Процедура : 2018/2204(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0141/2019

Внесени текстове :

A8-0141/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.35

Приети текстове :

P8_TA(2019)0276

ДОКЛАД     
PDF 220kWORD 68k
1.3.2019
PE 626.804v02-00 A8-0141/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) за финансовата 2017 година

(2018/2204(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Петри Сарвама

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2017 година

(2018/2204(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Органа(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0094/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията(5), и по-специално член 64 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0141/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2017 година

(2018/2204(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Органа(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0094/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(10), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията(11), и по-специално член 64 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0141/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2017 година

(2018/2204(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0141/2019),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(13) на Европейския орган за ценни книжа и пазари („Органа“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 42 076 719 EUR, което представлява увеличение с 6,37% спрямо 2016 г.; като има предвид, че Органът се финансира чрез вноска от Съюза (11 019 552 EUR, 26,19%), вноски от националните надзорни органи на държавите членки (18 584 866 EUR, 44,17%) и такси, получени от поднадзорните организации (11 831 781 EUR, 28,12%);

Б.  като има предвид, че в своя доклад относно годишните отчети на Органа за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“) Сметната палата („Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Органа са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 100%, което представлява увеличение с 0,03% спрямо 2016 г.; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 89,76%, което представлява увеличение с 2,47% спрямо предходната година;

Анулиране на преноси

2.  отбелязва, че анулираните бюджетни кредити, пренесени от 2016 към 2017 г., възлизат на 164 310 EUR, което се равнява на 3,51% от общия размер на пренесената сума и представлява намаление с 3,65% спрямо 2016 г.;

Резултати от дейността

3.  потвърждава, че Органът използва някои мерки като ключови показатели за резултатите, за да прави оценка на добавената стойност, предоставяна от неговата дейност, и за да подобри управлението на бюджета си;

4.  отбелязва, че Органът е изпълнил 90% от дейностите, включени в годишната му работна програма;

5.  подчертава ролята на Органа за улесняване и насърчаване на координацията между националните надзорни органи и по целесъобразност – с институциите, отговарящи за международния надзор;

6.  потвърждава, че задачата на Органа е да подобрява функционирането на вътрешните финансови пазари на ЕС чрез обезпечаване на надеждно, ефективно и последователно регулиране и надзор, да насърчава целостта и стабилността на финансовите системи и да засилва международната координация в областта на надзора с цел гарантиране на стабилността и ефективността на финансовата система;

7.  подчертава, че докато обезпечава цялостното и навременно изпълнение на всички задачи, Органът следва да изпълнява задачите и мандата, възложени му от Европейския парламент и от Съвета, и следва да остане в рамките на мандата на тези задачи; призовава Органа да осигури предприемането на подходящи последващи действия и изпълнението на препоръките на Палатата;

8.  подчертава, че Органът следва да обръща специално внимание на принципа на пропорционалност при изпълнението на своя мандат; подчертава, че по-специално при формулирането на мерки от ниво 2 и ниво 3 следва да се обръща внимание на специфичните характеристики на националните финансови пазари;

9.  отбелязва, предвид все по-голямото изместване на работата на Органа от регулаторни задачи към изпълнение и прилагане на правото на Съюза, че бюджетните и човешките ресурси на Органа следва да се преразпределят; подчертава във връзка с това необходимостта да се гарантира подходящо равнище на определяне на приоритетите по отношение на разпределението на ресурсите;

10.  счита, че всяко потенциално увеличение на средствата на Органа трябва да бъде придружено от подходящи мерки за рационализиране;

11.  отправя искане към Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския банков орган (ЕБО) да проведат разследване във връзка със схемите за търговия чрез арбитраж на дивиденти, като например Cum-Ex, за да направят оценка на потенциалните заплахи за целостта на финансовите пазари и за националните бюджети; да установят естеството и мащаба на участниците в тези схеми; да направят оценка на това дали са налице нарушения на националното право или на правото на Съюза; да направят оценка на действията, предприети от финансовите надзорни органи в държавите членки; както и да отправят подходящи препоръки за реформи и за действия към съответните компетентни органи;

12.  подчертава необходимостта да се разпределят достатъчно ресурси за използване на съществуващите правомощия за борба с изпирането на пари и да се гарантира бърз обмен с ЕБО във връзка с изпирането на пари и с борбата с финансирането на тероризма; изисква от Органа да разработи общи насоки съвместно с ЕБО и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA) относно начините за интегриране на рисковете, свързани с борбата с изпирането на пари/борбата с финансирането на тероризма, в пруденциалния надзор;

13.  приветства факта, че Органът, наред с ЕБО и с ЕIОPA, е част от съвместния комитет, чиято цел е осигуряване на междусекторна съгласуваност и общи позиции в областта на надзора на финансовите конгломерати, както и във връзка с други междусекторни въпроси, и че един счетоводител обслужва Органа и Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз;

14.  отбелязва, че през 2017 г. е извършена външна оценка на трите европейски надзорни органа; призовава Органа да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите (от Органа) мерки за отстраняване на недостатъците, установени в рамките на външната оценка;

Политика относно персонала

15.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е изпълнено на 97,33%, като са назначени 146 срочно наети служители от общо 150 разрешени работни места за тази категория служители съгласно бюджета на Съюза, спрямо 140 разрешени длъжности през 2016 г.; отбелязва, че освен това през 2017 г. за Органа са работили 55 договорно наети служители и 23 командировани национални експерти;

16.  отбелязва, че текучеството на персонала на Органа е 6,5%, което отговаря на целта на Органа за по-малко от 10% и означава намаление от 1,50% спрямо предходната година;

17.  приветства предложението на Палатата обявленията за свободни длъжности да се публикуват на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал с цел повишаване на информираността; разбира отговора на Органа относно високите разходи за писмен превод във връзка с тези публикации;

18.  отбелязва, че Органът е приел политика в областта на защитата на личното достойнство и борбата с тормоза;

Обществени поръчки

19.  отбелязва със задоволство, че Органът е провел успешно съвместна за агенциите на ЕС открита процедура за възлагане на обществена поръчка за електронно езиково обучение, вследствие на която на разположение на служителите е предоставена онлайн платформа за изучаване на европейски езици; отбелязва, че в процедурата са участвали тридесет агенции на ЕС;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

20.  потвърждава вече въведените от Органа мерки и непрекъснатите му усилия за осигуряване на прозрачност, за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както и за осигуряването на защита на лицата, сигнализиращи за нередности; приветства освен това факта, че Органът публикува регистър на срещите на своите служители с външни заинтересовани лица;

21.  приветства, в контекста на надзорната функция на Органа по отношение на борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма, приемането на насоки относно подаването на сигнали за нередности и подчертава необходимостта националните надзорни органи да приемат подобни политики;

22.  отбелязва, че 28% от бюджета на Органа са от такси, събрани от поднадзорните организации; отбелязва със задоволство, че са приложени мерки за смекчаване на конфликтите на интереси и че съответните структури и процедури са одитирани; призовава Органа да продължи да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите от Органа мерки с цел предотвратяване на възникването на конфликти на интереси; отбелязва освен това, че според Органа, ако таксите се събират от Комисията, това ще доведе до неефективност, тъй като Органът вече разполага с подходящите структури и процеси за определяне и събиране на таксите и счита, че процедурата изисква специфични експертни познания поради своя динамичен и технически характер;

23.  счита, че при извършването на дейността си и особено при изготвянето на мерки за изпълнение, Органът трябва редовно и изчерпателно да информира Европейския парламент и Съвета за действията си; подчертава, че предвид естеството на неговите задачи от съществено значение е Органът да демонстрира прозрачност не само пред Европейския парламент и пред Съвета, но и пред гражданите на Съюза;

Вътрешен контрол

24.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията е извършила одит на партньорските проверки на националните компетентни органи, като е стигнала до заключението, че процесите са като цяло адекватни, ефикасни и ефективни; отбелязва, че Службата за вътрешен одит е отправила четири препоръки, като нито една от тях не се определя като критична или много важна; призовава Органа да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно мерките, предприети във връзка с изпълнението на препоръките;

Други коментари

25.  отбелязва, че според доклада на Палатата решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза може да се отрази на дейността на Органа, тъй като най-важните поднадзорни организации понастоящем се намират в тази държава; отбелязва, че в бъдеще е възможен спад на приходите на Органа вследствие на решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз; призовава Органа да продължи да следи положението, да се подготви за смекчаване на възможните рискове и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно развитието в това отношение;

o

o o

26.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2019 г.(14) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

24.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2017 година

(2018/2204(DEC))

Докладчик по становище: Дору‑Клаудиан Фрунзулика

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  потвърждава, че съгласно Сметната палата („Палатата“) операциите на Европейския орган за ценни книжа и пазари („Органа“),свързани с годишните отчети за 2017 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти; отбелязва обаче, че оценката на Сметната палата е твърде лаконична и съдържа малко предложения за по-ефикасно управление на бюджета на ЕОЦКП; призовава Органа да осигури предприемането на подходящи последващи действия и изпълнението на препоръките на Палатата;

2.  подчертава ролята на Органа за улесняване и насърчаване на координацията между националните надзорни органи и по целесъобразност – с институциите, отговарящи за международния надзор;

3.  потвърждава, че задачата на Европейския орган за ценни книжа и пазари е да подобрява функционирането на вътрешния финансов пазар на ЕС чрез обезпечаване на надеждно, ефективно и последователно регулиране и надзор, да насърчава целостта и стабилността на финансовите системи и да засилва международната координация в областта на надзора с цел гарантиране на стабилността и ефективността на финансовата система;

4.  подчертава, че докато обезпечава цялостното и навременно изпълнение на всички задачи, Органът следва да изпълнява задачите и мандата, възложени му от Европейския парламент и от Съвета, и следва да остане в рамките на мандата на тези задачи; призовава Органа да осигури предприемането на подходящи последващи действия и изпълнението на препоръките на Палатата;

5.  счита, че при извършването на дейността си и особено при изготвянето на мерки за изпълнение, ЕОЦКП трябва редовно и изчерпателно да информира Европейския парламент и Съвета за действията си; подчертава, че предвид естеството на неговите задачи от съществено значение е Органът да демонстрира прозрачност не само пред Европейския парламент и пред Съвета, но също така и пред гражданите на Съюза;

6.  подчертава, че Органът следва да обръща специално внимание на принципа на пропорционалност при изпълнението на своя мандат; подчертава, че по-специално при формулирането на мерки от ниво 2 и ниво 3 следва да се обръща внимание на специфичните характеристики на националните финансови пазари;

7.  отбелязва, предвид все по-голямото изместване на работата на Органа от регулаторни задачи към изпълнение и прилагане на правото на Съюза, че бюджетните и човешките ресурси на Органа следва да се преразпределят; във връзка с това подчертава необходимостта да се гарантира подходящо равнище на определяне на приоритетите по отношение на разпределението на ресурсите;

8.  счита, че всяко потенциално увеличение на средствата на Органа трябва да бъде придружено от подходящи мерки за рационализиране;

9.  отправя искане към Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския банков орган да проведат разследване във връзка със схемите за търговия чрез арбитраж на дивиденти, като например Cum-Ex, за да направят оценка на потенциалните заплахи за целостта на финансовите пазари и за националните бюджети; да установят естеството и мащаба на участниците в тези схеми; да направят оценка на това дали са налице нарушения на националното право или на правото на Съюза; да направят оценка на действията, предприети от финансовите надзорни органи в държавите членки; както и да отправят подходящи препоръки за реформи и за действия към съответните компетентни органи;

10.  отбелязва, че в края на 2017 г. общият брой на служителите е бил 226 спрямо 204 в края на 2016 г.;

11.  подчертава необходимостта да се разпределят достатъчно ресурси за използване на съществуващите правомощия за борба с изпирането на пари (БИП) и да се гарантира бърз обмен с Европейския банков орган във връзка с изпирането на пари и с борбата с финансирането на тероризма (БФТ); изисква от Органа да разработи общи насоки съвместно с ЕБО и ЕОЗППО относно начините за интегриране на рисковете, свързани с БИП/БФТ, в пруденциалния надзор;

12.  приветства, в контекста на надзорната функция на Органа по отношение на борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма, приемането на насоки относно подаването на сигнали за нередности и подчертава необходимостта националните надзорни органи да приемат подобни политики;

13.  обръща внимание на факта, че бюджетът на Органа се финансира 27% със средства от Европейския съюз и 42% с преки вноски от надзорните органи на държавите членки, 29% с такси, получени от поднадзорните организации (агенции за кредитен рейтинг и регистри на трансакции), и 2% от други източници и че тези механизми за смесено финансиране може да представляват заплаха за неговата независимост и за изпълняваните от него надзорни задачи; отбелязва решението на Обединеното кралство да се оттегли от ЕС и финансовите, административните, човешките и други последствия на това решение; подчертава, че приходите на Органа ще намалеят в резултат на решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза, и изтъква необходимостта да се намерят подходящи механизми за неговото финансиране.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

2

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Hugues Bayet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Babette Winter, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Eric Andrieu, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Virginie Rozière, Ricardo Serrão Santos

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

43

+

ALDE

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Eric Andrieu, Hugues Bayet, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Virginie Rozière, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Ricardo Serrão Santos, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter

VERTS/ALE

Sven Giegold, Ernest Urtasun

2

-

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Miguel Viegas

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martin Schirdewan

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Petra Kammerevert

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 87.

(2)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 87.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(5)

OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

(6)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 87.

(8)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 87.

(9)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(11)

OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

(12)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

ОВ С 154/01, 2.5.2018 г., стр. 3.

(14)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0000.

Последно осъвременяване: 19 март 2019 г.Правна информация