Postup : 2018/2204(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0141/2019

Předložené texty :

A8-0141/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.35

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0276

ZPRÁVA     
PDF 203kWORD 63k
1.3.2019
PE 626.804v02-00 A8-0141/2019

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2017

(2018/2204(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2017

(2018/2204(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí orgánu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2019 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0094/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES(5), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0141/2019),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy absolutorium za plnění rozpočtu orgánu na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2017

(2018/2204(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí orgánu(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2019 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0094/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES(11), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0141/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2017

(2018/2204(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0141/2019),

A.  vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (dále jen „orgánu“) na rok 2017 činil podle jeho výkazu příjmů a výdajů(13) 42 076 719 EUR, což oproti roku 2016 představuje zvýšení o 6,37 %; vzhledem k tomu, že orgán je financován z příspěvku Unie (11 019 552 EUR, 26,19 %), z příspěvků vnitrostátních orgánů dohledu členských států (18 584 866 EUR, 44,17 %) a z poplatků od subjektů, které jsou předmětem dohledu (11 831 781 EUR, 28,12 %);

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce orgánu a rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka orgánu je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu ve výši 100 %, což oproti roku 2016 znamená nárůst o 0,03 %; konstatuje, že míra využití prostředků na platby činila 89,76 %, což oproti předcházejícímu roku představuje zvýšení o 2,47 %;

Zrušení přenesených prostředků

2.  bere na vědomí, že zrušené prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 dosáhly výše 164 310 EUR, což představuje 3,51 % celkové přenesené částky a ve srovnání s rokem 2016 se snížily o 3,65 %;

Výkonnost

3.  s uspokojením konstatuje, že orgán používá několik určité způsoby měření jako klíčové ukazatele výkonnosti k posuzování přidané hodnoty svých činností a ke zlepšování rozpočtového řízení;

4.  bere na vědomí, že orgán dokončil 90 % činností uvedených v jeho ročním programu činnosti;

5.  zdůrazňuje úlohu orgánu, pokud jde o usnadňování a podporu koordinace mezi vnitrostátními orgány dohledu a případně s institucemi odpovědnými za mezinárodní dohled;

6.  je si vědom toho, že úkolem orgánu je zlepšit fungování vnitřních finančních trhů EU zajištěním vysoké, účinné a jednotné úrovně regulace a dohledu, podporovat integritu a stabilitu finančních systémů a posilovat mezinárodní koordinaci dohledu, aby byla zajištěna stabilita a účinnost finančního systému;

7.  zdůrazňuje, že orgán by měl dbát na to, aby veškerá činnost byla prováděna v úplnosti a ve stanovených lhůtách, avšak měl by plnit pouze úkoly a mandát, které mu byly přiděleny Evropským parlamentem a Radou, a nesmí tento mandát překračovat; vyzývá orgán, aby zajistil, že doporučení Účetního dvora budou řádně zohledněna a prováděna;

8.  zdůrazňuje, že orgán by při výkonu svého mandátu měl věnovat zvláštní pozornost zásadě proporcionality; zdůrazňuje, že zejména při navrhování opatření na úrovni 2 a 3 je třeba věnovat pozornost zvláštním charakteristikám finančních trhů v jednotlivých státech;

9.  konstatuje, že protože se činnost orgánu stále více přesouvá od regulačních úkolů k uplatňování právních předpisů Unie a jejich dodržování, mělo by dojít k přerozdělení rozpočtových a personálních zdrojů orgánu; v této souvislosti zdůrazňuje, že při přidělování zdrojů je třeba řádně stanovovat priority;

10.  je přesvědčen, že veškeré zvyšování objemu prostředků pro orgán musí doprovázet vhodná racionalizační opatření;

11.  žádá Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), aby vyšetřily arbitrážní systémy obchodování s dividendami, jako jsou systémy „cum-ex“, s cílem posoudit potenciální hrozby pro integritu finančních trhů a rozpočet členských států; aby určily povahu a význam aktérů v těchto systémech; aby posoudily, zda došlo k porušení vnitrostátního nebo unijního práva; aby vyhodnotily opatření přijatá orgány finančního dohledu v členských státech a aby vypracovaly vhodná doporučení pro reformu a činnost dotčených příslušných orgánů;

12.  zdůrazňuje, že je nutné orgánu přidělit dostatečné zdroje, posoudit jeho stávající pravomoci pro boj proti praní peněz a zajistit rychlou výměnu informací a zkušeností s orgánem EBA, které souvisejí s bojem proti praní peněz a financování terorismu; žádá orgán, aby ve spolupráci s orgánem EBA a Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) vypracoval pokyny týkající se toho, jak by měla být do obezřetnostního dohledu zahrnuta rizika spojená s praním peněz a financováním terorismu;

13.  vítá skutečnost, že orgán spolu s orgánem EBA a orgánem EIOPA tvoří součást smíšeného výboru, jehož cílem je zajišťovat meziodvětvovou jednotnost a společné postoje v oblasti dohledu nad finančními konglomeráty a dalšími meziodvětvovými otázkami, a že sdílí účetního s Agenturou Evropské unie pro železnice;

14.  konstatuje, že v roce 2017 bylo provedeno externí hodnocení tří evropských orgánů dohledu; vyzývá orgán, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o jím přijatých opatřeních k řešení nedostatků zjištěných při externím hodnocení;

Zaměstnanecká politika

15.  bere na vědomí, že ke dni 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn z 97,33 %, přičemž ze 150 dočasných pracovníků schválených v rozpočtu Unie (ve srovnání se 140 schválenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 146; konstatuje, že kromě toho pro orgán v roce 2017 pracovalo 55 smluvních zaměstnanců a 23 vyslaných národních odborníků;

16.  konstatuje, že míra fluktuace zaměstnanců v orgánu činila 6,5 %, takže se podařilo splnit cíl orgánu udržet ji pod 10 % a znamená to, že se oproti předchozímu roku snížila o 1,50 %;

17.  vítá návrh Účetního dvora, aby se v zájmu zvýšení publicity zveřejňovala oznámení výběrového řízení na volné pracovní místo na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu; chápe odpověď orgánu, že takové zveřejňování by bylo spojeno s vysokými náklady na překlad;

18.  bere na vědomí, že orgán přijal politiku na ochranu lidské důstojnosti a k předcházení obtěžování;

Veřejné zakázky

19.  s uspokojením zjišťuje, že orgán úspěšně provedl meziagenturní otevřené nabídkové řízení na elektronické učení se jazykům a dal zaměstnancům k dispozici online platformu, na níž se lze učit evropské jazyky; konstatuje, že k tomuto řízení se připojilo třicet agentur EU;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

20.  bere na vědomí opatření, která již orgán zavedl, a jeho pokračující snahy o zajištění transparentnosti, prevence a kontroly střetů zájmů a ochrany oznamovatelů; vítá navíc skutečnost, že orgán na svých internetových stránkách zveřejňuje rejstřík schůzek s externími zúčastněnými stranami;

21.  vítá skutečnost, že v rámci funkce dohledu, kterou orgán zastává v souvislosti s praním peněz a financováním terorismu, byly přijaty pokyny pro whistleblowing, a zdůrazňuje, že je třeba, aby vnitrostátní orgány dohledu přijaly podobné politiky;

22.  bere na vědomí, že 28 % rozpočtu orgánu pocházelo z poplatků, které orgán účtuje subjektům, nad nimiž vykonává dohled; s uspokojením bere na vědomí, že byla provedena opatření s cílem neutralizovat vliv jakýchkoli střetů zájmů a že tyto struktury a procesy prošly auditem; vyzývá orgán, aby i nadále informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o svých opatřeních ve snaze zajistit, aby nedocházelo k žádným střetům zájmů; bere dále na vědomí, že podle mínění orgánu by v případě, že by poplatky vybírala Komise, docházelo k neefektivnostem, protože orgán již má zavedeny patřičné struktury a procesy pro stanovení poplatků a orgán se domnívá, že tento postup vzhledem ke své dynamičnosti a technické povaze vyžaduje specifické znalosti a zběhlost;

23.  domnívá se, že orgán musí při výkonu své činnosti, a zejména při přípravě prováděcích opatření, informovat o svých krocích pravidelně a úplně Evropský parlament a Radu; zdůrazňuje, že s ohledem na povahu jeho úkolů je naprosto nezbytné, aby orgán jednal transparentně nejen vůči Evropskému parlamentu a Radě, ale i vůči občanům Unie;

Vnitřní kontroly

24.  bere na vědomí, že útvar interního auditu Komise (IAS) provedl audit vzájemných posouzení příslušných vnitrostátních orgánů a dospěl k závěru, že příslušné procesy jsou odpovídající, efektivní a účinné; konstatuje, že tento útvar přijal čtyři doporučení, z nichž žádné nebylo považováno za kritické nebo velmi důležité; vyzývá orgán, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o opatřeních přijatých v reakci na tato doporučení;

Další připomínky

25.  konstatuje na základě zprávy Účetního dvora, že rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Evropské unie by mohlo mít dopad na činnosti orgánu, neboť ty nejvýznamnější subjekty, které jsou předmětem dohledu, v současné době sídlí tam; konstatuje, že v důsledku rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Evropské unie je možné, že v budoucnu dojde ke snížení příjmů orgánu; vyzývá agenturu, aby průběžně sledovala aktuální situaci, byla připravena zmírnit jakékoli rizika, která mohou vyvstat, a informovala orgán příslušný k udělení absolutoriu o vývoji v této věci;

o

o o

26.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne … 2019(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

24.1.2019

STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2017

(2018/2204(DEC))

Zpravodaj: Doru-Claudian Frunzulică

NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1.   bere však na vědomí, že hodnocení Účetního dvora je velmi stručné a obsahuje jen málo návrhů na zlepšení účinnosti finančního řízení orgánu ESMA; vyzývá orgán, aby zajistil, že doporučení Účetního dvora budou řádně zohledněna a prováděna;

2.  zdůrazňuje úlohu orgánu ESMA, pokud jde o usnadňování a podporu koordinace mezi vnitrostátními orgány dohledu a případně s institucemi odpovědnými za mezinárodní dohled;

3.  je si vědom toho, že úkolem Evropského orgánu pro cenné trhy a papíry je zlepšit fungování vnitřních finančních trhů EU zajištěním vysoké, účinné a jednotné úrovně regulace a dohledu, podporovat integritu a stabilitu finančních systémů a posilovat mezinárodní koordinaci dohledu, aby byla zajištěna stabilita a účinnost finančního systému;

4.  zdůrazňuje, že orgán by měl dbát na to, aby veškerá činnost byla prováděna v úplnosti a ve stanovených lhůtách, avšak měl by plnit pouze úkoly a mandát, které mu byly přiděleny Evropským parlamentem a Radou, a nesmí tento mandát překračovat; vyzývá orgán, aby zajistil, že doporučení Účetního dvora budou řádně zohledněna a prováděna;

5.  domnívá se, že při výkonu své činnosti a zejména při přípravě prováděcích opatření musí orgán ESMA pravidelně a úplně informovat Evropský parlament a Radu o své činnosti; zdůrazňuje, že s ohledem na povahu jeho úkolů je naprosto nezbytné, aby orgán jednal transparentně nejen vůči Evropskému parlamentu a Radě, ale i vůči občanům Unie;

6.  zdůrazňuje, že orgán by při výkonu svého mandátu měl věnovat zvláštní pozornost zásadě proporcionality; zdůrazňuje, že zejména při navrhování opatření na úrovni 2 a 3 je třeba věnovat pozornost zvláštním charakteristikám finančních trhů v jednotlivých státech;

7.  konstatuje, že protože se činnost orgánu stále více přesouvá od regulačních úkolů k uplatňování právních předpisů Unie a jejich dodržování, mělo by dojít k přerozdělení rozpočtových a personálních zdrojů orgánu; v této souvislosti zdůrazňuje, že při přidělování zdrojů je třeba řádně stanovovat priority;

8.  je přesvědčen, že veškeré zvyšování objemu prostředků pro orgán musí doprovázet vhodná racionalizační opatření;

9.  žádá Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a Evropský orgán pro bankovnictví, aby vyšetřily arbitrážní systémy obchodování s dividendami, jako jsou systémy „cum-ex“, s cílem posoudit potenciální hrozby pro integritu finančních trhů a rozpočet členských států; aby určily povahu a význam aktérů v těchto systémech; aby posoudily, zda došlo k porušení vnitrostátního nebo unijního práva; aby vyhodnotily opatření přijatá orgány finančního dohledu v členských státech a aby vypracovaly vhodná doporučení pro reformu a činnost dotčených příslušných orgánů;

10.  konstatuje, že ke konci roku 2017 byl celkový počet zaměstnanců 226 oproti 204 na konci roku 2016;

11.  zdůrazňuje, že je nutné orgánu přidělit dostatečné zdroje, posoudit jeho stávající pravomoci v oblasti boje proti praní peněz a zajistit rychlou výměnu informací a zkušeností s Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA) o boji proti praní peněz a proti financování terorismu; vyzývá orgán, aby společně s orgány EBA a EIOPA vypracoval obecné pokyny týkající se toho, jak by měla být do obezřetnostního dohledu zahrnuta rizika spojená s praním špinavých peněz a financováním terorismu;

12.  vítá skutečnost, že v rámci funkce dohledu, kterou orgán zastává v souvislosti s praním peněz a financováním terorismu, byly přijaty pokyny pro whistleblowing, a zdůrazňuje, že je třeba, aby vnitrostátní orgány dohledu přijaly podobné politiky;

13.  upozorňuje na to, že rozpočet orgánu je financován z 27 % z finančních prostředků Evropské unie, ze 42 % z přímých příspěvků orgánů dohledu jednotlivých členských států a z 29 % poplatky od subjektů, které jsou předmětem dohledu (od ratingových agentur a registrů obchodních údajů), a z 2 % z jiných zdrojů, a že toto smíšené financování může ohrozit jeho nezávislost a úkoly v oblasti dohledu; bere na vědomí rozhodnutí Spojeného království vystoupit z EU a finanční, administrativní, lidské a jiné dopady tohoto rozhodnutí; zdůrazňuje, že v důsledku rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie dojde ke snížení příjmů orgánu, a poukazuje na to, že je třeba nalézt vhodné způsoby jeho financování.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

22.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

43

2

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Hugues Bayet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Babette Winter, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Eric Andrieu, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Virginie Rozière, Ricardo Serrão Santos

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

43

+

ALDE

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Eric Andrieu, Hugues Bayet, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Virginie Rozière, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Ricardo Serrão Santos, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter

VERTS/ALE

Sven Giegold, Ernest Urtasun

2

-

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Miguel Viegas

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martin Schirdewan

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Petra Kammerevert

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 87.

(2)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 87.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 87.

(8)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 87.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Úř. věst. C 154/01, 2.5.2018, s. 3.

(14)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

Poslední aktualizace: 19. března 2019Právní upozornění