr, ktoré pôsobia v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a začlenenia (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA a Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)); uznáva úspechy týchto agentúr pri vykonávaní uvedených odporúčaní v ôsmich širokých sektoroch činnosti;

3.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť primerané personálne a finančné zdroje, ktoré agentúram umožnia plniť si úlohy;

4.  pripomína, že každoročná výmena názorov v príslušných výboroch o návrhoch ročných pracovných programov a viacročných stratégiách agentúr prispieva k zaisteniu toho, aby tieto programy a stratégie odrážali skutočné politické priority, najmä v súvislosti s Európskym pilierom sociálnych práv a stratégiou Európa 2020;

5.  víta a podporuje spoluprácu medzi agentúrami v rámci aj mimo siete agentúr EÚ (EUAN), ktorá uľahčuje vytváranie synergií a výmenu nápadov a najlepších postupov s cieľom je dosiahnuť vyváženejšiu správu, zlepšenie účinnosti, zníženie nákladov a väčšiu súdržnosť medzi agentúrami;

6.  poznamenáva, že väčšina agentúr uverejňuje oznámenia o voľných pracovných miestach len na svojich vlastných webových sídlach a v sociálnych médiách, ale často nie na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO); nabáda agentúry, aby zverejňovali svoje oznámenia o voľných pracovných miestach na webovom sídle úradu EPSO, čím sa zvýši transparentnosť a publicita vzhľadom na nákladovú efektívnosť;

7.  víta skutočnosť, že podľa odporúčaní Európskeho dvora audítorov sa počet pripomienok k zákonnosti a riadnosti platieb znížil, čo poukazuje na pokračujúce úsilie agentúr o dodržiavanie právneho rámca, najmä ustanovení uvedených v nariadení o rozpočtových pravidlách a v služobnom poriadku;

8.  naliehavo vyzýva agentúry, aby zabezpečili nezávislosť účtovníkov od kohokoľvek, kto má (sub)delegovanie na povoľovanie záväzkov a platieb, keďže hierarchické postavenie účtovníka v rámci agentúry môže ovplyvniť jeho nezávislosť;

9.  uznáva pokrok agentúr v harmonizácii IT riešení v oblastiach riadenia a účtovných systémov; schvaľuje odporúčanie Dvora audítorov, aby sa vyvíjalo úsilie o väčšie využívanie IT riešení v kľúčových oblastiach, ako je riadenie ľudských zdrojov a verejné obstarávanie alebo riadenie zmlúv, s cieľom znižovať riziká spojené s vnútornou kontrolou a posilňovať riadenie IT; pripomína, že ak by sa na obstarávanie dodávok alebo služieb (elektronické obstarávanie) využívali podobné elektronické nástroje, významne by sa tým prispelo k harmonizácii rámca IT medzi agentúrami; nabáda ich, aby pokračovali v ďalšom zavádzaní a využívaní elektronickej fakturácie a elektronického obstarávania.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

23.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Náhradníčky (čl. 200 ods. 2) prítomné na záverečnom hlasovaní

Angélique Delahaye, Monika Smolková

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

42

+

ALDE

Mircea Diaconu, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

1

-

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

ENF

Christelle Lechevalier

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

17.1.2019

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2017: výkonnosť, finančné riadenie a kontrola

(2018/2210(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Romeo Franz

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta závery Dvora audítorov, v ktorých sa uvádza, že konečné ročné účtovné závierky všetkých agentúr v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (agentúry SVV) verne a po všetkých materiálnych stránkach vyjadrujú ich finančnú situáciu k 31. decembru 2017 a že ich operácie sú zákonné a riadne;

2.  berie však na vedomie, že v prípade Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) vydal Dvor audítorov záporný výrok k zákonnosti a riadnosti jeho platieb v dôsledku významných a systematických prípadov nesúladu platieb s nariadením o rozpočtových pravidlách úradu a ďalšími platnými pravidlami a ustanoveniami, ktoré sa týkajú predovšetkým postupov verejného obstarávania a prijímania zamestnancov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že celková chybovosť vyplývajúca z platieb, ktoré neboli v súlade s pravidlami, predstavuje minimálne 7,7 milióna EUR, t. j. 10,3 % celkových platieb úradu uhradených v roku 2017, čo je výrazné výšenie v porovnaní s mierou chybovosti v roku 2016; berie na vedomie prudké zhoršenie stavu ľudských zdrojov úradu EASO v roku 2017; vyjadruje poľutovanie nad tým, že úrad EASO nemal v roku 2017 administratívne kapacity na obsadenie veľkého počtu voľných pracovných miest, čo výrazne ohrozilo kontinuitu jeho činnosti v súčasnej miere; víta pevný záväzok EASO týkajúci sa bezodkladného riešenia organizačných a riadiacich nedostatkov; konštatuje, že Parlament v októbri 2018 zamietol udelenie absolutória za rozpočet EASO za rok 2016;

3.  poznamenáva, že v prípade agentúry Frontex Dvor audítorov v roku 2017 opäť uviedol, že doklady o výdavkoch, ktoré predkladajú spolupracujúce krajiny, sú často nedostatočné; víta rozhodnutie agentúry Frontex zaviesť zjednodušený model uhrádzania nákladov s cieľom riešiť túto otázku, ktorá sa opakuje od roku 2014; v tejto súvislosti berie tiež na vedomie, že Dvor audítorov informoval o zrušení rozpočtových prostriedkov prenesených z predchádzajúcich rokov, čo svedčí o tom, že verejné orgány členských štátov a ďalších spolupracujúcich krajín jasne nadhodnotili rozpočtové potreby agentúry Frontex v týchto rokoch;

4.  berie na vedomie, že CEPOL zostáva jedinou agentúrou v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, ktorá na zmluvnom základe delegovala svoje účtovné funkcie na účtovníka Komisie; nabáda ostatné agentúry, aby urobili to isté, pretože to zvýši účinnosť zostavenia účtovnej závierky a zabezpečí jej spoľahlivosť;

5.  zdôrazňuje, že agentúra eu-LISA musela pri vývoji a realizácii IT projektov uplatniť model externalizácie, v rámci ktorého až 90 % súvisiacich činností, napríklad prevádzkové riadenie systémov, vykonávali traja zmluvní dodávatelia, pretože jej chýbali potrebné ľudské zdroje; berie na vedomie, že IT projekty vlastní a spravuje agentúra, obáva sa však, že model, v rámci ktorého sú činnosti vývoja a realizácie takýchto citlivých IT systémov externalizované v takej miere, prináša riziká prílišného spoliehania sa na zmluvných dodávateľov a prílišnej závislosti od nich; upozorňuje, že nízky počet zamestnancov na kľúčových operačných oddeleniach vytvára riziko z hľadiska kontinuity operácií; víta kroky, ktoré agentúra eu-LISA v tejto súvislosti doteraz prijala, a žiada agentúru eu-LISA, aby prijala primerané dlhodobé opatrenia na úrovni organizácie, ako aj na technickej a prevádzkovej úrovni s cieľom zmierniť tieto riziká z dlhodobého hľadiska, a tak zaručiť kontinuitu svojich činností a fungovanie schengenského priestoru; žiada agentúru eu-LISA, aby zabezpečila, že jej dodávatelia nie sú viazaní žiadnymi právnymi predpismi tretích krajín, pre ktoré by sa mohli dostať do rozporu s potrebnými opatreniami agentúry v oblasti dôvernosti;

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v prípade agentúr eu-LISA, FRA a CEPOL (ako aj úradu EASO) Dvor audítorov zistil nedostatky vo verejnom obstarávaní, ktoré sa väčšinou týkajú služieb a ktoré ohrozujú zásadu najvýhodnejšieho pomeru medzi kvalitou a cenou; poznamenáva, že medzi časté nedostatky, ktoré sa zistili, patrí nedostatočné vyváženie aspektov ceny a kvality v kritériách na vyhodnotenie ponúk, nedostatočné nastavenie rámcových zmlúv, používanie rámcových zmlúv umožňujúcich nákup služieb, pre ktoré neboli dostatočne podrobne vymedzené špecifikácie a/alebo cena, a neopodstatnené využívanie sprostredkovateľských služieb; vyzýva tieto agentúry, aby prijali nápravné opatrenia s cieľom zabrániť podobným problémom v budúcnosti;

7.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že rôzne agentúry pôsobiace v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí uverejňujú oznámenia o voľných pracovných miestach len na svojom vlastnom webovom sídle a v obmedzenom počte jazykov; žiada všetky agentúry pôsobiace v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, aby pravidelne uverejňovali všetky svoje oznámenia o voľných pracovných miestach na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO) vo všetkých jazykoch Únie a zvýšili tak transparentnosť pre všetkých občanov Únie; berie na vedomie dodatočné náklady súvisiace s prekladom oznamov o voľných pracovných miestach do všetkých úradných jazykov Únie a vyzýva Európsku komisiu, aby zvážila opatrenia zamerané na zníženie finančnej záťaže týkajúcej sa prekladu oznámení o voľných pracovných miestach pre agentúry, a to aj prostredníctvom vytvorenia ad hoc rámcovej dohody s Prekladateľským strediskom pre orgány Európskej únie (CdT).

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

10.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Petra Kammerevert

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(5)

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), Európska agentúra pre prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA), Európsky podporný úrad pre azyl (EASO), Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE), Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA), Európska policajná akadémia (CEPOL), Európsky policajný úrad (Europol) a Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA), Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust).

(6)

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA), Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).

(7)

List J. Arthuisa zaslaný A. Tajanimu: Ref. č. D(2018)30134.

(8)

Podľa terminológie, ktorú používa Komisia na kvalifikovanie decentralizovaných agentúr ako agentúry v „počiatočnej fáze“, agentúry s „novými úlohami“ alebo „naplno fungujúce agentúry“, vzhľadom na štádium ich vývoja a rast ich príspevkov z rozpočtu Únie a počtu zamestnancov.

(9)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie.

Posledná úprava: 19. marca 2019Právne oznámenie