Menettely : 2018/2204(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0141/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0141/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.35

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0276

MIETINTÖ     
PDF 182kWORD 64k
1.3.2019
PE 626.804v02-00 A8-0141/2019

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2204(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Petri Sarvamaa

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2204(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viranomaisen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05825/2019 – C8‑0094/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010(5) ja erityisesti sen 64 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0141/2019),

1.  myöntää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimitusjohtajalle vastuuvapauden viranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä

(2018/2204(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viranomaisen vastauksen(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05825/2019 – C8‑0094/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(10) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010(11) ja erityisesti sen 64 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0141/2019),

1.  hyväksyy Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2204(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0141/2019),

A.  toteaa, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tulo- ja menotaulukon(13) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 42 076 719 euroa, mikä merkitsee 6,37 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että viranomaisen toiminta rahoitetaan unionin rahoitusosuudella (11 019 552 euroa, 26,19 prosenttia), jäsenvaltioiden kansallisten valvontaviranomaisten rahoitusosuuksilla (18 584 866 euroa, 44,17 prosenttia) sekä valvonnan kohteena olevilta organisaatioilta perittävillä maksuilla (11 831 781 euroa, 28,12 prosenttia);

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan viranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viranomaisen tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 100 prosenttia, mikä merkitsee 0,03 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 89,76 prosenttia, mikä merkitsee 2,47 prosentin lisäystä edellisvuoteen verrattuna;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

2.  panee merkille, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruuntui 164 310 euroa eli 3,51 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä, mikä merkitsee 3,65 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

3.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen käyttää tiettyjä toimenpiteitä keskeisinä tulosindikaattoreina, joilla arvioidaan sen toiminnasta saatavaa lisäarvoa ja parannetaan sen talousarviohallintoa;

4.  toteaa, että viranomainen sai päätökseen 90 prosenttia vuotuiseen työohjelmaansa sisältyvistä toimista;

5.  korostaa, että viranomaisen tehtävänä on myös helpottaa ja edistää kansallisten valvontaviranomaisten välistä koordinointia ja tapauksen mukaan myös koordinointia kansainvälisestä valvonnasta vastaavien elinten kanssa;

6.  toteaa, että viranomaisen tehtävänä on parantaa EU:n rahoitusalan sisämarkkinoiden toimintaa turvaamalla korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen sääntely ja valvonta, edistää finanssijärjestelmien eheyttä ja vakautta sekä tehostaa valvonnan kansainvälistä yhteensovittamista ja varmistaa siten finanssijärjestelmän vakaus ja tehokkuus;

7.  tähdentää, että viranomaisen olisi hoidettava Euroopan parlamentin ja neuvoston sille osoittamat tehtävät kokonaisuudessaan ja määräajassa ja sen olisi pitäydyttävä näitä tehtäviä koskevassa toimeksiannossa; kehottaa viranomaista varmistamaan tilintarkastustuomioistuimen suositusten asianmukaisen seurannan ja täytäntöönpanon;

8.  painottaa, että viranomaisen olisi kiinnitettävä tehtäväänsä hoitaessaan erityistä huomiota suhteellisuusperiaatteeseen; korostaa, että etenkin 2 ja 3 tason toimenpiteiden laadinnassa huomiota olisi kiinnitettävä kansallisten finanssimarkkinoiden erityispiirteisiin;

9.  toteaa, että koska viranomaisen toiminnan painopiste on enenevässä määrin siirtymässä sääntelytehtävistä unionin oikeuden täytäntöönpanon valvontaan ja soveltamiseen, sen talousarvio ja henkilöresurssit olisi kohdennettava uudelleen; korostaa tältä osin tarvetta varmistaa asianmukainen priorisoinnin taso resurssien jaossa;

10.  katsoo, että viranomaisen resurssien mahdollista lisäämistä on aina täydennettävä asianmukaisilla järkeistämistoimilla;

11.  pyytää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista ja Euroopan pankkiviranomaista (EPV) tekemään selvityksen osinkokeinotteluun perustuvista kaupankäyntijärjestelmistä, joita ovat esimerkiksi cum ex, jotta voidaan arvioida finanssimarkkinoiden eheyteen ja kansallisiin talousarvioihin mahdollisesti kohdistuvia uhkia, selvittää näihin järjestelmiin osallistuvien toimijoiden luonne ja suuruusluokka, arvioida, onko kansallista tai unionin lainsäädäntöä rikottu, arvioida jäsenvaltioiden rahoitusvalvontaviranomaisten toimia ja tehdä toimivaltaisille viranomaisille asianmukaisia suosituksia uudistuksiksi ja toimiksi;

12.  korostaa tarvetta kohdentaa riittävästi resursseja, käsitellä nykyistä rahanpesun torjuntaan liittyvää toimivaltaa ja varmistaa EPV:n kanssa nopea tietojenvaihto rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan alalla; pyytää viranomaista laatimaan EPV:n ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) kanssa yhteisiä ohjeita siitä, miten vakavaraisuusvalvontaan voidaan sisällyttää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvät riskit;

13.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen kuuluu yhdessä EPV:n ja EIOPAn kanssa yhteiskomiteaan, joka pyrkii varmistamaan toimialojen välisen johdonmukaisuuden ja yhteiset kannat finanssiryhmittymien valvonnan alalla ja muissa monialaisissa kysymyksissä, ja että viranomaisella on yhteinen tilinpitäjä Euroopan unionin rautatieviraston kanssa;

14.  panee merkille, että vuonna 2017 suoritettiin kolmea Euroopan valvontaviranomaista koskeva ulkoinen arviointi; kehottaa viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle (viranomaisen toteuttamista) toimista ulkoisessa arvioinnissa todettujen puutteiden korjaamiseksi;

Henkilöstöpolitiikka

15.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukon viroista/toimista oli täytettynä 97,33 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 150 väliaikaisesta toimesta 146 oli täytettynä (verrattuna 140 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2016); panee merkille, että vuonna 2017 viranomaiselle työskenteli lisäksi 55 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 23 kansallista asiantuntijaa;

16.  panee merkille, että henkilöstön vaihtuvuus oli 6,5 prosenttia, mikä vastaa viranomaisen alle 10 prosentin tavoitetta ja merkitsee 1,50 prosentin vähennystä edellisvuoteen verrattuna;

17.  pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin ehdottaa työpaikkailmoitusten julkaisemista myös EU:n henkilöstövalintatoimiston verkkosivustolla, jotta voidaan saada lisää julkisuutta; ymmärtää viranomaisen vastauksen, joka koskee tällaisen julkaisemisen aiheuttamia korkeita käännöskustannuksia;

18.  panee merkille, että viranomainen on hyväksynyt toimintapolitiikan, jolla suojellaan työntekijöiden ihmisarvoa ja ehkäistään häirintää;

Hankinnat

19.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen toteutti onnistuneesti EU:n virastojen välisen kielten verkko-oppimista koskevan avoimen hankintamenettelyn, jolla perustettiin henkilöstön käytettävissä oleva eurooppalaisten kielten verkko-oppimisalusta; toteaa, että 30 muuta unionin virastoa osallistui tähän hankintamenettelyyn;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

20.  panee merkille viranomaisen jo käyttöön ottamat toimenpiteet sekä sen jatkuvat pyrkimykset avoimuuden varmistamiseksi, eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi ja väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi; panee lisäksi tyytyväisenä merkille, että viranomainen julkaisee rekisterin ulkoisten sidosryhmien kanssa pidetyistä kokouksista;

21.  pitää rahanpesun ja terrorismin torjuntaan liittyvän viranomaisen valvontatehtävän yhteydessä myönteisenä, että viranomainen on hyväksynyt väärinkäytösten paljastamista koskevia toimintaperiaatteita, ja korostaa, että kansallisten valvontaviranomaisten on otettava käyttöön vastaavia toimintaperiaatteita;

22.  toteaa, että 28 prosenttia viranomaisen talousarviosta tulee valvonnan kohteena olevilta organisaatioilta perittävistä maksuista; panee tyytyväisenä merkille, että toimenpiteitä on toteutettu eturistiriitojen lieventämiseksi ja että kyseiset rakenteet ja prosessit on tarkastettu; kehottaa viranomaista tiedottamaan toimenpiteistä edelleen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle, jotta varmistettaisiin, ettei eturistiriitoja ilmene; toteaa lisäksi viranomaisen katsovan, että komissio ei kykenisi perimään maksuja tehokkaasti ja että viranomaisella sen sijaan on käytössä asianmukaiset maksujen asettamisen ja perimisen edellyttämät rakenteet ja prosessit ja että menettely edellyttää erityisasiantuntemusta sen dynaamisen ja teknisen luonteen vuoksi;

23.  katsoo, että viranomaisen on tiedotettava toiminnastaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti ja kattavasti, kun se hoitaa tehtäviään ja etenkin kun se laatii täytäntöönpanotoimenpiteitä; pitää viranomaisen tehtävien luonteen perusteella välttämättömänä, että se toimii avoimesti niin parlamenttiin ja neuvostoon kuin myös unionin kansalaisiin nähden;

Sisäinen valvonta

24.  toteaa, että komission sisäisen tarkastuksen osaston (IAS) julkaiseman tarkastuskertomuksen ”Peer Reviews of National Competent Authorities” mukaan prosessit ovat yleisesti ottaen riittäviä, tehokkaita ja vaikuttavia; toteaa, että sisäinen tarkastus esitti neljä suositusta, joista yhtäkään ei luokiteltu kriittiseksi tai erittäin tärkeäksi; kehottaa viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle suositusten johdosta toteutetuista toimenpiteistä;

Muita huomautuksia

25.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan päätös erota unionista saattaa vaikuttaa viranomaisen toimintaan, sillä merkittävimmät valvonnan kohteena olevat organisaatiot sijaitsevat tällä hetkellä siellä; toteaa, että on mahdollista, että viranomaisen tulot vähenevät, koska Yhdistynyt kuningaskunta on päättänyt erota unionista; kehottaa viranomaista seuraamaan tilannetta ja valmistautumaan mahdollisesti aiheutuvien riskien lieventämiseen ja ilmoittamaan tilanteen kehittymisestä vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

o

o o

26.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2019 antamaansa päätöslauselmaan(14).

24.1.2019

TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2204(DEC))

Valmistelija: Doru‑Claudian Frunzulică

EHDOTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.   toteaa kuitenkin, että tilintarkastustuomioistuimen arvio jää hyvin suppeaksi eikä tarjoa merkittäviä eväitä EAMV:n varainhoidon tehostamiseen; kehottaa viranomaista varmistamaan tilintarkastustuomioistuimen suositusten asianmukaisen seurannan ja täytäntöönpanon;

2.  korostaa, että viranomaisen tehtävänä on myös helpottaa ja edistää kansallisten valvontaviranomaisten välistä koordinointia ja tapauksen mukaan myös koordinointia kansainvälisestä valvonnasta vastaavien elinten kanssa;

3.  toteaa, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävänä on parantaa EU:n rahoitusalan sisämarkkinoiden toimintaa turvaamalla korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen sääntely ja valvonta, edistää finanssijärjestelmien eheyttä ja vakautta sekä tehostaa valvonnan kansainvälistä yhteensovittamista ja varmistaa siten finanssijärjestelmän vakaus ja tehokkuus;

4.  tähdentää, että viranomaisen olisi hoidettava Euroopan parlamentin ja neuvoston sille osoittamat tehtävät ja toimeksianto samalla kun se pitää huolen siitä, että kaikki tehtävät hoidetaan kokonaisuudessaan ja määräajassa, ja sen olisi noudatettava näiden tehtävien mukaista toimeksiantoa; kehottaa viranomaista varmistamaan tilintarkastustuomioistuimen suositusten asianmukaisen seurannan ja täytäntöönpanon;

5.  katsoo, että EAMV:n on tiedotettava toiminnastaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti ja kattavasti, kun se hoitaa tehtäviään ja etenkin kun se laatii täytäntöönpanotoimenpiteitä; pitää viranomaisen tehtävien luonteen perusteella välttämättömänä, että se toimii avoimesti niin parlamenttiin ja neuvostoon nähden kuin myös unionin kansalaisiin nähden;

6.  painottaa, että viranomaisen olisi kiinnitettävä tehtäväänsä hoitaessaan erityistä huomiota suhteellisuusperiaatteeseen; korostaa, että kun laaditaan etenkin 2 ja 3 tason toimenpiteitä, olisi kiinnitettävä huomiota kansallisten finanssimarkkinoiden erityispiirteisiin;

7.  toteaa, että koska viranomaisen toiminnan painopiste on enenevässä määrin siirtymässä sääntelytehtävistä unionin oikeuden täytäntöönpanon valvontaan ja soveltamiseen, sen talousarvio ja henkilöresurssit olisi kohdennettava uudelleen; korostaa tältä osin tarvetta varmistaa asianmukainen priorisoinnin taso resurssien jaon osalta;

8.  katsoo, että viranomaisen resurssien mahdollista lisäämistä on aina täydennettävä asianmukaisilla järkeistämistoimilla;

9.  pyytää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista ja Euroopan pankkiviranomaista tekemään selvityksen osinkokeinotteluun perustuvista kaupankäyntijärjestelmistä, kuten cum ex, jotta voidaan arvioida finanssimarkkinoiden eheyteen ja kansallisiin talousarvioihin mahdollisesti kohdistuvia uhkia, selvittää näihin järjestelmiin osallistuvien toimijoiden luonne ja suuruusluokka, arvioida, onko kansallista tai unionin lainsäädäntöä rikottu, arvioida jäsenvaltioiden rahoitusvalvontaviranomaisten toimia ja tehdä toimivaltaisille viranomaisille asianmukaisia suosituksia uudistuksiksi ja toimiksi;

10.  huomauttaa, että henkilöstön kokonaismäärä oli 226 vuoden 2017 lopussa, kun se oli 204 vuoden 2016 lopussa;

11.  korostaa tarvetta kohdentaa riittävästi resursseja, käsitellä nykyistä rahanpesun torjuntaan liittyvää toimivaltaa ja varmistaa Euroopan pankkiviranomaisen kanssa nopea tietojenvaihto rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan alalla; pyytää viranomaista laatimaan Euroopan pankkiviranomaisen ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen kanssa yhteisiä ohjeita siitä, miten vakavaraisuusvalvontaan voidaan sisällyttää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvät riskit;

12.  pitää rahanpesun ja terrorismin torjuntaan liittyvän viranomaisen valvontatehtävän yhteydessä myönteisenä, että viranomainen on hyväksynyt väärinkäytösten paljastamista koskevia toimintaperiaatteita, ja korostaa, että kansallisten valvontaviranomaisten on otettava käyttöön vastaavia toimintaperiaatteita;

13.  kiinnittää huomiota siihen, että viranomaisen rahoituksesta 27 prosenttia muodostuu Euroopan unionin varoista ja 42 prosenttia jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten suorista maksuosuuksista ja että valvottavien yhteisöjen (luottoluokituslaitokset ja kauppatietorekisterit) suorittamien maksujen osuus on 29 prosenttia ja että muista lähteistä saatujen tulojen osuus on 2 prosenttia, ja katsoo että tämä yhdistetty rahoitusjärjestely voi muodostaa uhan viranomaisen riippumattomuudelle ja valvontatehtäville; panee merkille Yhdistyneen kuningaskunnan päätöksen erota EU:sta sekä kyseisen päätöksen taloudelliset, hallinnolliset, inhimilliset ja muut seuraukset; korostaa, että viranomaisen tulot pienenevät Yhdistyneen kuningaskunnan päätettyä erota unionista, ja painottaa tarvetta löytää asianmukaisia järjestelyjä viranomaisen rahoittamiseksi.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

22.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

43

2

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Hugues Bayet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Babette Winter, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Eric Andrieu, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Virginie Rozière, Ricardo Serrão Santos

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

43

+

ALDE

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Eric Andrieu, Hugues Bayet, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Virginie Rozière, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Ricardo Serrão Santos, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter

VERTS/ALE

Sven Giegold, Ernest Urtasun

2

-

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Miguel Viegas

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martin Schirdewan

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Petra Kammerevert

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 87.

(2)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 87.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 87.

(8)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 87.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUVL C 154/01, 2.5.2018, s. 3

(14)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2019)0000.

Päivitetty viimeksi: 19. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus